FULLMAKT Härmed befullmäktigas nedanstående ombud

FULLMAKT
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att företräda och rösta för samtliga
mina/våra aktier i Zenterio AB (publ), 556622-1486, vid bolagets årsstämma den
30 juni 2015.
Ombud:
Namn
Personnummer
Adress
Postnummer och postadress
Telefonnummer (dagtid)
Ort och datum
Aktieägarens namn
Person-/organisationsnummer
Underskrift
Namnförtydligande
Fullmakt i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis
bör i god tid före årsstämman sändas till Zenterio AB (publ), att. Alexander von
Nandelstadh, Brahegatan 2, 114 37 Stockholm.
D-2005375-v1