บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ EARNINGS RESULTS ก ำไรไตรมำส 2/57 ต ่ำกว่ำคำด แนวโน ้มแข็งแกร่งขึ้น

EARNINGS RESULTS
บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส ์
10 พฤศจิกายน 2557
BTS TB / BTS.BK
กำไรไตรมำส 2/57 ตำ่ กว่ำคำด แนวโน ้มแข็งแกร่งขึน
้
ในไตรมำสถัดไป
Sector: Transportation (Ground) Overweight
้
คำแนะนำพืน
้ ฐำน: ซือ
เป้ ำหมำยพืน
้ ฐำน: 11.50 บำท
รำคำ (07/11/57): 10.30 บำท
Price chart
ตา
่ กว่าคาด
BTS รำยงำนกำไรสุทธิไตรมำส 2/57 (เดือนก.ค.-ก.ย.) ที่ 633 ล ้ำน
บำท ลดลง 33% YoY แต่สงู ขึน
้ 12% QoQ ถ ้ำหำกไม่นับรวมกำไรจำก
กำรขำยเงิน ลงทุน ที่ 22 ล ้ำนบำท บริษั ทจะมีก ำไรหลัก ในไตรมำสนี้ ท ี่
611 ล ้ำนบำท ลดลง 5% YoY แต่สงู ขึน
้ 8% QoQ ผลประกอบกำรตำ่
กว่ำ ประมำณกำรของเรำและของตลำด 7% เนื่ อ งจำกค่ำ โดยสำรและ
ส่วนแบ่งกำไรจำก VGI ตำ่ กว่ำคำด
ประเด็นหล ักจากผลประกอบการ
กำไรหลักหดตัวลง YoY เนื่องจำก 1) ส่วนแบ่งกำไรจำก VGI ลดลง
และ 2) กำไรจำกธุรกิจอสังหำริมทรั พย์ลดลง ส่งผลให ้กำไรสุทธิของ
VGI ลดลง 19% YoY เป็ น 257 ล ้ำนบำท (แต่สงู ขึน
้ 3% QoQ หนุน
โ ด ย ก ำ ร ฟื้ น ตั ว ข อ ง สื่ อ ใ น โ ม เ ดิ ร์ น เ ท ร ด ) ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ธุ ร กิ จ
อสังหำริมทรัพย์ก็รำยงำนกำไนหดตัวลง YoY เนื่องจำกในไตรมำส 2/57
มีกำรโอนคอนโดแอ็บสแตร็ กส์ พหลโยธิน พำร์คเพียง 33 ยูนิต (เทีย บ
กับในไตรมำส 2/56 ทีม
่ ก
ี ำรโอนจำนวน 201 ยูนต
ิ และในไตรมำส 1/57
ที่ 42 ยูนต
ิ )
กำไรหลักสูงขึน
้ QoQ จำกปั จจัยดังต่อไปนี้ 1) กำไรจำกธุรกิจขนส่ง
มวลชนเพิม
่ ขึน
้ (ทัง้ รำยได ้จำก O&M และส่วนแบ่งกำไรจำก BTSGIF),
2) ส่วนแบ่งกำไรจำก VGI เพิม
่ ขึน
้ , 3) กำไรสูงขึน
้ QoQ จำกธุรกิจ
อสัง หำริม ทรั พ ย์ (หนุ น โดยก ำไรจำกอสัง หำริม ทรั พ ย์ท ี่ใ ห ้บริก ำรเชิง
พำณิชย์ปรั บตัวดีขน
ึ้ ) และ 4) ภำระดอกเบีย
้ ลดลง (ลดลง 36% YoY
และ 16% QoQ จำกหนี้คงค ้ำงทีล
่ ดลง) จำนวนผู ้ใช ้บริกำรระบบขนส่ง
มวลชนทัง้ หมดในไตรมำสนี้ปรับตัวสูงขึน
้ 2% YoY และ 7% QoQ เป็ น
54.6 ล ้ำนคน ในขณะทีค
่ ำ่ โดยสำรทรงตัว YoY แต่ลดลง 1% QoQ เป็ น
26.60 บำทต่อเทีย
่ ว
แนวโน้ม
กำไรหลักไตรมำส 3/57 ของ BTS (ตัง้ แต่เดือนต.ค.-ธ.ค.) คำดขยำยตัว
YoY และ QoQ หนุนโดยส่วนแบ่งกำไรทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ จำกทุกหน่ วยธุรกิจ
หลัก โดยปกติแล ้วไตรมำสในช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค.เป็ นช่วงไฮซีซั่นในกำร
ใช ้บริก ำรระบบขนส่ง มวลชนพร ้อมกัน นี้ส ่ว นแบ่ง ก ำไรของ VGI ยั ง มี
แนวโน ้มปรั บตัวสูงขึน
้ ทัง้ YoY และ QoQ จำกกำรฟื้ นตัวของเม็ ดเงิน
โฆษณำและเป็ นช่ว งไฮซีซั่น อีก ทัง้ ก ำไรจำกธุร กิจ อสัง หำริม ทรั พ ย์ก็ ม ี
