DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden

DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
ltPlats och tid
Tranholmen, plan 6 Mörby centrum, kl 18:30-20:45
Paragrafer
49-56
Beslutande
Bengt Sylvan (FP), ordförande
Inger Olsson-Blomberg (M), 1:e vice
ordförande
Jörgen Elfving (C), 2:e vice ordförande
Jonas Löfgren (M), tj ers
Leo Smidhammar (M)
Fredrik Näslund (M), tj ers
Richard Jansson (M)
Pelle Brandt (M)
Christina Strenger Böös (C)
Peter Dörlich (FP)
Olov Johansson (S)
Övriga deltagare
1(12)
Ersättare
Erik Lunell (M)
Maximilian Hermelin (M)
Maja Bergquist (C)
Robert Roos (FP)
Kjell Rosén (MP)
Lars Eliasson, teknisk direktör
Linn Nordström, nämndsekreterare
Marie Stahl, stabschef
Sofie Enander, anläggningschef
David Johannesson, VA-Avfallschef
Utses att justera
Olov Johansson (S)
Justeringens plats och tid
Tekniska kontoret, 2015-09-16 kl. 08:30
Underskrifter
Sekreterare ................................................................................................................
Linn Nordström
Ordförande ................................................................................................................
Bengt Sylvan (FP)
Justerande ................................................................................................................
Olov Johansson (S)
_______________________________________________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-09
Datum för anslags uppsättande
2015-09-17
Förvaringsplats för protokollet
Tekniska kontoret
Underskrift
................................................................................................................
Datum för anslags nedtagande
2015-10-13
Linn Nordström
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
2(12)
§ 49
Teknisk direktör informerar
Ärendet
David Johannesson och Sofie Enander, VA-Avfallschef respektive
anläggningschef, upplyser att laddstolpar har satts upp för elbilar vid
Hortusparkeringen.
David Johannesson informerar om skyddsstopp gällande
avfallshanteringen.
Vidare informerar David Johannesson att Djursholm har fått en ny
återvinningsstation som står vid Bråvallavägen/Ösbyvägen vid Ekebysjön.
David Johannesson meddelar även att kommunen har fått en mobil
återvinningscentral under en testperiod. Den ska komplettera farliga
avfallsbilen Grovis.
David Johannesson informerar även att Hydrostandard är kommunens nya
underentreprenör för vattenmätarbyte.
David Johannesson berättar också om förvaltningens arbete med att öka
tryggheten vid återvinningsstationer.
Sofie Enander informerar att tekniska kontoret har ett bra samarbete med
polisen och de har varit på plats på Hortusparkeringen och Danderyds
golfklubb vid Edsbergsvägen för att legitimera EES-medborgarna. Därefter
görs en anmälan till Kronofogdemyndigheten om särskild handräckning.
Vår entreprenör på gatusidan åker förbi Hortusparkeringen varje dag.
Sofie Enander berättar om Infracontrol Online och aktuell statistik på antal
inkomna ärenden och avslutade ärenden samt genomsnittlig tid.
Sofie Enander informerar också att Enebybergsvägen etapp 3 och 4 startar
inom kort.
Vidare berättar Sofie Enander att byggnadsnämnden har gjort en detaljplan
för idrottshall vid Brageskolan, och för att se hur denna plan förväntas
påverka trafiksituationen samt hur den nya trafiken kan hanteras inom
fastigheten och närområdet har tekniska kontorets tagit fram en
trafikutredning.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 50
3(12)
TN 2014/0342
Delårsbokslut och prognos 2 2015
Ärendet
Tekniska kontoret överlämnar delårsbokslut och prognos 2 2015 till
kommunstyrelsen.
Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2015-08-24 lämnat en redogörelse i
ärendet.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till delårsbokslut
och prognos 2 2015 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
___________
Exp: Kommunstyrelsen
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 51
4(12)
TN 2015/0353
Budget 2016 med plan 2017-2018
Ärendet
Tekniska kontoret överlämnar förslag till budget 2016 med plan
2017-2018.
Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2015-08-25 lämnat en redogörelse i
ärendet.
Deltar inte i beslutet
Jörgen Elfving (C) och Christina Strenger Böös (C) meddelar att de inte
deltar i beslut avseende tekniska kontorets förslag till budget 2016 med
plan 2017-2018 utan redovisar sitt ställningstagande till kommunens budget
när denna behandlas i sin helhet vid kommunfullmäktiges sammanträde i
november.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till budget 2016
med plan 2017-2018 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Reservation
Olov Johansson (S) reserverar sig mot beslutet. Reservationen utvecklas
skriftligen i bilaga.
