Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012

2012

Nationellt Vårdprogram
-och ”kortversion”

Nationella Riktlinjer/Kunskapsstöd

Beslut om medicinsk subspecialitet

Länsklinik i Dalarna:
”Specialiserad Palliativ vård”
Palliativ vård
Av alla (landsting och kommun)
 För alla (oavsett diagnos)
 Överallt (jämlik vård i landet)

Nationella vårdprogrammet
Fokuserar på vård i livets slutskede
 Dagligt stöd

 För

Stöd för övergripande planering
 För

personal i vården
beslutsfattare
Bred förankring
 28
föreningar och nätverk
RÖD: Palliativ vård
Närhet
 till vård och närstående
Helhet
 fysiska, psykiska, sociala, existentiella behov
Kunskap
 specialistkunskap och teamarbete
Empati
 Professionell omtanke
Palliativt
förhållningssätt
GRÖN: Vårdkvalitet
Strukturerade arbetssätt, ex:
 LCP (Liverpool Care Pathway)
 ESAS (Symtomskattning)
 Smärtskattning (VAS/NRS, Abbey Pain Scale)
 Checklistor (se sid 33)
Palliativregistret!
Palliativregistret
BLÅ: Symtomlindring
Vad kan DU göra för välbefinnandet?
Fysiskt?
Psykiskt?
Socialt?
Existentiellt?
Munhälsa
Mycket viktigt!
Borsta/torka bort den torra hinnan
Fukta & Smörja
Krossad is, frysta bär & ananas
Elimination
Överväg KAD
 Förebygg förstoppning

-INNAN de sista dagarna!
Vätska & Näring
Gagnar inte den sista tiden
 Ofta frågor från anhöriga
 ”Livets sista tid”

(Ulla Söderström)
Sjukdomsförloppet vid olika kroniska
sjukdomar
13
Fysiska symtom

Tämligen lika vid livets slut, oavsett
diagnos;
 Smärta
 Oro,
ångest
 Andnöd, rosslig andning
 Förvirring
 Illamående
Vb ordinationer – till alla!
Morfin sc
 Midazolam 2,5 mg sc
 Haldol 1 mg sc
 Robinul 0,2 mg sc

Furix 20-40 mg sc
 Primperan 10 mg sc

GUL: Vägledning
Definitioner
 Checklista vid livets slut
 Munvård
 Vb ordinationer
 Länkar