แนวโน ้มขยำยตัว QoQ จำกกำรดำเนินงำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เชืง
พำณิชย์ทป
ี่ รับตัวดีขน
ึ้
Price
Rel. to SET
Bt
Rel. Idx
12.5
150
10.5
100
8.5
6.5
50
4.5
2.5
0
11/13 01/14 03/14 05/14 07/14 08/14 10/14
Share price perf. (%)
Relative to SET
Absolute
1M
1.5
4.0
3M
12.0
15.7
12M
10.4
21.2
Key statistics
Market cap
12-mth price range
12-mth avg daily volume
# of shares (m)
Est. free float (%)
Foreign limit (%)
Consensus
rating
%
100
80
60
40
20
0
70
Buy
15
15
Hold
Sell
Bt122.8bn
Bt7.7/Bt10.6
Bt516m
11,919
58.1
49.0
USD3.7bn
USD15.7m
BLS Target price BLS earnings
vs. Consensus
vs. Consensus
Bt
11.6
11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
1
Btm
15000
BLS
Cons.
10000
5000
BLS
Cons.
0
14E
BLS Cons.
15E
Financial summary
FY Ended 31 Dec
2013
Revenues (Btm)
8,115
Net profit (Btm)
12,644
EPS (Bt)
0.79
EPS grow th (%)
+454%
Core profit (Btm)
2,130
Core EPS (Bt)
0.18
Core EPS grow th (%) +196.3%
PER (x)
13.0
PBV (x)
2.1
Dividend (Bt)
0.6
Dividend yield (%)
5.8
ROE (%)
23.8
2014E
6,971
2,193
0.14
-83%
2,193
0.18
+3.0%
74.7
2.3
0.7
6.8
4.0
2015E
7,500
2,623
0.16
+20%
2,623
0.22
+19.6%
62.5
2.5
0.8
7.8
5.4
2016E
7,768
2,866
0.18
+9%
2,866
0.24
+9.3%
57.2
2.4
0.2
1.9
6.2
CG rating
สิง่ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป
เรำได ้ปรับลดประมำณกำรกำไรปี 2557 ของเรำลง 4% เป็ น 2,193 ล ้ำน
บำท และประมำณกำรกำไรระยะยำวลงเฉลีย
่ 3% เพื่อสะท ้อนกำรปรั บ
ลดประมำณกำรกำไรของ VGI ลงก่อนหน ้ำนี้ ดังนั น
้ รำคำเป้ ำหมำย ณ
้ เดือนมี.ค.2559 ของเรำในขณะนีอ
สิน
้ ยูท
่ ี่ 11.50 บำท (ลดลงจำก 11.60
บำท)
See disclaimer at the end of report
คุณสุพพตำ ศรีสข
ุ
นักวิเครำะห์กำรลงทุนปั จจัยพืน
้ ฐำนด ้ำนหลักทรัพย์
[email protected]
+66 2 618 1343
คาแนะนา
่ ว่ำกำไรทีค
เรำเชือ
่ ำดว่ำจะปรับตัวสูงขึน
้ ในไตรมำส 3/57 และโครงกำรโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำนของรัฐ
้ ขำย
ใหม่จะกระตุ ้นรำคำหุ ้นให ้ปรับตัวสูงขึน
้ ในช่วงหลำยเดือนข ้ำงหน ้ำ โดยในปั จจุบัน BTS ซือ
้ เดือนมี.ค. 2559 ที่ 2.5เท่ำ สูงกว่ำค่ำเฉลีย
กันด ้วย PBV ณ สิน
่ ระยะยำว 0.1 ส่วนเบีย
่ งเลน
่ ว่ำสมเหตุสมผลแล ้ว เนื่องจำกมีโอกำสในกำรปรับเพิม
มำตรฐำนที่ 2.2เท่ำ ซึง่ เรำเชือ
่ กำไรระยะ
ยำวของ BTS จำกสัญญำบริหำรจัดกำรเส ้นทำงเดินระบบขนส่งมวลชนใหม่
บีทเี อส กรุป
๊ โฮลดิง้ ส์ - 2
BTS : Financial Tables – Year
2012
5,585
(2,882)
2,702
(1,301)
1,401
(1,248)
125
278
(1,248)
(970)
(209)
3.0
2,894
1,719
0.15
0.14
719
0.06
3,164
2013
8,115
(4,089)
4,026
(1,709)
2,317
(631)
1,308
2,994
(3,806)
(812)
(940)
619.2
