Anslag/Bevis - Eskilstuna kommun

Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sida
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
1(16)
2015-02-18
Plats och tid
Brandstationen kKlockan 13:30-17:10
Beslutande
Geerth Gustavsson (S), ordförande
Ulf Ståhl (M)
Alar Kuutman (V)
Marianne Jonsson (S)
Hans Rosengen (S)
Eva-Lena Plantin (S)
Björn Larsson (S) ersätter Gabriel Ylvén (S)
Bernt-Åke Edlund (M)
Håkan Linnskog (M)
Rafal Wisniewski (M) ersätter Charlotte Prennfors (M)
Manar Albanaa (S) ersätter Tord Domargård (C)
Ronny Ilhag (MP)
Per-Olof Eriksson (FP)
Per Stödberg (SD) ersätter Seppo Vuolteenaho
Jacob Flyman Scherdin (KD) ersätter Pär Karlsson (SD) §§9-§4, del av § 15 samt
§§ 16-17
Ersättare
-
Övriga närvarande
Utses att justera
Lisbet Skärstam nämndsekreterare/kommunikatör
Alar Kkuutman
Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare
dagen den
miljökontoret
Paragrafer
...........................................................................................
Lisbet Skärstam
...........................................................................................
Ordförande
Geerth Gustavsson
...........................................................................................
Justerande
Alar Kuutman
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Anslaget sätts upp
2015-
Förvaringsplats för
protokollet
Miljökontoret
Underskrift
...........................................................................................
2015-02-18
Anslaget tas ner
Utdragsbestyrkande
2015-
9-17
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Lars Lagebo räddningschef/stf förvaltningschef
Anne-Louise Sandvik administrativ chef
Helena Segervall enhetschef
Tobias Erdsjö bitr räddningschef
David Hultman enhetschef
Helén Almberg miljöinspektör
Robert Grip miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
2(16)
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sida
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
3(16)
2015-02-18
§9
Protokollsjustering
Alar Kuutman (V) utses att justera dagens protokoll.
__
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sida
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
4(16)
2015-02-18
MRN/2015:23
§ 10
Rättegångsfullmakt för stadsjuristerna
Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna Anna
Forsberg, Anders Skåål och Lina Rosin, att i domstolar och hos andra
myndigheter eller annorstädes i varje avseende anhängiggöra, utföra och
bevaka kommunens talan. I fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta
förlikning eller ackord.
2.
Fullmakten innebär även rätt för juristerna att förordna annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för särskilt
fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.
Ärendet
Ledningen och samordningen av kommunens juridiska verksamhet handhas av
kommunstyrelsen, som till sitt förfogande har chefsjuristen på
kommunledningskontoret och stadsjuristerna på konsult och uppdrag. På grund av
nyanställningar behöver ny fullmakt utfärdas.
Fullmakten ger behörighet för chefsjuristen och biträdande chefsjuristen
stadsjuristerna att företräda kommunen genom miljö- och räddningstjänstnämnden i
domstolar och hos andra myndigheter. Befogenheten att agera i det enskilda ärendet
bestäms av miljö- och räddningstjänstnämnden.
__
Beslutet skickas till berörda jurister
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Sida
5(16)
MRN/2015:24
§ 11
Verksamhetsberättelse för 2014
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer verksamhetsberättelse för
2014.
Ärendet
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa
en verksamhetsberättelse för 2014.
Verksamhetsberättelsen ska uppfylla lagens krav beträffande bokslut och vara en
uppföljning av nämndernas verksamhetsplaner och åtaganden som finns i årsplan
2014. Den ska innehålla en beskrivning och analys av avvikelserna mot planeringen
för 2014 inom verksamhetsprocesserna och de inre perspektiven samt en
sammanfattande redogörelse för nämndens uppnådda resultat för de utåtriktade
strategiska målen i den strategiska inriktningen 2012-2015.
__
Beslutet skickas till kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Sida
6(16)
MRN/2015:25
§ 12
Nya sotningsfrister
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer ”Eskilstuna kommuns lokala
föreskrifter om sotningsfrister”, att gälla från och med den 1 mars 2015.
