Charlotte Hauksson, WSP Environmental

Samverkan och
matchmaking för
en hållbar
renovering
Charlotte Hauksson
Affärsutvecklare för hållbara lösningar
WSP
650 000
lägenheter i Sverige b
WSP, spanaren, matchmakern och
möjliggöraren…
VI VILL LYFTA BOSTADSOMRÅDET
VÅRSÅNGEN I MALMÖ…
…SOCIALT OCH FYSISKT
VI VILL SKAPA EN STOLTHET OCH EN
DELAKTIGHET BLAND DE BOENDE
VI VILL HALVERA
ENERGIFÖRBRUKNINGEN
&
GÖRA HUSEN HÅLLBARA
OMBYGGNAD & RENOVERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Renovering av tvättstugor
Ombyggnad av hissarna
Fönsterbyte
Takbyte
Byte av belysning till lågenergi
Montering av solceller
Byte av fjärrvärmecentraler
Styr- och reglerutrustning
Ny mätutrustning för vattenbrukning
Återvinning av frånluft
ÅR 2015 SKA VI HA SKAPAT
20 NYA ARBETSTILLFÄLLEN
TRIANON
” Vi kommer fortsätta arbeta på detta vis.
Vi tror detta är kloka investeringar, och att det
lönar sig ekonomiskt långsiktigt.
Kan vi höja områdets attraktivitet höjer vi
också värdet på våra fastigheter.”
Olof Andersson, vd Trianon
NYBYGGNATION VÅRSÅNGEN
NYPRODUKTION AV 140
LÄGENHETER
Landskronahem
En hållbar omvandling av
området Norr
20150329
WSP : Bo Nordblad, Gunilla Borgström,
Monica Hildingson, Håkan Holmberg,
Christina Andersson, Ola Persson, Jörgen
Senyk och Charlotte Hauksson
MagasinA: Annette Sergel
Utgångsläge hållbar omvandling bostadsområde ”Norr”
 Gemensam process och handlingsplan i området
 Karlslund
”Norr”
Fokus bostäder:
1. Ekonomiskt
2. Socialt
3. Ekologiskt
Inriktning projektet;
 Goda exempel
 Trender och möjligheter
 Områdets behov och möjligheter
 Alternativa och lösningar
 Kostnadskalkyl och effekter ” less is more”
Möjligheter med en hållbar utveckling och omvandling i
”Norr”
 Attraherar nya målgrupper till området och bidra till en positiv profil för
Landskrona stad som bostadsort
 Visa hur hyresrätten kan utveckas och locka fler målgrupper. Skapa
valfrihet i boende genom olika standard och storlek på hyreslägenheter
 Skapa lokal sysselsättning och tillväxt i området
 Marknadsföra området som en stadsdel där alla aspekter i begreppet
hållbarhet ( ekonomiskt, ekologiskt och socialt ) tas hänsyn till. Skapa
medialt intresse för områdets omvandling
 På sikt bli en god och lönsam affär
 Skapa boendemiljöer som attraherar både inom fastigheterna och i
området som helhet.
Vilken väg ska väljas för fastigheterna i ”Norr”?
Utgångsläge
 Låg attraktivitet och image
 Renovering delvis genomförd, hyror är höjda
 Behöver något göras och varför?
Helheltsgrepphållbar
renovering
• EFFEKT:
• Nya målgrupper
• Ökad integration
• Ökad tillväxt & sysselsättning
• Ökad attraktivitet
• Tydlig förändring av området
Lite mer
omfattande
renovering
görs
Ingen eller
enbart
behovsstyrd
renovering
genomförs
• EFFEKT:
• Renoverade fastigheter
• Viss ny inflyttning
• Ingen tydlig förändring av
området
• EFFEKT:
• Stor omflyttning
• Inga nya målgrupper
• Ingen ökad attraktivitet
• Ingen förändring av
området
Fasader brons
Fasad silver
Fasad guld
Projektmål: Förstudie brons
Aktivitet
Leverabler
Direkta effekter
Långsiktiga effekter
Brons
Nybyggnation av
loftgångar med
hiss samt kulvert
till källare
Tillgänglighet skapas till
lägenheter och källare
Bättre logistik i huset
Hyresgästerna bor kvar i lägenheterna.
Skapar incitament att flytta till området
Förändring i ett ”slitet” område
Hyresgästerna kan bo
kvar under
ombyggnaden
Ny input demografiskt i området
Ändrad målgrupp
Byte av fönster
Återvinning av
värmen från
ventilationen
Lösullsisolering
av vind
Energibesparing samt
medverkan till att
energimålen för
kommunen nås (<20%)
Ger incitament för
framtida förtätning av
området
Attraherar intressanta
samverkans aktörer,
signalvärde att vara
med i förändringen
Lyfter området - kan på längre sikt även lyfta in andra värdend.v.s. marknadsföra andra värden som t.ex. koloniområde,
studentområde, idrottsplatser, rekreation osv.
Visa hur man i detta startläge, d.v.s. inget akut behov av
renovering föreligger men kan visa på gott exempel på vad
detta kan skapa
Attraherar investeringar och möjlighet att söka bidrag
Kan skapa möjlighet för nya servicefunktioner,
befolkningsunderlag och nya målgrupper
Några reflektioner











Vänd på många stenar …
Goda exempel?
Vad händer utanför verksamheten?
Vad vill och gör kommunen och andra aktörer?
Leverantörer och hållbar utveckling
Analys av området ?
Nya målgrupper ?
Att göra inget innebär också något..
Möjliga bidrag ?
Långsiktighet!
Samverkan och nya affärsmodeller
…..TACK FÖR NI LYSSNADE…
Och vi utmanar er gärna och hör om ni
vänt på alla stenar..
Charlotte Hauksson
Tel 070-6672364
[email protected]