13,777
12,644
1.06
0.79
2,130
0.18
2,828
2014E
6,971
(3,718)
3,253
(1,468)
1,785
(497)
1,322
2,610
(754)
1,856
(822)
1,159.1
0
2,193
0.18
0.14
2,193
0.18
2,325
2015E
7,500
(3,865)
3,636
(1,561)
2,075
(64)
1,140
3,151
(890)
2,262
(935)
1,296.7
0
2,623
0.22
0.16
2,623
0.22
2,660
2016E
7,768
(3,624)
4,144
(1,616)
2,528
(35)
1,152
3,646
(992)
2,653
(1,104)
1,316.6
0
2,866
0.24
0.18
2,866
0.24
3,110
51.8
48.4
56.7
25.1
30.8
12.9
2.6
2.7
0.1
5.8
0.3
1.1
45.3
49.6
34.9
28.6
155.8
26.2
17.6
19.4
0.1
4.4
0.1
3.7
(14.1)
46.7
33.4
25.6
31.5
31.5
3.1
3.6
0.1
3.4
0.0
3.6
7.6
48.5
35.5
27.7
35.0
35.0
4.2
4.9
0.1
2.0
0.0
32.5
3.6
53.3
40.0
32.5
36.9
36.9
4.7
5.6
0.1
2.4
0.0
73.2
BALANCE SHEET (Btm )
Cash & Equivalent
Accounts receivable
Inventory
PP&E-net
Other assets
Total assets
Accounts payable
ST debts & current portion
Long-term debt
Other liabilities
Total liabilities
Paid-up capital
Share premium
Retained earnings
Shareholders equity
Minority interests
Total Liab.&Shareholders' equity
4,507
946
29
12,481
2,580
67,291
1,948
5,908
6,850
918
16,789
44,427
1,486
(1,715)
48,596
1,906
67,291
32,165
1,074
31
11,061
28,571
76,711
2,222
4,363
3,087
5,552
17,169
47,657
1,797
3,578
57,686
1,856
76,711
13,212
923
28
17,468
32,702
65,327
2,021
1,251
429
5,155
10,876
47,657
1,797
(2,568)
51,772
2,678
65,327
5,784
993
29
17,799
34,130
59,769
2,100
1,178
234
5,413
11,047
47,657
1,797
(9,476)
45,108
3,613
59,769
7,170
1,029
27
17,532
35,552
62,387
1,970
941
50
5,684
10,872
47,657
1,797
(8,043)
46,798
4,717
62,387
CASH FLOW (Btm )
Net income
Depreciation and amortization
Change in w orking capital
FX, non-cash adjustment & others
Cash flow s from operating activities
Capex (Invest)/Divest
Others
Cash flow s from investing activities
Debt financing (repayment)
Equity financing
Dividend payment
Others
Cash flow s from financing activities
Net change in cash
1,719
12,644
2,193
1,763
511
540
(583)
431
27
1,760 (10,367)
21,543
4,659
3,218
24,303
(1,287) (2,128) (6,946)
5,385
14,309 (1,294)
4,098
12,180 (8,240)
(3,200) (3,167) (3,180)
0
0
0
(3,389) (7,149) (8,340)
5,385
14,309 (1,294)
(6,589) (10,316) (11,520)
2,168
5,083
4,543
2,623
585
70
924
4,203
(914)
(1,428)
(2,343)
244
0
(9,531)
(1,428)
(9,287)
(7,427)
2,866
582
(102)
1,147
4,493
(314)
(1,422)
(1,736)
62
0
(1,433)
(1,422)
(1,372)
1,386
PROFIT & LOSS (Btm )
Revenue
Cost of sales and services
Gross profit
SG&A
EBIT
Interest expense
Other income/exp.
EBT
Corporate tax
After-tax net profit (loss)
Minority interest
Equity earnings from affiliates
Extra items
Net profit (loss)
Reported EPS
Fully diluted EPS
Core net profit
Core EPS
EBITDA
KEY RATIOS
Revenue grow th (%)
Gross margin (%)
EBITDA margin (%)
Operating margin (%)
Net margin (%)
Core profit margin (%)
ROA (%)
ROCE (%)
Asset turnover (x)
Current ratio (x)
Gearing ratio (x)
Interest coverage (x)
Free cash flow (Btm )
FCF per share (Bt)
3,372
0.28
1,090
0.09
17,357
1.45
3,288
0.27
4,179
0.35
Key assum ptions
Total ridership (m pax)
Ridership grow th (%)
Average fare price (Bt/pax)
Media revenue grow th (%)
Property revenue grow th (%)
2012
197
15
25
44
109
2013
217
10
26
11
103
2014E
234
8
27
(5)
(57)
2015E
253
8
27
15
122
2016E
267
6
28
10
0
Revenue growth and asset turnover
Revenue growth (%) (LHS)
Asset turnover (x) (RHS)
%
x
60
40
20
0
(20)
(40)
(60)
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
14E 15E 16E
A/C receivable & A/C payable days
days
300
AR / Sales (days)
AP / Cost of Goods (days)
250
200
150
100
50
0
14E
15E
16E
15E
16E
Profit margins
Gross margin (%)
%
EBIT margin (%)
60
50
40
30
20
10
0
14E
Capital expenditure
Capex (Bt,bn)
Bt,bn
%
Capex / Net PPE (%)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
50
40
30
20
10
0
14E
15E
16E
Debt serviceability
x
(ST debt + Interest) / EBITDA
(Debt + Interest) / EBITDA
14
12
10
8
6
4
2
0
14E
15E
16E
Dividend payout
Dividend (Bt)
%
Payout ratio (%)
1.00
0.80
0.70
0.80
0.60
0.60
0.39
0.40
0.20
0.20
0.04 0.05
0.00
800
700
600
500
400
300
200
100
0
14E 15E 16E
บีทเี อส กรุป
๊ โฮลดิง้ ส์ - 3
BTS : Financial Tables – Quarter
QUARTERLY PROFIT & LOSS (Btm )
Revenue
Cost of sales and services
Gross profit
SG&A
EBIT
Interest expense
Other income/exp.
EBT
Corporate tax
After-tax net profit (loss)
Minority interest
Equity earnings from affiliates
Extra items
Net profit (loss)
Reported EPS
Fully diluted EPS
Core net profit
Core EPS
EBITDA
KEY RATIOS
Gross margin (%)
EBITDA margin (%)
Operating margin (%)
Net margin (%)
Core profit margin (%)
BV (Bt)
ROE (%)
ROA (%)
Current ratio (x)
Gearing ratio (x)
Interest coverage (x)
2Q13
2,142
(1,125)
1,017
(462)
555
(174)
364
745
(213)
533
(141)
176
380
947
0.08
0.08
643
0.05
653
3Q13
2,067
(946)
1,121
(444)
677
(134)
344
886
(439)
448
(157)
158
0
449
0.04
0.03
449
0.03
847
4Q13
1,602
(721)
882
(370)
512
(131)
218
600
(118)
481
(101)
159
(100)
439
0.04
0.03
540
0.03
663
1Q14
1,686
(850)
836
(383)
454
(134)
402
723
(212)
510
(112)
168
0
567
0.05
0.04
567
0.04
566
2Q14
1,756
(829)
927
(446)
480
(112)
329
697
(191)
506
(118)
223
22
633
0.05
0.04
611
0.04
604
