Socialpsykologi folder 2015

Utvald litteratur i socialpsykologi
MÖTET MED DEN ANDRE
Att behärska mötet med den Andre
Att människan är en samhällsvarelse kan te sig uppenbart och självklart. Men även om
det numera framstår som självklart har det inte alltid varit så. Först med socialpsykologins framväxt och etablering som självständig disciplin fick denna utgångspunkt stor
betydelse. För utbildningar till yrken med fokus på människor är socialpsykologin därmed
ett centralt kunskapsområde. Att ta till sig socialpsykologiska teorier skapar förutsättningar för att bli en skickligare yrkesutövare – att bli bättre på att hantera de många
situationer där interaktionen mellan människor står i centrum. Och det är många yrken
det handlar om: socialarbetare, lärare, sjukvårdspersonal till exempel, eller säljare och
marknadsförare, poliser eller psykologer. Socialpsykologin innehåller kunskaper dessa
yrkesgrupper inte klarar sig utan.
I denna folder presenterar vi några av våra nyaste böcker inom området, tillsammans med
några av de mest populära – det är min förhoppning att du ska hitta en bok till din kurs
som hjälper dina studenter att lyckas med sina studier och skapar goda förutsättningar
för att utöva sitt framtida yrke.
Peter Söderholm
Förläggare samhällsvetenskap
[email protected]
Tel: 08-690 96 89
GRUNDLÄGGANDE TEORIER INOM HELA ÄMNET
NYHETER!
Teori- samt
topicsbok av
Björn Nilsson
– används enskilt
eller ihop!
3.
1.
1. Socialpsykologi – Bakgrund och utveckling
Björn Nilsson
47-11191-6 | 200 sid | Uppl 1 | 2015
Denna bok ger en översiktlig bild av hur socialpsykologins
teorier och tillämpningsområden har vuxit fram i framför
allt två olika kulturella miljöer – Europa och USA mellan
1890 och 2010. Syftet är att visa på den röda tråden i de
idéer som har lett fram till dagens socialpsykologi och dess
koppling till psykologi och sociologi.
Många viktiga teoretiker och forskare – inte minst från
sociologi och psykologi – som har bidragit till att forma
dagens socialpsykologi presenteras. Sammantaget utgör
boken en kombinerad fakta- och uppslagsbok om socialpsykologins innehåll och utveckling.
2. Socialpsykologi – Teorier och tillämpning
Björn Nilsson
47-11192-3 | 248 sid | Uppl 1 | 2015
Den här boken ger en översiktlig bild av ett antal forskningsområden och teorier inom socialpsykologi. Syftet är
att förmedla en grundläggande introduktion till socialpsykologin som ämne och hur man kan använda sig av de lärdomar som ämnet rymmer.
Boken inleds med ett avsnitt om vad ett socialpsykologiskt synsätt står för. Sedan följer en genomgång av olika
socialpsykologiska forskningsområden, där läsaren får vägledning för handling i olika konkreta sociala situationer i
mötet med andra människor.
2.
”
Om författaren
Björn Nilsson är lektor i socialpsykologi och har skrivit ett
drygt tjugotal böcker – förutom fem andra verk om socialpsykologi även om kommunikation, utveckling, grupper och
ledarskap. Han är för närvarande internationellt verksam i
Europa, Asien och Amerika med olika utbildningar som har
socialpsykologi som grund.
Sagt om Socialpsykologi – Bakgrund och utveckling
[---] Steg för steg förs läsaren under god ledning fram
genom den västerländska socialpsykologiska historien
fram till situationen i dag. Längs vägen får vi möta en lång
rad av socialpsykologer som på olika sätt gett ämnet dess
väsentliga innehåll.
Samtidigt ger författaren ut ytterligare en bok, Socialpsykologi – Teorier och tillämpning, som tar upp centrala
socialpsykologiska forskningsområden och som utmärkt
kompletterar denna. Omfattande referenser och ett användbart namn- och sakordsregister avslutar boken."
Thomas Johansson, Philip Lalander
47-11116-9 | 216 sid | Uppl 2 | 2013
Vardagsliv, det låter som något förutsägbart och rutinartat
– ja, som en rätt tråkig del av tillvaron. Men vid närmare
betraktelse framträder en bild av ett spännande och nyansrikt fenomen. I den här boken används socialpsykologiska
teorier för att kommentera olika vardagliga exempel, och
för att förklara det som annars döljer sig bakom ett självklarhetens skimmer. Boken ger en fördjupad förståelse för
hur människor agerar tillsammans, hur avvikande beteende
kan skapas, hur makt utövas i vardagslivet och hur det är
att leva i 2000-talets mediesamhälle.
