Protokoll - Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-24
18 (25)
Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 24 februari 2015, kl. 17.00-19.40
Plats och tid
Leif Skeppstedt (S) ordf
Raul Sevefjord (M)
Morgan Fredriksson (S)
Anita Blidh (S)
Lars Nilsson (V)
Robert Davidsson (C)
Roger Eriksson (SD)
Beslutande
Marie-Louise Thyberg (S) ej tjänstg ers
Pierre Andersson (S) ej tjänstg ers
Monica Granström (S) ej tjänstg ers
Hans Göran Olsson (V) ej tjänstg ers
Björn Andersson (M) ej tjänstg ers
Jan Karlsson (SD) ej tjänstg ers
Thorsten Schnaars, enhetschef
Catarina Djupström, sekreterare
Cecilia Larsson, miljöinspektör § 15
Tony Ljungberg, byggnadsinspektör §§ 15-16
Övriga deltagande
Roger Eriksson
Utses att justera
Kommunhuset Vingåker, måndagen den 2 mars 2015
Justeringens
plats och tid
...................................................................................
Catarina Djupström
Sekreterare
Paragrafer
15-20
Ordförande
........................................................................................................................................
Leif Skeppstedt
Justerande
........................................................................................................................................
Roger Eriksson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande
Justerandes sign
2015-03-02
Datum för
anslags nedtagande
2015-03-24
Kommunhuset Vingåker
.........................................................................................
Åsa Westerlund
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sbn § 15
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-24
Dnr 60/2015
Dnr 75/2014
Dnr 284/2014
Dnr 232/2013
Dnr 215/2012
Dnr 398/2013
Dnr 199/2013
19
420 (Ecos)
221
001
450 (Ecos)
446 (Ecos)
429 (Ecos)
108
Information
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•
Informationen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Projekt Kolsnaren/ Viren
Sjöarna Kolsnaren och Viren är kraftigt övergödda. Vingåkers och Katrineholms
kommuner driver tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland ett
inspirationsprojekt för lantbrukare med avrinning till dessa två sjöar.
Förhoppningen är att vi tillsammans ska hitta praktiska miljöåtgärder som gynnar
både lantbrukare och miljö.
Föreläggande med vite på fastigheten Vrettsta 2:5
Beslut om föreläggande med vite på rubricerad fastighet har tagits av ordförande
via ett delegationsbeslut. Föreläggandet med vite gäller gödselhantering samt
förvaring av kadaver på fastigheten.
Begäran om uppgifter för fastigheten Montören 1
En begäran om att senast 2015-02-16 inkomma med uppgifter enligt godkänd
åtgärdsplan för upprustning av rubricerade kontorsfastighet har skickats till
fastighetsägaren.
Beslut om resursförstärkning på samhällsbyggnadsenheten
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-02, § 19, att tillsätta en årsarbetskraft på
samhällsbyggnadsenheten för arbete med att inventera och handlägga enskilda
avlopp på samhällsbyggnadsenheten för en tidsbegränsad period av 3 år. Tjänsten
ska finansieras med intäkter från tillsynsavgifter som denna genererar.
Enhetschefen informerar att tjänsten kommer att tillsättas med ett år i taget.
Forts.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Sida
20
Sbn § 15
Markprover på fastigheten Galnetorp 1:2
Ett möte har ägt rum mellan företrädare för Vingåkers kommun samt ansvarig
handläggare på samhällsbyggnadsenheten. På mötet bestämdes att enheten får i
uppdrag att ta markprover på fastigheten Galnetorp 1:2 för att undersöka om
marken är förorenad. Verksamhetsutövaren som tidigare har ockuperat
kommunens mark har nu dragit sig tillbaka till sin egen mark.
Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut - avloppsanordning
Länsstyrelsen avslog den överklagan som fastighetsägaren till Oppeberga 1:6 gjort
gällande samhällsbyggnadsnämndens beslut, via delegationsbeslut, om tillstånd till
avloppsanordning på fastigheten Oppeberga 1:8. Fastighetsägaren på Oppeberga
1:6 överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, som nu även
de har avslagit överklagan.
Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut – miljöanmälan och
bygglov
Länsstyrelsen har avslagit den överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut
att bevilja miljöanmälan och bygglov för två vindkraftverk på fastigheten Ättersta
8:4 som några fastighetsägare har skickat in. Fastighetsägarna har i sin tur
överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen. Två
fastighetsägare har återkallat sina överklaganden, men det finns fortfarande några
överklaganden kvar. Mark- och Miljödomstolen har avslagit fastighetsägarnas
överklagande.
Statistik bygglovshantering mellan 2014-07-01 och 2014-12-31
En sammanställning angående bygglovshantering under perioden 2014-07-01 till
2014-12-31 redovisas för nämnden.
Till- och ombyggnationer inom strandskyddat område Viala 1:41-1:46
Samhällsbyggnadsenheten väljer att inte gå vidare i ärendet på grund av att det inte
går att bevisa när byggnationerna är uppförda. En inventering av områdets
byggnader är numera gjord, inför framtida ansökningar.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-24
Sbn § 16
Dnr 30/2015
Sida
21
012
Tillsynsplan för Plan- och Bygglagen år 2015
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslag till tillsynsplan enligt Plan- och
Bygglagen samt Plan- och byggförordningen år 2015.
Beskrivning av ärendet
Enligt plan- och byggförordningen ska kommunen ha en tillsynsplan där det anges
hur tillsynen ska gå till, för att tillgodose samhällsmedborgarna en god service
inom byggverksamheten. Under år 2014 konstaterades att den aktiva tillsynen inte
fungerar. Detta har medfört flera större tillsynsärenden, som hade kunnat
undvikas om det hade funnits ett mer proaktivt tillsynsarbete under tidigare år.
Enheten anser att en aktivare tillsyn på fastigheter behöver införas. Ett förslag till
tillsynsplan enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen är
framtaget för år 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-02-03
_____
Expediering
Samhällsbyggnadsenheten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Sida
22
Sbn § 17
Delegationsärenden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-02-24
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Sbn § 18
Underrättelse om förrättning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•
Informationen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av förrättningar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av underrättelse av förrättningar, 2015-02-24
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
23
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-24
Sbn § 19
Dnr 9/2015
Dnr 75/2014
Dnr 222/2013
Dnr 29/2015
Sida
24
003
221
427 (Ecos)
100
Delgivningar
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Närvarorätt vid sammanträde med nämnder och styrelse
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-12, § 8, att kommunalråd och insynsråd
medges närvaro- och yttranderätt vid sammanträden med barn- och
utbildningsnämnde, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
socialnämnden och valnämnden. Kommunalråd och insynsråd ska få underrättelse
om tid och plats för sammanträden dessa sammanträden.
Hemlöshet – en fråga om bostäder
Länsstyrelsen i Södermanland har sammanställt rapporten Hemlöshet – en fråga om
bostäder samt skriften Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden.
Arkeologisk förundersökning på fastigheten Forsby 2:50
Sörmlands museum har färdigställt en rapport över arkeologisk förundersökning
av fornlämningar inför utvidgning av Forsby kalkbrott inom fastigheten Forsby
2:50.
Remiss gällande samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön
för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet är
utsänt till myndigheter och kommuner på remiss.
Tillsyn och kontroll
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sammanställt en rapport som
bygger på en enkät om taxor inom miljöbalkens och livsmedelskontroll utförd
våren 2014. Svaren visar bland annat att SKL:s taxemodell används av en
majoritet att kommunerna. Ersättningen för handläggningen har ökat vilket visar
att kommunerna i större grad tar betalt för den tillsyn som görs.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-24
Sida
25
Sbn § 20
Övriga frågor
Björn Andersson (M) frågar när Läppe kommer att finns med i översiktplanen för
Vingåkers kommun. Enhetschefen för samhällsbyggnadsenheten informerar om
att det kommer att ske i samband med aktualisering av nuvarande översiktsplan.
Björn Andersson (M) frågar även vad som hänt angående tomter i Viala.
Enhetschefen för samhällsbyggnadsenheten tar med sig frågan till berörd
tjänsteman och återkoppling och information skall ges till nämnden vid nästa
sammanträde.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande