Att bo i bostadsratt Brf Friluftaren

A T T B O I B O S T A D S R Ä T T Ä R T R Y G G T.
MED MIDROC I BAKGRUNDEN BLIR DET
ÄNNU TRYGGARE
ATT B O I B O STA D SR Ä T T
Som bostadsrättsinnehavare äger och förvaltar du tillsammans
med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen bostäderna och
de gemensamma anläggningarna. Du har besittningsrätt till din
bostad och kan inte sägas upp, förutsatt att du sköter dina
åligganden gentemot föreningen. Du kan sälja din bostadsrätt till
vem du vill, förutsatt att hon/han uppfyller stadgarnas villkor och
blir godkänd av styrelsen som medlem i bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs till en början av en s.k.
byggande styrelse med erfarenhet från bostadsproduktion och
styrelsearbete inom bostadsrättsföreningar. Efter inflyttning kan
man inledningsvis som medlem/boende välja att delta i en
"skuggstyrelse" till den byggande styrelsen för att få inblick i
styrelsearbetet. Den byggande styrelsen brukar överlämna till en
boendestyrelse vid första årsstämman sedan tillträdet. Det
säkerställer en bra övergång till boendestyrelsen där den
byggande styrelsens ansvar i tid inte begränsas till att enbart
sträcka sig till att slutfinansieringen är fastställd. Därefter väljs
styrelsen årligen vid föreningsstämman och det är styrelsen som
sköter de löpande ärendena.
Du har möjlighet att påverka föreningens skötsel- och driftskostnader genom att ni gemensamt förvaltar och äger föreningen.
Midroc eller av Midroc anlitat förvaltningsbolag svarar för den
inledande administrativa och ekonomiska förvaltningen fram till att
de boende valt en egen styrelse.
ATT K Ö P A B O ST A D S RÄ T T
Det är tryggt att köpa bostadsrätt genom Midroc. Det innebär
att:
• Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har granskats av
auktoriserade intygsgivare.
•
Midroc ser till att borgen finns för betalda insatser.
• Midroc står för månadsavgifter för eventuellt osålda
bostadsrätter fram tills de säljs.
• Midroc köper de bostadsrätter som eventuellt är osålda
senast sex månader efter slutbesiktning. På det sättet drabbas
inte föreningen av uteblivna intäkter från insatser och årsavgifter.
150527
Att köpa en ny bostad är för de flesta en mycket stor investering
som ger upphov till många frågor att tänka igenom och ta
ställning till. När du köper bostadsrätt uppförd av Midroc, sker
det i tre steg:
1. Bokningsavtal
När du har bestämt dig för en av bostadsrätterna tecknar du ett
bokningsavtal och i samband med bokningen betalas en
bokningsavgift på 15 000 kronor. Bokningsavgiften avräknas
handpenningen.
2. Förhandsavtal
Nästa steg är att teckna ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. Det sker en tid efter att bokningsavtalet är tecknat.
Då ska 10 procent av den totala insatsen erläggas som handpenning. Förhandsavtalet är bindande och överensstämmer i
stort sett med upplåtelseavtalet, men går inte att överlåta eller
pantsätta.
3. Upplåtelseavtal
I det tredje steget tecknas ett upplåtelseavtal. Då blir du formellt
medlem i bostadsrättsföreningen en kort tid före tillträdesdagen.
Senast på tillträdesdagen ska resterande andel av insatsen vara
betald. I samband med överlämningen av nycklarna ska ett kvitto
på slutlikviden kunna uppvisas.
Årsavgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott, från och
med tillträdesdagen. Övriga villkor framgår av förhandsavtalet
och andra handlingar, till exempel den ekonomiska planen och
bostadsrättsföreningens stadgar, som du tar del av innan du
undertecknar förhandsavtalet.
BESIK TNING OCH GAR ANTIER
Kontroller och besiktningar sker löpande under byggtiden.
Slutbesiktning genomförs före inflyttning av en opartisk besiktningsman. Du kallas till slutbesiktning tillsammans med representant från bostadsrättsföreningens styrelse och entreprenör.
Garantitiden löper under fem år efter slutbesiktningen. Garantibesiktningen tar upp fel som inträffar efter inflyttningen och som
besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig för.