Vardagslivets socialpsykologi:
• kan användas som en grundbok för att strukturera en hel
kurs och gärna i kombination med andra typer av relevant
material
• lämpar sig utmärkt för en grundkurs i socialpsykologi,
men även som bredvidläsning på andra kurser där man
har nytta av socialpsykologiska begrepp och detta tänkande
Bosse Forsén, lektör BTJ-häfte nr 18, 2015
›› Mer om böckerna och författarna
3. Vardagslivets socialpsykologi
• har stor relevans för vårdutbildningar, psykologutbildning
likväl som för lärarutbildningarna
›› Provläs
›› Beställ utvärderingsexemplar
u
www.liber.se/hogskola
BARN OCH UNGA
LEDARSKAP, GRUPPER OCH ORGANISATIONER
Populär!
Används på
kurser inom
lärarutbildningarna
och socionomprogrammet
1.
3.
2.
4.
1. Att förstå ungdomars identitetsskapande
2. Det sociala livet i skolan – Socialpsykologi för lärare
– En inspirations- och metodbok
Robert Thornberg
47-10543-4 | 384 sid | Uppl 2 | 2013
Emma Sorbring, Åsa Andersson, Martin Molin (red.)
47-09833-0 | 336 sid | Uppl 1 | 2014
Den här antologin visar på hur både olika strukturella och
mer individrelaterade livsvillkor påverkar och formar identitetsskapandet och vuxenblivandet. Det påverkas också
av vilka arenor de unga befinner sig på och aktivt är med
och formar, exempelvis genom interaktion i sociala medier, i skolan, i fritids- och föreningsliv, i idrottssammanhang, musiksfären etc. I boken finns en rad exempel på
ungdomars syn på skapandet av en identitet, liksom aktiverande övningar, forskarreportage och förslag på fördjupande läsning efter varje kapitel.
4. Teamet – Utveckling, effektivitet och förändring i
grupper
”Detta är en introduktionsbok till socialpsykologin, men
den vill också belysa och ge inspiration i lärares arbete med
normer och värden. […] Förutom grundlig faktagenomgång
av ett antal socialpsykologiska teorier och begrepp på området finns ett flertal illustrativa exempel från skolans
värld. Boken är skriven på ett pedagogiskt sätt och till de
stora förtjänsterna hör en synnerligen rik och aktuell referenslista liksom en begreppsordlista, som underlättar läsningen.”
Endre Sjøvold
47-08737-2 | 288 sid | Uppl 1 | 2008
Förändringsarbete utvecklas inte alltid på det sätt som
man förväntat sig. I denna bok presenteras förklaringar
och tolkningar till varför det är så. Författaren visar med
illustrativa exempel att arbete i grupp, exempelvis ledningsgrupper, utbildningsgrupper och teambyggande, är
en komplicerad uppgift som kräver kunskap om och förståelse för de grupprocesser som alltid utvecklas när
människor ska arbeta tillsammans.
Martin Järnek, lektör BTJ häfte 13116020
3. Kommunikativt ledarskap
Intresserad av
att använda böckerna
på din kurs?
Björn Nilsson, Jon Nilsson, Niclas Pettersson
47-11654-6 | 300 sid | Uppl 1 | 2014
Ett gott ledarskap kräver erfarenhet och reflektion över
det egna ledarskapet samt vad man eventuellt behöver
förändra i detta. I den här boken förmedlas ett socialpsykologiskt perspektiv på och ges en överblick över olika
typer av ledarskap och det som ledare allra oftast har att
hantera, nämligen grupper och individer. Grupper och
organisationer är komplicerade företeelser och i den här
boken får läsaren, med hjälp av teorier och tillämpningar,
råd och verktyg att hantera en komplex verklighet i ett
nuvarande eller ett blivande ledarskap.
›› Mer om böckerna och författarna ›› Provläs
›› Beställ utvärderingsexemplar
Kontakta mig så berättar jag gärna mer!
Du kan också beställa utvärderingsexemplar
via liber.se/hogskola. Välkommen!
