Litteraturlista

Litteratur - Ettor & Tvåor (obligatoriskt)
Momo eller kampen om
tiden
Förlag: Berghs
Författare: Michael Ende
ISBN:9789150216547
Pris: 105:-
God natt Mr. Tom
Förlag: Rabén & Sjögren
Författare: Michelle
Magorian
ISBN: 9789129674026
BESKRIVNING
Ingen människa tycktes inse att det i
själva verket var något helt annat man
sparade på, när man trodde att man
sparade tid. Ingen ville erkänna att
hans eller hennes liv hela iden bara
blev fattigare och enformigare och
tristare och kallare. Men barnen fick
däremot känna av den saken, hur
tydligt som helst, för numera var det
Ju ingen som hade tid med dem heller.
Men tid är liv. Och livet bor i hjärtat.
Och ju mer människorna sparade in
på detta, desto fattigare blev de
Adlibris
Beskrivning
Under andra världskriget evakueras Willie
Beech från London till engelska
landsbygden. Han hamnar hos Tom
Oakley, en gammal enstöring, i byn Little
Weirwold.
Hos Mister Tom möter Willie för första
gången i sitt liv vänlighet. Han får äta sig
mätt, han får kläder - och han får sova i en
egen säng. Han möter snälla människor
och får nya vänner. Men det lyckliga livet
avbryts när hans mamma plötsligt hämtar
Hem honom. Dagar och veckor går utan
att Mister Tom får något livstecken från
Willie. Har någonting hänt honom?
Pris:104:-
.
Bokus
Utvecklingspsykologi
Förlag: Natur och kultur
Författare: Philip Hwang
ISBN: 9789127130746
Pris: 374:-
Arbetsgruppens psykologi
Förlag: Natur och kultur
Författare: LenneerAxelson, Thylefors
ISBN: 9789127095717
Pris: 248:-
BESKRIVNING
Hur går det till när en
Människa utvecklas från
embryo till vuxen individ och
till ålderdomen? I denna
introduktionsbok i
utvecklingspsykologi beskrivs
barns och ungdomars liksom
den vuxna människans
utveckling på ett lättfattligt
Och instruktivt sätt.
Framställningen tyngs inte av
onödiga facktermer eller
snåriga resonemang. Boken
tar upp aktuella forskningsrön
och viktiga och ibland
kontroversiella
frågeställningar.
Bokus
BESKRIVNING
Arbetsgrupper och team har
fått en allt större betydelse i
dagens arbetsliv, och detta av
flera orsaker. Den växande
komplexiteten i arbetet har
tvingat fram en
grupporganisation med ett
utvecklat samarbete mellan
specialiserade medarbetare.
En omvärld i snabb
förändring har ökat kraven på
kreativitet och förnyelse och
medfört att mycket av
verksamheters planering och
utförande i dag sker i
projektform: i grupper eller
team.
Bokus
Rävungen
Förlag: Natur och kultur
Författare:Torey Hayden

BESKRIVNING
Rävungen är berättelsen om
sexåriga Sheila, en begåvad
men emotionellt störd flicka.
När hon binder fast en liten
ISBN:9789127098336
pojke vid ett träd och tänder
eld, inser man att hon är farlig
för sin omgivning och
Beslutar att hon skall tas om
hand för vård. I väntan på en
ledig plats på sjukhus hamnar
hon i Torey Haydens klass för
psykiskt handikappade barn.
Nu börjar en hård och tidvis
mycket otacksam kamp för att
återge den lilla flickan hennes
människovärde och hennes
tilltro till omvärlden.
Pris: 39:Adlibris
Pedagogik för 2000BESKRIVNING
talet Natur och
Förlag:
Under 1900-talet har en ny
kultur
Sorts pedagogik tagit form. Med
Författare:Henry
paroller som självstyrt lärande,
Egidius
uppgiftsbaserat och
arbetsplatsförlagt lärande,
delaktighet och jämställdhet riktas
fokus lika mycket på dem som lär
sig som på dem som undervisar och
handleder. IT och flexibelt lärande,
nya former för bedömning och
betygsättning
Sätter sin prägel på alla former av
studier.
ISBN: 9789127117396
Pris: 314:-
Bokus
Gruppen som grogrund
Förlag: Liber
Författare: Gunilla O Wahlström
ISBN: 9789147048120
Pris: 289:-
BESKRIVNING
Boken presenterar en metod för hur
man praktiskt kan gå tillväga för att
arbeta personlighetsutvecklande
med barn i grupp. Bokens första del
ger en teoretisk bakgrund medan
andra delen består av ett åttiotal
övningar som kan anpassas och
varieras för att passa olika grupper.
I gruppen får barnen möjlighet att
lära sig lyssna på varandra, se
varandras positiva sidor och visa
känslor. Många övningar kan också
användas i vuxengrupper.
Bokus
OBS! Endast Årskurs 2
Pedagogiska frågeställningar
Förlag: Studentlitteratur AB
Författare:Arne Maltén
ISBN:9789144061122
BESKRIVNING
Är pedagogik en vetenskap? Vilka
Bildningstraditioner ligger bakom
den svenska skolans utveckling?
Hur styrs skolan som organisation?
Hur utvecklas människan som
individ respektive gruppvarelse?
Vad utmärker vuxnas lärande och
utveckling? Finns det ett didaktiskt
samband mellan undervisning och
inlärning? Vilka modeller finns det
för forskning och pedagogiskt
utvecklingsarbete?
Dessa och många andra frågor tas
upp i denna grundbok i pedagogisk
teori och praktik (PBI).
Pris: 200:-
Adlibris
OBS Endast Årskurs 1
Sociologi
Förlag: Studentlitteratur
Författare: Anthony
Giddens
ISBN:9789144092492
Pris: 647:-
BESKRIVNING
Sociologi är en av de ledande
Introduktionsböckerna till
sociologistudier i världen
idag. Den nya upplagan, den
fjärde på svenska, befäster
denna position och förstärker
bokens starka sidor. Giddens,
denna gång tillsammans med
Karen Birdsall, lyckas väva
samman en angelägen
redogörelse för tillståndet i
världen idag med en gedigen
genomgång av disciplinens
teoretiska huvuddrag.
Adlibris
OBS! Endast Kyrkoprofil.
Kristendomen
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
Författare: Einar Thomassen, Tarald
Rasmussen
ISBN:9789175
803364
BESKRIVNING
På många vis är detta en unik bok
Genom sin rikedom på perspektiv. Den
utgår från den rörelse som uppstod
kring Jesus och kretsen kring honom
och visar hur den med tiden kom att
utvecklas till den kristna kyrkan med
dess annorlunda villkor. I den följande
vandringen genom århundradena är det
människorna
som de båda författarna framför allt har
i sikte, hur de som kristna upplevde sin
omvärld och upplevdes av den.
Förhållandet mellan kristendomen och
den omgivande kulturen ges ett stort
utrymme, och boken anknyter ofta till
nutida mentalitetsforskning för att
illustrera hur religion och samhälle
ömsevis påverkade

