PO Söderberg & Partner AB Årsredovisning 2014

PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och
koncernredovisning
2014
VD har ordet
Ordföranden har ordet
Innehåll
04
06
08
Nyckeltal
Produktion Laika Consulting AB, Art Director Jessica Lindhoff,
AD-assistent Arvid Johansson, Originalare Magnus Sundström,
Fotografer Petter Körnemark, Martin Hörner Björk, Annika
Persson, Tryckeri Exakta
Securities & Asset Management
Vår verksamhet
10
12
22
32
Payroll & Benefits
36
42
English Summary
58
Financial Technology
Insurance Consulting
Kundrelationer
Finansiell information
Förvaltningsberättelse Koncernens rapport över totalresultatet Koncernens rapport över finansiell ställning Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Koncernens rapport över kassaflöden Moderföretagets resultaträkning Moderföretagets balansräkning Förändringar i moderföretagets eget kapital Moderföretagets kassaflödesanalys Redovisningsprinciper samt noter Påskrifter Revisionsberättelse 62
66
67
69
70
71
72
74
75
76
115
116
Ordföranden har ordet | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
ordför anden har ordet
Alltid
relevanta
För 15 år sedan deltog jag på en konferens i Hongkong med företagsledare, politiker
och forskare. Konferensens syfte var att sia om vad vi skulle se hända under början
av 2000-talet och jag minns än idag vad budskapet var. Människans välmående och
livslängd skulle öka dramatiskt, främst tack vare medicinska framsteg. Faktorer som
globalisering och digitalisering skulle spela en avgörande roll.
Nu har 15 år gått. Livslängden HAR
ökat och fattigdomsbekämpningen
har varit väsentligt mer framgångsrik än prognosticerat, den extrema
fattig­domen har halverats enligt FN:s
milleniemål. Globaliseringen har
form­­ligen exploderat, kunskap och
transparensen om allt och alla är ett
faktum. Det är lättare än någonsin att
söka svar och vem som helst kan starta
ett uppror eller få uppmärksamhet i
vår nya värld av sociala medier. Miljö
och klimatfrågor står väsentligt högre
upp på agendan. På det stora hela så
åker den gamla skrönan ”det var bättre
förr”, på storstryk. Det finns fortfarande
otroligt mycket att göra innan alla lever
4
PO Söderberg & Partner AB
på samma villkor men världen blir hela
tiden lite bättre.
Hur ser världen ut om ytterligare 15 år?
Har vi löst alla pågående fruktansvärda
konflikter. Har människans livsvillkor
fortsatt att förbättras? Om jag tillåts
sia om framtiden så tror jag historien
upprepar sig, människan har det bättre
om 15 år än i dag. En del konflikter
finns säkert kvar och nya har blossat
upp. Men på det stora hela kommer
den globala utvecklingen, hand i hand
med den tekniska och medicinska
utvecklingen, göra att välmåendet ökar
och fattigdomen minskar.
Hur står det till med utvecklingen i vår
bransch, finansbranschen? Blir även
den bättre med tiden? Finanskrascher
kommer och går, de inträffar regelbundet, man kan nästan se mönster
om 7-10 års cykler. I modern tid var
det Bygg- och fastighetskraschen
1992, it-bubblan som sprack 2001 och
Lehman Brothers som startade krisen
2008. Står vi bättre rustade inför nästa
kris? Varje finanskris rustar oss till att
skapa en tryggare och mer överblickbar
bransch. Förutom kriserna så driver
teknikutveckling och krav på transparens finansbranschen till att hela tiden
bli bättre.
Per-Olof Söderberg
Vid Söderberg & Partners start 2004
hade vi visionen att utmana och förnya,
att skapa trygghet och överblick, helt
enkelt att vara relevanta i den tid vi
lever i. Vi skulle ta vara på de möjligheter framtiden förde med sig gällande
utveckling. Resultatet har blivit en
rådgivning i världsklass. Idag är vi
bolaget som driver produktutveckling och har högst kundnöjdhet och
medarbetarnöjdhet. Men utan kriser
och de möjligheter som kommer med
det hade vi inte kommit lika långt.
Vi ska vara först att välkomna de nya
krav som ställs på oss från kunden och
marknaden.
Under året firade vi 10 år, det gjorde vi
med en känsla av att vi uträttat något
bra. Vi har varit med och utvecklat en
bransch till det bättre, det genom att
vara relevanta i den utveckling som
sker och de möjligheter som kommer
med den.
Närmast för dörren står ett antal
utmaningar. Vi ska vända nya myndighetskrav, som har ändrat reglerna för
ersättningar, till vår och branschens
fördel. Vi ska använda den nya teknologin för att erbjuda den modernaste
och mest transparenta rådgivningen,
det ska vi även göra när vi expanderar
internationellt.
Världen blir en bättre plats att leva
på. Finansbranschen utvecklas till
det bättre. Vi på Söderberg & Partners
ska möta alla möjligheter som framtiden innebär och hela tiden vara
professionella och relevanta, idag
och i alla tider. l
Per-Olof Söderberg
Styrelseordförande
PO Söderberg & Partners AB
PO Söderberg & Partner AB
5
VD har ordet | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Norden
nästa
vd har ordet
Söderberg & Partners vision är att utveckla och förnya. Vår övertygelse är att en
framgångsrik innovation är systematisk. Vi mäter därför och följer upp alla våra initiativ
och processer. Mätningarna omfattar allt från medarbetarnöjdhet, produktivitet och
kundnöjdhet till en årlig utvärdering om våra råd har skapat mervärden eller inte. Vi
kopplar mätresultaten till befordran och belöningssystem – kundnöjdhet är alltid vår
viktigaste ledstjärna.
Vårt systematiska arbetssätt med fokus
på mätetal har burit frukt. Under 2014
kunde vi konstatera att vår medarbetarnöjdhet är den högsta i hela branschen,
enligt Universum. Även kundnöjdheten
är enligt Svenskt Kvalitetsindex den
högsta i branschen, för tredje året i
rad. Och, kanske framförallt, har vårt
Trafikljussystem i vilket vi utvärd­
erar de flesta produkterna som finns
tillgängliga på den svenska marknaden
fungerat. I vår analys av de svenska
livbolagen så har de bolag som vi
gett grönt betyg till haft en återbäring
under 2014 som varit 3,5 procent högre
än de röda bolagen. Sedan analysens
6
PO Söderberg & Partner AB
start 2005 har de gröna livbolagen haft
en ackumulerad avkastning som är
över 40 procent högre än de röda bolagens. Det är därför inte förvånande att
verksamheten har utvecklats väl även
monetärt. Vi har vuxit med 235 MSEK
till en omsättning på 1 812 MSEK.
Resultatet ökade med 47 MSEK till
286 MSEK före skatt.
oss också via partnerskap i Finland och
Danmark. Sammantaget har vi lagt en
skandinavisk strategi. Målet är att 2016
bli Nordens största försäkringsförmedlare. För att finansiera expansionen
har bolaget tagit in en ny ägare – TA
Associates. I TA Associates har vi hittat
en stabil minoritetsägare som vill växa
långsiktigt med oss.
Söderberg & Partners har också
expanderat geografiskt. Under slutet
av 2014 förvärvade vi 51 procent av
Norwegian Broker och Norwegian
Claims, Norges största inhemska
försäkringsförmedlare. Vi etablerade
År 2015 tar vi stora steg mot att
förändra vår verksamhet. Under
slutet av 2014 lanserade vi vår helt nya
rådgivningsplattform – iRåd. Den nya
tjänsten innebär att vi kan erbjuda
digitala råd utan att göra avkall på all
Gustaf Rentzhog
komplexitet som måste beaktas för att
ge kvalitativa och individuella råd. Vi
räknar med att iRåds stora genomslag
kommer att ske under 2015.
Vår övergång till helt provisionsfri
rådgivning fortsätter. Målet är att i
slutet av 2015 ska 100 procent av vår
affär, som riktar sig till privatpersoner,
vara helt arvodesbaserad. Den formen
av lösning innebär att vi ger kunderna
en möjlighet att utvärdera oss bättre
och det tydliggör de mervärden som vi
faktiskt skapar. Slutligen är vi övertygade om att vår helhetslösning till
företag vad gäller förmåner, pensioner
och löner kommer att få sitt stora
genombrott under 2015. Söderberg &
Partners är den enda aktören som kan
hantera allt från pension, förmåner,
bolån, löner, kapitalförvaltning till
SAK-försäkringar på en och samma
plattform, och med kompetenta medarbetare som arbetar i lag. Vi kommer
också att utveckla och introducera våra
IT- och rådgivningsplattformer i våra
grannländer.
starka omsättnings- och vinsttillväxt
bibehålls. Vi fortsätter att leva efter
vår vision; vårt uppdrag är alltid att
utveckla och förnya. l
Vår förhoppning inför 2015 är att vi
kommer att se en fortsatt god kundtillströmning och nöjdhet, vilket bör
resultera i att Söderberg & Partners
Koncernchef
PO Söderberg & Partner AB
Stockholm i mars 2015,
Gustaf Rentzhog
PO Söderberg & Partner AB
7
Koncernens nyckeltal | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Nyckeltal
koncernens
resultaT, finansiell ställning
Nettoomsättning
Mkr
Resultat efter finansiella poster
2 000
1 750
1 500
1 250
1 000
750
500
250
0
2010 2011 2012 2013 2014
Nettoomsättning
871
1 110
1 400
1 577
1 813
Rörelseresultat
134
152
201
250
297
Resultat efter finansiella poster
127
148
191
239
286
Årets resultat
87
103
137
180
210
Balansomslutning
840
998
1 221
1 235
1 808
Eget kapital
218
277
236
368
530
Belopp i miljoner kronor
8
PO Söderberg & Partner AB
Financial Technology, 2%
Payroll & Benefits, 1 %
Omsät tning per
affär somr åde
Securities & Asset Management, 51 %
Insurance Consulting, 46 %
97%
88%
80%
rekommender ar
oss till vänner
och kollegor
t ycker at t vi
är l ät ta at t ha
och gör a med
t ycker at t vi
är förnyare
av br anschen
PO Söderberg & Partner AB
9
Vår
Vår verksamhet | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
verksamhet
PO Söderberg & Partner AB är ett investeringsbolag som utvecklar och förnyar
verksamheter inom kapitalförvaltnings- och försäkringsområdet. Bolaget utvecklar
även verksamheter inom områden som löner, förmåner och bolån.
Moderbolagets filosofi bygger på att
identifiera duktiga entreprenörer, både
i och utanför koncernen, och för dem
skapa en infrastruktur som möjliggör
att deras innovativa idéer kan förverkligas. Varje idé ska ha som mål att
skapa oslagbart kundvärde och därigenom bli ledande inom den nisch där
verksamheten bedrivs. All expansion
förutsätter att varje ny verksamhet
som skapas i sin tur stärker befintliga
affärsområden.
De affärsområden som PO
Söderberg & Partner AB investerar
i har delats upp i följande huvud­
områden: Insurance Consulting
(tjänstepensions­rådgivning, sak- och
företagsförsäkringar samt gruppförsäkringar), Securities & Asset
Management (kapitalrådgivning
och fondförvaltning), Financial
Technology (programvaror inom
rådgivningsområdet i den finansiella
sektorn) och Payroll & Benefits (löneoch förmånshantering).
Under 2014 har vår verksamhet
expanderat geografiskt. Detta har
skett genom att etablera partnerskap
i Danmark och Finland samt att
förvärva Norges största inhemska
försäkringsförmedlare. Vårt mål är
att bli Nordens ledande finansiella
rådgivare.
10
PO Söderberg & Partner AB
Söderberg & Partners kan, som enda
aktör i Sverige, erbjuda ett unikt och
heltäckande utbud av tjänster som anpassas efter varje kunds unika behov.
Vi lägger mycket energi på den personliga rådgivningen och är transparenta med vad vi tjänar. Med Nordens
största fristående analysavdelning kan
vi erbjuda råd som verkligen bygger
på kunskap. Söderberg & Partners
förenklar och förbättrar kundens
lösningar inom pension, försäkringar,
förmåner och administrativa tjänster.
Vi erbjuder även en överblick och
kontroll över hela privatekonomin
genom våra tjänster inom familje­
juridik, bolån med fördelaktiga räntor
och riskkontroll som skyddar kundens
sparande. Söderberg & Partners drivs
av en vilja att hela tiden nå längre och
har förmågan att lyssna på, och utvecklas med, våra kunder. Det har gett
oss kundnöjdhetsbetyg i världsklass. l
PO Söderberg & Partner AB
Insurance Consulting
Securities & Asset
Management
Payroll & Benefits
Financial
Technology
PO Söderberg & Partner AB
11
Insurance Consulting | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Insurance Consulting
Inom Insurance Consulting bedrivs rådgivning inom tjänste­pension, sak- och
företagsförsäkringar samt gruppförsäkringar. Söderberg & Partners kan som ensam
aktör i Sverige erbjuda ett unikt och heltäckande utbud av företagstjänster. Vi
erbjuder rådgivning som är skräddarsydd efter era önskemål och vi redovisar alltid
vår ersättning öppet.
12
PO Söderberg & Partner AB
336
36
925
r ådgivare
orter i sverige
mkr i omsät tning
PO Söderberg & Partner AB
13
Insurance Consulting | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Pensionsr ådgivning
Pensionsrådgivning
som utgår från kunden
År 2014 präglades av fortsatt tillväxt för Söderberg & Partners pensionsrådgivning.
Under året tillkom nya förmedlare på nya orter och nya kunder med en ökad affärs­
volym som följd. Det gångna året utmärktes även av ett stort fokus på kvalitetsarbete.
För tredje året i rad hade Söderberg & Partners dessutom de nöjdaste kunderna, enligt
Svenskt Kvalitetsindex.
Söderberg & Partners mål är att ha
marknadens nöjdaste kunder. Därför
löper företagets kvalitetsarbete som
en röd tråd i det förnyelsearbete som
pågår sedan flera år, ett arbete som
intensifierades under 2014. Under
2014 har bland annat en omfattande
processkartläggning genomförts inför
lanseringen av nya produkter och
tjänster med start under 2015.
Att kundnöjdheten återigen har
förbättrats och är av världsklass är
ett kvitto på att kvalitetsarbetet givit
önskat resultat. Söderberg & Partners
uppnådde dels de bästa resultaten
någonsin i interna kundnöjdhetsmätningar, dels hade bolaget för tredje
året i rad de nöjdaste kunderna i
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning.
– Det som är mest glädjande är att
de kunder som varit kunder allra
längst är de som är mest nöjda. Det
är unikt och visar att vår affärsmodell
skapar värden över tid samtidigt som
vi konstaterar att resultaten hos våra
konkurrenter är de motsatta, säger
Anders Bäckström, vd för Söderberg
& Partners Insurance Consulting.
14
PO Söderberg & Partner AB
Ökade regulatoriska krav i branschen
ställer inte bara krav på omfattande
systemstöd och kontrollfunktioner,
utan också på systematisk fortbildning av bolagets medarbetare. Under
året har bolagets samtliga rådgivare
genomgått den licensieringsutbildning
och årliga kunskapsuppdatering
som tillhandahålls av branschens
gemensamma kontrollorgan Insuresec.
Tillsammans med bolagets egna
återkommande utbildningsprogram
säkerställs den viktiga kompetenshöjningen bland bolagets medarbetare
som är en förutsättning för att möta
de allt högre kraven från kunder och
myndigheter.
Bolagets samlade kunderbjudande
är alltid föremål för utvärdering för
att på så vis försäkra sig om maximal
konkurrenskraft. Kombinationen av
hög kompetens, innovation och en
hög servicegrad har visat sig vara
rätt recept för att åtnjuta kundernas
uppskattning både på kort och längre
sikt, vilket Svenskt Kvalitetsindex
undersökning bekräftar.
Söderberg & Partners har varit
drivande inom förmedlarmarknaden
för att åstadkomma självreglering.
Internt har bolaget arbetat med att
ytterligare förbättra transparensen
i samtliga led, där en viktig faktor
är det elektroniska rådgivningsflöde
som samtliga rådgivare arbetar i. Det
innebär kontinuitet och kvalitet i den
rådgivning som levereras till kunden.
Det elektroniska rådgivningsflödet
skapar också en spårbarhet, vilket
innebär stora fördelar för kundföre­
tagen och dess anställda.
Under året har mer resurser tillförts
till den kontinuerliga omställningen
till mer digitala flöden, såväl internt
som gentemot våra kunder och försäkringsbolag. Det är ingen överdrift
att säga att Söderberg & Partners står
bättre rustat än någon annan aktör
på marknaden för att kunna hantera
de förändringar som kommer att ske.
Förmedlarbranschen är sedan några
år tillbaka under konsolidering. Det
har medfört att intresset från mindre förmedlarbolag att söka sig till
Söderberg & Partners har ökat.
– Den självreglering som inleddes på
allvar för ett par år sedan har bidragit
till att vår konkurrenskraft har stärkts
ytterligare. Självregleringen startade
i syfte att säkerställa transparens och
identifiering av eventuella intressekonflikter i förmedlarverksamheter utifrån
ett konsumentperspektiv, säger Anders
Bäckström.
Söderberg & Partners analys
fortsätter att utveckla branschen
Söderberg & Partners pensionsrådgivning lägger stor vikt vid att utveckla
branschen. Under 2014 har bolaget
gått i bräschen för att lyfta frågan om
hållbarhet. Söderberg & Partners har
belyst försäkringsbolagens hållbarhetsarbete inom pensionsområdet
vilket inte bara löser en viktig fråga
för kundföretagen som många gånger
har kommit långt i detta arbete inom
många olika områden men mycket
sällan inom pensionsområdet då
det saknats verktyg för att löpande
kontrollera samt värdera pensionsbolagen i företagets pensionspolicy.
Söderberg & Partners återkommande
hållbarhetsanalyser har också visat
sig vara det optimala verktyget för
pensionskunden att gå från ord till
handling för att förändra och påverka
försäkringsindustrin i hållbar riktning.
Denna unika hållbarhetsanalys av
pensionsbolagen har även erhållit
stor uppmärksamhet i media. I denna
analys valde Söderberg & Partners
att belysa försäkringsindustrin från
ett nytt perspektiv: Det ska löna sig
att tänka på framtiden, men inte
enbart för miljöns skull utan även
eftersom hållbarhet är nödvändigt
för att skapa en hög och stabil avkastning på lång sikt.
– Marknadens mottagande av denna
analys har varit enormt positiv. Det
bekräftar det vi trodde, att behovet
av rådgivningsprocesser som också
väger in hållbarhet är betydande.
Det tvingar försäkringsbolagen att
även prioritera hållbarhetsfrågor i
förvaltningen vilket vi redan kan se
effekterna av, säger Anders Bäckström.
Nya produkter 2014
Söderberg & Partners lanserade
under 2014 nästa generations rådgivningsplattform – iRåd. iRåd är en
vidareutveckling av tjänsten Tryggare
avtalspension, ett rådgivningskoncept som riktar sig till grupper som
historiskt sett har varit förbisedda.
Det handlar om anställda inom de
»
kollektivavtalade områdena som
PO Söderberg & Partner AB
15
Insurance Consulting | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
» normalt sett inte erhåller någon form
av rådgivning avseende sin tjänstepension, som istället tenderat till att bli en
form av handelsvara i en förhandling
med banken om exempelvis bolån.
Söderberg & Partners sofistikerade
rådgivningsmodell har en mycket
hög verkningsgrad och säkerställer
inte bara den finansiella delen, utan
också den mycket viktiga frågan om
efterlevandepension. Den så kallade
”ickeväljaren” riskerar både en lägre
pension och att stå utan efterlevandepension i händelse av dödsfall, vilket
iRåd råder bot på. Även iRåd baseras
på Söderberg & Partners välrenommerade analys.
Specialister i samverkan
Under 2014 fortsatte arbetet internt
inom Söderberg & Partners pensionsrådgivning mot ökad specialisering.
Syftet är att skapa mer specialiserade
rådgivarteam som ännu bättre kan
möta kundernas behov. Bak­g runden
är att omvärlden förändras, vilket
påverkar hur bolaget ska organiseras
för att på bästa sätt kunna bidra med
de resurser och systemstöd som varje
kund behöver. Det kräver i sin tur
specialiserad kompetens inom flera
olika områden som samverkar på ett
optimalt sätt. När sedan specialistkompetensen sammanlänkas med
kraftfulla systemstöd kan Söderberg &
Partners skapa högkvalitativa leveranser till alla sina kunder.
Vikten av att ta hand om hela
kundens situation
Söderberg & Partners pensionsrådgivning har under 2014 utökat sitt
kunderbjudande med familjerättslig
rådgivning. Därmed säkerställer
Söderberg & Partners att bolaget kan
ta hand om kundens hela situation.
16
PO Söderberg & Partner AB
– Vi ser en tydlig uppåtgående trend
från våra kunder att de önskar ta
del av den juridiska rådgivningen.
Kunderna uppskattar även att vi är
lättillgängliga när de vill diskutera sin
pension och sitt efterlevandeskydd. I
dessa diskussioner är den familjerättsliga delen en naturlig punkt för att
kunden ska vara säker på att få råd om
hela sin situation, något som saknas
hos våra konkurrenter, säger Sara
Louise Axelsson, affärsområdeschef
för den familjerättsliga rådgivningen.
En stark gruppförsäkringsplan stärker
arbetsgivarens attraktionskraft och
därmed även Söderberg & Partners
kunderbjudande. Söderberg &
Partners gruppförsäkring förenar ny
teknik med stora försäkringsvolymer,
vilket genererar unika mervärden för
bolagets kunder. Lösningarna vänder
sig till arbetsgivare som söker en
mycket konkurrenskraftig förmån
att erbjuda sina anställda.
– Företag som väljer gruppförsäkringar till sina anställda får generellt
sett lägre kostnader och ett enklare
anslutningsförfarande. Vi ser fram
mot 2015 då vi bland annat kommer
att satsa på grupprådgivningar i den
digitala rådgivningsformen iRåd,
vilket gör erbjudandet tillgängligt
för fler av kundföretagets anställda,
säger Martin Winberg, affärsområdes­
ansvarig för gruppförsäkringar inom
Söderberg & Partners.
Inom den del av Insurance Consulting
som arbetar med renodlade konsultuppdrag har aktiviteten varit hög.
Bolaget har bidragit med specialistkunskap och medverkat i kollektivavtalsförhandlingar inom flera olika
avtalsområden. Aktiviteten har dock
varit som högst avseende analys och
byte från förmånsbestämd till premiebestämd plan. Ett stort antal uppdrag
har genomförts med mycket goda
utfall där uppdragen resulterat i bättre
kostnadskontroll, lägre kostnader
och stora bokföringsmässiga vinster.
Därtill har Söderberg & Partners
skapat bättre pensionsplaner för de
anställda på kundföretagen.
– Det är glädjande att vi med denna
specialistenhet kan skapa stora besparingar för våra kundföretag samtidigt
som de anställda fått bättre pension.
Även i de mest komplexa ärendena har
vi hittat lösningar och ökat medvetenheten i pensionsfrågan hos våra kundföretag, säger Jon Persson, chef för
Affärsstöd, som är en specialistenhet
med en grupp försäkringsanalytiker.
Nöjda kunder börjar som regel
med nöjda medarbetare
Nyckeln till Söderberg & Partners
framtid är nöjda kunder. År 2014
toppade Söderberg & Partners
pensionsrådgivning återigen listan
över det förmedlarbolag med de
mest nöjda kunderna, enligt Svenskt
Kvalitetsindex. Dessutom utsåg
Universum Söderberg & Partners till
branschens bästa arbetsgivare. Den
utmärkelsen är resultatet av den starka
företagskultur som byggs och för­valtas
på Söderberg & Partners.
– På Söderberg & Partners har vi har
en vilja att förändra. Att skapa kundnytta är ett uttalat mål i bolaget vilket
uppmuntrar till innovation bland alla
medarbetare och är en förklaring till
att vi lyckas. Att våra medarbetare
verkligen trivs att arbeta här visar
inte minst Universums undersökning.
Bolaget utsåg oss till en av Sveriges
bästa arbetsgivare, säger Anders
Bäckström. l
VÅRA KUNDER BERÄTTAR
ANNIK A BJURFORS, LRF
”Vi vill att alla som börjar hos
oss ska ha ett bra försäkringsskydd. Söderberg & Partners
kan erbjuda konkurrens­
kraftiga villkor och priser.”
Söderberg får 10 av 10 i betyg
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, anlitar
Söderberg & Partners för pensionsrådgivning.
Nu överväger LRF även att erbjuda sina medarbetare gruppförsäkringar. Även det genom
Söderberg & Partners.
LRF har 2 300 medarbetare fördelat på 135 kontor runt
om i Sverige. Organisationen har kollektivavtal och erbjuder
anställda som tjänar över 10 inkomstbasbelopp rådgivning
inom både ITP1 och ITP2.
– Vi var i ett läge där vi behövde göra en ny upphandling
av pensionsrådgivning och konsultstöd gällande pensions­
frågor, berättar Annica Bjurfors, HR-chef för LRF-koncernen
sedan fem år.
Enligt Annica Bjurfors skulle den nya rådgivaren klara
av att leverera hög kvalitet i rådgivningen till företagets
anställda och vara ett konsultstöd till organisationen i
pensionsfrågor. Dessutom skulle LRF:s administrativa
börda inom pensioner avlastas.
– Att vi valde Söderberg & Partners var ett riktigt bra
beslut. Söderberg & Partners får 10 av 10 i betyg. Jag
har arbetat med andra rådgivare tidigare och Söderberg
sticker verkligen ut med snabb service, vass kompetens
och hög kvalitet, säger Annica Bjurfors.
I LRF:s pensionspolicy står att anställda som tjänar över 10
inkomstbasbelopp ska få rådgivning vart tredje år eller vid behov.
– Vi har valt en arvodesbaserad lösning, vilket känns både
bra och tryggt. Vi har en enkel administrativ lösning med
filöverföring från lönesystemet direkt till Söderberg & Partner,
vilket gör att vi slipper manuell hantering och vi behöver inte
följa upp och bevaka vilka som fått rådgivning. Det sköter
Söderberg & Partner åt oss, säger Annica Bjurfors.
I skrivande stund analyserar LRF möjligheten att erbjuda
medarbetarna Söderberg & Partners gruppförsäkringar.
– Vi vill att alla som börjar hos oss ska ha ett bra försäkringsskydd. Söderberg & Partners kan erbjuda konkurrenskraftiga
villkor och priser. En ytterligare fördel med lösningen är att
alla kan teckna ett avtalsstartserbjudande mot fullt arbetsför.
Härigenom kan anställda som varit sjuka får en ny chans att
teckna en gruppförsäkring, säger Annica Bjurfors.
PO Söderberg & Partner AB
17
Insurance Consulting | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Sak- och företagsför säkringar
Störst i Sverige
2014 var året då Söderberg &
Partners blev störst på den svenska
marknaden för sak- och företagsförsäkringar. Ända sedan affärsområdet startade har det hållit en hög
och stabil tillväxt, vilket innebar
att steget till att bli den största
förmedlaren av sak- och företagsförsäkringar var väntat. Året har
också burit med sig lanseringen av
en ny rådgivningsprocess och flera
nya analyser vilket resulterat i ett
ännu starkare kunderbjudande.
Affärsområdet sak- och företags­
försäkringar håller en hög tillväxttakt. Totalt sett växte omsättningen
inom sak- och företagsförsäkringar
med 14 procent 2014. Det visar att
Söderberg & Partners rådgivning
uppskattas av kunderna. Kärnan
i strategin är att fokusera på
innehållet i tjänsten som erbjuds
och tydliggöra alla dimensioner
i försäkringsfrågorna. Mycket
fokus ligger på att hjälpa kunderna
jämföra mer än enbart produktens
15 %
pris, som skadereglering, finansiell
stabilitet hos försäkrings­g ivaren
och inte minst försäkringsvillkorens
skillnader.
– Vårt fokus på innehåll bidrar
till att vi kan erbjuda rådgivning
som skapar mervärde. Många
andra förmedlare på marknaden
erbjuder enbart en erfarenhetsbaserad rådgivning. Hos Söderberg &
Partners får kunden en rådgivning
som baseras på såväl analys som
14 %
större premievolym
större omsät tning
2009 2010 2011
Antal personer: Premievolym: 18
121
478 Mkr
PO Söderberg & Partner AB
Antal personer: Premievolym: Omsättning: 146
920 Mkr
60 Mkr
Antal personer: Premievolym: Omsättning: 161
1 111 Mkr
95 Mkr
på erfarenhet, säger Tomas Ohlin,
affärsområdesansvarig sak- och
företagsförsäkringar.
ett underlag som visar vad prisskillnaderna mellan produkterna faktiskt
ger i innehåll.
till grund för Söderberg & Partners
gröna betyg.
Många kunder upplever att försäkringar är abstrakta och att priset
är svårt att koppla till innehållet.
Genom analysen kan Söderberg &
Partners med större precision till
exempel ge rådet att teckna en
dyrare produkt för att den har ett
bättre innehåll. Som kund hos
Söderberg & Partners ger analysen
Med det trafikljussystem som
Söderberg & Partners erbjuder blir
det lättare att på ett pedagogiskt
sätt förklara för- och nackdelar med
en produkt. Söderberg & Partners
strategi är att vara transparent. Om
kunden väljer en grön produkt så ska
de alltid veta varför den är grön, det
vill säga vilka fördelar som ligger
Hösten 2014 lanserades en ny råd­
givningsprocess. Processen sammanför gedigen erfarenhet av försäkring
och specialiserade produktanalyser
med ett helt nytt IT-verktyg. Därmed
har Söderberg & Partners satt en ny
standard för hur försäkringar kan
jämföras. I IT-verktyget skapas ett
»
omfattande rådgivningsunderlag
196
Nytt verktyg
13
antal per soner
nya medarbetare
2012 2013 2014
Antal personer: Premievolym: Omsättning: 168
1 366 Mkr
130 Mkr
Antal personer: Premievolym: Omsättning: 189
1 740 Mkr
189 Mkr
Antal personer: Premievolym: Omsättning: 196
2 028 Mkr
216 Mkr
PO Söderberg & Partner AB
19
Insurance Consulting | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
”Hos Söderberg & Partners får kunden en rådgivning som baseras på såväl analys som på erfarenhet”
»
som sedan används i diskussionen
med kunden för att välja ut den
bästa försäkringslösningen. Den
nya metoden adderar kraften hos
Nordens största analysavdelning
med kundteamens gedigna erfarenhet för att kartlägga och möta varje
kunds specifika behov. Genom den
nya processen kan Söderberg &
Partners på ett både överskådligt
och djupgående sätt presentera och
rekommendera försäkringslösningar
för företag i förnyelser såväl som
upphandlingar. Det här är ytterligare ett steg Söderberg & Partners
tar för att erbjuda marknadens
vassaste rådgivning.
– Fram till idag har det inte funnits
något liknande på den svenska
försäkringsmarknaden och här får
vi möjlighet att gå i bräschen när
det gäller att leverera rådgivning till
kunderna. Det är i upphandlingsläget som vi verkligen visar vad vi
går för. Där sticker vi ut och ger
en tydlighet i våra råd som ingen
annan kan, säger Tomas Ohlin.
Här får rådgivaren något extra
För tredje året i rad hade
Söderberg & Partners
2014 de nöjdaste kunderna, enligt Svenskt
Kvalitetsindex (SKI).
Dessutom utsåg
20
PO Söderberg & Partner AB
Universum Söderberg & Partners till
finansbranschens bästa arbetsgivare.
Utöver det korades Söderberg &
Partners till årets försäkringsförmedlare inom sak- och företagsförsäkring av Risk & Försäkring. Det är
inte en slump att dessa utmärkelser
går hand i hand. På Söderberg &
Partners erbjuds något unikt. Den
analys som ligger till grund för de
råd som ges är ett stöd för rådgivaren och blir en trygghet för både
kund och rådgivare.
– Många av våra rådgivare har varit
i branschen längre än Söderberg &
Partners har funnits och tar med sig
omfattande kunskap och erfarenhet
när de kommer till oss. Genom att
arbeta hos Söderberg & Partners
kan man erbjuda analys och bättre
verktyg att arbeta med i sin rådgivning. Kunderna kan därför känna
sig trygga med att de råd vi lämnar
ger är baserade på en analys gjord
av experter inom varje område. Med
en gedigen analys i ryggen kan vi
fokusera på den individuella anpassningen av rådgivning och kontakten
med kunden. Det innebär att många
av våra konkurrenters rådgivare vill
arbeta för oss, säger Tomas Ohlin.
Vad händer 2015?
Under 2015 kommer fokus att ligga
på att ta tillvara på de synergier som
har uppkommit genom Söderberg
& Partners expansion till grannländerna. Verksamheterna i Danmark,
Finland och Norge kommer satsa på
tillväxt utifrån samma mervärden
som Söderberg & Partners ger kunderna på den svenska marknaden.
Med erfarna medarbetare på plats i
respektive land är förutsättningarna
fantastiska.
– Vi kan redan nu se hur mycket vi
kan uppnå med synergierna i grannländerna. Även i Sverige har vi som
mål att rekrytera fler nya medarbetare och sätta upp nya kontor. Vår
marknadsandel är stor men kan bli
ännu större och framtiden ser ljus ut.
Uppskattningsvis har vi idag kring
15 procents marknadsandel i Sverige
på företagssidan och den siffran kan
vi dubbla, säger Tomas Ohlin. l
VÅRA KUNDER BERÄTTAR
ERIK SANDSTRÖM, SECURITAS
”Söderberg & Partners analys­
arbete har bidragit mycket
positivt till att vi har sänkt våra
försäkringspremier kraftigt.”
Sänkte kostnaden med 60 %
Med nästan 2 miljoner kunder i och utanför Europa
är Securitas Direct en stor spelare på marknaden
för larm. Sedan flera år samarbetar bolaget med
Söderberg & Partners. Bolaget har bland annat sänkt
kostnaden för ansvarsförsäkring med drygt 60 procent.
Larmjätten Securitas Direct växer stabilt. De senaste nio
åren har koncernen uppvisat en omsättningstillväxt på
drygt 10 procent i genomsnitt per år.
– Marknaden för hemlarm växer kontinuerligt. I synnerhet
är det allt fler privatpersoner som efterfrågar våra larmlösningar världen över, berättar Erik Sandström, Group
Treasurer vid Securitas Direct AB.
Förutom i Norden verkar bolaget i en rad andra länder som
till exempel Frankrike, Spanien och Portugal. Omkring
90 procent av kunderna är privatpersoner och resterande
företagskunder. På alla marknader har bolaget tecknat
ansvarsförsäkringar. Dessa ger ersättning om kunderna
skulle begära skadestånd av bolaget för att larmet till
exempel inte fungerade vid ett inbrott.
– När en kund riktar ett anspråk mot oss så reserveras en
summa oavsett om kunden har rätt eller inte. De faktiska
utbetalningarna från försäkringen blir ofta mycket lägre,
berättar Erik Sandström.
Försäkringsbolagen grundar sin premie för ansvarsförsäkringen både på reserverat och utbetalt belopp. Tidigare
uppgick bolagets kostnader för ansvarsförsäkringen till
1,2 miljoner euro varje år. Nu ligger den på 450 000
euro, vilket motsvarar en besparing på drygt 60 procent.
Söderberg & Partners analyserar bolagets krav på alla
geografiska marknader fyra gånger per år, allt för att visa
på trender och faktiska utfall.
– Söderberg & Partners analysarbete har bidragit mycket
positivt till att vi har sänkt våra försäkringspremier kraftigt.
Med analysen som grund får vi ett bra förhandlingsläge
mot försäkringsbolagen eftersom vi kan uppvisa fakta, säger
Erik Sandström.
Förutom ansvarsförsäkring anlitar Securitas Direct
Söderberg & Partners för andra företagsförsäkringar som
till exempel egendoms-, transport- och reseförsäkringar.
PO Söderberg & Partner AB
21
Securities & Asset Management | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Securities & Asset Management
Inom Securities & Asset Management erbjuder Söderberg & Partners rådgivning till ägarledda
bolag, institutioner, tjänstemän och privatpersoner. Via dotterbolaget Amrego erbjuds risk­
kontrollerad fondförvaltning. Vi erbjuder alltifrån Gör det själv-lösningar till en rådgivande
förvaltning på olika nivåer. Med tjänster som rådgivning inom familjejuridik, bolån och riskkontroll
som skyddar ditt sparande kan vi ge dig överblick och kontroll över hela din ekonomi. Du kan
också välja hur du önskar betala ersättning till oss. Vi erbjuder en traditionell provisionsbaserad
lösning och vår branschledande arvodesbaserade modell Fair Deal.
22
PO Söderberg & Partner AB
1 035
144
65%
mkr i omsät tning
r ådgivare
av vår a kunder
har fair deal
PO Söderberg & Partner AB
23
Securities & Asset Management | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
PrivatE Clients
Bra rådgivning
lönar sig
Med vår ledande analys som utgångspunkt erbjuder vi rådgivning
till både företag och privatpersoner
som vill förbättra sitt sparande och
sina placeringar. Rådgivningen är
anpassad efter varje kunds unika
behov, situation och önskemål.
2014 var året då vi slog nya rekord i
såväl omsättning och kundnöjdhet
som i antal nya kunder. Människors
behov av rådgivning har varit större än
någonsin på grund av en händelserik
utveckling på marknaden. Den goda
börsuppgången, den låga ränta samt
den förmånliga beskattningen av ISK
och kapitalförsäkringar, har bidragit till
ett ökat behov och intresse för omstrukturering av sparande. Intresset för vår
provisionsfria rådgivning har också
gjort stort avtryck på marknaden och
vår affärsmodell tilltalar många kunder.
24
PO Söderberg & Partner AB
– Det viktigaste är att kunderna gillar
den rådgivning vi bedriver och de
värderingar vi står för. Vårt aktiva
kundarbete har lett till nöjda kunder,
säger Olof Lindqvist, affärsområdes­
ansvarig för Private Clients.
Framgången syns svart på vitt: vårt
Nöjd kund Index har aldrig tidigare
varit högre. Och fler nöjda kunder
leder till ökat kapital, under 2014 ökade
kapitalet under förvaltning med över
40 procent.
– För oss är det viktigt att det inte
finns några intressekonflikter som kan
påverka våra råd i en negativ riktning.
Sedan ett par år tillbaka fokuserar vi
mycket på den provisionsfria betalningsmodellen ”Fair Deal”. Under 2014 har vi
märkt att kunderna i ännu högre grad
uppskattar att vår rådgivning betalas
av kunden och inte via provisioner från
våra leverantörer, säger Olof Lindqvist.
Fair Deal är även en trygghet och ett
stöd för rådgivarna.
– För mig som rådgivare har Fair Deal
inneburit att jag kan erbjuda mina kunder placeringsalternativ som jag känner
mig stolt över att kunna presentera. Att
ha Fair Deal i ryggen gör mig säker på
vad jag levererar till mina kunder och
jag vet att det inte kan uppstå spekula­
tioner om intressekonflikter. Den
feedback som jag har fått av kunderna
är enbart positiv. Fair Deal har också
inneburit ett större fokus på de övergripande förvaltningsstrategierna och
ett mindre fokus på enskilda produkter
säger Bashar Baghdo, rådgivare.
Ett strategiskt ställningstagande som
går hand i hand med det provisionsfria
erbjudandet är utvecklingen av egna
depåer som har pågått under 2014.
Detta innebär att kundernas medel
förvaras hos Söderberg & Partners och
inte i en annan depåbank. Egna depåer
Olof Lindqvist, Bashar Baghdo
innebär en rad fördelar för våra kunder.
De behöver inte längre betala dolda
kostnader som exempelvis avgifter vid
valutaväxlingar, som ofta är en stor
intäktskälla för andra depåbanker. Våra
depåer tar inte ut courtage. Det innebär
att kunderna kan handla aktier och
fonder gratis, vilket är unikt.
– Med egna depåer kan vi fullfölja
vårt provisionsfria erbjudande och
utmana bankerna med full transparens.
Eftersom vi inte tjänar pengar på courtage, räntenetto och valutaväxlingar har
vi skapat en riktigt bra och transparent
tjänst för våra kunder. Vi är stolta över
att kunna leverera marknadens enda
tjänst med full transparens och inga
dolda kostnader, säger Olof Lindqvist.
Fair Deal och egna depåer är exempel
på två förbättringar som har gynnat
våra kunder. Dessutom har vi lanserat
flera olika verktyg som har utvecklat
vårt kunderbjudande ytterligare. Ett
exempel är S&P online, vår nya kundwebb, som gör det enkelt för kunden att
få en överblick av sina värdepapper och
»
dess utveckling.
PO Söderberg & Partner AB
25
Securities & Asset Management | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
» Att bolaget ligger långt framme i
utvecklingen av framtidens verktyg och
affärsmodeller har även medfört att allt
fler visar intresse för att jobba som rådgivare hos Söderberg & Partners. Under
året anslöt 25 nya rådgivare till bolaget
vilket är en kraftig ökning från 2013.
– Aldrig tidigare har vi tagit in så
många nya rådgivare som under 2014.
Våra nya rådgivares engagemang och
inställning bidrar till en mycket bra
stämning inom vårt affärsområde, säger
Olof Lindqvist.
Söderberg & Partners har satt ett rejält
avtryck på marknaden och fått oerhört
fin publicitet. I Prosperas undersökning av Private Banking-marknaden
kom Söderberg & Partners på tredje
plats, vilket ses som en sensationell
placering med tanke på att bolaget
var med i undersökningen för första
gången. Bolaget uppmärksammades
också i Privata Affärers undersökning
som företaget med den mest spännande affärsmodellen och de mest
kompetenta rådgivarna.
26
PO Söderberg & Partner AB
– Detta är vi givetvis mycket stolta över.
Vi är en spelare att räkna med! säger
Olof Lindqvist.
Under 2015 ska det provisionsfria erbjudandet implementeras till 100 procent.
Söderberg & Partners ska fortsätta
leverera värde till sina kunder för att
öka de positiva omdömen som bolaget
har fått från både kunder och media.
– Framtiden ser mycket ljus ut. Under
2014 arbetade vi framgångsrikt med att
positionera oss för framtiden. Och under
2015 kommer vi att skörda frukterna av
det arbetet, säger Olof Lindqvist. l
”Att ha Fair Deal i ryggen gör mig säker på vad jag levererar till mina kunder och jag vet att det inte kan uppstå spekula­-
tioner om intressekonflikter.”
VÅRA KUNDER BERÄTTAR
HANS VON SCHREEB
”Jag vill ägna min tid
på det som jag är bäst
på. Allt det andra vill
jag att en professionell
aktör ska sköta.”
Hans von Schreeb har en bakgrund
som entreprenör och privatinvesterare i skogs- och mediebranschen.
Han är även partner i chefsrekryteringsbolaget Executive.se och en av
Söderberg & Partners kunder inom
Special Clients.
Hans von Schreeb har anlitat
Söderberg & Partners Special Clients
under de senaste fem åren.
– Jag vill ägna min tid på det som jag
är bäst på och det är att starta, driva
och utveckla företag. Allt det andra
vill jag att en professionell aktör ska
sköta, berättar Hans von Schreeb.
Hans von Schreeb anlitar Söderberg
& Partners för att ta hand om såväl
privatekonomin som vissa frågor
relaterade till hans bolag. Det innebär
bland annat bokslut, skattefrågor,
kapitalförvaltning och hantering av
räkningar.
– För många banker handlar private
banking nästan uteslutande om
kapitalförvaltning och ofta vill de sälja
sina egna produkter. En anledning till
att jag valde Söderberg & Partners var
deras helhetskoncept där fokus ligger
på fler områden än enbart kapitalförvaltning, säger Hans von Schreeb och
lägger till:
Trots att Hans von Schreeb är nöjd
med Söderberg & Partners så finns det
önskemål om fler tjänster.
– Dessutom är bolagets placeringsrådgivning transparent. Man ska inte
kunna ifrågasätta ett investerings­
beslut på grund av misstanke om kick
backs, berättar Hans von Schreeb.
Hans von Schreeb har ett digert CV.
Han var tidigare vd och styrelseord­
förande för Kanal 5, ordförande i
DCM Holding, samt personaldirektör
för Grand Hotel i Stockholm. På
senare tid har han trappat ned och
lägger i stället mer på att vara råd­
givare, mentor och styrelseordförande.
När det gäller det löpande samarbetet
med Söderberg & Partners är Hans
von Schreeb tydlig med vad han
förväntar sig.
– Förutom att rådgivaren ska vara
kunnig är det mycket viktigt att hon
eller han är tillgänglig och snabbt
informerar mig. Alla frågor ska själv­
fallet hanteras på ett legalt korrekt
sätt, berättar han.
– Om bolaget utvecklar sin verksamhet till att även omfatta bankverksamhet så kan de även hjälpa sina kunder
med finansiering. Det skulle vara en
uppskattad förbättring, säger han.
– Det är otroligt stimulerande att
coacha chefer och dela med sig av
erfarenheter. Det vill jag fortsätta
att fokusera på. Därför kommer jag
även framöver att anlita Söderberg &
Partners, förutsatt att de fortsätter att
hålla samma höga kvalitet, avslutar
Hans von Schreeb.
PO Söderberg & Partner AB
27
Securities & Asset Management | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Institutionell r ådgivning
&
Ökat
samarbete
starkare
erbjudanden
Söderberg & Partners institutionella rådgivningsteam har under
2014 kunnat följa upp 2013 med ett
ännu starkare resultat. Flertalet
nyheter har kommit under året
och kundtillströmningen har varit
god såväl inom befintliga tjänster
som inom nyare områden. Ett
fokusområde har under 2014 varit
ökat samarbete med andra delar
av koncernen, vilket har lett till ett
starkare kunderbjudande.
Marknaden har under 2014 präglats av
kraftigt fallande långräntor, vilket har
resulterat i historiskt låga räntenivåer.
Det har varit en stor spridning avseende den ekonomiska utvecklingen
28
PO Söderberg & Partner AB
inom olika regioner, med stora skillnader inom de mogna ekonomierna samt
på tillväxtmarknaderna. Efter flera
år av stark utveckling har riskerna
på marknaderna delvis ökat. Även
politiska risker har tilltagit och exempel på det är utvecklingen i Ukraina,
Mellanöstern och Grekland.
Trots att Söderberg & Partners marknadsposition sedan tidigare var stark,
så stärktes den ytterligare under 2014.
Rådgivarnas kompetens och erfarenhet, tillsammans med Söderberg
& Partners bredd och analyskraft,
innebär att det finns goda möjligheter
för expansion.
– Marknadsläget innebär stora utmaningar, men också möjligheter. Inom
kapitalförvaltning ökar behovet av oss
rådgivare och av våra tjänster inom
riskkontroll, säger Joakim Strandberg
och Anders Magnusson, affärsområdesansvariga Asset Institutional.
– Vi är unika med vårt erbjudande om
att erbjuda en avancerad fristående
analys inom både skuld- och tillgångsförvaltning. Vi arbetar med i stort sett
samtliga juridiska tryggandeformer
och analyserar majoriteten av de
finansiella instrumenten som innehavs
av institutioner på den nordiska marknaden, berättar Joakim Strandberg.
Detta har lett till ännu ett år med stark
avkastning i kundernas portföljer.
Nästan samtliga kunder har haft en
avkastning på 10-17 procent under året.
Alla kunder har uppnått sina långsiktiga avkastningsmål med god marginal
till uppsatta riskbegränsningar.
Det institutionella rådgivningsteamet
har aktuariekompetens samt en
specialistkompetens kring de kommunala pensionsavtalen. Under året har
vi initierat ett utökat samarbete samt
informationsutbyte med flera erfarna
pensionsrådgivare inom Söderberg
& Partners. Vi har genomfört gemen­
samma vidareutbildningar med syftet
att öka specialiseringen inom de
kommunala pensionsavtalen. Detta
kommer även att fortsätta under 2015.
Under 2014 fick Söderberg & Partners
många nya kunder, både inom
etablerade tjänster och inom relativt
nylanserade tjänster. Förvaltning och
rådgivning med fokus på riskkontroll
och tryggande analyser fortsatte att
attrahera nya kunder under 2014.
Nylanserade erbjudanden såsom skuld­
analyser av pensions- som låneskulder
utvecklades också mycket positivt.
Rådgivningsteamet har jämfört
med tidigare, genomfört betydligt
fler gemensamma uppdrag under
2014 med andra delar av koncernen
inom Pensionsrådgivning, iRåd samt
Söderberg & Partners förmånsportal,
Benefits. Ett exempel på samarbete är
det uppdrag som vi gör för dotterbolag inom SKL, Sveriges Kommuner
och Landsting. De institutionella
rådgivningsteamet arbetar här med
pensionsrådgivare inom Söderberg &
Partners avseende analys och rådgivning för SKL.
Fler av Söderberg & Partners pensions­
rådgivare har genomfört ett antal
utbildningar under året. Syftet har
varit att ge råd kring kommunala
avtal, vilket även kommer att fortsätta
under 2015.
– Inför 2015 kommer teamet att utökas
med nyanställningar inom analys samt
support. Samtidigt ökar vi specialiseringen hos individerna i teamet med
syfte att kunna lägga ännu mer tid på
att utveckla och förbättra våra tjänster
samt servicen mot våra kunder,
säger Joakim Strandberg och Anders
Magnusson. l
PO Söderberg & Partner AB
29
Securities & Asset Management | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
amrego
Riskkontroll
för god avkastning
Söderberg & Partners har sedan
starten 2004 haft riskkontroll
som en av sina hörnstenar. Stora
institutionella kunder erbjöds då
hjälp med att bevaka risken i sina
investeringar.
Redan då var det tydligt att detta
även efterfrågades av privatpersoner. Sedan dess finns tjänsten
Trygghetsförvaltning där Söderberg
& Partners på ett strukturerat sätt
kontrollerar risken i kundernas
fondförsäkringar.
Tjänsten har utvecklats och för­finats
i takt med att den har vuxit och blivit
alltmer populär. Trygghetsförvaltningen
bedrivs numera i fondform, allt för att
effektivisera förvaltningen och göra den
tillgänglig i våra kunders försäkringar
och i övrigt sparande.
2014 var ett starkt år för Trygghets­
förvaltningen med en mycket god avkastning för kunderna. Sedan start har
förvaltningens fokus, riskkontroll, gett
mycket god avkastning. Förvaltningen
har sedan starten, efter kostnader,
resulterat i nästan dubbelt så hög
avkastning som ett jämförbart index.
Vid årets slut hade Trygghetsfonderna
nästan 50 miljarder kronor under
förvaltning.
30
PO Söderberg & Partner AB
Söderberg & Partners utvecklas
ständigt, vilket även gäller för
Trygghetsförvaltningen. Under
2014 färdigställdes en förändring av
förvaltningen från specialfonder till
så kallade UCITS-fonder. Det betyder
att de står under ett EU-gemensamt
Inför 2015 står Trygghetsförvaltningen
starkare än någonsin, men det finns
ändå möjligheter att ytterligare bredda
utbudet av förvaltningstjänster. Vi
räknar med att lansera minst en stor
nyhet under året. Till detta kommer de
löpande förbättringar som hela tiden
”Vi ser att vissa konkurrenter försöker skapa produkter som
efterliknar våra vilket är ett
kvitto på att det vi gör är bra.”
regelverk som ställer hårdare krav på
förvaltningen och ökar säkerheten
för kunderna. I samband med detta
konsoliderades också förvaltningen
till Söderberg & Partners Asset
Management S.A. som är ett renodlat
fondförvaltningsbolag. Förändringen
möjliggjorde lanseringen av en helt
ny avgiftsmodell med en resultat­
baserad del. Detta ligger i linje med
den allmänna filosofin i Söderberg &
Partners: att vi tar betalt för det värde
som vi skapar åt kunden.
sker för att kunna behålla positionen
som ledande i branschen.
– Vi ser att vissa konkurrenter
försöker skapa produkter som
efterliknar våra vilket är ett kvitto på
att det vi gör är bra. Även om vi har
större erfarenhet och ett tydligt track
record måste vi se till att hela tiden
vara steget före genom att ständigt
förbättra det vi gör, säger Carl Adam
Högberg, affärsområdesansvarig för
Trygghetsförvaltningen. l
250
Trygghet 75
När marknaden faller sker
om­allokering till räntefonder för
att förhindra värdefall i portföljen.
Jämförelsendex (50 % MSCI All Country
World Index i SEK och 50 % OMRX T-bill)
225
200
Trygghetsnivån följer med
portfölj­kursen uppåt när
marknaden går bra
175
150
125
100
75
50
25
Trygghetsnivå
Bilden visar hur Trygghets-förvaltningen fungerar. Genom
att vikta om portföljen när trygghetsgolvet närmas skapar
Trygghetsförvaltningen stora värden för våra kunder.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2014
PO Söderberg & Partner AB
31
Financial Technology | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Financial Technology
Affärsområdet som inkluderar Visi System, Visi Finance och Wisetalk har specialiserat sig
på att utveckla kostnadseffektiva system för försäkring och finans. Genom att kombinera
IT-kompetens och försäkringskunnande tillhandahålls marknadsledande produkter som förenklar
och effektiviserar administration, rådgivning och kommunikation med marknadens olika aktörer.
32
PO Söderberg & Partner AB
50
18
2 000
kunder
medarbetare
användare
PO Söderberg & Partner AB
33
Financial Technology | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
50
VISI-användare i
”Under 2015 lanserar
Wisetalk ytterligare
nyheter som efterfrågas
av marknaden”
organisationer
Wisetalk, Visi System, Visi Finance
Ett år präglat
av nya produkter
Visi-bolagen erbjuder standardiserade mjukvaruprodukter och tjänster som stödjer
rådgivande försäljning av finansiella produkter. Produkterna används dagligen av fler
än 2 000 användare i 50 organisationer.
De får enkelt hjälp med sammanställningar, prognoser och andra underlag
inför rådgivningsmöten och inte minst
med att effektivisera kommunikationsflöden samt administrativa processer.
Verksamheten bedrivs i Stockholm
och Göteborg och är indelad i tre
områden med totalt 20 anställda.
– Produkten Wisetalk har mognat
avsevärt under 2014. Samtidigt
som vi har migrerat våra befintliga
kunder från Visi och Closetalk, har
tillströmningen av nya kunder ökat.
I takt med att kundbasen växer, ökar
34
PO Söderberg & Partner AB
även efterfrågan på ny funktionalitet.
Produkten har under året därför
utökats med nya funktioner som mottagits väl av våra kunder. Detta arbete
fortsätter under 2015 då vi lanserar
ytterligare nyheter som efterfrågas av
marknaden samtidigt som vi intensifierar våra ansträngningar att marknadsföra oss mot nya kunder, säger Göran
Hultmark, vd på Wisetalk.
Under året gjordes också den första
leveransen av den nya produkten Visi
Front Office.
– Efter lång tid av målmedvetet
arbete har det varit tillfredställande
att se nya Visi Front Office gå i skarp
produktion. Produkten har fått ett
mycket positivt mottagande och vi
ser nu i praktiken hur väl den möter
våra kunders behov av att effektivisera
och enhetliggöra sin rådgivning. I en
miljö där regulatoriska krav stadigt
ökar och konkurrensen om kundernas
förtroende är stort, ser vi att Visi Front
Office erbjuder våra kunder tydliga
konkurrensfördelar, säger Mårten
Sundling, vd på Visi Finance. l
insclear
Viktigt initiativ för
branschstandard
WISETALK
Utvecklar och säljer tjänsten
Wisetalk, ett komplett verktyg
för försäkringsförmedlare och
investeringsrådgivare. Wisetalk AB
utvecklar även Visi-plattformen
som i huvudsak riktar sig till kunder
på den institutionella marknaden.
VISI SYSTEM
Ansvarar för försäljning och
leverans mot kunder på den
institutionella marknaden där
ofta större implementationsprojekt krävs.
VISI FINANCE
Utvecklar och säljer rådgivningsplattformen Visi Front
Office, som bland annat ger
möjligheter till automatisering
av rådgivning och som utgör en
av grundbultarna i den framtida
produktportföljen.
Ett väl fungerande administrativt stöd har blivit allt
viktigare och branschen har länge efterfrågat en
gemensam standard för att kunna effektivisera dessa
flöden. Just därför valde Söderberg & Partners att
tillsammans med andra aktörer i branschen med start
2013, att utveckla den mest effektiva premiecentralen
på den svenska försäkringsmarknaden.
Insclear har på kort tid bidragit till en högre grad av
automatisering, effektivisering och minskat antalet felkällor
jämfört med annan administration utanför premiecentralen.
Via Insclear tillhandahåller Söderberg & Partners inte
bara en premiecentral för upphandlingar och tjänster,
utan också tjänsten samfakturering som är en form av
kvalificerad och kostnadseffektiv outsourcing med löpande
försäkringsrevision.
Premiecentralen lanserades 2013 och under 2014 var den i
full drift. Under 2014 har fokus legat på vidareutveckling
av systemplattformen i form av kvalitets-, kapacitets- och
effektivitetsförbättringar. Parallellt med det arbetet har
även ett omfattande arbete med att etablera varumärket
hos slutkund pågått, vilket kommer att fortsätta under 2015.
En viktig händelse under året var rekryteringen av ny vd,
Henrik Rydback.
– Under 2015 fortsätter arbetet med att utveckla Insclear till
den mest effektiva och kvalitetsmässigt bästa premiecentralen
i Sverige. Tillsammans med våra upphandlade pensionsplaner kommer detta att skapa betydande mervärden för
Söderberg & Partners befintliga och nya kunder, säger Erik
Rosengren, styrelseledamot i Insclear. l
PO Söderberg & Partner AB
35
Payroll & Benefits | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Payroll & Benefits
Payroll & Benefits är Söderberg & Partners webbaserade Shared Service Center
för lönehantering och förmåner. Våra tjänster Payroll för lönehantering och Benefits
för förmånshantering kombinerar kraftfullt systemstöd, kompetent support och hög
anpassningsbarhet för dig som kund. Tjänsterna kan användas i kombination eller
oberoende av varandra.
36
PO Söderberg & Partner AB
+32 %
+15 %
omsät tning payroll
Nya användare
Payroll
+80 %
+167 %
omsät tning benefits
tr ansak tionsvolym
benefits
PO Söderberg & Partner AB
37
Payroll & Benefits | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
”Vi har en hög servicenivå och lägger mycket resurser på att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Ingen kund är den andra lik
och vår lösning är flexibel och kan hantera komplexa förmånslösningar på ett enkelt sätt.”
Martin Winberg,
Filip Valentin
38
PO Söderberg & Partner AB
benefits
Uppskattad tjänst
av användarna
Benefits är förmånstjänsten som
under året 2014 fördubblade såväl
antalet erbjudanden som kunder.
För en arbetsgivare blir försäkringar
och förmåner alltmer viktiga för att
attrahera och behålla rätt kompetens.
Med Söderberg & Partners förmåns­
tjänst Benefits kan arbetsgivaren
utvidga och stärka sitt erbjudande
samtidigt som den admini­strativa
belastningen minskar.
– Ambitionen med Benefits har varit att
utveckla en tjänst för arbetsgivare så att
de kan bli bättre på att kommunicera
värdet av den totala ersättningen, stärka
sitt förmånserbjudande och samtidigt
bli av med administration. Vid sidan av
att förbättra såväl kommunikation som
förmånspaketet som sådant, hjälper vi
personalavdelningar att lägga sin tid
på annat än att upphandla konkurrens­
kraftiga leverantörserbjudanden,
administrera avräkningar av respektive
förmånspott eller hantera och simulera
löneväxlingar, säger Filip Valentin,
affärsstrateg inom Benefits.
Med Benefits kan arbetsgivaren göra
medarbetaren medveten om hela
förmånspaketet. Söderberg & Partners
sköter all administration och tar hand
om allt från den praktiska hanteringen
av löneväxling, all leverantörskontakt
samt support. Hela flödet hanteras i
Benefits som är en app- och webbplattform där medarbetarna loggar in och
exempelvis kan nyttja sitt friskvårdbidrag till att beställa träningskort direkt
i portalen utan att behöva ligga ute med
pengar. Kostnaden för kortet avräknas
mot friskvårdsbidraget och eventuellt
överskjutande belopp dras som ett
löneavdrag. Medarbetaren får sedan
återkoppling i det interaktiva löne­
beskedet på webben eller i mobilen.
– Vi har en hög servicenivå och lägger
mycket resurser på att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Ingen kund
är den andra lik och vår lösning är flexibel och kan hantera komplexa förmånslösningar på ett enkelt sätt. Benefits
kan även integreras med Söderberg &
Partners övriga tjänster inom lön och
pension vilket gör att den administrativa processen underlättas för våra
kundföretag och användarna finner all
information i samma tjänst. Vi märker
att Benefits verkligen uppskattas av
an­vändarna och att de är mycket aktiva
i vår onlinetjänst vilket är det bästa betyget vi kan få, säger Martin Winberg,
affärs­områdesansvarig inom Benefits.
2014 präglades av utveckling av
en mängd tekniska lösningar och
integrationer med förmånsleverantörer inom olika områden. Alltifrån
personalbilar och kontorsmassage till
företag med luncherbjudanden och
kollektivtrafiklösningar har integrerats.
Utläggshantering för friskvårdsbidraget
har effektiviserats och numera kan även
utlägg avseende patientavgifter och
läkemedel upp till högkostnadsskyddet
hanteras på ett smidigt sätt.
I likhet med föregående år har kundtillströmningen dubblerats och många
Benefitskunder är även kunder inom
andra affärsområden inom Söderberg &
Partners. Sedan 2014 kan Benefits även
erbjuda dubbelt så många leverantörer och erbjudanden som tidigare.
Lönespecifikation integrerad i vår
befintliga mobilapp, utvecklades under
2014 och ytterligare nyheter i appen
kommer under 2015.
– Vår strategi framåt för att kunna växa
med stor kraft är att fortsätta investera
i att effektivisera våra interna processer
och system samt utöka förmånserbjudandet. Under 2015 är att lägga mer
tid på kundbearbetning då efterfrågan
och responsen på Benefits är hög inom
såväl privat som offentlig sektor. Vi
ser framemot ett spännande år, säger
Martin Winberg. l
PO Söderberg & Partner AB
39
BENEFITS KUNDER BERÄTTAR
INGRID LINDBLOM, INSPECTA
”Efter att vi hade
utvärderat flera aktörer mot varandra kom vi fram till att Söderberg
& Partners lösning
var bäst.”
Säkerhet med Inspecta
Oavsett om du åker hiss, jobbar
inom industrin eller på ett kontor
är chansen stor att Inspecta har
varit där och sett till att det är en
säker miljö. Inspecta är bolaget som
hjälper sina kunder att ta reda på så
mycket som möjligt om sin utrustning, allt för att kunna fatta rätt
beslut om investering eller under­
håll. Bolaget har valt Söderberg
& Partners tjänst Benefits för att
hantera medarbetarnas förmåner.
Inspecta finns i åtta länder och är
Nordens ledande inspektionsföretag.
Av koncernens 1 500 medarbetare
arbetar drygt 620 personer på något
av bolagets 25 kontor i Sverige.
– För oss är det jätteviktigt att våra
medarbetare verkligen trivs med att ha
Inspecta som arbetsgivare. Ett led i det
arbetet är att erbjuda våra medarbetare
40
PO Söderberg & Partner AB
riktigt bra förmåner, berättar Ingrid
Lindblom, HR-specialist på Inspecta
Sverige.
Inspecta började använda Söderberg &
Partners tjänst Benefits 2014. I korthet
är Benefits en lösning till företag som
efterfrågar ett bra förmånspaket och
effektiv administration kring förmåner.
– Det började med att medarbetare
kontaktade oss på HR eftersom de ville
göra bruttolöneavdrag för ögonlaser­
kirurgi. Att själva hantera sådant skulle
ta alltför mycket tid i anspråk. Det var
en anledning till att vi beslutade oss för
att lägga ut förmånshanteringen på en
extern part, berättar Ingrid Lindblom
och fortsätter:
– Efter att vi hade utvärderat flera
aktörer mot varandra kom vi fram till
att Söderberg & Partners lösning var
bäst. Bolaget erbjuder riktigt bra rabatter på många ställen runt om i Sverige.
Dessutom finns allt enkelt och tydligt
presenterat på förmånsportalen.
När lönen är klar varje månad får medarbetaren ett mail med en direktlänk
till lönespecifikationen som återfinns
i Benefits. Väl inne på sajten kan
medarbetarna, förutom erbjudanden, se
hela det ersättningspaket som Inspecta
ger sina anställda. Pensionsavsättningar
och försäkringar är två områden som
medarbetare lätt missar.
– Många tänker troligen inte på att företag ger sina medarbetare så mycket mer
än enbart bruttolönen. Att vi enkelt kan
visa våra medarbetare hela kompensationspaket bidrar till att stärka vårt
varumärke som arbetsgivare, berättar
Ingrid Lindblom.
&
lönehantering
Payroll
Snabb smidig
Under 2014 har Söderberg & Partners lönehantering fortsatt att utveckla
kunderbjudandet genom att möta kundernas efterfrågan av en enkel affärs- och
prissättningsmodell. Det har också resulterat i en ökning av omsättningen med
drygt 30 procent under året.
– Vi tillför marknaden en enkel och
modern teknisk lösning, med en uppskattad prismodell och ett system som
gör oss oberoende av andra system.
Dessa faktorer kombinerat gör att vi
också kan pressa priserna, säger Jan
Hagström, vd på Payroll.
2014 satt sig och format Payroll till det
bättre. Genom serviceteamens utveckling och utökning av medarbetare har
kompetensen ytterligare förbättrats.
Vi håller en hög kunskaps- och
service­n ivå och ser ljust på vår framtida tillväxt, säger Jan Hagström.
På ett ärligt och transparent sätt
erbjuder Payroll en lönehantering där
inga dolda avgifter förekommer. Det
är heller inga komplicerade uppsägningstider som binder upp kunden i
långa avtalstider. Detta har resulterat
i att 20 procent fler av våra kunder
rekommenderade oss under 2014. Men
vi är naturligtvis inte nöjda där.
Att planera affärerna på ett bättre sätt,
att anpassa systemen efter kundens
behov och att fortsätta utveckla
effektiva löneprocesser är något som
affärsområdet har arbetat mycket med
under 2014. Det möjliggör både smidigare, snabbare och mer kvalitetssäkrade uppstarter och arbetsprocesser.
– Den omorganisation som gjordes
under verksamhetsåret 2013 har under
– Vi har under året valt att fokusera
på specifika kundgrupper där vi har
förmågan att leverera det bästa av
vår tjänst. Under 2015 kommer vi
att fortsätta höja vår kompetens­n ivå
och fokusera på rätt kunder genom
att bygga en slagkraftig organisation
som snabbt och smidigt kan ta in nya
kunder. Vårt mål är att att leverera en
enkel och konkurrenskraftig lösning
och erbjuda branschens bästa kund­
erbjudande, säger Jan Hagström.
Den befintliga app Payroll erbjuder
sina kunder kommer under 2015
att utvecklas för att på ett enklare
sätt kunna interagera med kunden.
Exempelvis kommer lönespecifika­
tionen finnas tillgänglig i appen i
början av året. Vi ser fram emot 2015,
ett år av fokusering och förbättring. l
PO Söderberg & Partner AB
41
Kundrelationer | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Kundrelationer
Söderberg & Partners arbetar aktivt med att anpassa alla tjänster och produkter
efter kundernas önskemål. Genom att mäta kundnöjdheten och uppmuntra till en
löpande dialog skapas ett ömsesidigt förtroende och en gemensam vilja att utvecklas
tillsammans. För tredje året i rad utsågs vi till företaget med marknadens mest
nöjda kunder av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Under 2014 blev vi även utsedda till
finansbranschens bästa arbetsgivare, enligt Universum.
42
PO Söderberg & Partner AB
7
97%*
7:e **
3,55 % ***
rekommender ar oss
bä sta arbetsgivare
bät tre avk a stning
på gröna produk ter
* Enligt undersökning via företaget 3S
** Enligt Universum
*** Jämfört med röda produkter
PO Söderberg & Partner AB
43
Kundrelationer | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
iR ÅD
Välkommen
till framtiden!
Söderberg & Partners lanserade
under året nästa generations
rådgivningsplattform, anpassad
till framtidens utmaningar och
möjligheter.
iRåd är vår nya rådgivningsplattform.
I den samlar vi all vår rådgivningsoch analysexpertis. Tillsammans med
den senaste tekniken blir helheten ett
användarvänligt, säkert och tryggt
system.
Rådgivningsmodellen som når ut
Söderberg & Partners har skapat en
rådgivningsmodell som riktar sig till
en grupp som historiskt sett har varit
förbisedda. Denna grupp har varken
fått hjälp med hur de ska placera sin
pension, eller med att se till att deras
försäkringsskydd passar familjesituationen. Det handlar om anställda med
kollektivavtalade pensioner som inte
har så höga löner, vilket har gjort att
det tidigare inte har funnits något prisvärt och kvalitetssäkrat rådgivnings­
alternativ för dem på marknaden.
Därför ansåg Söderberg & Partners att
det var viktigt att skapa en effektivare
rådgivningsmodell. En modell som
når ut till fler och säkerställer att alla
får den hjälp de vill ha och behöver.
Lösningen blev tjänsten Tryggare
Avtalspension som Söderberg &
Partners har erbjudit sedan 2013, och
hittills har mottagandet varit mycket
positivt. Genom att använda digitala
verktyg går det att effektivisera olika
delar av rådgivningsprocessen. Det
har hjälpt bolaget att se möjligheterna
med att utveckla tjänsten ytterligare.
Därför har Tryggare Avtalspension
under hösten 2014 ersatts med en helt
ny rådgivningsplattform – iRåd.
– Att erbjuda alla anställda hjälp med
sitt pensionssparande är en rättvisefråga. Det ger en tryggare ekonomi
för den enskilde, bygger jämlikhet och
ökar sammanhållningen på företagen.
Det är en viktig förmån som de anställda får och det finns med andra ord
stora fördelar med att införa rådgivningstjänsten, berättar Walter Nuñes
Ovtcharenko, Produktutvecklingschef
på Söderberg & Partners. l
”Att erbjuda alla anställda hjälp med sitt
pensionssparande är en rättvisefråga.”
44
PO Söderberg & Partner AB
Analys & Tr afikl jussystem
Nordens ledande analysavdelning
Söderberg & Partners Analys och Trafikljussystem utgör grunden för all vår
rådgivning. Med Nordens största fristående analysavdelning inom finans- och
försäkringsbranschen kan vi analysera och betygsätta varje produkt. På så sätt hittar
vi alltid de bästa pensionslösningarna och placeringsalternativen för dig som kund.
Genom att använda en tregradig
betygsskala kan våra kunder på ett
enkelt och tydligt sätt se vilka produkter och lösningar som vi rekommenderar och vilka vi avråder från.
Rekommenderade produkter får grönt
betyg, produkter som kan vara bra i
vissa fall får gult betyg och de som vi
helt avråder från får rött betyg.
Hur vi kommer fram till betygen
varierar mellan olika områden men vi
utgår alltid från de olika produkternas
kvalitet och kostnad. Vi analyserar
marknaden löpande och uppdaterar
betygen kvartalsvis.
– Varje år sammanställer vi
våra betyg under året som gått i
Trafikljusrapporten och tittar närmre
på hur väl vi lyckats med vår tidigare
betygssättning. Vi tycker det är viktigt
att våra kunder ska kunna se om de
produkter som fått grönt betyg av oss
verkligen har varit det bästa valet över
tid, säger Walter Nuñes Ovtcharenko,
Produktutvecklingschef på Söderberg
& Partners. l
Analysdriven rådgivning
Individanalys
Riskexponering
Kontinuerlig omvärldsbevakning
Vi ger skräddarsydd och kvalificerad rådgivning
utifrån varje kunds unika behov och förutsättningar, såsom ålder, riskpreferenser, etc.
Vi justerar graden av riskexponering beroende
på olika marknadsklimat och individuella
förutsättningar.
Vi bevakar omvärlden löpande och är inte bunda till
banker och försäkringsbolag. Detta innebär att vi alltid
ser till individens bästa i våra rekommendationer.
Strategisk allokering
Utifrån individens förutsättningar och val av riskexponering
hittar vi den optimala allokeringen för ditt sparande.
Rätt produkter
Vi väljer de rätta produkterna och investeringsmöjligheterna
utifrån vår produktanalys och kundens optimala allokering.
PO Söderberg & Partner AB
45
Kundrelationer | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Hållbarhet
HÅLLBARHETSANALYS
helt rätt i tiden
Kajsa Brundin,
Walter Nuñes
Ovtcharenko
46
PO Söderberg & Partner AB
Det lönar sig att tänka på framtiden. Inte bara för att det är
den värld som vi kommer att gå
i pension i, utan också för att
hållbara strategier är nödvändiga
för att skapa en hög och stabil
avkastning på lång sikt. Söderberg
& Partners har under året lanserat en unik hållbarhetsanalys av
pensionsbolagen.
Vid lanseringen av rapporten Hållbart
ägande i pensionsbolagen 2014 tog vi
ett stort kliv framåt i vår satsning på
hållbarhetsanalyser. Analysen har,
utöver att hjälpa våra kunder att välja
rätt pensionsbolag, även bidragit
till ökad kunskap inom området.
Anledningen är att det tidigare inte
fanns någon kartläggning av hur
pensions­bolagen arbetar med hållbarhet. Och med facit i hand har det visat
sig att vi ligger helt rätt i tiden med vår
satsning, rapporten har till exempel
omnämnts i nästan 100 artiklar och
andra mediekällor.
Fokuserar på det som gör skillnad
Söderberg & Partners hållbarhetssyn
är enkel – det lönar sig att agera hållbart och vi fokuserar på det som gör
skillnad. Genom att göra marknadens
främsta hållbarhetsanalyser kommer
vi att kunna ge de bästa råden för
ett hållbart sparande och därigenom
bidra till ett mer hållbart samhälle.
Det var den här filosofin som ledde oss
till vår unika analysmetod. Medan
befintliga metoder utgår från det som
– Vi ser ett stort intresse för hållbarhet
både från allmänheten och den egna
organisationen vilket är jätteroligt.
Hållbarhet ligger helt rätt i tiden och
jag tror att många tycker att det är
extra viktigt när det handlar om pensionssparande. Nu arbetar vi för fullt
med att göra lika bra analyser för fler
”Det lönar sig att
agera hållbart.”
är mätbart, utgår vi istället från det
som faktiskt gör skillnad, och försöker
göra det mätbart. Ett exempel på detta
är att vi inte fokuserar så mycket på
vilka bolag som finns på pensionsbolagens exkluderingslista, medan vi
tycker det är mycket viktigt hur bolagen agerar som ägare. För att bedöma
pensionsbolagen utifrån den här typen
av kvalitativa kriterier är det viktigt
att göra en gedigen analys av bolagens
interna processer.
sparprodukter, säger Kajsa Brundin,
ansvarig för Hållbarhet på Söderberg
& Partners. l
PO Söderberg & Partner AB
47
Kundrelationer | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Varumärke och värderingar
Branschens nöjdaste
medarbetare
2014 var året då Söderberg &
Partners fyllde 10 år. Det var
året då företaget satsade utanför
landets gränser och gick in i tre
nordiska länder samtidigt. Det
var också året då Söderberg &
Partners för tredje året i rad,
enligt Svenskt Kvalitetsindex,
kammade hem förstaplatsen som
den förmedlare med mest nöjda
kunder och året då företaget utsågs
till finans­branschens bästa arbets­
givare av undersökningsföretaget
Universum. Söderberg & Partners
korades även till Årets nykomling
som den mest attraktiva arbetsgivaren bland studenter, även det av
Universum.
– Ja, tittar man på vår tillväxt och
de betyg vi får av våra kunder och
medarbetare så kan man nästan tro
att det är någon form av autopilot på.
Det kan också vara lätt att som företag
luta sig tillbaka och vaggas in i en
trygghet som inte finns, säger Louise
Hagsten, marknadschef på Söderberg
& Partners.
Det är lätt att tycka att hon bara ska
vara nöjd och glad över hur Söderberg
& Partners kan summera 2014. Men
Louise Hagsten understryker hur
mycket hårt arbete, genomtänkta
strategier och fantastiska insatser från
medarbetarna som krävts under året.
Och därtill finns redan tankarna på
vad som kommer att behövas i fram­
tiden. Konkurrenterna är många, både
i och utanför Sverige.
– Vi har på dessa tio år gått från att
vara ett nystartat litet explosivt företag
till att bli ett stort företag med dryga
1 100 medarbetare, många affärsområden och en verksamhet med över
60 kontor. Vi måste fortsätta vara
oerhört snabba på att ställa om till nya
förhållanden och hela tiden värna om
den entreprenöriella företagskultur
som har byggt det här. Vi har en
sällsynt och helt fantastisk kraft i våra
medarbetare. De drivs av att hela
tiden utvecklas och göra saker bättre,
både för organisationen och för sig
själva, säger Louise Hagsten.
Jenny Åkeson, HR-ansvarig på
Söderberg & Partners, fortsätter.
48
PO Söderberg & Partner AB
– Det är såklart jätteviktigt för oss att
se att våra medarbetare fortsätter trivas hos oss. Som de tävlingsmänniskor
vi är så tycker vi det är roligt att vinna
priser som de från Universum. Vi
klättrade ytterligare förra året. 2013
kom vi på tionde plats som Sveriges
bästa arbetsgivare, och 2014 hamnade
vi på sjunde plats och blev därmed
också bäst i finansbranschen. Det är
viktigt för oss inför våra framtida
satsningar, men det är också priser
som vi har fått för saker som redan är
presterade. Vi står inför spännande
utmaningar och funderar mycket på
hur vi på bästa sätt ska hantera dem,
säger Jenny Åkeson.
Söderberg & Partners gick i slutet
av året ut med nyheten att de köpt
och startat verksamheter i Norge,
Danmark och Finland. I och med
förvärven växte bolaget både i omsättning och i antalet medarbetare.
– I och med expansionen så blev
vi dryga 1 100 medarbetare och vi
avslutar året med en omsättning
på 1,8 miljarder. Nu är målet att bli
Skandinaviens största förmedlare och
Jenny Åkesson,
Louise Hagsten
det ska vi bli genom att bredda de
befintliga verksamheterna i respektive
land. Det påverkar både arbetet med
varumärket och medarbetarna, säger
Louise Hagsten.
– Det är en utmaning med nya
medarbetare inom koncernen från
helt nya länder. Det gäller därför att vi
hela tiden arbetar med vår kultur och
våra viktiga värderingar som vi håller
hårt i. Vi har dem i åtanke när vi
rekryterar, men också när vi utvecklar
chefer och befintliga medarbetare,
säger Jenny Åkeson.
En tjänst som kommer göra den
breddningen möjlig är bland annat
den nya tjänsten iRåd. Det är bolagets
rådgivningsplattform som med den
nyaste tekniken, och med Söderberg
& Partners analys i botten, gör det
möjligt att erbjuda rådgivning till alla
anställda på kundföretagen.
– 2014 var ett fantastiskt år på många
sätt, och vi har absolut firat, både
med kunder och medarbetare. Men
nu ser vi framåt och fullt fokus finns
på tillväxt, nöjda kunder och ständiga
förbättringar. Och självklart att ha
roligt och njuta under resans gång,
avslutar Louise Hagsten. l
PO Söderberg & Partner AB
49
Kundrelationer | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
summer camp
Vi satsar på framtiden
– ungdomarna!
Sedan tidigare har Söderberg & Partners bland annat stöttat organisationen Barn till
Ensamma Mammor på olika sätt, till exempel med rådgivning för föräldrar och ett stort
barnkalas på sommaren.
50
PO Söderberg & Partner AB
Under 2014 fortsatte Söderberg &
Partners sin satsning på ungdomar
och investerade 1,2 miljoner kronor på
ett viktigt framtidsprojekt. Företaget
delade ut stipendium på 10 000 kronor
vardera till 100 ungdomar för medverkan på Söderberg & Partners Summer
Camp. Tillsammans med företaget
Lanterna Education genomförde
Söderberg & Partners det veckolånga
lägret. En vecka som var fylld med
utbildning och aktiviteter för 100
ungdomar på mellan 14 och 17 år.
Grundidén var att satsa på studiemotiverade ungdomar som vill ha en
extra push inför skolstarten och bli
inspirerade till att plugga vidare efter
gymnasiet. Lärarna, som kommer från
Lanterna, är studenter vid Europas
toppuniversitet och all undervisning
var på engelska. Förutom utbildning
har ungdomarna fått inspirerande
gästföreläsningar, studieteknikträning,
idrottat, badat, bakat, spelat spel, varit
på disco och konsert
– Vi hade en helt fantastisk vecka med
ungdomarna på Summer Camp! Det
känns som en oerhört viktig investering för framtiden, att få inspirera och
hjälpa fler ungdomar att nå sina mål. Vi
vill motverka det faktum att utbildning
riskerar att bli en klassfråga, det är en
rättighet för alla barn och ungdomar.
Vi som var med från Söderberg &
Partners fick betydligt mer tillbaka
än vad vi gett och jag hoppas att
ungdomarna har fina sommarminnen
från Summer Camp, säger Louise
Hagsten, marknadschef på Söderberg
& Partners.
Utvärderingen som ungdomarna fyllde
i visar att Summer Camp var uppskattat, helhetsbetyget blev hela 6,5 av 7.
verkligen bra. Att få vara med de här
ungdomarna en vecka var jätteroligt,
men också otroligt viktigt. Kan vi
hjälpa ungdomar att satsa på sig själva,
plugga vidare och göra det de drömmer
om, då är vi många vinnare. Jag och
många med mig ser fram emot nästa
Summer Camp!, avslutar Louise
Hagsten. l
”En oerhört viktig investering för
framtiden är att få inspirera och hjälpa fler ungdomar att nå sina mål.”
Utvärderingen visade att utbildningen
med de duktiga unga lärarna var det
som ungdomarna uppskattade allra
mest. Med ett sådant betyg, och den
återkoppling vi fått från ungdomarna, i
bagaget kan vi inte låta bli att göra om
det. Det blir därför ett Summer Camp
även under 2015.
– Många företag gör mycket gott i
olika former av projekt. Jag tror att
vi på Söderberg & Partners har hittat
nyckeln till hur vi bäst kan bidra.
Vi har sådan kraft i våra medarbetare, så när vi kan använda
deras engagemang på plats för
att göra skillnad, då blir det
6,5
av 7 i helhetsbetyg
10 000
kronor till 100 ungdomar
PO Söderberg & Partner AB
51
Kundrelationer | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Medarbetarreportage
Tre tycker till
Sandra Andersson,
Manuel Rodriguez,
Emelie Kullenberg
52
PO Söderberg & Partner AB
Sandra Andersson,
rådgivare
Manuel Rodriguez,
gruppchef
Emelie Kullenberg,
projektledare
Sandra arbetar sedan tre år
tillbaka som rådgivare inom
Söderberg & Partners affärs­
område sak- och företagsförsäkringar. Innan det arbetade hon
som administratör åt rådgivare
och dessförinnan i receptionen
på kontoret på Regeringsgatan i
Stockholm. Sandra har varit en
del av Söderberg & Partners sedan
november 2008.
Manuel är gruppchef för pro­
dukt­­supporten. Han har arbetat på Söderberg & Partners
Sundsvallskontor sedan 2007.
Emelie började på Söderberg &
Partners i augusti 2012 som assistent till Gustaf Rentzhog, vd på
Söderberg & Partners. Idag
arbetar hon som projektledare
inom Affärsstöd.
När har du som roligast på ditt jobb?
– När jag träffar kunder och får
möjligheten att sy ihop skräddarsydda
lösningar för den specifika kunden,
eller när vi får in en fullmakt från en
ny kund som vi har lagt ner mycket tid
på att bearbeta för att få in.
Vad har du för framtidsvisioner?
– Jag vill fortsätta vara med på
Söderberg & Partners spännande resa.
Jag lär mig nya saker varje dag och
arbetar med ett väldigt brett affärsområde, vilket gör att jag kommer
att kunna arbeta kvar inom samma
område i många år framöver och ändå
fortsätta utvecklas.
Vilka utmaningar finns i ditt arbete?
– Företagets och marknadens utveckling innebär att vår miljö och omvärld
hela tiden förändras. Vi arbetar
ständigt med att effektivisera våra
processer och halvera den tid det tar
att göra olika uppgifter. Utmaningen
för oss är att på ett så tydligt sätt som
möjligt kanalisera och kommunicera
de förändringar och förbättringar som
görs. Målet är att vi ska kunna utföra
vårt arbete på ett säkrare, smidigare
och effektivare sätt.
När har du som roligast på ditt jobb?
– Rent spontant så är mitt svar att jag
har som roligast när saker inte riktigt
går som de ska. Jag gillar att ställas
inför problem och jobba för att lösa
dem på bästa möjliga sätt. Jag gillar de
utmaningar som jag och mina kollegor
ställs inför, och arbetar för att saker
och ting hela tiden ska bli bättre.
Vilka kvaliteter tycker du är viktiga
hos dina kollegor?
– Att vara driven, ansvarsfull,
prestigelös och ödmjuk. Jag tycker att
de fyra egenskaperna korrelerar med
varandra. Jag hörde en klok person
säga ”en entreprenör är förälskad i
sin vision, inte i vägen dit. Man ska
alltid vara ödmjuk.” Just detta tycker
jag utmärker Söderberg & Partners.
Det finns ingen prestige i att man ska
använda sin egen lösning eller sitt eget
sätt – det viktiga är att man når målet.
Genom att vi vågar uttrycka idéer och
förslag rör vi oss fort framåt.
PO Söderberg & Partner AB
53
Kundrelationer | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
&
Regelef terlevnad, Risk Management och Internrevision
Regelefterlevnad
riskkontroll
Söderberg & Partners bedriver inom affärsområdena Securities & Asset Management
och Insurance Consulting verksamheter som kräver Finansinspektionens tillstånd för
värdepappersrörelse och försäkringsförmedling.
Att bedriva tillståndspliktig verksamhet innebär att verka under den
lagstiftning som reglerar respektive
tillståndspliktig verksamhet. De
svenska bolagen verkar också under
de föreskrifter och allmänna råd som
utfärdas av Finansinspektionen och
andra myndigheter.
Företagsledningen inom koncernens
olika svenska tillståndsbolag, har ut­
över den operativa affärsverksamheten
även hjälp av företagets funktioner för
regelefterlevnad och riskkontroll. Dessa
funktioner kontrollerar och stödjer den
tillståndspliktiga verksamheten.
Funktionen för regelefterlevnad kallas
även för Compliance och bedömer
hur lämpliga och effektiva verksamhetens riktlinjer och instruktioner
är. Funktionen följer även upp och
kontrollerar att verksamheten bedrivs i
enlighet med rådande lagar och regler.
Funktionen för riskkontroll analyserar
och kontrollerar respektive tillståndsbolags riskhantering och risksituation.
Båda funktionerna rapporterar direkt
till tillståndsbolagens verkställande
direktörer och styrelser.
Verksamheten i Söderberg & Partners
olika svenska tillståndsbolag bedrivs
54
PO Söderberg & Partner AB
i enlighet med de tre numera allmänt
kända försvarslinjerna.
Den första försvarslinjen ansvarar för
och hanterar risker samt regelefter­
levnad och består av respektive
tillståndsbolags operativa affärsverksamhet, det vill säga av medarbetarna
och den verkställande direktören.
Dessa ansvarar för löpande rutiner för
att hantera verksamhetens risker. Till
stöd i sitt arbete har verksamheten även
juridikavdelningen. Den verkställande
direktören är huvudansvarig för den
löpande riskhanteringen och har till
uppgift att säkerställa att regelefter­
levnaden sker i enlighet med styrelsens
riktlinjer.
Funktionen för regelefterlevnad och
funktionen för riskkontroll ingår i
den andra försvarslinjen. Den andra
försvarslinjen ansvarar för att övervaka
och testa lämpligheten och effektiviteten i tillståndsbolagens rutiner och
ska även övervaka förändringar i olika
regelverk. Funktionerna ska även stödja
den första försvarslinjen vid tillämpningen av regelverken genom att assistera vid utveckling av rutiner, metoder
och verktyg för hantering av risker och
regelefterlevnad. Exempel på stödjande
verktyg är utbildning, information och
rådgivning. Den andra försvarslinjen
bistår även styrelse och ledning vid
framtagningen av interna regler.
Den tredje och sista försvarslinjen
består av internrevision, som är en
granskningsfunktion direkt underställd tillståndsbolagens styrelser.
Internrevisionen utvärderar och
verifierar att den interna kontrollen
och riskhanteringen fungerar tillfredsställande inom företaget. Inom den
tredje försvarslinjen utförs därmed
en kontroll av arbetet inom såväl den
första som andra försvarslinjen, och
precis som funktionerna för regel­
efterlevnad och riskkontroll, verkar
funktionen oberoende av företagets
affärsverksamhet. l
Famil jer ät tslig R ådgivning
Vi vill ta ansvar för hela
kundens situation
Möjligheten för oss på Söderberg &
Partners att erbjuda familjerättslig
rådgivning har visat sig vara väldigt betydelsefull för våra kunder.
Den familjerättsliga rådgivningen
hjälper till med allt inom det juridiska området såsom testamente,
samboavtal, gåvobrev etcetera.
Genom att erbjuda våra kunder
familjerättslig rådgivning vill vi ta
ansvar för kundens hela situation.
Vid ett kundmöte går juristen på
ett pedagogiskt sätt igenom allt som
rör familjekonstellationen och vad
denna innebär juridiskt för kunden
och dennes familj. På ett pedagogiskt
sätt förklaras juridiken för kunden i
syfte att skapa förståelse för den egna
situationen och de alternativ som finns
att välja emellan.
– Under 2014 har trycket på familjerättslig rådgivning varit stort i
hela landet vilket har gjort att vi har
utökat affärsområdet med ytterligare
en jurist. Med fler resurser har vi
kunnat utveckla tillvägagångsättet och
servicen för kunderna. Vi har också
haft möjlighet att utveckla samarbetet
inom organisationen med rådgivaren
och på det sättet skapat förtroende
från rådgivarna, säger Sara Louise
Axelsson, affärsområdesansvarig.
År 2014 låg mycket fokus på jämställdhet, såväl politiskt som hos privata
företag. Det medförde att kvinnor i allt
högre utsträckning uppmärksammade
Sara Louise Axelsson
det som ofta kallas för kvinnofällor,
som exempelvis att gå miste om sin
tjänstepension under föräldraledigheten. Även skilsmässostatistiken går
upp vilket gör att fler blir benägna att
se över sin situation.
– Inför 2015 ser vi fram emot att
satsa ännu mer på det familjerättsliga
området. Vårt mål är att integreras
ännu mer med Söderberg & Partners
övriga rådgivning och bli ett självklart
val för kunderna. Vi kommer att göra
satsningar för att kunna dra nytta av
de befintliga kapaciteter som vi har
i inom Söderberg & Partners. Dels
för att skapa ett naturligt flöde för
kunderna att få vår hjälp och dels för
att hitta nya sätt för samarbeten inom
organisationen, säger Sara Louise. l
PO Söderberg & Partner AB
55
Kundrelationer | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
mil jöpolicy
En naturlig del
av verksamheten
Söderberg & Partners vill bidra till ett hållbart samhälle och ser miljömedvetenhet
som en naturlig del av vårt dagliga arbete. Söderberg & Partners mål är att vår
negativa miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt.
I första hand välja leverantörer med en relevant miljöcertifiering vid upphandling av varor och tjänster samt
eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet
vid varje tillfälle.
Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den
dagliga verksamheten. Informationsflödet för detta
kan vara via närmaste chef, till miljögruppen eller
HR-avdelningen.
Så långt det är möjligt välja transportmedel med minsta
möjliga miljöbelastning vid tjänsteresor, till exempel tåg
istället för flyg. Används hyrbil ska en miljöbil väljas,
exempelvis biogas- eller etanoldriven bil.
Uppfylla gällande miljölagstiftning som minimi­
krav samt i största möjliga mån även uppfylla andra
aktuella normer och regelverk som kan hänföras till
miljöaspekterna.
Där det är möjligt, utnyttja ny och miljöpåverkans­
neutral teknik för distribution och kommunikation,
som exempelvis e-post och videokonferenser.
Löpande informera och uppdatera samtliga medarbetare
om våra miljökrav. På huvudkontoret finns en miljögrupp med frivilliga medarbetare som arbetar
med miljöfrågor inom koncernen.
Minska användningen av förbrukningsmaterial som
till exempel kontorspapper. Detta uppnås bland annat
genom att använda dubbla skärmar istället för att skriva
ut dokument. Vid eventuella utskrifter ska dubbelsidig
utskrift användas.
Återvinna kontors- och förbrukningsmaterial. Övrigt
avfall ska hanteras på det miljömässigt bästa sättet.
På huvudkontoret finns även återvinningsstationer för
burkar och petflaskor.
56
PO Söderberg & Partner AB
Sträva efter att öka andelen miljöbilar bland
koncernens tjänstebilar.
Använda och hushålla med energi på ett
ansvarsfullt sätt.
PO Söderberg & Partner AB
57
2014
Summary in English | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
summary in english
– the year of our 10th anniversary
58
PO Söderberg & Partner AB
Söderberg & Partners celebrated its 10th anNiversary in 2014. During the course
of these 10 years, we have gone from being a new, small and explosive company to
being a large organization with more than 1 100 employees, several business areas and
operations comprising over 60 offices. Söderberg & Partners experienced positive
growth in 2014. Sales increased by 236 MSEK to 1 813 MSEK, and profit amounted to
210 MSEK. Strong customer intake and satisfaction continued during 2014, and we kept
to our vision of always developing and working to innovate.
Söderberg & Partners has also expanded geographically. At the end of 2014,
we acquired 51 percent of Norway’s
largest domestic insurance brokers,
Norwegian Broker and Norwegian
Claims. We also set up operations
in Finland and Denmark via partnerships. We have set a strategy for
Scandinavia and our objective is to
become the largest insurance broker
in the Nordic area by 2016.
The company took a stand in 2014 to
highlight the issue of sustainability.
In a unique review of the Swedish
pension companies, Söderberg &
Partners decided to look upon the pension industry from a new perspective:
it should allways be beneficial to think
of the future, not only for the sake of
the environment, but mainly since
sustainable investing is necessary to
generate high and stable returns in
the long run. In 2014 Söderberg &
Partners became the largest player
in the Swedish market for property
and business insurance. The year also
included the launch of a new advisory
process – a new standard for how insurances can be compared. Söderberg &
Partners has thus taken one more step
to ensure it offers the market’s best
adviceory service.
The interest in our commission-free
consultation has also made a big
impression on the market, and many
customers find our business model
attractive. We have focused a great
deal on the ”Fair Deal” commission-free
payment model for the last years. A
strategic decision that goes hand in
hand with the commission-free offer
is the development of our own investment accounts that took place during
2014. This means the customer’s assets
are kept at Söderberg & Partners
rather than with other custodial
banks, resulting in several advantages
for our customers.
Söderberg & Partners received several
awards during the year. We ranked at
the top of Universum’s survey for the
entire industry in the employee satisfaction category. According to the SKI
(Swedish Quality Index), Söderberg
& Partners ranked the highest in the
industry in customer satisfaction for
the third consecutive year. Söderberg
& Partners was also named the
”Insurance Broker of the Year” in
the property and business insurance
category by Risk & Försäkring.
The commission-free offering will be
fully implemented during 2015. We
believe our digital advisory platform,
iRåd, will have a great impact in 2015.
Finally, we are convinced that our
comprehensive solution for businesses
including benefits, pensions and salaries will have a major breakthrough
in 2015. We are also planning to
develop and introduce our IT and
advisory platforms in neighboring
countries. We hope that 2015 will
bring continued strong customer
growth and satisfaction, resulting in
continued strong growth in sales and
earnings. l
PO Söderberg & Partner AB
59
Finansiell information | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Årsredovisning &
koncernredovisning
för räkenskapsåret 2014
60
PO Söderberg & Partner AB
1 813
210
15%
net tomsät tning (mkr)
årets resultat (mkr)
ökning omsät tning
PO Söderberg & Partner AB
61
Förvaltningsberättelse | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Förvaltningsberättelse
Härmed får styrelsen och den verkställande direktören
i PO Söderberg & Partner AB avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2014-01-01-2014-12-31.
Allmänt om verksamheten
PO Söderberg & Partner AB är ett holdingbolag som
förvaltar och utvecklar innehav av aktier i dotterbolag
och intressebolag. Bolagets innehav är uppdelade i fyra
huvudsakliga affärsområden:
• Insurance Consulting, som bedriver förmedling,
inkluderande rådgivning, analys och administration,
inom liv- och sakförsäkring.
• Securities & Asset Management, som bedriver kapitalförvaltning, samt rådgivning, analys, depåverksamhet och förmedling avseende värdepapper.
• Financial Technology, som utvecklar och säljer ITsystem för användning inom den finansiella sektorn.
• Payroll & Benefits, som bedriver löneoutsourcingsverksamhet och förmånshantering.
Verksamheten inom de olika affärsområdena bedrivs
normalt under varumärket Söderberg & Partners, dock
används inom affärsområdet Financial Technology även
varumärket Visi. Även vissa av intressebolagen bedriver
verksamhet under andra varumärken.
Ägarförhållanden
Under hösten förvärvade TA Associates en minoritetsandel i PO Söderberg & Partner AB. Samtidigt
omstrukturerades ägandet i bolaget, genom att ett
nytt holdingbolag, PO Söderberg & Partner Holding
AB, etablerades. PO Söderberg & Partner AB ägdes
vid årsskiftet av PO Söderberg & Partner Holding AB,
som i sin tur i allt väsentligt ägdes, direkt eller indirekt,
av Per-Olof Söderberg, TA Associates och anställda
62
PO Söderberg & Partner AB
inom koncernen. Per-Olof Söderberg kontrollerade vid
årsskiftet 44,7 % av rösterna och 23,7 % av kapitalet i
PO Söderberg & Partner Holding AB. TA Associates
kontrollerade 7,41 % av rösterna och 38,9 % av kapitalet.
Resterande del av ägandet innehades i allt väsentligt av
anställda inom koncernen.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under hösten påbörjades dotterbolaget Söderberg &
Partners Securities AB verksamhet som depåförande
institut. Detta innebär att koncernen kan erbjuda
rådgivningskunder att förvara sina värdepapper i
depåer hos Söderberg & Partners. Tidigare har kunder
varit hänvisade till depåer hos samarbetspartners,
framförallt Nordnet Bank AB. Att ha egen depåverksamhet innebär att Söderberg & Partners kan förbättra
sin rådgivning kring värdepapper till privatpersoner och
institut ytterligare.
Under året påbörjade Söderberg & Partners en nordisk
expansion. I december etablerades koncernen i
Norge, genom förvärv av 51 % av aktierna i Norwegian
Broker AS och Norwegian Claims Link AS. Samtidigt
har koncernen i samarbete med Danmarks största
inhemska förmedlare, Dahlberg, tagit de första stegen
mot att bedriva verksamhet på den danska marknaden.
Dessutom har en satsning påbörjats i Finland tillsammans med Dahlberg och Norwegian Broker.
Som en följd av dessa satsningar, och kommande ytterligare internationella satsningar, beslutade Söderberg
& Partners ägare att under året ta in en ny minoritetsägare, TA Associates. Per-Olof Söderberg och ledningen
kvarstår även efter ägarförändringen som långsiktiga
huvudägare. Ägandet har i samband med detta samlats
i ett nybildat holdingbolag, PO Söderberg & Partner
Holding AB. Den operativa ledningen av koncernen,
och de koncerngemensamma staberna, kvarstår i PO
Söderberg & Partner AB.
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Förvaltningsberättelse
Finansiell utveckling under räkenskapsåret
Nedan följer en översikt över de senaste fem åren i sammandrag.
Femårsöversikt, koncernen - nyckeltal
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
2012-01-01
2012-12-31
2011-01-01
2011-12-31
2010-01-01
2010-12-31
1 812 522
1 577 115
1 400 260
1 109 490
870 823
Rörelseresultat
297 120
249 414
201 478
151 555
133 882
Resultat före skatt
286 192
239 376
191 054
148 163
127 015
Årets resultat
209 976
179 764
137 353
103 105
86 952
Belopp i tusental kronor (tkr)
Resultat
Nettoomsättning
Finansiell ställning
Balansomslutning
1 807 710
1 235 400
1 221 359
997 825
839 484
Eget kapital
529 813
367 859
235 681
276 507
218 126
Soliditet, %
29%
30%
19%
28%
26%
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Omsättning och resultat
Nedan följer omsättning och resultat per affärsområde för de senaste två åren.
Omsättning och resultat 2014
Insurance Consulting
925 346
133 240
1 035 287
193 036
Financial Technology
41 069
3 281
Payroll & Benefits
16 410
-5 822
4 059
-26 615
Securities & Asset Management
Koncerngemensamt
Eliminering intern omsättning
Summa
Omsättning och resultat 2013
-209 650
–
1 812 522
297 120
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Insurance Consulting
824 272
98 802
Securities & Asset Management
877 028
141 742
Financial Technology
44 225
2 936
Payroll & Benefits
11 878
-7 302
–
13 236
Koncerngemensamt
Eliminering intern omsättning
Summa
-180 288
–
1 577 115
249 414
Koncernens nettoomsättning har ökat med 15 % sedan föregående år och rörelseresultatet är 19 % bättre.
Rörelsemarginalen uppgår till 16 % vilket är oförändrat mot föregående år.
PO Söderberg & Partner AB
63
Förvaltningsberättelse | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Verksamheten inom affärsområdet Insurance
Consulting har ökat sin omsättning till 925 Mkr (824
Mkr), en ökning med 12 %. Rörelsemarginalen för affärsområdet uppgick under 2014 till 14,4 % (12,0 %). Under
2013 togs relativt stora kostnader för att omstrukturera
verksamheten inom framförallt livförsäkringsverksamheten, vilket innebar en tillfälligt lägre marginal inom det
området. Under 2014 har marginalen återgått till samma
nivå som tidigare.
Affärsområdet Securities & Asset Management har
ökat omsättningen med 18 % till 1 035 Mkr (877 Mkr).
Rörelsemarginalen för affärsområdet var 18,6 % (16,2 %).
Den finansiella rådgivningen till privatpersoner och
institutioner uppvisade väsentligt förbättrade marginaler, medan kapitalförvaltningens lönsamhet förbättrades
i mindre utsträckning.
Inom affärsområdet Financial Technology var omsättningen 41 Mkr (44 Mkr). Rörelsemarginalen var 8,0 %
(6,6 %). Minskningen av omsättningen var en följd av
att en del av personalen som primärt arbetat med systemutveckling åt andra affärsområden inom koncernen
under året överfördes till dessa affärsområden.
Payroll & Benefits har ökat sin omsättning till 16 Mkr (12
Mkr). Både löneoutsourcing- och förmånshanteringsverksamheten har fortsatt växa kraftigt, i enlighet med
den utsatta planen. Affärsområdets rörelsemarginal var
negativ, rörelseresultatet uppgick till -6 Mkr (-7 Mkr).
Den verksamhet som i tabellen hänförs till rubriken
Koncerngemensamt avser främst moderföretagets verksamhet och utgörs primärt av koncerngemensamma
kostnader. Verksamheten påverkade koncernens rörelseresultat negativt med -27 Mkr (13 Mkr). I siffran för
2013 ingår en engångsintäkt om 24,5 Mkr som uppstod
vid försäljning av 50 % av aktierna i InsClear Holding AB.
Finansiering och likviditet
Koncernen redovisar för år 2014 ett kassaflöde om
123 Mkr (-12 Mkr). Totalt betalades under året 215
Mkr (144 Mkr) som köpeskillingar för förvärv av
aktier i dotterbolag, primärt hänförligt till förvärvet
av Norwegian Broker och tilläggsköpeskillingar för
tidigare genomförda förvärv. Vid årets slut fanns likvida
medel i koncernen uppgående till 428 Mkr (303 Mkr).
De räntebärande skulderna är marginella. Styrelsen
bedömer att koncernens finansiella ställning är
mycket god. Under 2012 genomförda förvärv av främst
minoritetsandelar i koncernföretag innebär dock att
64
PO Söderberg & Partner AB
likviditetsbufferten bedöms minska under 2015, som en
följd av utbetalningar av tilläggsköpeskillingar.
Finansiell riskhantering
Koncernens finansiella risk är relativt låg tack vare att
huvudverksamheten är inriktad på rådgivningsverksamhet, kapitalförvaltning och förmedling av försäkringar och värdepapper. Koncernen har ingen egen
tradingverksamhet, och har inga finansiella instrument
i värdepapperslager. Detta är en följd av strategiska
beslut som fattades när koncernen en gång bildades,
och styrelsen gör bedömningen att samma principer
kommer att upprätthållas även framgent, eftersom
det är viktigt för koncernen att vara en mycket stabil,
pålitlig och långsiktig partner för sina kunder under
överskådlig tid. För ytterligare information om koncernens finansiella riskhantering hänvisas till not 3.
Antal anställda
Koncernen hade i medeltal 615 heltidsanställda under
2014, en ökning från 562 föregående år. Om man
inkluderar personal anställd i partnerbolag som är
avtalsmässigt anslutna till rådgivningsföretagen på
fleråriga kontrakt uppgår det totala antalet personer
som jobbar under koncernens varumärken till ca 1 106
(965) personer vid årets utgång.
Förväntningar om den framtida utvecklingen
Styrelsen bedömer att omsättning och resultat för 2014
kommer att överträffas under år 2015. Koncernen avser
arbeta vidare med de synergieffekter som uppstår
genom att kombinera olika verksamhetsområden för
att leverera en bred och värdeskapande totaltjänst till
koncernens kunder.
Styrelsens arbete
Bolagets styrelse utgörs av tre ledamöter, inklusive
ordföranden. Styrelsen sammanträder enligt ett
schema som löper mellan bolagsstämmorna. Ansvaret
omfattar övergripande bolagets förvaltning och
organisation i enlighet med en föredragningsplan som
gäller årsvis. Ledamöterna i styrelsen får kontinuerligt
information om bolagets ställning, operativa beslut
och händelser som påverkar eller kan påverka bolaget,
genom löpande skriftliga rapporter från verkställande
direktören.
Som en följd av att bolaget sedan hösten 2014 är ett
helägt dotterbolag till PO Söderberg & Partner Holding
AB sker större delen av arbetet med den strategiska
styrningen av koncernen genom styrelsen i detta bolag.
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Förvaltningsberättelse
Moderföretaget
Moderföretagets verksamhet består av förvaltning,
koordinering och utveckling av koncernens verksamheter och
bolag, samt hanterar förvärv och försäljningar av dotterbolag och
intressebolag. Vissa koncerngemensamma eller strategiska kostnader bärs av moderföretaget. Bolagets intäkter består väsentligen av
utdelning från dotterbolagen. Under året har bolaget gjort en vinst
efter skatt om 146 186 tkr (133 900 tkr).
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande
stående vinstmedel (kr):
Överkursfond
599 640 618
Balanserad vinst
125 788 088
Årets vinst
146 186 280
871 614 986
Disponeras så att
Till aktieägare utdelas 16 kr per aktie
I ny räkning överförs
85 234 064
786 380 922
871 614 986
Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet. Soliditeten
är dock betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget bedöms kunna
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att
fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra
erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
PO Söderberg & Partner AB
65
Koncernens rapport över totalresultatet | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Koncernens rapport över totalresultat
Not
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
Nettoomsättning
5
1 812 522
1 577 115
Andelar i intresseföretags resultat
16
1 370
1 819
Övriga rörelseintäkter
7
46 490
59 418
1 860 382
1 638 352
Belopp i tusental kronor (tkr)
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta externa kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-771 411
-702 623
829
-190 629
-170 761
9
-584 433
-501 435
1213
-13 768
-13 497
-3 021
-622
-1 563 262
-1 388 938
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
6
297 120
249 414
Finansiella intäkter
10
7 215
2 821
Finansiella kostnader
10
-18 143
-12 859
Resultat från finansiella poster
-10 928
-10 038
Resultat före skatt
286 192
239 376
-76 216
-59 612
209 976
179 764
209 976
179 764
Valutakursdifferenser
4 131
37
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt
4 131
37
214 107
179 801
203 671
180 091
6 305
-327
208 201
179 960
5 906
-159
Inkomstskatt
Årets resultat
11
Koncernens rapport över övrigt totalresultat:
Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat för året
Årets resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretages aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
66
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Koncernens rapport över finansiell ställning
Koncernens rapport över finansiell ställning
Not
2014-12-31
2013-12-31
Förvärvade kundavtal/kundrelationer
12
33 048
14 632
Förvärvade rättigheter
12
24 527
26 328
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror
12
4 733
3 080
Goodwill
12
588 539
477 401
Inventarier
13
15 889
7 232
Andelar i intresseföretag
16
53 031
31 971
15 382
12 101
1 391
3 500
Belopp i tusental kronor (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Fordringar hos intresseföretag
Uppskjutna skattefordringar
943
–
Övriga långfristiga fordringar
22 469
19 285
Summa anläggningstillgångar
759 952
595 530
100 487
69 358
23
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
18
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
8 373
6 074
115 584
23 879
147 943
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
19
183 742
Klientmedel
20
211 166
89 176
428 406
303 440
Summa omsättningstillgångar
1 047 758
639 870
SUMMA TILLGÅNGAR
1 807 710
1 235 400
Likvida medel
PO Söderberg & Partner AB
67
Koncernens rapport över finansiell ställning | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Koncernens rapport över finansiell ställning (fortsättning)
2014-12-31
2013-12-31
5 327
5 327
604 321
604 336
5 240
710
Upparbetat resultat inklusive årets resultat
-115 999
-246 572
Summa eget kapital hänförligt moderföretagets aktieägare
498 889
363 801
30 924
4 058
529 813
367 859
747
–
2 882
3 049
Belopp i tusental kronor (tkr)
EGET KAPITAL
Not
21
Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets ägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
SKULDER
Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut
22
Övriga långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
23
34 589
29 352
Övriga avsättningar
24
65 701
239 879
103 919
272 280
436
1 362
Leverantörsskulder
28 586
25 800
Aktuella skatteskulder
33 340
15 483
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut
Övriga avsättningar
22
204 182
134 091
Skulder till koncernföretag
30 000
–
Skulder till intresseföretag
8 865
5 310
309 048
107 980
234 307
44 099
Klientmedelsskuld
24
25
Övriga skulder
325 214
261 136
Summa kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1 173 978
595 261
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
1 807 710
1 235 400
26
Ställda säkerheter
28
1 183
2 333
Ansvarsförbindelser
28
18 324
8 421
68
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Hänförligt till moderföretags aktieägare
Belopp i tusental kronor (tkr)
Ingående balans per 2013-01-01
Not
21
Övrigt
Aktie­ till­skjutet
kapital
kapital Reserver
4 397
577 250
700
Balanserat
resultat
inkl årets
resultat
Innehav utan
bestämmande
Summa
Totalt
inflytande eget kapital
-351 565
230 782
4 899
235 681
180 091
180 091
-327
179 764
10
27
37
180 101
-300
179 801
–
-376
-376
-52 368
-1 396
-53 764
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
10
Summa totalresultat
–
–
10
180 091
Transaktioner med aktieägare
Uttag/insättning kommanditbolag
Utdelning
-52 368
Nyemission
930
Avyttring av egna aktier
27 070
16
847
Innehav utan bestämmande inflytande
som uppkommit vid rörelseförvärv
Utgående balans per 2013-12-31
Ingående balans per 2014-01-01
21
28 000
863
863
–
-102
-102
-23 577
-23 577
1 333
-22 244
930
27 086
–
-75 098
-47 082
-541
-47 623
5 327
604 336
710
-246 572
363 801
4 058
367 859
5 327
604 336
710
-246 572
363 801
4 058
367 859
203 671
203 671
6 305
209 976
4 530
-399
4 131
203 671
208 201
5 906
214 107
-71 916
-71 916
-1 368
-73 284
16
1
–
32 072
32 072
-1 198
-1 198
-9 744
-10 942
Transaktioner med minoriteten
Summa transaktioner med aktieägare
28 000
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Summa totalresultat
4 530
–
–
4 530
Transaktioner med aktieägare
Utdelning
Avyttring av egna aktier
-15
Innehav utan bestämmande inflytande
som uppkommit vid rörelseförvärv
Transaktioner med minoriteten
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 2014-12-31
1
–
-15
–
-73 098
-73 113
20 960
-52 153
5 327
604 321
5 240
-115 999
498 889
30 924
529 813
PO Söderberg & Partner AB
69
Koncernens rapport över kassaflöden | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Koncernens rapport över kassaflöden
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
297 120
249 414
8 184
-11 766
1 809
3 848
-369
-1 217
769
878
Betald skatt
-63 743
-65 645
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
243 770
175 512
-59 337
2 795
Belopp i tusental kronor (tkr)
Not
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
27
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Utdelning från intresseföretag
Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
84 938
-506
Ökning/minskning av inlåning från allmänheten
187 988
–
Summa förändringar i rörelsekapital
213 589
2 289
Kassaflöde från den löpande verksamheten
457 359
177 801
-112 201
-143 928
187
12 000
-2 685
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel
30
Avyttring av dotterföretag, efter avdrag för avyttrade likvida medel
Investeringar i intresseföretag
16
-11 657
Lämnade kapitaltillskott till intresseföretag
16
-10 121
–
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
12
-11 777
-5 870
–
4 300
13
-955
-1 340
344
–
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förändringar av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-5 213
-3 800
-151 393
-141 323
–
6 265
-179
-1 052
–
-376
-109 853
–
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Utbetalda vinstandelar till aktieägare utan bestämmande inflytande
Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande
Utdelning till aktieägare utan bestämmande inflytande
-1 368
-1 396
-71 916
-52 364
–
863
-183 316
-48 060
Periodens kassaflöde
122 650
-11 582
Likvida medel vid periodens början
303 440
314 904
2 316
118
428 406
303 440
Utdelning till moderföretagets aktieägare
Förvärv/försäljning av egna aktier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
70
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Moderföretagets resultaträkning
Moderföretagets resultaträkning
Belopp i tusental kronor (tkr)
Not
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
82 508
49 968
7 077
3 129
89 585
53 097
-4
-45
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
7
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta externa kostnader
Övriga externa kostnader
8
-49 418
-37 717
Personalkostnader
9
-72 152
-24 256
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
12
-156
-157
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
-16
–
-121 746
-62 175
-32 161
-9 078
Resultat från andelar i koncernföretag
15
135 031
134 426
Resultat från andelar i intresseföretag
16
769
34
Ränteintäkter och liknande resultatposter
10
2 135
1 496
Räntekostnader och liknande resultatposter
10
-15 690
-2 942
Resultat från finansiella poster
122 245
133 014
Resultat efter finansiella poster
90 084
123 936
59 148
10 040
149 232
133 976
-3 046
-76
146 186
133 900
146 186
133 900
–
–
146 186
133 900
Bokslutsdispositioner
17
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
11
Moderföretagets rapport över övrigt totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat
PO Söderberg & Partner AB
71
moderföretagets balansräkning | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Moderföretagets balansräkning
Not
2014-12-31
2013-12-31
Förvärvade kundavtal/kundrelationer
12
332
456
Förvärvade rättigheter
12
85
117
417
573
Belopp i tusental kronor (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Summa immateriella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
14
1 628 164
1 307 951
Andelar i intresseföretag
16
48 061
27 651
2 017
15 571
Andra långfristiga värdepappersinnehav
14 575
11 436
Övriga långfristiga fordringar
19 903
1 813
Summa finansiella anläggningstillgångar
1 712 720
1 364 422
Summa anläggningstillgångar
1 713 137
1 364 995
1 019
229
Fordringar hos koncernföretag
96 622
110 746
Fordringar hos intresseföretag
6 900
3 500
Övriga fordringar
3 616
5 072
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1 811
6 036
109 968
125 583
38 709
83 028
148 677
208 611
1 861 814
1 573 606
Fordringar hos koncernföretag
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa & bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
72
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | moderföretagets balansräkning
Moderföretagets balansräkning (fortsättning)
2014-12-31
2013-12-31
Aktiekapital
5 327
5 327
Reservfond
4 680
4 680
10 007
10 007
Överkursfond
599 641
599 641
Balanserat resultat
125 788
63 803
Årets resultat
146 186
133 900
Summa fritt eget kapital
871 615
797 344
Summa eget kapital
881 622
807 351
Avsättning till periodiseringsfond
4 500
–
Summa obeskattade reserver
4 500
–
186 139
308 623
186 139
308 623
Belopp i tusental kronor (tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not
21
Eget kapital
Bundet eget kapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Övriga avsättningar
24
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
28
1 231
1 564
765 709
444 395
2 752
–
5 310
4 370
14 551
7 303
789 553
457 632
1 861 814
1 573 606
Inga
Inga
22 089
12 281
PO Söderberg & Partner AB
73
förändringar i moderföretagets eget kapital | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Rapport över förändringar i moderföretagets eget kapital
Belopp i tusental kronor (tkr)
Eget kapital per 2013-01-01
Not
Aktie- Pågående
kapital nyemission
4 397
839
Reservfond
4 680
Överkurs- Balanserat
fond
resultat
571 731
9 497
Årets
resultat
S:a eget
kapital
105 808
696 952
133 900
133 900
Totalresultat
Årets resultat
Resultatdisposition enligt beslut vid
bolagsstämma:
Resultat balanserat i ny räkning
Summa totalresultat
–
–
930
-839
–
–
105 808
-105 808
–
105 808
28 092
133 900
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Avyttring av egna aktier
862
862
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
28 001
27 910
-52 364
-52 364
930
-839
–
27 910
-51 502
–
-23 501
Eget kapital per 2013-12-31
5 327
–
4 680
599 641
63 803
133 900
807 351
Eget kapital per 2014-01-01
5 327
–
4 680
599 641
63 803
133 900
807 351
146 186
146 186
Totalresultat
Årets resultat
Resultatdisposition enligt beslut vid
bolagsstämma:
–
Resultat balanserat i ny räkning
Summa totalresultat
–
–
–
–
133 900
-133 900
–
133 900
12 286
146 186
Transaktioner med aktieägare
Avyttring av egna aktier
Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Eget kapital per 2014-12-31
1
1
-71 916
-71 916
–
–
–
–
-71 915
–
-71 915
5 327
–
4 680
599 641
125 788
146 186
881 622
Moderföretaget har som ett resultat av andra transaktioner under 2012 som utdelning erhållit 35 096 st av företagets egna aktier till ett
anskaffningsvärde på 105 tkr. 29 666 st av de egna aktierna avyttrades direkt. Vid utgången av 2013 återstod endast sex aktier, vilka
avyttrades under 2014.
74
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | moderföretagets kassaflödesanalys
Moderföretagets kassaflödesanalys
Belopp i tusental kronor (tkr)
Not
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
-32 161
-9 078
156
157
1 729
1 496
-9 398
-2 942
-960
–
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
27
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Lämnade koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag
42 900
–
245
-615
2 511
-10 982
45 714
-78 881
Rörelseskulder
187 836
168 827
Summa förändringar i rörelsekapital
233 550
89 946
Kassaflöde från den löpande verksamheten
236 061
78 964
-158 392
-142 457
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Rörelsefordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
30
Avyttring av dotterföretag
15 329
12 000
Lämnade kapitaltillskott till dotterföretag
-63 022
–
Erhållna utdelningar
137 133
146 118
Investeringar i intresseföretag
16
-10 410
-2 726
Lämnade kapitaltillskott till intresseföretag
16
-10 121
–
Avyttring av intresseföretag
16
Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
–
41
-7 675
6 632
-97 158
19 608
–
6 265
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Utdelning till moderföretagets aktieägare
-71 916
-52 364
-111 306
–
–
862
-183 222
-45 237
-44 319
53 335
Likvida medel vid periodens början
83 028
29 693
Likvida medel vid periodens slut
38 709
83 028
Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv/försäljning av egna aktier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
PO Söderberg & Partner AB
75
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Redovisningsprinciper
samt noter
Not 1
Not 2
Allmän information
Sammanfattning av
viktiga redovisningsprinciper
PO Söderberg & Partner AB med dess dotterföretag,
nedan ”koncernen” eller ”Söderberg & Partners”,
bedriver verksamhet inom fyra huvudsakliga verksamhetsområden. Området Insurance Consulting
bedriver försäkringsförmedling samt där tillhörande
verksamhet. Securities & Asset Management bedriver
kapitalförvaltningsverksamhet och finansiell rådgivning
till privatpersoner samt institutionella kunder. Financial
Technology bedriver icke tillståndspliktig verksamhet
inom systemlösningar för finansiell verksamhet. Payroll
& Benefits bedriver icke tillståndspliktig verksamhet
inom löneoutsourcing och förmånshantering.
PO Söderberg & Partner AB är ett aktiebolag som
är registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm.
Besöksadressen till huvudkontoret är Regeringsgatan
45, Stockholm. Högsta moderföretag i koncernen är
från och med innevarande räkenskapsår PO Söderberg
& Partner Holding AB, org nr 556972-1276, med säte
i Stockholm. Högsta moderföretaget upprättar även
koncernredovisning.
Den 25 maj 2015 har denna koncernredovisning
och årsredovisning godkänts av styrelsen för
offentliggörande.
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om
inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser
föregående år.
2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Söderberg & Partners har upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU och RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt
Årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning
upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet
med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och
Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar
andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta
separat i slutet av detta redovisningsprincipavsnitt.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad
av bedömning, som är komplexa eller sådana områden
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig
betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga
standarder som ännu inte har trätt i kraft och som
inte har tillämpats i förtid av koncernen
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31
december 2014 har ett flertal standarder och tolkningar
publicerats vilka ännu inte trätt ikraft och vilka är
tillämpliga för koncernen. Nedan följer en preliminär
bedömning av den påverkan som införandet av dessa
76
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
standarder och uttalanden kan få på Söderberg &
Partners finansiella rapporter:
(a) Nya standarder, ändringar och tolkningar som
tillämpas av koncernen
IFRS 10 ”Koncernredovisning”.
IFRS 10 bygger på redan existerande principer då den
identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att
fastställa om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att
bistå vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att
bedöma.
IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang”.
IFRS 11 fokuserar på de rättigheter och skyldigheter som
parterna i ett samarbetsarrangemang har, snarare än på
samarbetsarrangemangets juridiska form. Det finns två
typer av samarbetsarrangemang, gemensamma verksamheter och joint ventures. Gemensamma verksamheter uppkommer då en part i en gemensam verksamhet
har direkt rätt till tillgångarna och åtagande för skulderna
i ett samarbetsarrangemang. I ett sådant arrangemang
redovisas tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
utifrån innehavarens andel av dessa. Ett joint venture är
ett samarbetsarrangemang genom vilket de parter som
har gemensamt bestämmande inflytande över arrange­
manget har rätt till nettotillgångarna i arrangemanget.
Joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden,
klyvningsmetoden är inte längre tillåten.
IFRS 12 “Upplysningar om andelar i andra företag”.
IFRS 12 omfattar upplysningskrav för alla former av
innehav i andra företag, såsom dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej konsoliderade
strukturerade företag.
Andra standarder, ändringar och tolkningar som träder
i kraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 har
ingen väsentlig inverkan på koncernens finansiella
rapporter.
(b) Nya standarder och tolkningar som ännu inte har
tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för
räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2014 och har
inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella
rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig
inverkan på koncernens finansiella rapporter med
undantag av de som följer nedan:
IFRS 9 ”Financial instruments”.
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och
redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den
fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den
ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering
och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller
en blandad värderingsansats men förenklar denna
ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3
värderingskategorier för finanseilla tillgångar, upplupet
anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett
instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar
i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde
över resultaträkningen men det finns även en möjlighet
att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen
omklassificering till resultaträkningen kommer då ske
vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny
modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår
från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder
så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom
i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över
resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet.
Värdeförändringar hänförliga till förändringar i egen
kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. IFRS 9
minskar kraven för tillämpning av säkringsredovisning
genom att 80-125-kriteriet ersätts med krav på ekonomisk relation mellan säkringsinstrument och säkrat
föremål och att säkringskvoten ska vara samma som
används i riskhanteringen. Även säkringsdokumentationen ändras lite jämfört med den som tas fram under
IAS 39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som
påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten.
Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av
införandet av standarden.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”.
IFRS 15 reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De
principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av
finansiella rapporter mer användbar information om
företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för
reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning
samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt
ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när
kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller
tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller
nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS
18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill
hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1
januari 2017. Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen
har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av
standarden.
PO Söderberg & Partner AB
77
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu
inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan
på koncernen.
2.2Koncernredovisning
(a) Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade
företag) över vilka koncernen har bestämmande
inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när
den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning
från sitt innehav i företaget och har möjlighet att
påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget.
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från
och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.
Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas
de tidigare egetkapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten.
Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till följd av
omvärderingen redovisas i resultatet.
(b) Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag utan
förändring av bestämmande inflytande
Transaktioner med innehavare utan bestämmande
inflytande som inte leder till förlust av kontroll
redovisas som egetkapitaltransaktioner - dvs som
transaktioner med ägarna i deras roll som ägare. Vid
förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande
redovisas skillnaden mellan verkligt värde på erlagd
köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det
redovisade värdet på dotterföretagets nettotillgångar
i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till
innehavare utan bestämmande inflytande redovisas
också i eget kapital.
(c) Försäljning av dotterföretag
När koncernen inte längre har ett bestämmande eller
betydande inflytande, omvärderas varje kvarvarande
innehav till verkligt värde per den tidpunkt när den
förlorar det bestämmande inflytande. Ändringen i
redovisat värde redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet används som det första redovisade värdet
och utgör grund för den fortsatta redovisningen av
det kvarvarande innehavet som intresseföretag, joint
venture eller finansiell tillgång. Alla belopp avseende
den avyttrade enheten som tidigare redovisats i övrigt
totalresultat, redovisas som om koncernen direkt hade
avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna.
78
PO Söderberg & Partner AB
Detta kan medföra att belopp som tidigare redovisats i
övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet.
Om ägarandelen i ett intresseföretag minskar men ett
betydande inflytande ändå kvarstår, omklassificeras, i
de fall det är relevant, bara en proportionell andel av de
belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat till
resultatet.
(d) Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett
betydande men inte bestämmande inflytande, vilket
i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan
20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag
redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas
inledningsvis till anskaffningsvärde och det redovisade
värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst eller förlust
efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade
värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill
som identifieras vid förvärvet, netto efter eventuella
nedskrivningar.
Koncernens andel av resultat som uppkommit i
intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i övrigt totalresultat efter förvärvet redovisas i övrigt totalresultat.
Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas
som ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår
till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget,
inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar
koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen
har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för
intresseföretagets räkning.
Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag elimineras i förhållande
till koncernens innehav i intresseföretaget. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen
utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger
för den överlåtna tillgången. Tillämpade redovisningsprinciper i intresseföretag har i förekommande fall
ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av
koncernens principer. Utspädningsvinster och förluster
i andelar i intresseföretag redovisas i resultaträkningen.
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om
det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger för investeringen i intressebolaget. Om så är
fallet, beräknar koncernen nedskrivningsbeloppet som
skillnaden mellan intresseföretagets återvinningsvärde
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
och det redovisade värdet och redovisar beloppet i
”Resultatandel i intresseföretag” i resultaträkningen.
(e) Samarbetsarrangemang
Koncernen tillämpar IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang”
från och med den 1 januari 2014. Enligt IFRS 11 ska ett
innehav i ett samarbetsarrangemang klassificeras
antingen som en gemensam verksamhet eller ett joint
venture beroende på de kontraktuella rättigheterna
och skyldigheterna varje investerare har. Koncernen
har bedömt sina samarbetsarrangemang och fastställt
att de är joint ventures. Joint ventures redovisas med
kapitalandelsmetoden.
Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i joint
ventures initialt i koncernens rapport över finansiell
ställning till anskaffningskostnad. Det redovisade
värdet ökas eller minskas därefter för att beakta
koncernens andel av resultat och övrigt totalresultat
från sina joint ventures efter förvärvstidpunkten.
Koncernens andel av resultat ingår i koncernens resultat och koncernens andel av övrigt totalresultat ingår i
övrigt totalresultat i koncernen. När koncernens andel
av förlusterna i ett joint venture är lika stora som eller
överstiger innehavet i detta joint venture (inklusive alla
långfristiga fordringar som i realiteten utgör en del av
koncernens nettoinvestering i joint venture), redovisar koncernen inga ytterligare förluster såvida inte
koncernen har påtagit sig förpliktelser eller har gjort
betalningar å joint venturets vägnar.
Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess joint ventures elimineras till omfattningen
av koncernens innehav i joint ventures. Orealiserade
förluster elimineras också såvida inte transaktionen
utgör en indikation på nedskrivning av tillgången som
överförs. Redovisningsprinciperna för joint ventures
har justerats om nödvändigt för att säkerställa överens­
stämmelse med koncernens redovisningsprinciper.
2.3Segmentrapportering
Eftersom bolaget inte är ett noterat företag tillämpas
inte IFRS 8. Information lämnas i enlighet med årsredovisningslagen om nettoomsättningens fördelning på
verksamhetsgrenar och geografiska marknader. Se not 5.
2.4 Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de
olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta
som används i den ekonomiska miljö där respektive
företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta).
I koncernredovisningen används svenska kronor
(SEK), som är moderföretagets funktionella valuta och
rapportvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster
som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder
i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning
och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga
valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet.
Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som
funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta
än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;
b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs och
c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i
övrigt totalresultat.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som
uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet
behandlas som tillgångar och skulder hos denna
verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.
2.5 Immateriella tillgångar
Kundrelationer
Förvärvade kundrelationer redovisas till anskaffningsvärde. Kundrelationerna har en bedömd nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt
för att fördela kostnaden för kundrelationer över dess
bedömda nyttjandeperiod (5 respektive 10 år).
Förvärvade rättigheter
Förvärvade rättigheter redovisas till anskaffningsvärde
och omfattar i huvudsak licenser och franchiseavtal.
Rättigheterna har en bedömd nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela
kostnaden över rättigheternas bedömda nyttjandeperiod
(5 respektive 15 år).
PO Söderberg & Partner AB
79
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens
andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara
nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv
av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar.
Goodwill som redovisas separat testas årligen för att
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov eller oftare
om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar
en möjlig värdeminskning och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller
förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den
avyttrade enheten.
Goodwill fördelas på kassagenererande enheter
vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov.
Fördelningen görs på de kassagenererande enheter
eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov
till goodwillposten. Varje enhet eller grupp av enheter
som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta
nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas
i den interna styrningen. Koncernen fördelar ursprunglig goodwill till de operativa segment som fanns vid
den tidpunkten den ursprungliga goodwillen uppstod.
Tillkommande goodwill fördelas till de enheter som
bedömts gynnas av rörelseförvärvet.
Balanserade utgifter för egenutvecklad programvara
Kostnader för utveckling som är direkt hänförliga till
utveckling och testning av identifierbara och unika
programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen,
redovisas som immateriella tillgångar när följande
kriterier är uppfyllda:
a) Det är tekniskt möjligt att färdigställa program­
varan för användning,
b) Företagets avsikt är att färdigställa programvaran
och att använda den eller sälja den,
c) Det finns förutsättningar att använda eller sälja
programvaran,
d) Det kan visas hur programvaran genererar troliga
framtida ekonomiska fördelar, antingen genom
kostnadsbesparingar eller genom merintäkter,
e) Tillräckliga tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen finns tillgängliga,
f) De utgifter som är hänförliga till programvarans
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
80
PO Söderberg & Partner AB
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en
del av programvaran, innefattar utgifter för anställda
och en skälig andel av indirekta kostnader. Övriga
utvecklingskostnader som inte uppfyller dessa kriterier,
kostnadsförs när de uppstår.
Bedömd nyttjandeperiod är 5 år och avskrivning sker
linjärt över nyttjandeperioden från och med den dag
tillgången är redo att tas i bruk.
2.6 Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras
till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade
värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att
de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo
och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett
tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen
tas bort från balansräkningen. Alla andra former av
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i
resultaträkningen under den period de uppkommer.
Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på
andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde
ner till det beräknade restvärdet över den beräknade
nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
• Inventarier, 5 år
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas
varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger
dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter
respektive Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
2.7 Nedskrivningar av
icke-finansiella anläggningstillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod,
exempelvis goodwill, skrivs inte av utan prövas årligen
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Materiella
anläggningstillgångar och sådana immateriella
tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar
i förhållanden indikerar att det redovisade värdet
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs
med det belopp varmed tillgångens redovisade värde
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet
är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För
materiella och immateriella anläggningstillgångar, som
tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
2.8 Finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i
följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen,
lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar
som hålles till förfall, finansiella tillgångar som kan
säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen
är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första
redovisningstillfället.
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Under 2014 har koncernen ett onoterat aktieinnehav
som klassificeras som tillgångar värderade till verkligt
värde över resultaträkningen. Marknadsvärdet på
aktieinnehavet bedöms motsvara anskaffningsvärdet.
Koncernen bedömer inte ha några ytterligare tillgångar
eller skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen, några finansiella tillgångar som hålles till
förfall eller några finansiella tillgångar som kan säljas.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella
tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller
fastställbara betalningar och som inte är noterade på
en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar
respektive andra långfristiga fordringar i balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori. En
nedskrivning av kundfordringar redovisas i resultaträkningen bland övriga externa kostnader.
Övriga finansiella skulder
Koncernens upplåning (omfattar posterna upplåning
från kreditinstitut samt övriga långfristig upplåning i
balansräkningen) och leverantörsskulder klassificeras
som övriga finansiella skulder, se beskrivning av redovisningsprinciper i avsnitt 2.12 och 2.13 nedan.
Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen
förbinder sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden.
Finansiella tillgångar och skulder redovisas första
gången till verkligt värde plus transaktionskostnader,
vilket gäller alla finansiella tillgångar och skulder som
inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen redovisas första gången till
verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts
och koncernen har överfört i stort sett alla risker och
förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt
utsläckts.
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt
värde avseende kategorin finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen,
resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår
i resultaträkningens post Andra vinster/förluster –
netto. Utdelningsintäkter från värdepapper i kategorin
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen redovisas i resultaträkningen som en
del av Övriga intäkter när koncernens rätt att erhålla
betalning har fastställts.
Förändringar i verkligt värde för monetära och ickemonetära värdepapper klassificerade som finansiella
tillgångar som kan säljas redovisas i övrigt totalresultat.
När värdepapper, som klassificerats som finansiella
tillgångar som kan säljas, säljs eller skrivs ner, förs
ackumulerade justeringar av verkligt värde från eget
kapital till resultaträkningen som vinster och förluster
från finansiella instrument.
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger
för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella
tillgångar, såsom upphörande av en aktiv marknad eller
att det ej är troligt att gäldenären kan uppfylla sina
PO Söderberg & Partner AB
81
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
åtagande. Nedskrivningsprövning av kundfordringar
beskrivs i not 2.9 nedan.
2.9Kundfordringar
Om betalning av kundfordran förväntas ske inom ett
år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat
med eventuell reservering för värdeminskning. En
reservering för värdeminskning av kundfordringar görs
när det finns objektiva bevis för att koncernen inte
kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna
enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga
finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller
genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller
försenade betalningar betraktas som indikatorer på
att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan
föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den
ursprungliga effektiva räntan. Såväl förluster avseende
kundfordringar som återvunna tidigare nedskrivna
kundfordringar redovisas i posten försäljningskostnader
i resultaträkningen.
Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella
nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde,
eftersom denna post är kortfristig i sin natur.
2.10 Likvida medel
I likvida medel ingår, i så väl balansräkningen som i
rapporten över kassaflöden, kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag
inom tre månader från balansdagen.
2.11Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till
emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i
eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
Då något koncernföretag köper Moderföretagets aktier
(återköp av aktier) reducerar den betalda köpeskillingen, inklusive eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader (netto efter skatt), den balanserade
vinsten, till dess aktierna annulleras eller avyttras. När
dessa stamaktier senare avyttras redovisas erhållna
belopp (netto efter eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader) i balanserad vinst.
82
PO Söderberg & Partner AB
2.12Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder
om de förefaller inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de
upp som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde
för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga
värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.
2.13Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde,
netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas
därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell
skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas
i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med
tillämpning av effektivräntemetoden.
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om
inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp
betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter
balansdagen.
Lånekostnader redovisas i resultaträkningen i den
period till vilken de hänför sig.
2.14 Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när
skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fallredovisas även
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av
de skatteregler som på balansdagen är beslutade
eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar
skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är
föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt,
avsättningar för belopp som troligen ska betalas till
skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt
balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på
tillgångar och skulder och deras redovisade värden
i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
transaktion som utgör den första redovisningen av en
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och
som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar
redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära
skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader
som uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom
där tidpunkten för återföring av den temporära
skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt
att den temporära skillnaden inte kommer att återföras
inom överskådlig framtid.
2.15 Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda planer.
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig
eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda.
Avgifterna redovisas som personalkostnader när de
förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas
som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan
komma koncernen tillgodo.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds
anställning sagts upp av bolaget före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång
i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar
avgångsvederlag när koncernen bevisligen är förpliktad
endera att säga upp anställda enligt en detaljerad
formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att
lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett
erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig
avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader
efter balansdagen diskonteras till nuvärde.
Vinstandels- och bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus
och vinstandelar hänförliga till arbete som utförts
under aktuellt räkenskapsår.
2.16Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser,
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera åtagandet, och beloppet
har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar i
koncernen består av framtida tilläggsköpeskillingar
avseende rörelseförvärv samt avsättningar för den
återbetalningsskyldighet koncernen har avseende
provisionsersättningar från försäkringsbolag, i det fall
en försäkringstagare säger upp sin försäkring. Inga
avsättningar görs för framtida rörelseförluster.
Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp
som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.
Härvid används en diskonteringsränta före skatt som
återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det
tidsberoende värdet av pengar och de risker som är
förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som
räntekostnad. I det fall ett utflöde beräknas ske bortom
12 månader från balansdagen klassificeras avsättningen
såsom en långfristig skuld och inom 12 månader såsom
en kortfristig skuld.
2.17Intäktsredovisning
Koncernens huvudsakliga intäkter består dels av
fakturerade arvoden, dels ersättningar erhållna från
leverantörer av finansiella produkter som koncernbolag
förmedlar (provisioner).
Provisioner intäktsredovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket vanligtvis motsvaras
av tidpunkten då information om intjänad provision
erhålles. Normalt sker detta samtidigt som ersättning
inflyter på konto hos bolaget, innebärande att provisioner i allt väsentligt redovisas i takt med kassaflödet
som de genererar.
Om en kund annullerar en försäkring som förmedlats
av företag inom koncernen kan det uppstå en skyldighet att återbära erhållen provision till försäkringsbolaget, s k annullationsansvar. De avsättningar som görs
för annullationsansvar avseende provisionsintäkter
från försäkringsbolag reducerar initialt intäkten och
redovisas i efterföljande perioder såsom intäkt i takt
med att avsättningen ej längre erfordras.
PO Söderberg & Partner AB
83
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Arvodesintäkter redovisas i resultaträkningen när
tjänsterna som fakturerats har utförts och det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som förknippas med uppdraget kommer att tillfalla koncernen.
Provisionskostnader (främst distributionsersättningar
som utgår som en andel av erhållna intäkter) och andra
liknande direkta kostnader redovisas ej som avdragsposter inom rörelsens intäkter, utan på raden direkta
externa kostnader.
Prissättningen vid leverans mellan koncernbolagen
sker normalt enligt affärsmässiga principer och
till marknadspriser. Vissa koncerngemensamma
tjänster kostnadsförs dock av ett koncernföretag men
faktureras därefter vidare till andra koncernföretag till
självkostnadspris. Samtliga koncerninterna intäkter och
kostnader har eliminerats i koncernredovisningen.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden
med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.18Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna
med ägande behålls av leasegivaren klassificeras
som operationell leasing. Betalningar som görs under
leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen
linjärt över leasingperioden. För närvarande innehar
koncernen endast operationella leasingavtal.
2.19Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas
som skuld i koncernens finansiella rapporter i den
period då utdelningen godkänns av moderföretagets
aktieägare.
2.20Moderföretagets redovisningsprinciper
I moderföretagets redovisning tillämpas RFR 2
Redovisning för juridiska personer. Innebörden är att
redovisningsprinciperna i moderföretaget så långt det
är möjligt, p.g.a. sambandet mellan redovisning och
beskattning, ska överrensstämma med koncernens.
Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper
än koncernen i de fall som anges nedan.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderföretaget använder de uppställningsformer som
anges i årsredovisningslagen, vilket bland annat medför
att en annan presentation av eget kapital tillämpas
84
PO Söderberg & Partner AB
och att avsättningar redovisas under en egen rubrik i
balansräkningen.
Aktier i dotterbolag
Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Erhållna
utdelningar redovisas som intäkter varpå bedömning
sker om redovisat värde på andelar i dotterföretag ska
skrivas ned. När det finns en indikation på att aktier och
andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning
av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade
värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i
posten Resultat från andelar i koncernbolag.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av
värdet på aktier och andelar. En bedömning görs därefter
av huruvida det föreligger ett behov av nedskrivning av
värdet på aktier och andelar ifråga.
Moderföretaget har bytt redovisningsprincip för
koncernbidrag till RFR 2:s alternativregel som innebär
att erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas
som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Bytet
har inte medfört några effekter på jämförelsetalen
för 2013. Skatteeffekten redovisas enligt IAS 12 i
resultaträkningen.
Option avseende förvärv av minoritetsaktier
Moderföretaget har en option att förvärva minoritetens 49 % av aktierna i de sex partnerbolagen S.P. M.
Andrén Stockholm AB, S.P. Norr AB, S.P. Uddevalla AB,
S.P. Julin Stockholm AB, S.P. Roslund Stockholm AB
och S.P. FFgruppen AB. I koncernen har förvärvet av
de aktuella dotterbolagen därför i enlighet med IFRS
redovisats som ett förvärv av 100 % av aktierna. En
avsättning redovisas avseende uppskattad köpeskilling
för de kvarvarande 49 % av aktierna. Moderföretaget
har endast redovisat förvärvet av 51 % av aktierna, i
enlighet med de redovisningsprinciper som gäller för
moderföretaget.
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 3
Finansiell riskhantering
3.1 Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika
finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk, ränterisk
i verkligt värde och ränterisk i kassaflödet), kreditrisk
och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens
finansiella resultat.
I koncernen ingår dotterbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn. Dessa utsätts förutom
av finansiella risker även av regulatorisk risk – risken
att förlora de tillstånd som behövs för att bedriva
verksamheten.
a)Marknadsrisk
(i) Valutarisk
Koncernen utsätts för valutarisker som uppstår från
olika valutaexponeringar. Då koncernens verksamhet i
stor utsträckning är fokuserad på den svenska marknaden är dock exponeringen ytterst begränsad.
Koncernens redovisning sker i svenska kronor, men
koncernen har dotterbolag även i Kina (Beijing och
Hong Kong), Storbritannien, Luxemburg, Danmark och
Norge. Dotterbolagen i Norge bedriver verksamhet
inriktad mot norska kunder, medan verksamheten i
dotterbolaget i Luxemburg primärt är inriktad mot kunder i Sverige. Övriga utländska dotterbolag har mycket
begränsad eller obefintlig verksamhet. De utländska
dotterbolagen gör att koncernen är exponerad för
valutarisker på grund av att ogynnsamma förändringar
i valutakurser kan påverka resultat och eget kapital
negativt.
Koncernens exponering för förändring i valuta kan
beskrivas som omräkningsexponering respektive
transaktionsexponering.
Omräkningsexponering
De utländska dotterbolagens tillgångar med avdrag
för skulderna utgör en nettoinvestering i utländsk
valuta, som vid konsolideringen ger upphov till en
omräkningsdifferens.
Transaktionsexponering
Vid transaktioner i utländsk valuta uppstår omräkningsdifferenser vid valutaväxling Transaktions­
exponeringen är dock inte så pass stor att det kan ge
väsentliga effekter på koncernens finansiella ställning
och resultat.
(ii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Koncernens exponering för ränterisker var per bokslutsdatumet begränsad. Koncernen har inga väsentliga räntebärande finansiella skulder och räntebärande
finansiella tillgångar utgörs i huvudsak av obundna
bankmedel och bankmedel med räntor bundna över
korta löptider.
b)Kreditrisk
Kreditrisken avser risken att motparten i en transaktion
inte kan fullgöra sitt åtagande och därmed åsamkar
koncernen en förlust. Motsvarande risk finns även vad
avser koncernens tillgodohavande hos banker. Den kommersiella kreditrisken omfattar betalningsförmåga hos
kunder som faktureras, samt leverantörer av finansiella
produkter koncernen förmedlar. Exponeringen mot den
senare kategorin är avsevärt större än exponeringen mot
kunder. De motparter det rör sig om är nästan uteslutande större finansiella institut som står under noggrann
kontroll av svenska och utländska myndigheter som till
exempel Finansinspektionen. Många av dessa aktörer
analyseras löpande av Söderberg & Partners som ett
led i koncernens verksamhet, varför det finns en god
beredskap för att tidigt upptäcka problem med avseende
på denna kategori av motparter.
c)Likviditetsrisk
Koncernens likviditetsrisk består i risken att koncernen
saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden,
eller drabbas av högre kostnader på grund av att
tillgång till likvida medel måste sökas via andra kanaler
än normalt. Risken hanteras genom att koncernen säkerställer att det finns tillräckligt med likvida medel och
om nödvändigt tillgänglig finansiering genom avtalade
kreditfaciliteter.
Per den 31 december 2014 hade koncernen likvida
medel, exklusive klientmedel, om 428 406 tkr (304 440
tkr), vilket bedöms täcka koncernens behov med
god marginal. Det bör dock noteras att bland annat
regulatoriska krav kan innebära att likviditet som finns
tillgänglig inom ett företag i koncernen inte alltid kan
utnyttjas av andra enheter inom koncernen. Behov av
extern finansiering inom ett specifikt koncernföretag
kan därför uppstå även i ett läge där koncernens totala
PO Söderberg & Partner AB
85
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
likviditet är tillfredsställande jämfört med koncernens
samlade likviditetsbehov.
Finansiella skulder består av skulder till kreditinstitut,
skulder relaterade till rörelseförvärv, leverantörsskulder, övriga skulder samt upplupna kostnader. Skulder
relaterade till rörelseförvärv har i huvudsak en löptid
på 1-3 år (se not 24). Övriga skulder förfaller i allt
väsentligt inom ett år, med ett belopp som motsvarar
bokfört värde.
3.2 Hantering av kapitalrisk
Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna
och nytta för andra intressenter och att upprätthålla
en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för
kapitalet nere. Koncernen strävar generellt efter att
undvika omfattande räntebärande skuldsättning, för
att det ska vara möjligt att agera snabbt och flexibelt
i marknaden då det behövs. Detta har underlättat
koncernens kraftiga tillväxt.
3.4 Finansiella instrument per kategori
Koncernen har i nuläget endast övriga fordringar och
kundfordringar, leverantörsskulder, upplåning och
övriga finansiella skulder. Samtliga dessa finansiella
tillgångar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Det finns inom koncernen ej några derivat
eller finansiella instrument som värderas till verkligt
värde bortsett från vad som angivits i not 3.3 ovan.
Not 4
Viktiga uppskattningar
och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
under rådande förhållanden.
Företag ska klassificera värdering till verkligt värde
med hjälp av en verkligt värde-hierarki som speglar
tillförlitligheten av de indata som används för att göra
värderingarna.
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.
Verkligt värde-hierarkin ska ha följande nivåer:
4.1 Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
3.3 Verkligt värde
Nivå 1: Noterade priser (ej justerade) på aktiva
marknader för identiska tillgångar eller
skulder
Nivå 2: Indata andra än noterade pris som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen
direkt (t.ex. som priser) eller indirekt (t.ex.
härledda från priser)
Nivå 3: Indata för tillgången eller skulden som inte
baseras på observerbar information. Lämplig
nivå fastställs på basis av den lägsta nivå av
indata som är väsentlig för värderingen till
verkligt värde.
Under 2014 har koncernen ett onoterat aktieinnehav
som klassificeras som tillgångar värderade till verkligt
värde. Marknadsvärdet på aktieinnehavet bedöms
motsvara anskaffningsvärdet. Koncernen bedömer
inte ha några ytterligare tillgångar eller skulder som
värderas till verkligt värde.
86
PO Söderberg & Partner AB
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2.7 Nedskrivningar av
icke-finansiella anläggningstillgångar. Återvinningsvärden
för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste
vissa uppskattningar göras.
Redovisade värden per balansdagen för goodwill fördelade på kassagenererande enheter framgår av not 12.
Känslighetsanalyser har utförts för att bedöma känsligheten vid rimliga förändringar i de kritiska parametrarna,
till exempel diskonteringsränta och tillväxt bortom
prognosperioden. Analyserna tyder på en relativt måttlig
känslighet för förändringar i dessa parametrar.
4.2 Avsättning för framtida tilläggsköpeskillingar
avseende partnerbolag
Moderföretaget har en standardmodell för förvärv
av s k partnerbolag. Modellen innebär att partnerbolag normalt sett först arbetar under Söderberg &
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Partners-varumärket ett antal år som franchisetagare.
Om moderbolaget och partnerbolaget därefter är
överens om att fördjupa samarbetet erbjuder sig moderföretaget att förvärva 51 % av aktierna i partnerbolaget.
Efter ytterligare tre år förvärvas de sista 49 % av aktierna
i partnerbolaget. Moderföretaget måste inte alltid
använda standardmodellen utan kan välja att genomföra
andra typer av förvärv av partnerbolag, men den har
använts i det stora flertalet förvärv som genomförts
hittills.
I samband med förvärvet av 51 % av aktierna i ett partnerbolag enligt standardmodellen avtalas om att köpeskillingen ska betalas till hälften under förvärvsåret, till
hälften fördelat i lika delar över de nästkommande tre
åren. För den andra halvan av köpeskillingen föreligger
villkor som innebär att köpeskillingen kan bli mindre om
det förvärvade bolagets omsättning och vinst inte uppfyller vissa kriterier. Utöver ovanstående aktier erhåller
PO Söderberg & Partner AB samtidigt en option som
ger rätt att förvärva resterande 49 % av aktierna i partnerbolaget från en tidpunkt ca tre år efter det initiala
förvärvet, på marknadsmässiga villkor fastställda enligt
samma principer som avseende förvärvet av de första
51 % av aktierna. Säljarna erhåller också en option att
sälja sina resterande 49 % av aktierna i partnerbolaget
till PO Söderberg & Partner AB på väsentligen samma
villkor som enligt köpoptionsavtalen.
I enlighet med IFRS 3 redovisas ett förvärv av ett partnerbolag enligt standardmodellen som ett förvärv av
100 % av aktierna. En avsättning redovisas därför dels
för obetald del av köpeskillingen för de första 51 % av
aktierna, dels för en uppskattad köpeskilling för de resterande 49 % i enlighet med optionsavtalen. Avseende
kvarvarande köpeskilling för de 51 % av aktierna görs
bedömningen att köpeskillingarna kommer betalas till
fullo trots de krav med avseende på omsättning och
vinst i de förvärvande bolagen som uppställts i avtalen,
om det inte finns anledning att tro att partnerbolagets
omsättning och vinst efter tre år kommer att vara lägre
än vid förvärvstidpunkten. Avseende förvärvet av de
kvarvarande 49 % av aktierna i de respektive bolagen
har en bedömning gjorts med avseende på uppskattat
förvärvspris.
4.3Intäktsredovisning
Om en kund annullerar en försäkring som förmedlats av
företag inom koncernen kan det uppstå en skyldighet
att återbära erhållen provision till försäkringsbolaget, s k
annullationsansvar. Bolagen i koncernen gör avsättningar för annullationsansvar avseende provisionsintäkter från försäkringsbolag. Därvid görs en bedömning av
annullationsrisken
PO Söderberg & Partner AB
87
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 5
Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:
Koncernen
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
925 346
824 272
Insurance Consulting
Securities & Asset Management
1 035 287
877 028
Financial Technology
41 069
44 225
Payroll & Benefits
16 410
11 878
Koncerngemensamt
Eliminering intern omsättning
Summa nettoomsättning per verksamhetsgren
4 059
–
-209 650
-180 288
1 812 522
1 577 115
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
Koncernen
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
1 785 077
1 577 321
Sverige
Norge
Kina
Summa nettoomsättning per geografisk marknad
27 445
–
–
-206
1 812 522
1 577 115
Fördelningen på geografisk marknad sker utifrån var kunderna är lokaliserade.
Not 6
Rörelseresultatets fördelning
Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
Insurance Consulting
133 240
98 802
Securities & Asset Management
193 036
141 742
3 281
2 936
-5 822
-7 302
Koncernen
Financial Technology
Payroll & Benefits
Koncerngemensamt
-26 615
13 236
Summa rörelseresultat per verksamhetsgren
297 120
249 414
88
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 7
Övriga rörelseintäkter
Koncernen
Vidarefakturerade hyres- och kontorskostnader
Försäljning aktier
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
31 046
18 133
3 445
23 900
Övrigt
11 999
17 385
Summa övriga rörelseintäkter
46 490
59 418
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
Vidarefakturerade personalkostnader
1 177
–
Courtage
5 742
–
158
3 129
7 077
3 129
Moderföretaget
Övrigt
Summa övriga rörelseintäkter
Not 8
Ersättningar till revisorerna
Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, d.v.s. sådant arbete som varit nödvändigt för
att avge revisionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.
Beloppen är till vissa delar inklusive mervärdesskatt.
Koncernen
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Andra revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga rådgivningstjänster
3 011
1 900
624
77
1 824
–
614
531
6 073
2 508
56
–
56
–
6 129
2 508
Övriga
Revisionsuppdraget
Summa
PO Söderberg & Partner AB
89
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 8
Ersättningar till revisorerna (fortsättning)
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Moderföretaget
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
278
290
Andra revisionsuppdrag
181
–
459
290
Summa
Not 9
Ersättningar till anställda
Koncernen
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Löner och ersättningar
353 413
334 626
Sociala kostnader
123 416
113 300
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer
Summa
Moderföretaget
72 919
29 047
549 748
476 974
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Löner och ersättningar
48 681
16 853
Sociala kostnader
15 450
5 250
3 812
1 060
67 943
23 163
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer
Summa
2014-01-01
2014-12-31
Koncernen
Styrelseledamöter, verkställande direktörer
och andra ledande befattningshavare*
2013-01-01
2013-12-31
Löner och andra
ersättningar
Pensionskostnader
Löner och andra
ersättningar
Pensionskostnader
36 829
4 868
22 017
1 438
(varav tantiem)
10 291
1 827
5 848
–
Övriga anställda
316 584
68 051
312 609
27 609
Summa
353 413
72 919
334 626
29 047
*) Ersättning till styrelseledamöter och verkställande direktörer inkluderar all ersättning till alla sådana befattningshavare i koncernföretagen. Eftersom varje
dotterföretag i koncernen har dylika befattningshavare handlar det om ett relativt stort antal personer. Det stora flertalet av dessa är anställda i bolag inom
koncernen och beloppen inkluderar fast och rörlig ersättning till dessa personer för deras ordinarie arbete, inte bara styrelsearvode. I praktiken betalas normalt inte
styrelsearvode till anställda som sitter i styrelser för koncernföretag.
90
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 9
Ersättningar till anställda (fortsättning)
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
Löner och andra
ersättningar
Pensionskostnader
Löner och andra
ersättningar
Pensionskostnader
Styrelseledamöter, verkställande direktörer
och andra ledande befattningshavare
7 119
760
2 023
117
(varav tantiem)
3 197
–
828
–
Övriga anställda
41 562
3 052
14 830
943
Summa
48 681
3 812
16 853
1 060
Moderföretaget
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
Medelantal
anställda
Varav män
Medelantal
anställda
Varav män
Sverige
77
52 %
26
60 % Totalt i moderföretaget
77
52 %
26
60 %
524
59 %
506
57 %
Norge
9
56 %
–
0%
Luxemburg
4
75 %
4
75 %
Kina
1
0%
24
42 %
Storbritannien
–
0%
2
100 %
Totalt i dotterföretag
538
59 %
536
57 %
Koncernen totalt
615
58 %
562
57 %
Moderföretaget
Dotterföretag
Sverige
Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
Antal på
balansdagen
Varav män
Antal på
balansdagen
Varav män
2
100 %
2
100 %
Verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare
11
73 %
11
73 %
Summa antal ledande befattningshavare
13
Koncernen
Styrelseledamöter
13
PO Söderberg & Partner AB
91
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 10
Resultat från finansiella poster
Koncernen
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
Finansiella intäkter
Valutakursvinster
4 351
–
–
-844
489
-183
Ränteintäkter
2 375
3 848
Summa finansiella intäkter
7 215
2 821
-10 673
–
Realisationsvinster vid avyttring av intressebolag
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Finansiella kostnader
Valutakursförluster
Räntekostnader
- upplåning
-117
-774
- övriga räntekostnader
-242
-248
-7 111
-11 837
Summa finansiella kostnader
- avsättning för villkorad köpeskilling, upplösning av diskonteringseffekt
-18 143
-12 859
Resultat från finansiella poster, netto
-10 928
-10 038
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
1 019
–
Moderföretaget
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Valutakursdifferenser
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
197
–
Ränteintäkter, koncernföretag
360
734
Ränteintäkter
559
762
2 135
1 496
Summa ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursdifferenser
Räntekostnader, koncernföretag
-4 465
–
-11 167
-2 746
Räntekostnader
- upplåning
-43
–
-15
-196
Summa räntekostnader och liknande resultatposter
-15 690
-2 942
Resultat från finansiella poster, netto
-13 555
-1 446
Övriga räntekostnader
92
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 11
Inkomstskatt
Koncernen
Aktuell skatt för året
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
-73 512
-55 581
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
-1 281
-263
Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader
-2 875
-5 358
1 452
1 590
-76 216
-59 612
Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader
Summa inkomstskatt
Moderföretaget
Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Summa skatt på årets resultat
-3 046
–
–
-76
-3 046
-76
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande:
Koncernen
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Resultat före skatt
286 192
239 376
Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats
-62 962
-52 663
Ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader
-1 139
-636
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats
-2 245
-3 427
3 354
223
-12 220
-3 237
301
400
-1 281
-263
-25
-9
-76 216
-59 612
Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats
Effekt av utländska skattesatser
Ej avdragsgillt/skattepliktigt resultat från intresseföretag
Justering aktuell skatt avseende tidigare år
Övrigt
Inkomstskatt
Moderföretaget
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Resultat före skatt
149 232
133 976
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats
-32 831
-29 475
29 706
29 564
Justering aktuell skatt avseende tidigare år
–
-76
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats
–
-89
Ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader
Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats
Skatt på årets resultat
Vägd genomsnittlig skattesats inom koncernen är:
79
–
-3 046
-76
26,63 %
24,90 %
PO Söderberg & Partner AB
93
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 12
Immateriella tillgångar
Förvärvade kundavtal/kundrelationer
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde
39 584
35 739
Ökning genom rörelseförvärv (not 30)
17 784
600
Försäljningar/utrangeringar under året
-480
-5 529
Årets anskaffningar
7 359
8 774
Valutakursdifferens
-233
–
64 014
39 584
-24 952
-20 863
480
3 101
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar under året
Årets avskrivningar
-6 494
-7 190
-30 966
-24 952
33 048
14 632
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde
622
622
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
622
622
Ingående avskrivningar
-166
-41
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Moderföretaget
Årets avskrivningar
-124
-125
Utgående ackumulerade avskrivningar
-290
-166
332
456
2014-12-31
2013-12-31
Utgående redovisat värde
Förvärvade rättigheter
Koncernen
43 311
42 965
Ökning genom rörelseförvärv (not 30)
Ingående anskaffningsvärde
269
–
Försäljningar/utrangeringar under året
–
-4 000
Årets anskaffningar
2 960
4 346
Omklassificeringar
-1 071
–
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
45 469
43 311
Ingående avskrivningar
-16 983
-15 112
-99
–
Ackumulerade avskrivningar genom rörelseförvärv (not 30)
Försäljningar/utrangeringar under året
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
94
PO Söderberg & Partner AB
–
1 737
-3 860
-3 608
-20 942
-16 983
24 527
26 328
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 12
Immateriella tillgångar (fortsättning)
Moderföretaget
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde
160
160
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
160
160
Ingående avskrivningar
-43
-11
Årets avskrivningar
-32
-32
Utgående ackumulerade avskrivningar
-75
-43
85
117
2014-12-31
2013-12-31
Utgående redovisat värde
Balanserade utgifter för utveckling av programvaror
Koncernen
11 483
22 857
Ökning genom rörelseförvärv (not 30)
Ingående anskaffningsvärde
–
34
Försäljningar/utrangeringar under året
–
-13 095
Årets aktiveringar
1 458
1 687
Omklassificeringar
1 071
–
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
14 012
11 483
Ingående avskrivningar
-8 403
-19 409
–
11 547
Försäljningar/utrangeringar under året
Årets avskrivningar
-876
-541
-9 279
-8 403
4 733
3 080
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde
477 401
462 475
Ökning genom rörelseförvärv (not 30)
112 291
16 345
–
-1 419
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Goodwill
Koncernen
Förändring genom tidigare års rörelseförvärv
Valutakursdifferens
Utgående redovisat värde
-1 153
–
588 539
477 401
PO Söderberg & Partner AB
95
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 12
Immateriella tillgångar (fortsättning)
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade som bolagets rörelsesegment.