Ärendet
Den traditionella sotningen har, i och med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
delats upp i två olika delar – rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun har enligt lagen om
skydd mot olyckor ansvaret för att det sker sotning och brandskyddskontroll av
fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler. Genom avtal med två
skorstensfejarmästare är kommunen uppdelad i två sotningsdistrikt.
Sotningsfrister beslutas av respektive kommun medan brandskyddskontrollen ska
göras enligt föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
(MSB).
Kommunens beslut följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
(MSBFS 2014:6).
Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till räddningstjänstens förslag till beslut.
__
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sida
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
7(16)
2015-02-18
MRN/2015:2
§ 13
Delegationsärenden 2015
Listorna över delegationsbeslut från 13 december 2014 till och med 3
februari 2015 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till
handlingarna.
Ärendet
Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av räddningschef/brandingenjör/brandinspektör:
Lars Lagebo
David Hultman
Sabine Hedlund
Henrik Johnsson
Håkan Malmström
Kyösti Salokanto
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående
hälsoskyddsärende redovisas för nämnden och avser beslut av
miljöinspektör:
Gustav Helander
Solveig Werner
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av enhetschefer/miljöinspektörerna:
Anna Norberg
Helena Segervall
Ylva Jonasson
Susanna Eriksson
Sara Brutemark
Robert Grip
Miranda Lagerström
Maria Lindberg
Magdalena Goczkowska
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Sida
8(16)
Lisa Wall
Kristina Thornell Pers
Katja Nesterinen
Helén Almberg
Gustav Helander
Eva Bohman
Erika Kurberg
Erika Andersson
Daniel Nordstrand
Carl Bylund
Anton Andreasson
Ann-Marie Strimell
Anna Lanner
Andreas Rosen
Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Sida
9(16)
MRN/2015:3
§ 14
Ärenden för kännedom 2015
Nämnden lägger förteckningen daterad 11 februari 2015 till handlingarna.
Förteckning
1. Kommunstyrelsens beslut från 11 november 2014 § 289 angående
Rättegångsfullmakt för stadsjuristerna.
2. Länsstyrelsens beslut från 27 november 2014 där de avslår ett överklagande
angående tillsynsavgift enligt miljöbalken på fastigheten Gärdesmygen 12.
Länsstyrelsen bedömer att miljökontoret har haft skäl att inte sätta ned
tillsynsavgiften.
3. Länsstyrelsens beslut från 27 november 2014 där de avslår ett överklagande
angående tillsynsavgift enligt miljöbalken på fastigheten Gjusen 1.
Länsstyrelsen bedömer att miljökontoret har haft skäl att inte sätta ned
tillsynsavgiften.
4. Länsstyrelsens beslut från 4 december 2014 där de avslår ett överklagande
om föreläggande om ljudnivåmätning/-beräkning av ett arrangemang för
motorfordon på fastigheten Kjula-Åstorp 2:1. Länsstyrelsen bedömer att
miljökontoret måste ha dessa beräkningar för att kunna fullfölja sitt
tillsynsansvar. Eftersom föreläggandet inte uppfyllts av motorarrangören har
nämnden haft fog för sitt beslut förenat med vite.
5. Kommunfullmäktiges beslut från 11 december 2014 § 254 - Eskilstuna
kommuns nämnd- och förvaltningsstruktur. Punkt 12 anger för miljö- och
räddningstjänstnämndens del att kommunens hantering av tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen, enligt tobakslagen och enligt lagen om
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel utreds för ställningstagande
senast den 1 juli 2015. Utredningen ska svara på hur en flytt av frågorna till
miljö- och räddningstjänstnämnden ska ske.
6. Kommunfullmäktiges beslut från 11 december 2015 § 266 där Årsplan
2015 samt Komplettering av Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun
fastställs. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina
driftkostnader till följd av investeringar. För miljö- och
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sida
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
10(16)
2015-02-18
räddningstjänstnämndens del tilldelas 0,5 miljoner kronor för
brandskyddsutbildning.
7. Nacka tingsrätts protokoll från 18 december 2014 där de antecknar att
miljö- och räddningstjänstnämnden återkallat sin ansökan om utdömande av
vite den 15 december 2014. Tingsrätten avskriver därför målet från vidare
handläggning.