Revenue trend
Revenue (Bt,bn) (LHS)
Bt,bn
200
100
0
(100)
(200)
2Q13
54.2
41.0
32.7
21.7
21.7
5.3
3.0
2.3
4.7
0.1
5.1
55.0
41.4
31.9
27.4
33.7
5.0
2.9
2.2
4.4
0.1
3.9
49.6
33.6
26.9
33.6
33.6
4.9
3.9
2.9
4.2
0.1
3.4
52.8
34.4
27.4
36.1
34.8
4.8
4.5
3.4
4.9
0.1
4.3
Revenue trend (accumulated)
Accum. Revenue (Bt,bn)
Bt,bn
Key operating data
Total ridership (pax)
Ridership grow th (%)
Average fare price (Bt/pax)
Media revenue grow th (%)
Property revenue grow th (%)
7,022
1,210
30
13,877
32,149
76,235
1,856
748
3,094
5,094
16,131
46,105
1,643
4,757
58,063
2,041
76,235
10,998
1,383
27
14,801
25,605
80,511
1,900
749
3,092
5,241
16,876
47,657
1,797
5,752
61,787
1,847
80,511
8,669
1,074
31
11,039
28,307
76,711
2,222
755
3,087
5,552
17,169
47,657
1,797
3,578
57,686
1,856
76,711
7,469
1,420
30
11,037
29,646
77,125
1,848
961
4,060
5,533
18,264
47,657
1,797
4,229
57,388
1,473
77,125
5,956
1,452
24
11,586
27,881
71,306
2,379
987
2,587
5,565
14,666
47,657
1,797
1,435
55,199
1,441
71,306
2Q13
54
8
27
18
344.4
3Q13
54
7
27
6
59.5
4Q13
57
12
27
(4)
(41.4)
1Q14
51
2
27
(10)
(66.6)
2Q14
55
2
27
(7)
(61.7)
%
% of FY Revenue
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
100
120
100
100
80
80
55
49
28
60
24
40
20
0
2Q13
4Q13
2Q14
Net profit trend (accumulated)
Accum. Profit (Bt,m)
% of FY Profit
Bt,m
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
(2,000)
85
93
97
%
150
100
100
55
26
50
0
(65)
(50)
(100)
4Q12
QUARTERLY BALANCE SHEET (Btm )
Cash & Equivalent
Accounts receivable
Inventory
PP&E-net
Other assets
Total assets
Accounts payable
ST debts & current portion
Long-term debt
Other liabilities
Total liabilities
Paid-up capital
Share premium
Retained earnings
Shareholders equity
Minority interests
Total Liab.&Shareholders' equity
2Q14 (300)
4Q13
(400)
4Q12
47.5
30.5
25.9
44.2
30.0
5.2
6.5
4.9
3.8
0.1
3.2
%
Revenue growth (% YoY)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5 4Q12
-1.0
2Q13
4Q13
2Q14
Gross profit margin
%
FY GPM (%)
Gross margin (%)
60
50
40
30
20
10
0
4Q12
2Q13
4Q13
2Q14
EBIT margin
FY EBIT margin (%)
EBIT margin (%)
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4Q12
2Q13
4Q13
2Q14
Company profile
BTS Group is the leading operator of mass transit services in Bangkok. It also runs the largest Out-of-Home Media company in Thailand and is engaged in
property development along mass transit routes. Moreover, BTS Group has service businesses that provide strategic support.
บีทเี อส กรุป
๊ โฮลดิง้ ส์ - 4
Figure 1 :
2Q14 results
FY Ended 31 Mar (Btm)
2Q14
Income Statement
Revenue
Cost of sales and services
EBITDA
EBIT
Interest expense
Other income/exp.