Peter Söderholm
Förläggare samhällsvetenskap
[email protected]
Tel: 08-690 96 89
u
www.liber.se/hogskola
FÖRDJUPNINGSLITTERATUR – FÖR FORTSÄTTNINGSKURSER
Möjliggör för
läsaren att själv gå
vidare, genom olika
praktiska tillämpningar
i professionella
sammanhang.
2.
1.
3.
4.
1. Relationell socialpsykologi – Klassiska och samtida
2. Konsten att vara sig själv
4. Samhället mellan oss – Om vänskap, kärlek, relationer
teorier
Emma Engdahl
47-08927-7 | 176 sid | Uppl 1 | 2009
och organisationer
Henrik Stenberg, Bo Isenberg (red.)
47-09831-6 | 296 sid | Uppl 1 | 2013
I denna bok presenteras teorier som betraktar sociala
relationer som samhällets viktigaste element. Vi kallar
detta perspektiv för relationell socialpsykologi. På samma
sätt som socialpsykologin återfinns mellan sociologin och
psykologin, kan den relationella socialpsykologin sägas
befinna sig mellan den sociologiska och den psykologiska
socialpsykologin. Det relationella perspektivet sätter människors samspel med varandra i förgrunden medan samhälleliga och psykologiska villkor utgör bakgrund. Bokens
teorier är redskap för att analysera möten, situationer och
interaktioner samt de sociala, emotionella och psykiska
konsekvenser dessa kan få.
Relationell socialpsykologi:
• Presenterar grundläggande problem och begrepp och
illustrerar genom konkreta exempel hur avgörande relationella och interaktionistiska perspektiv är för att förstå och
utveckla människor.
• Framgångsrika resultat kräver både att verksamheter
tar sin utgångspunkt i välgrundade teoretiska diskussioner
och att man förstår människor relationellt och som interagerande individer. Denna bok erbjuder båda dessa saker.
Vi utvecklar och förverkligar oss själva i sällskap med andra
människor och i relation till tidstypiska kulturella värderingar och samhälleliga normer och lagar. Att vara sig själv
är en social och historisk konst. Samtidigt spelar vi själva en
avgörande roll för vår självutveckling och vårt självförverkligande. Vi är inte marionetter i andras, kulturens eller samhällets våld. Annorlunda uttryckt: att vara sig själv är en
ständig balansgång mellan individuell frihet och socialt
tvång. På båda sidor lurar avgrunden …
3. Ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte
med Goffmans perspektiv på social interaktion
Anders Persson
47-09611-4 | 448 sid | Uppl 1 | 2012
Göran Ahrne
47-11502-0 | 240 sid | Uppl 1 | 2014
Den här boken knyter samman de mer närliggande, personliga relationerna mellan människor med sociologi och organisationsteori på ett nytt sätt.
Begreppet relation förknippas av de flesta framför allt
med kärlek och vänskap och boken tar avstamp i en stor
intervjuundersökning av vänskapsrelationer som jämförs
med tidigare forskning om kärleksrelationer. Men det finns
andra relationer än kärlek och vänskap, till exempel mellan
arbetskamrater, mellan chef och anställd, mellan lärare och
elev eller mellan läkare och patient. Man kan säga att alla
typer av organisationer är konstruerade av relationer av
olika slag. Det vi kallar samhället finns i själva verket
mellan oss: i våra relationer.
Boken utgör både en introduktion till och en tolkning av
Goffmans perspektiv på social interaktion. Den är också ett
försök att utveckla perspektivet på några vitala punkter.
Centrala begrepp som performance, roll, stigma och institution presenteras. Författaren visar hur Goffmans sociologi kan användas för att förstå senmoderna fenomen som
sociala medier, samtidigt som han vidareutvecklar
Goffmans fascinerande frame-begrepp och visar vilka
undersöknings- och analysmetoder han använde.
›› Mer om böckerna och författarna ›› Provläs
›› Beställ utvärderingsexemplar
u
www.liber.se/hogskola
Bra kurslitteratur förenklar inte innehållet
– den stödjer lärandet och utmanar tänkandet.
UTVÄRDERA FÖR DINA KURSER!
BESTÄLL UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
LIBER KUNDSERVICE
162 89 Stockholm
Tel: 08-690 93 30
Fax: 08-690 93 01/02
E-post: [email protected]
www.liber.se
BAKOM VARJE
BETYDELSEFULL BOK
STÅR EN BETYDELSEFULL
FÖRFATTARE