8. Ordförandebeslut från kommunstyrelsens ordförande från 21 januari 2015
angående Tillfälligt samarbetsavtal på miljöskyddsområdet mellan
Eskilstuna och Strängnäs kommuner vad gäller sluttäckning av
avfallsdeponin Lilla Nyby.
9. Åklagarmyndighetens underrättelse från 21 januari 2015 där de anser att
uppgifterna i ärendet inte ger anledning att anta att brott som hör under
allmänt åtal har förövats. Den anmälda gärningen är att bedöma som ringa
fall och är därför inte brottslig. Anmälan avser driftstörning felaktig
flygning i mörker efter klockan 22:00.
10. Åklagarmyndighetens underrättelse från 23 januari 2015 där den anser att
brott inte kan styrkas och verksamhetsutövaren är försatt i konkurs.
Anmälan avser brand i avfall, konkurs och avveckling av verksamheten
Vallby Svets & Smide AB - Hammarby 19:4.
11. Åklagarmyndighetens underrättelse från 23 januari 2015 när det gäller
miljöbrott på fastigheten Hammarby 19:4 anser åklagaren att det inte går att
bevisa att någon har haft sådant uppsåt (insikter och avsikter) eller har visat
sådan oaktsamhet (vårdslöshet) som krävs för att förfarandet ska vara
brottsligt. När det gäller Otillåten miljöverksamhet på fastigheten
Hammarby 19:4 anser åklagaren att det inte går att bevisa att någon har haft
sådant uppsåt (insikter och avsikter) eller har visat sådan oaktsamhet
(vårdslöshet) som krävs för att förfarandet ska vara brottsligt. När det gäller
Försvårande av miljökontroll på fastigheten Hammarby 19:4 anser
åklagaren att det inte heller där går att bevisa att någon har haft sådant
uppsåt (insikter och avsikter) eller har visat sådan oaktsamhet (vårdslöshet)
som krävs för att förfarandet ska vara brottsligt.
12. Åklagarmyndighetens underrättelse från 26 januari 2015 där åklagaren anser
att utredningen avser ett brott som inte kan förväntas leda till en strängare
påföljd (straff) än böter. Omständigheterna är sådana att de talar för att man
inte väcker åtal för gärningen. Samhällets och enskildas intressen hindrar
inte ett sådant beslut. Målet gäller Försvårande av miljökontroll vid
fastigheten Brunnsta 3:7 - Driftstörning; läckage av skärvätska till mark.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Sida
11(16)
13. Länsstyrelsens beslut från 2 februari 2015 när det gäller nämndens beslut
om revidering/komplettering av riskbedömning på fastigheten Kälby 1:26
där de ändrar punkten 3 och flyttar fram tidpunkten till 30 april 2015 för
inlämnande av revidering/komplettering av riskbedöming. Länsstyrelsen
avslår överklagandet i övrigt.
Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Sida
12(16)
MRN/2015:4
§ 15
Informationsärenden 2015
Helén Almberg och Tobias Erdsjö redogjorde för ärendet och handläggningen av
fluff-högen i Hammarby.
Robert Grip berättade om nya informationsförordningen – märkning av livsmedel.
__
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sida
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
13(16)
2015-02-18
MRN/2015:26
§ 16
Internkontrollplan uppföljning 2014
Nämnden godkänner förvaltningens rapport.
Ärendet
Förvaltningen rapporterar om de kontroller som gjorts under året.
Riktlinjer för internkontroll finns antagna av kommunfullmäktige. Nämnderna ska
varje år ta fram en internkontrollplan för verksamhet och ekonomi.
Miljö- och räddningstjänstnämndens kontrollområden är valda utifrån en risk- och
sårbarhetsanalys och omfattar bland annat jäv, medicinsk kontroll av rökdykare,
avgifter och planering för IT-avbrott.
Efter varje genomfört kontrollmoment redovisas utfall från kontrollen med
kommentarer i Stratsys.
Nämnden rapporterar resultatet av genomförda kontroller enligt
internkontrollplanen till kommunledningskontoret och kommunens revisorer.
Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Sida
14(16)
§ 17
Remissvar till ks - Vattenmyndigheten förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns
vattendistrikt 2015-2021
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden antar förslaget till yttrande som sitt eget.
Förslag till kommunstyrelsen
Miljö- och räddningstjänstnämnden yttrar sig i huvudsak om de delar i
åtgärdsprogrammen där nämnden har en tydlig roll som tillsynsmyndighet
Flera åtgärder handlar om kommunernas tillsyn på olika verksamheter. De
stödjande åtgärderna från centrala myndigheter är avgörande för om
inriktningen på tillsynen skall förändras och om den skall bli effektiv. Det kan
då handla om nya föreskrifter, vägledningar och liknande.
Sveriges kommuner och landsting tar fram underlag som hjälp för
kommunerna att bedöma resursbehov och göra sin tillsynsplanering. Det är
viktigt att även dessa underlag revideras utifrån åtgärdsprogrammet då de har
en styrande effekt på tillsynen, även om de inte har någon formell status.
Flera kommuner kan ha tillsynen i samma tillrinningsområde och därmed
ansvaret för att tillse att miljökvalitetsnormerna följs. Det är därför viktigt att
det i åtgärdsprogrammet för de olika vattenförekomsterna tydligt anges vad
som gäller, vilka kravnivåer som är skäliga och vilka de möjliga åtgärderna är.
Det är önskvärt att betinget för de olika verksamheterna kunde anges.
Frågan om det skall vara normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå för enskilda
avloppsanläggningar bör fastställas i åtgärdsprogrammen och gälla hela
tillrinningsområdet. Skillnaderna i reningsteknik för nya anläggningar är inte
så stor mellan skyddsnivåerna, den avgörande skillnaden är om
reningsanläggningen har ansluten wc eller inte. Lokala bedömningar av
risknivån kan variera såväl inom som mellan kommunerna, något som
försvårar tillsynen såväl i enskilda ärendena som i större projekt.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Sida
15(16)
I åtgärdsprogrammet listas vilka reningstekniker för enskilt avlopp som
uppfyller normal skyddsnivå respektive hög skyddsnivå (sid 79-80). Bland
annat anges att minireningsverk bara uppfyller kraven för normal skyddsnivå
med hänvisning till att de kräver kunskap och skötsel för att uppfylla kraven
för hög skyddsnivå.
Stycket bör skrivas om utan att lista reningstekniker och istället hänvisa till
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd och handbok när det gäller
reningsteknik och funktion. Det finns annars en risk för den ena kommunen
godkänner en anläggning med hänvisning till CE-märkning och HaV:s
handbok medans grannkommunen underkänner samma anläggning med
hänvisning till åtgärdsprogrammet.
Där privata gemensamhetsanläggningar för avlopp används förekommer
ledningsnät och ibland långa överföringsledningar. Vägledning på hur
tillsynen på dessa ska ske efterfrågas.
I åtgärdsprogrammet för Eskilstunaåns utflöde, sidan 22, tabell 6, anges
åtgärden ”Odling utan kemiska bekämpningsmedel” som åtgärd för Kälbroån
med anledning av höga halter bekämpningsmedel vid ett av två provtillfällen.
Kälbroån är den enda plats i Eskilstuna där man tagit prov men problemet är
generellt och det bör även åtgärdsförslaget vara.
Några detaljer:

I kartorna står vattenförekomsternas ID-nummer. Det ökar läsbarheten
om dessa ersätts med förekomsternas namn. I tabeller fungerar det bra
med både namn och ID-nummer.

I åtgärdsprogrammet för Eskilstunaåns utflöde står det ”Råcksta å” på
sidan 4, skall förmodligen vara Eskilstunaån.
Ärendet
Vattenmyndigheten har skickat ”Förslag på förvaltningsplan för Norra
Östersjöns vattendistrikt 2015-2021” till Eskilstuna kommun för yttrande.
Kommunstyrelsen har skickat remissen vidare till miljö- och
räddningstjänstnämnden för intern remiss.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-18
Sida
16(16)
Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till yttrande.
__
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande