Protokoll Årsstämma för Brf Kompassen1 2014-06-091

Årsstämma BRF Kompassen1
Datum: Måndag 9 juni 2014 kl 19.00
Plats: Hallonbergsplan 2, i kyrkans lokaler
Dagordning
1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden(röstlängd)
51 st röstlängder.
2 Val av ordförande vid stämman
Lars erik blom
3 Val av Protokoll skrivare
David Ångman
4 Anmälan av protokolljusterare
Ove Christensson
5 Val av justeringsman tillika rösträknare
Daniel Baharloi & Natalie Celin.
6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Ja
7 Godkännande av dagordning
Ok
8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Carlo förklarade vad styrelsen har arbetat med i korta drag. Se bifogat bilaga Förvaltningsberättelsen för
mera detaljer.
*Vi har jobbat med att få vara en äkta förening. Har klarat målet med 0,02 %.
*Vi har byggt 2st extra lägenheter. En på 70KVM och en på 53KVM
*Hiss byte och bytt lamporna samt målat taket.
*Vi har börjat fakturera Kyrkan för deras vatten & värme.
*Har ammorterat mycket och sänkt räntat hos swedbank.
*Vi har 23miljoner i banken.
*Har lyckats få ner kostnaden för föreningen.
*Vi har en levande hemsida som en i styrelsen (Ove Christensson) sköter.
*Vi har öppnnat kontoret för att få kundkontakt.
*Förbättrat skräp hantering genom att sätta upp kameror. Som information så finns det mobila skräphantering
som kommunen sköter om.
9 Föredragning av revisionsberättelsen
se bifogat dokument Revisionsberättelsen.
10 Fastställande av resultat- och balansräkningen
Malin Förklarat ekonomin från det föregående år. Mötet beslut ja.
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Mötets beslut ja.
12 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
Mötets beslut Ja.
13 Fråga om arvoden
Styrelse beslut 3000 kr per lägenhet. Mötets beslut ja.
14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
7 ordinarie ledamöte och 5 supplianter beslut ja.
15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Ordinarie
Anna Makadesi
Carlo Mussela
Elias Mounayari
Jalal Rashidi
Kazem Rahimi
Magnus Persson
Ove Christensson
David Ångman
Daniel Baharloie
Röster
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Suppliang
Munire Charmoun
Rene Malmgren
Daniel Baharloie
Jalal Rashidi
David Ratzvites
Stefan Grazia
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
16 Val av revisor och suppleant för denne
Per Lundfors från Grant Thornton vald som Revisor.
17 Behandling av inkomna motioner
Ingen inkommande.
18 Övriga ärenden
Valberedning skall tas upp nästa år.
Ordförande
Sekreterare
Protokolljusterare