Särskilt uttalande
Jörgen Elfving (C) och Christina Strenger Böös (C) presenterar ett särskilt
uttalande som de anhöll att få lägga till protokollet, vilket beviljades.
___________
Exp: Kommunstyrelsen
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 52
5(12)
TN 2015/0308
Upphandling av VA drift
Ärendet
Nuvarande entreprenadskontrakt för kommunal VA-drift löper ut den 29
oktober 2016. Nuvarande entreprenör är Svevia AB Anbudsförfrågan är
planerad att gå ut på öppen upphandling under hösten 2015.
Entreprenaden omfattar följande huvuddelar:
• drift och underhåll av dricksvatten- och avloppsvattenledningar
•
drift och underhåll av tryckstegringsstationer för dricksvatten, spilloch dagvattenpumpstationer, mätkammare.
•
reparationsarbeten på VA-anläggningen
•
förnyelse av VA-anläggningen
•
beredskap och felanmälan
Tekniska kontoret har inte för avsikt att väsentligt förändra några krav
jämfört med nuvarande avtal som direkt påverkar abonnenter såsom
inställelsetid vid akuta driftstörningar. Krav i förfrågningsunderlaget
kommer, där så är tillämpligt, att följa miljörådets avancerade krav i
enlighet med kommunfullmäktigebeslut.
Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2015-07-14 lämnat en redogörelse i
ärendet.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att genomföra
upphandling av VA-drift och underhåll och teckna avtal med vinnande
anbudsgivare.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 53
6(12)
TN 2015/0309
Information: Fjärravlästa vattenmätare
Ärendet
Alla abonnenter i Danderyds kommun har en eller flera vattenmätare. Det
är kommunen som äger vattenmätarna.
Danderyds kommun tillämpar självavläsning av vattenmätare. Det innebär
att abonnenterna varje år får ett avläsningskort som ska fyllas i och skickas
in till kommunens entreprenör Roslagsvatten. Möjlighet till digital
rapporte-ring på Roslagsvattens hemsida finns. Danderyd har idag stora
problem med att avläsningar inte kommer in. Efter påminnelser och
rundringning kvällstid är det ett normalår fortfarande ca 30 % av mätarna
som är oavlästa. Det skapar en osäkerhet för alla parter där
schablondebiteringar baserat på tidi-gare förbrukning måste användas.
Teknikutvecklingen har realiserat fjärravlästa vattenmätare och det ger flera
fördelar för såväl abonnenter som VA-verksamhet.
• Avläsningskort försvinner. Abonnenten slipper läsa av
vattenmätaren, det ger säkrare avläsning och minskade kostnader
för utskick och administration.
• Avläsningen kan ske oftare. Det ger möjlighet att upptäcka onormal
hög förbrukning snabbare, bättre uppföljning av vattenförbrukning i
kommunen och säkrare underlag för debitering.
Mätarna har inga rörliga delar och avläsningdelen i mätaren är
batteridriven. Mätaren skickar avläsningspulser till en mottagare som sedan
överför data till kommunens abonnentregister. I Danderyd kommer
avfallsbilarna att förses med mottagningsutrustning.
Fjärravlästa mätare är i dagsläget dyrare men en klausul i debiteringsavtalet
gör att VA-verksamhetens kostnad minskar i princip lika mycket.
Danderyd kommer i dagsläget inte att ha ett forcerat utbyte utan
utfasningen av traditionella mätare till fjärravlästa följer den takt som
mätarna i vilket fall som helst skulle bytas ut. Det innebär att alla mätare i
Danderyd kommer att vara utbytta inom 11 år.
Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande 2015-07-02 lämnat en redogörelse i
ärendet.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
7(12)
§ 54
Övriga frågor
Kjell Rosén (MP) frågar om den öppnade kulverten för Noraån vid
Ekebysjön-kyrkogården och om det ska placeras galler för öppningarna till
rören som nu är frilagda? David Johannesson, VA-Avfallschef, svarar att
rören i dagsläget inte har galler, men förvaltningen ska göra en
omvärldsbevakning och tittat hur andra kommuner hanterar frågan. David
Johannesson återkommer i frågan vid nästkommande sammanträde.
Bengt Sylvan (FP) frågar om kommunens cykelstrategi. Teknisk direktör
Lars Eliasson kommer att återkomma i frågan.
Pelle Brandt (M) frågar om den begränsade parkeringstiden för parkering
vid pizzerian på Golfvägen.