Equity earnings from affiliates
Extra items
EBT
Corporate tax
Minority interest
Net profit (loss)
Reported EPS
Core net profit
1,756
(829)
604
480
(112)
329
223
22
697
(191)
(118)
633
0.05
611
2,142
(1,125)
653
555
(174)
364
176
380
745
(213)
(141)
947
0.08
643
52.8
34.4
27.4
27.4
36.1
4.9
0.1
4.3
47.5
30.5
25.9
28.6
44.2
3.8
0.1
3.2
5,956
71,306
987
2,587
14,666
1,435
55,199
1,441
4.8
7,022
76,235
748
3,094
16,131
4,757
58,063
2,041
5.2
Key ratios
Gross margin (%)
EBITDA margin (%)
EBIT margin (%)
Tax rate (%)
Net margin (%)
Current ratio (x)
Gearing ratio (x)
Interest coverage (x)
Balance Sheet
Cash & Equivalent
Total assets
ST debts & current portion
Long-term debt
Total liabilities
Retained earnings
Shareholders equity
Minority interests
BV (Bt)
2Q13 YoY %
(18)
(26)
(7)
(13)
(36)
(10)
27
(94)
(6)
(10)
(16)
(33)
(35)
(5)
1Q14
QoQ
%
6M14
1,686
(850)
566
454
(134)
402
168
0
723
(212)
(112)
567
0.05
567
4
(2)
7
6
(16)
(18)
33
nm
(4)
(10)
5
12
12
8
3,442
(1,678)
1,170
934
(246)
731
392
22
1,420
(403)
(230)
1,200
0.10
1,178
4,446
(2,422)
1,319
1,129
(366)
746
302
13,877
1,508
(3,250)
(682)
11,756
1.03
1,157
51.2
34.0
27.1
28.4
34.9
4.9
0.1
3.8
45.5
29.7
25.4
215.5
264.4
3.8
0.1
3.1
49.6
33.6
26.9
29.4
33.6
4.2
0.1
3.4
(15)
(6)
32
(16)
(9)
(70)
(5)
(29)
(9)
7,469
77,125
961
4,060
18,264
4,229
57,388
1,473
4.9
(20)
(8)
3
(36)
(20)
(66)
(4)
(2)
(4)
6M13 YoY % 6M14 vs.
FY14E
(23)
(31)
(11)
(17)
(33)
(2)
30
(100)
(6)
(88)
(66)
(90)
(90)
2
49
45
50
52
49
55
34
nm
54
54
28
55
55
54
 The YoY revenue dive was due
to weaker contributions by the
media and property units
 QoQ revenue growth was driven
by greater contributions by all
key businesses
 YoY and QoQ GM expansion for
the mass transit and property
businesses
 A slimmer gross margin for the
media unit, both YoY and QoQ
 Higher SG&A expenses, both
YoY and QoQ
 Lower debts outstanding, both
YoY and QoQ
 Net earnings were below our
estimate and the consensus
Sources: Company data, Bualuang Research estimates
บีทเี อส กรุป
๊ โฮลดิง้ ส์ - 5
Regional Comparisons
Bloomberg
P rice M arket Cap
(US$
(local curr.) equivalent)
Code
P ER (x)
EP S Growth (%)
P BV (x)
ROE (%)
Div Yield (%)
2014E
2015E
2014E
2015E
2014E
2015E
2014E
2015E
2014E
2015E
Guangshen
525 HK
HKD3.2
3,561
16.8
14.5
-18.3
20.4
0.6
0.6
3.6
3.6
2.5
3.0
MTR Corp
66 HK
HKD30.7
23,020
17.2
15.8
22.6
-0.1
1.1
1.1
6.8
6.9
3.1
3.3
West Japan Railway
9021JP
JPY5,374.0
9,078
16.4
14.9
-3.0
9.2
1.2
1.1
8.1
8.0
2.2
2.3
Nippon Express
9062 JP
JPY508.0
4,705
17.1
15.1
15.1
13.8
1.0
0.9
6.4
6.0
2.0
2.0
SMRT Corp
MRT SP
SGD1.6
1,867
27.3
24.0
41.5
19.0
2.7
2.5
11.4
10.7
1.9
2.0
Bangkok Metro
BMCL TB
THB1.89
1,182
n.a.
n.a.