Pris: 252:-
Adlibris
Konfirmandbibeln
Författare: Fredrik Beverhjelm
och Rickard Bonnevier
Det här är Konfirmandbibeln med
tonåringen i fokus! En unik bibel av
Fredrik Beverhjelm och Rickard
Bonnevier som hjälper konfirmanden
att bygga en egen relation till
bibeltexterna. Bibeln är genomgående
formgiven och illustrerad av Mrs
Murphy, som med sin personliga stil
satt sin prägel från pärm till pärm.
ISBN:9789152635766
Pris: 228 kr

ISBN:9789152635766
Adlibris
OBS! Endast Kommunal mångfaldsprofil
Sociologi
Författare: Emma Engdahl
Förlag: Liber
Konsten att vara sig själv
ISBN10:
914708927X
ISBN13:
9789147089277
Pris: 236 kr
BESKRIVNING
"Var bara dig själv!" Det är ett
råd som de flesta av oss har
fått. Men att vara sig själv är
inte lätt. Vårt sätt att vara,
känna och tänka är nämligen
inte förutbestämt. Det är inte
heller något som vi själva har
fullständig kontroll över.
Vi utvecklar och förverkligar
oss själva i sällskap med andra
människor och i relation till
tidstypiska kulturella
värderingar och samhälleliga
normer och lagar. Att vara sig
själv är en social och historisk
konst. Samtidigt spelar vi
själva en avgörande roll för vår
självutveckling och vårt
självförverkligande. Vi är inte
marionetter i andras, kulturens
eller samhällets våld.
Adlibris
Sociologi
BESKRIVNING
Författare:
Göran Ahrne, Christine Roman och Mats
Franzén
Förlag: Bokförlaget Korpen
"Var bara dig själv!" Det är ett
råd som de flesta av oss har
fått. Men att vara sig själv är
inte lätt. Vårt sätt att vara,
känna och tänka är nämligen
inte förutbestämt. Det är inte
heller något som vi själva har
fullständig kontroll över.
Upplaga: 4,
ISBN10:
9173744212
ISBN13:
9789173744218
Pris: 214 kr
Vi utvecklar och förverkligar
oss själva i sällskap med andra
människor och i relation till
tidstypiska kulturella
Värderingar och samhälleliga
normer och lagar. Att vara sig
själv är en social och historisk
konst. Samtidigt spelar vi
Själva en avgörande roll för vår
självutveckling och vårt
självförverkligande. Vi är inte
marionetter i andras, kulturens
eller samhällets våld.
Adlibris
Titel: Fritidshemmet
Redaktör: Ann S. Pihlgren
BESKRIVNING
Den här boken är en introduktion till
fritidshemmets villkor - styrning, lagarbete och
arbetsmiljö - och fördjupar viktiga delar av
fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens.
Boken består av fristående texter, där forskare,
undervisare, rektorer och ledarskapskonsulter
bidrar med
Kunskap från forskning och beprövad
erfarenhet.
Områden som behandlas är:
*Demokrati- och värdegrundsuppdraget samt
hur lärare går till väga för att öka barns
inflytande och ansvar i vardagen
Upplaga: 1, ISBN10:
9144068956
Upplaga: 1, ISBN:
9789144068954
Pris: 285 kr
*Barns lek, kreativitet och intressen samt hur
vuxnas förhållningssätt och utformning av
miljöer kan stödja eller försvåra barns
möjligheter till egna initiativ
*Hur lärare arbetar tematiskt i samverkan
mellan fritidshemmet och skolans olika
ämnesområden
*Hur verksamheten på fritidshemmet styrs och
utvecklas genom ett hälsoperspektiv för hela
skolan, tydligt målfokus och effektiv
resursanvändning
*Hur fritidspedagogiken, yrkesrollen och
synen på barn utvecklats historiskt från
1800-talets arbetsstuga till dagens lärande i
samverkan med skolan
Adlibris