Pelle Brandt (M) frågar även om lastbilen som står parkerad kvällstid vid
OKQ8. Lars Eliasson kommer att återkomma i ärendet.
Bengt Sylvan (FP) informerar att det har inkommit synpunkter om P-förbud
vid Samskolan på Viktor Rydbergs väg/Sveavägen. Lars Elisson kommer att
återkomma i frågan.
Maja Bergquist (C) frågar om remissen från Länsstyrelsen i Stockholm
angående arkeologisk utredning etapp 1, inför vägplan för gång- och
cykelväg ”Edsvikenstråket”, utmed väg 262, Danderyd och Sollentuna
kommun.
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 55
8(12)
TN 2015/0018
Anmälan till tekniska nämnden av tekniska kontorets
delegationsbeslut 2015
Ärendet
För tekniska nämndens kännedom anmäls:
Tekniska kontorets delegationsbeslut enligt delegationsprotokoll 6/2015
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
§ 56
9(12)
TN 2015/0018
Anmälningar 2015-09-09
• In- och utgående handlingar, 2015-05-26 – 2015-08-24
1. Kommunstyrelsen 2015-05-18, § 67: Beslut – Remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2015-2016. Dnr: TN 2014/0124
2. Kommunstyrelsen 2015-05-18, § 69: Beslut – Utredning av dagvatten vid Nora Torg. Dnr: TN 2015/0205
3. Kommunstyrelsen 2015-05-18, § 79: Beslut – Planuppdrag för
detaljplan för del av Djursholm 2:421. Dnr: TN 2015/0228
4. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2015-05-26: Remiss - Ansökan
om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivningslov för
rivning av del byggnad, Daggkåpan 7 Sälgvägen 11. Dnr: TN
2015/0229
5. Kommunstyrelsen 2015-05-18 § 82: Beslut – Försäljning av del av
Djursholm 2:421 och upplåtelse av nyttjanderätt för
tennisanläggning till Good to Great Property AB.Dnr: KS 2014/0351
6. Kommunstyrelsen 2015-05-18 § 68: Beslut – Djursholms ridhus –
godkännande av avtal med Gärdestorp ridskola AB och Djursholms
ridklubb. Dnr: KS 2010/0273
7. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2015-06-01§ 38: Remiss –
Information om antagande av detaljplan för Modir 5 och 10,
Djursholm, Danderyds kommun. Dnr: TN 2013/0714
8. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2015-06-11: Remiss – Ansökan
om bygglov för uppförande av ny elanläggning, Svärdet 7.Dnr: TN
2015/0276
9. Kommunfullmäktige 2015-06-08 § 47: Beslut – Försäljning av del
av Djursholm 2:421 och upplåtelse av nyttjanderätt för
tennisanläggning till Good to Great Tennis Properties AB. Dnr: KS
2014/0351
10. Kommunfullmäktige 2015-06-08 § 56: Remiss – Motion om
avhysning av tiggare. Dnr: TN 2015/0300
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
10(12)
11. Kommunstyrelsen 2015-06-15: Beslut – Kommunens kvalitet i
korthet 2014. Dnr: TN 2015/0132
12. Kommunstyrelsen 2015-06-15 § 25: Beslut – Samråd om program
för Täby park – en ny stadsdel på galoppfältet, Täby kommun.
Dnr: KS 2015/0203
13. Länsstyrelsen i Stockholm 2015-06-30: Beslut – Beslut om
arkeologisk utredning etapp 1, inför vägplan för gång- och cykelväg
”Edsvikenstråket”, utmed väg 262, Danderyd och Sollentuna
kommun. Dnr: TN 2015/0310
14. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2015-07-29: Remiss –
Förfrågan/Begäran om förklaring, Klagomål över markutfyllnad.
Dnr: TN 2015/0331
15. Länsstyrelsen i Stockholm 2015-08-17: Beslut – Anmälan om
vattenverksamhet i Framnäsviken i samband med renovering av kaj
inom fastigheterna Djursholm 2:349, 2:354 och 2:413 i Danderyds
kommun.
Dnr: TN 2015/0206
___________
Justerandes sign ........................
........................
.......................
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
Justerandes sign ........................
........................
.......................
11(12)
Utdragsbestyrkande ................................................................
Sammanträdesprotokoll
2015-09-09
DANDERYDS KOMMUN
Tekniska nämnden
Justerandes sign ........................
........................
.......................
12(12)
Utdragsbestyrkande ................................................................