-40.0
25.0
5.2
5.6
-11.6
-7.9
0.0
0.0
BTS Group Holdings
BTS TB
THB10.30
3,714
13.0
74.7
454.2
-82.7
2.1
2.3
23.8
4.0
5.8
6.8
18.0
26.5
67.4
0.7
2.0
6.9
4.5
2.5
2.8
Simple average
PER band versus SD (next 12 months)
2.0
PBV band versus SD (next 12 months)
x
x
100
5.0
80
+1.5 SD = 72.46x
+1.0 SD = 60.71x
60
+1.0 SD = 4.49x
4.0
+0.5 SD = 3.34x
+0.3 SD = 2.87x
3.0
+0.5 SD = 48.96x
LT-average = 37.21x
40
LT-average = 2.18x
2.0
-0.3 SD = 1.49x
-0.5 SD = 1.02x
-0.5 SD = 25.45x
20
-1.0 SD = 13.70x
0
YE09
YE10
YE11
YE12
YE13
YE14E
PER band and share price
1.0
0.0
YE09
YE10
YE11
YE12
YE13
YE14E
PBV band and share price
Bt/share
Bt/share
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.7x
1.5x
8
1.3x
6
30x
25x
20x
15x
10x
5x
YE09
YE10
YE11
YE12
YE13
YE14E
Foreign holding
%
1.1x
4
0.9x
2
0.7x
0
YE09
YE10
YE11
YE12
YE13
YE14E
Management trading activities during past six months
BTS
Trans
23
22
21
20
19
18
17
21.1
Btm
200.0
150.0
100.0
Buy
Sell
50.0
0.0
-50.0
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
บีทเี อส กรุป
๊ โฮลดิง้ ส์ - 6
Bualuang Securities Public Company Limited
DISCLAIMER
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (BLS) is a subsidiary of BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL). This document
is produced based upon sources believed to be reliable but their accuracy, completeness or correctness is not guaranteed. The statements or
expressions of opinion herein were arrived at after due and careful consideration to use as information for investment. Expressions of opinion contained
herein are subject to change without notice. This document is not, and should not be construed as, an offer or the solicitation of an offer to buy or sell
any securities. The use of any information shall be at the sole discretion and risk of the user.
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED MAY BE IN RELATIONSHIP WITH THE SECURITIES IN THIS REPORT. “Opinions,
projections and other information contained in this report are based upon sources believed to be accurate including the draft prospectus, but no
responsibility is accepted for any loss occasioned by reliance placed upon the contents hereof. Bualuang Securities Public Company Limited may from
time to time perform investment, advisory or other services for companies mentioned in this report, as well as dealing (as principal or otherwise) in, or
otherwise being interested in, any securities mentioned herein, This report does not constitute a solicitation to buy or sell any securities”. Investors
should carefully read details in the prospectus before making investment decision.
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED MAY ACT AS MARKET MAKER AND ISSUER OF DWs, AND ISSUER OF STRUCTURED
NOTES ON THESE SECURITIES. The company may prepare the research reports on those underlying securities. Investors should carefully read the
details of the derivative warrants and structured notes in the prospectus before making investment decisions.
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED IS OR MAY BE A UNDERWRITER/CO-UNDERWRITER/JOINT LEAD IN RESPECT OF THE
INITIAL PUBLIC OFFERING (“IPO”) OF SECURITIES.
Lead underwriter/
Underwriter/
Co-underwriter
Financial Advisor
TSE
BA, BGH, CBG, TSE
Score Range
Score Range
Description
90 – 100
Excellent
80 – 89
Very Good
70 – 79
Good
60 – 69
Satisfactory
50 – 59
Below 50
Pass
No logo given
N/A
CORPORATE GOVERMANCE REPORT DISCLAIMER
This research report was prepared by Bualuang Securities Public Company Limited and refers to research prepared by Morgan Stanley. Morgan Stanley
does not warrant or guarantee the accuracy or completeness of its research reports. Morgan Stanley reserves copyright and other proprietary rights in
the material reproduced in this report. Morgan Stanley is under no obligation to inform Bualuang Securities or you if the views or information referred to
or reproduced in this research report change.
Corporate Governance Report disclaimer
The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy
of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock
Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The
result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not base on inside information.
The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be
changed after that date. Bualuang Securities Public Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.
BUALUANG RESEARCH – RECOMMENDATION FRAMEWORK
STOCK RECOMMENDATIONS
SECTOR RECOMMENDATIONS
BUY: Expected positive total returns of 15% or more over the next 12
months.
HOLD: Expected total returns of between -15% and +15% over the next 12
months.
SELL: Expected negative total returns of 15% or more over the next 12
months.
TRADING BUY: Expected positive total returns of 15% or more over the next
3 months.
OVERWEIGHT: The industry, as defined by the analyst's coverage universe, is
expected to outperform the relevant primary market index over the next 12 months.
NEUTRAL: The industry, as defined by the analyst's coverage universe, is
expected to perform in line with the relevant primary market index over the next 12
months.
UNDERWEIGHT: The industry, as defined by the analyst's coverage universe, is
expected to underperform the relevant primary market index over the next 12
months.
บีทเี อส กรุป
๊ โฮลดิง้ ส์ - 7