En sammanfattning av fördelningen av goodwill är enligt följande:
Koncernen
Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Utgående redovisat värde
2014-12-31
2013-12-31
558 857
464 770
9 630
600
20 052
12 031
588 539
477 401
Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår
från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar som godkänts av företagsledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd
tillväxttakt enligt uppgift nedan.
• Vägd genomsnittlig tillväxttakt använd för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden uppgår till 2 %.
• Diskonteringsränta före skatt använd vid nuvärdesberäkning av uppskattade framtida kassaflöden uppgår till 9 %
(10 %) för samtliga ovan angivna KGE.
Företagsledningen anser inte att det bokförda värdet kan påverkas av någon rimligen möjlig förändring i de antaganden på vilket de kassagenererande enheternas återvinningsvärde baseras, så att detta överstiger återvinningsvärdet.
Not 13
Materiella anläggningstillgångar
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde
14 062
23 992
Ökning genom rörelseförvärv (not 30)
26 545
–
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Valutakursdifferenser
955
6 543
-3 548
-16 473
-280
–
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
37 734
14 062
Ingående avskrivningar
-6 830
-15 942
3 200
11 270
Försäljningar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar genom rörelseförvärv (not 30)
Årets avskrivningar
Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
96
PO Söderberg & Partner AB
-15 888
–
-2 538
-2 158
211
–
-21 845
-6 830
15 889
7 232
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 14
Andelar i koncernföretag
Moderföretaget
Ingående anskaffningsvärde
2014-12-31
2013-12-31
1 307 951
1 292 486
Investeringar
208 705
29 983
Nedskrivning
-500
-5 778
Kapitaltillskott
161 105
34 222
Avyttring
-49 097
-42 962
1 628 164
1 307 951
Utgående redovisat värde
Moderföretaget innehar andelar i följande dotterbolag:
Namn
Organisationsnummer
Säte
Direct Finansiella tjänster och försäkringar AB
556589-7849
Söderberg & Partners Asset Management AB
Redovisat värde
Kapitalandel
Antal
andelar
2014-12-31
2013-12-31
Stockholm
100 %
55 727
42 850
42 848
556660-1851
Stockholm
100 %
14 940
56 109
56 109
Söderberg & Partners Investment Consulting AB
556660-2628
Stockholm
100 %
1 435
2 374
2 374
S&P Administration AB
556679-9028
Stockholm
100 %
10 000
2 905
55 582
S&P Utland AB
556721-7426
Stockholm
51 %
1 511 172
–
500
J&M Förmedling Holding AB
556763-5031
Stockholm
0%
0
–
17 080
S&P Affinity AB
556708-3901
Stockholm
100 %
175 000
4 709
6 032
Söderberg & Partners Löner AB
556686-5480
Stockholm
90 %
90 000
17 750
15 250
Söderberg & Partners Förmåner AB
556797-0594
Stockholm
100 %
100 000
6 100
6 100
S & P Risk Consulting AB
556664-8456
Stockholm
86 %
2 993
20 822
20 322
Söderberg & Partners Insurance Consulting AB
556707-7648
Stockholm
100 %
25 049 999
189 226
131 466
S.P. H. Molander Stockholm AB
556768-2314
Stockholm
0%
0
–
882
S.P. ToG Kalmar AB
556767-9757
Kalmar
0%
0
–
916
S.P. KjK Kalmar AB
556767-9906
Kalmar
0%
0
–
1 306
S.P. Alström-Halldén Göteborg AB
556767-9914
Göteborg
0%
0
–
324
S.P. F. Ekermark Stockholm AB
556767-9922
Stockholm
0%
0
–
517
S.P. C. Åkerlund Stockholm AB
556767-9930
Stockholm
0%
0
–
3 970
S.P. U. Sjöberg Stockholm AB
556768-2199
Stockholm
0%
0
–
557
S&P Insurance Advisory AB
556768-2207
Stockholm
100 %
100 000
444 221
410 854
S.P.J.Fredriksson Norrköping AB
556768-2215
Norrköping
0%
0
–
3 848
S.P. Granberg-Olsson Luleå AB
556768-2223
Luleå
0%
0
–
591
S.P. H. Söderberg Göteborg AB
556768-2231
Göteborg
0%
0
–
2 445
S.P. D. Jonsson Stockholm AB
556768-2249
Stockholm
0%
0
–
763
S.P. Ekman-Holmström Stockholm AB
556768-2256
Stockholm
0%
0
–
954
S.P. L. Jonsson Vallentuna AB
556768-2280
Vallentuna
0%
0
–
543
S.P. M. Andrén Stockholm AB
556768-2322
Stockholm
51 %
51 000
3 396
3 396
S.P. Julin Stockholm AB
556769-0812
Stockholm
51 %
51 000
7 273
7 273
PO Söderberg & Partner AB
97
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 14
Andelar i koncernföretag (fortsättning)
Namn
Organisationsnummer
Säte
S.P. Berglund Stockholm AB
556769-0820
S.P. Granlund-Mattsson Stockholm AB
S.P. Propacta Stockholm AB
Redovisat värde
Kapitalandel
Antal
andelar
2014-12-31
2013-12-31
Stockholm
100 %
100 000
10 838
10 838
556769-0838
Stockholm
0%
0
–
866
556769-0846
Stockholm
0%
0
–
7 865
S.P. Stora Äng Helsingborg AB
556769-0861
Helsingborg
0%
0
–
1 068
S.P. Suffering Island Stockholm AB
556769-0879
Stockholm
0%
0
–
1 227
S.P. Trippel Accept Göteborg AB
556769-0887
Göteborg
0%
0
–
1 666
S.P. L. Nilsson Stockholm AB
556769-0895
Stockholm
0%
0
–
659
S.P. H. Åhlund Malmö AB
556769-0903
Malmö
0%
0
–
675
S.P. M. Lindh Stockholm AB
556768-2298
Stockholm
0%
0
–
242
S.P. ToH Malmö AB
556751-3816
Malmö
100 %
100 000
351
51
VI SI System AB
556734-8668
Stockholm
100 %
1 000 000
20 012
11 473
Soderberg & Partners China (HK) Ltd
Hong Kong
14 %
234
–
–
Amrego Kapitalförvaltning AB
556646-8483
Stockholm
100 %
120 000
419 214
419 214
Söderberg & Partners Securites AB
556674-7456
Stockholm
100 %
2 000
63 294
35 294
S.P Norr AB
556847-5916
Örnsköldsvik
51 %
25 500
11 579
11 579
S.P Uddevalla AB
556871-3399
Uddevalla
51 %
51 000
11 478
11 478
Semaforo AB
556768-3981
Stockholm
51 %
510
51
51
Marveh AB
556785-1539
Stockholm
54 %
113 902
617
508
Nordblom & Wik AB
556785-1521
Stockholm
60 %
60 000
120
120
Personlig Portföljanalys i Kristianstad AB
556785-1083
Kristianstad
65 %
65 000
65
65
S.P. Portnoff Stockholm AB
556785-1554
Karlstad
51 %
51 000
2 936
70
Söderberg & Partners Claims Holding AB
556785-1505
Göteborg
90 %
90 000
90
90
S.P. Roslund Stockholm AB
556906-0915
Stockholm
51 %
25 500
4 002
50
Direct Online Service i Sverige AB
556601-9724
Stockholm
100 %
10 000
302
–
Norwegian Broker AS
965575162
Oslo
51 %
51 000
54 123
–
Norwegian Claims Link AS
980449785
Oslo
51 %
51 000
60 050
–
S.P. FFgruppen AB
556898-9296
Stockholm
51 %
25 500
4 203
–
Söderberg & Partners Asset Management S.A.
B184421
Luxemburg
14 %
1 100 000
164 708
–
Söderberg & Partners Danmark Holding ApS
35835873
Köpenhamn
100 %
50 000
2 397
–
1 628 164
1 307 951
Summa
98
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 15
Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget
2014-12-31
Försäljning av aktier i koncernföretag
Utdelning på aktier i koncernföretag
Nedskrivning
Summa resultat från andelar i koncernföretag
2013-12-31
-401
9 795
135 932
145 241
-500
-20 610
135 031
134 426
2014-12-31
2013-12-31
31 971
16 610
Not 16
Andelar i intresseföretag och resultat från
andelar i intresseföretag
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Andel i resultat intresseföretag
1 370
1 819
Investering*
11 537
14 788
Kapitaltillskott
10 121
–
Ökning/minskning genom förändrad koncernstruktur
-1 199
-368
-769
-878
53 031
31 971
Utdelning från intresseföretag
Utgående redovisat värde
*) Investeringar i intresseföretag uppgår till 11 657 tkr enligt kassaflödesanalysen. Utöver 2014 års investering samt kapitaltillskott enligt not har även 120 tkr av f.g.
års investering reglerats under 2014.
PO Söderberg & Partner AB
99
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 16
Andelar i intresseföretag och resultat från
andelar i intresseföretag (fortsättning)
Koncernen innehar andelar i följande intresseföretag:
Namn
Organisationsnummer
Säte
Euria AB
556875-2264 Stockholm
Redovisat värde
Kapitalandel
Antal
andelar
2014-12-31
2013-12-31
47 %
271
21 721
9 068
HR Pensionstjänst AB
556666-2929 Sundsvall
30 %
30 000
4 493
4 318
InPro Försäkringsmäklare AB
556355-2834 Borås
25 %
625
3 417
3 451
InsClear Holding AB
556929-0645 Stockholm
50 %
25 000
21 743
13 644
Optimum Insurance Consultants OY
2294884-7
33 %
1 500
240
88
SPWM Special Clients Services AB
556907-5582 Stockholm
40 %
20 000
961
489
Visi Closetalk Holding AB*
556785-4889 Stockholm
50 %
100 000
–
100
Windcap Fond 1 AB
556736-9557 Stockholm
1%
402 000
–
357
Windcap Fond 2 AB
556774-1003 Stockholm
3%
183 250
456
456
53 031
31 971
Helsingfors
Utgående redovisat värde
*) Koncernen har under året konverterat ett konvertibelt lån till Visi Closetalk Holding AB och därmed erhållit ytterligare andelar i bolaget, vilket har lett till att kapitalandelen gått över 50 % och
innehavet redovisas som ett koncernbolag vid utgången 2014. Ovan angiven kapitalandel samt antal andelar avser innehavet per 2013-12-31.
Koncernens andel av resultatet i intresseföretagen och dess tillgångar och skulder är:
2014-12-31
Namn
Tillgångar
Skulder
Resultat
Andel i
resultat
28 655
13 921
4 508
2 243
HR Pensionstjänst AB
3 647
366
2 481
744
InPro Försäkringsmäklare AB
2 264
207
-135
-34
41 390
6 276
-10 002
-1 901
Euria AB
InsClear Holding AB
Optimum Insurance Consultants OY
2 088
1 298
277
90
SPWM Special Clients Services AB
12 449
10 146
1 579
672
Windcap Fond 2 AB
15 275
4 294
608
0
–
–
–
-444
105 768
36 508
-684
1 370
Visi Closetalk Holding AB*
Summa
*) Innehavet i Visi Closetalk Holding AB har under 2014 gått över 50% av rösterna, och därmed omklassificerats från intresseföretag till dotterföretag. Ovan angiven
resultatandel i Visi Closetalk Holding AB motsvarar koncernens kapitalandel till och med det datum då innehavet omklassificerades.
100
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 16
Andelar i intresseföretag och resultat från
andelar i intresseföretag (fortsättning)
2013-12-31
Namn
Euria AB
HR Pensionstjänst AB
InPro Försäkringsmäklare AB
InsClear Holding AB
Optimum Insurance Consultants OY
S.P. Pensionsinvesteringar AB
SPWM Special Clients Services AB
Visi Closetalk Holding AB
Resultat
Andel i
resultat
9 243
8 356
2 089
394
2 258
528
Tillgångar
Skulder
23 959
2 752
2 706
649
410
103
29 922
4 806
-3 934
-856
1 676
508
26
6
195
0
-14
-3
9 242
8 020
1 172
469
7 803
4 875
-1 327
-488
Windcap Fond 1 AB
49 439
61
-188
-2
Windcap Fond 2 AB
19 281
2 390
-1 078
-27
146 975
26 140
5 681
1 819
Summa
Moderföretaget
2014-12-31
2013-12-31
Realisationsresultat vid försäljningar
–
-844
Utdelning på aktier i intresseföretag
769
878
Summa resultat från andelar i intresseföretag
769
34
2014-12-31
2013-12-31
Resultat från andelar i intresseföretag
Moderföretaget
Ingående anskaffningsvärde
27 651
13 748
Investering
10 289
14 788
Kapitaltillskott
10 121
–
Ökning/minskning genom förändrad koncernstruktur
Utgående redovisat värde
–
-885
48 061
27 651
PO Söderberg & Partner AB
101
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 16
Andelar i intresseföretag och resultat från
andelar i intresseföretag (fortsättning)
Moderföretaget innehar andelar i följande intresseföretag:
Redovisat värde
Namn
Organisationsnummer
Säte
Kapitalandel
Antal
andelar
2014-12-31
2013-12-31
Euria AB
556875-2264 Stockholm
47 %
271
17 047
6 637
HR Pensionstjänst AB
556666-2929 Sundsvall
30 %
30 000
3 469
3 469
InPro Försäkringsmäklare AB
556355-2834 Borås
25 %
625
3 000
3 000
InsClear Holding AB
556929-0645 Stockholm
50 %
25 000
24 525
14 525
SPWM Special Clients Services AB
556907-5582 Stockholm
40 %
20 000
Utgående redovisat värde
20
20
48 061
27 651
Not 17
Bokslutsdispositioner
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
Förändring av periodiseringsfond
-4 500
–
Erhållna koncernbidrag
73 000
11 000
Lämnade koncernbidrag
-9 352
-960
Summa bokslutsdispositioner
59 148
10 040
Moderföretaget
Not 18
Kundfordringar
Koncernen
Kundfordringar
Minus: reservering för osäkra
fordringar
Kundfordringar - netto
2014-12-31
2013-12-31
101 515
69 967
-1 028
-609
100 487
69 358
Det verkliga värdet på koncernens kundfordringar överensstämmer
med det redovisade värdet.
Per balansdagen var kundfordringar uppgående till 27 701 tkr
(15 883 tkr) förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs
föreligga. Dessa gäller ett antal oberoende kunder vilka tidigare inte
haft några betalningssvårigheter.
Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår på sid 103.
102
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 18
Kundfordringar (fortsättning)
Analys av kreditriskexponering i
kundfordringar
2014-12-31 2013-12-31
Kundfordringar som varken är förfallna
eller nedskrivna
72 786
53 475
Förfallna ej nedskrivna kundfordringar:
Mindre än 3 månader
3-6 månader
Mer än 6 månader
Totalt förfallna
Redovisat värde på kundfordringar
22 152
11 598
440
950
5 109
3 335
27 701
15 883
100 487
69 358
Per den 31 december 2014 har koncernen redovisat kundfordringar
där nedskrivningsbehov föreligger på 1 028 tkr (609 tkr). Reserven
för osäkra kundfordringar uppgick till 1 028 tkr per den 31 december
2014 (609 tkr).
Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra
kundfordringar ingår i posten Övriga externa kostnader i resultaträkningen. Belopp som redovisas på värdeminskningskontot skrivs
vanligen bort när koncernen inte förväntas återvinna ytterligare
likvida medel.
Den maximala exponeringen för kreditrisk på kundfordringar utgörs
per balansdagen av det verkliga värdet. Koncernen har ingen pant
som säkerhet.
Not 19
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Upplupna arvodes- och provisionsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Förutbetald hyra
Förutbetalda provisions- och försäljningskostnader
Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014-12-31 2013-12-31
150 169
112 417
5 976
913
10 792
10 235
4 417
7 481
12 388
16 897
183 742
147 943
Not 20
Klientmedel
Klientmedel uppkommer som ett led i försäkringsverksamheten, främst vid arvodesavtal där kunden har rätt till
provision samt vid hantering av försäkringspremier för kunders räkning. Klientmedelsskulden motsvaras inte enbart
av redovisade klientmedel då det finns utställda kundfakturor och erhållna leverantörsfakturor som hanteras för
kunders räkning.
PO Söderberg & Partner AB
103
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 21
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital, vilken följer närmast
efter balansräkningen.
Pågående
nyemission
Övrigt
tillskjutet
kapital
4 397
839
576 411
930
-839
27 910
5 327 129
5 327
–
604 321
5 327 129
5 327
–
604 321
Antal
aktier
Aktiekapital
5 236 422
90 707
Utgående balans per 31 december 2013
Utgående balans per 31 december 2014
Utgående balans per 31 december 2012
Nyemission
Aktierna har ett kvotvärde på 1 kr per aktie (1 kr per
aktie). 3 446 928 aktier är A-aktier med tio röster per
aktie. Övriga 1 880 201 aktier är B-aktier med en röst
per aktie. Alla per balansdagen registrerade aktier är
fullt betalda.
Emissioner 2013
Under 2009 fick en del anställda i koncernen möjlighet att
mot betalning av marknadsmässig premie erhålla aktie­
optioner i bolaget. Teckningskursen uppgick enligt avtalet
till 182 kr per aktie. Denna kurs skulle dock justeras om det
inträffade händelser som medför utspädning, koncentration eller annan påverkan på de underliggande aktierna.
Av dessa aktieoptioner genomförde moderbolaget 30
september 2013 en riktad emission om 6 845 aktier av serie
B. Verkligt värde för de emitterade aktierna uppgick till
1 246 tkr (182 kr per aktie). Emissionen ökade aktiekapitalet
med 7 tkr och överkursfonden med 1 239 tkr.
Vidare genomförde moderföretaget en riktad nyemission om 15 000 A aktier till Per-Olof Söderberg AB, den 17
december 2013. Verkligt värde för de emitterade aktierna
uppgick till 5 019 tkr (334,60 kr per aktie). Emissionen
ökade aktiekapitalet med 15 tkr och överkursfonden med
5 004 tkr.
januari 2009 och i vilka resterande 49 % av aktierna
förvärvades i januari 2012,
251 % av aktierna i S.P Norr AB i vilket majoritets­
ägande om 51 % förvärvades under 2012 och 51 % av
aktierna i partnerbolaget S.P. Julin Stockholm AB
som förvärvades 2013 och
358,4 % av dotterbolaget S&P Administration AB
samt 23,73 % och Söderberg & Partners Wealth
Management AB där resterande andelar förvärvades under 2012.
Verkligt värde för de emitterade aktierna uppgick till
21 735 tkr. Emissionen ökade aktiekapitalet med 69 tkr och
överkursfonden med 21 666 tkr.
Not 22
Upplåning
Koncernen
Långfristig
Banklån
Per den 18 december 2013 genomfördes en riktad
kvittningsemission om 68 862 aktier av serie B. Kvittning
skedde mot en andel av de skulder PO Söderberg &
Partner AB har som en följd av förvärven av
149 % av aktierna i 7 av de 25 partnerbolag i vilka
majoritetsägande om 51 % förvärvades den 2
104
PO Söderberg & Partner AB
2014-12-31 2013-12-31
747
–
747
–
436
1 362
436
1 362
1 183
1 362
Kortfristig
Banklån
Summa upplåning
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 23
Uppskjuten skatt
Koncernen
Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter
är följande:
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Uppskjutna skatteskulder
Vid årets början
Kundavtal
5 174
1 219
Förvärvade rättigheter
3 696
4 063
Inventarier
1 096
–
Obeskattade reserver
24 623
24 070
Summa uppskjutna
skatteskulder
34 589
29 352
29 352
25 451
Ökning genom
rörelseförvärv (not 30)
5 246
132
Redovisning i
resultaträkningen (not 11)
1 423
3 769
Minskning genom avyttring
rörelse
-2 322
–
Valutakursdifferenser
Vid årets slut
Uppskjutna skattefordringar
Övrigt
943
–
Summa uppskjutna
skattefordringar
943
–
33 646
29 352
Uppskjutna skatteskulder,
netto
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Koncernen
-54
–
33 646
29 352
Förändringar i uppskjutna skattefordringar och – skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom
samma skatterättsliga jurisdiktion:
Koncernen
Uppskjutna skatteskulder
FörKundvärvade
relationer rättigheter
Obeskattade
reserver Inventarier
Summa
2012-12-31
2 312
4 429
18 710
–
25 451
Redovisat i resultaträkningen (not 11)
-1 226
-366
5 360
–
3 768
133
–
–
–
133
Ökning genom rörelseförvärv (not 30)
2013-12-31
1 219
4 063
24 070
–
29 352
Redovisat i resultaträkningen (not 11)
-754
-367
2 875
-57
1 697
Ökning genom rörelseförvärv (not 30)
4 772
–
–
1 153
5 925
Minskning genom avyttring av rörelse
–
–
-2 322
–
-2 322
-63
–
–
–
-63
5 174
3 696
24 623
1 096
34 589
Valutakursdifferenser
2014-12-31
PO Söderberg & Partner AB
105
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 23
Uppskjuten skatt (fortsättning)
Koncernen
Uppskjutna skattefordringar
2013-12-31
Övrigt
Summa
–
–
Redovisat i resultaträkningen (not 11)
274
274
Ökning genom rörelseförvärv (not 30)
678
678
Valutakursdifferenser
2014-12-31
-9
-9
943
943
Uppskjutna skatter fördelas enligt följande:
Koncernen
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Uppskjutna skatteskulder
- uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas efter mer än 12 månader
- uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas inom 12 månader
27 757
28 202
6 832
1 150
34 589
29 352
- uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas efter mer än 12 månader
825
–
- uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas inom 12 månader
118
–
943
–
33 646
29 352
Summa uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar
Summa uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skatteskulder, netto
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt
att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Koncernen redovisar inte uppskjutna skattefordringar på 13 439 tkr (14 548 tkr) avseende förluster uppgående till 61 088 tkr (66 130 tkr), som kan utnyttjas mot
framtida beskattningsbar vinst eftersom det inte finns övertygande faktorer som kan påvisa att underskottsavdragen kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster.
106
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 24
Övriga avsättningar
Tilläggs- Annullationsköpeskilling
reserv
Koncernen
Ingående balans 2014-01-01
Totalt
348 133
25 837
373 970
Redovisat i resultaträkningen:
7 111
639
7 750
Ökning genom rörelseförvärv (not 30)
–
812
812
Tillkommande avsättningar under året
20 061
–
20 061
tillkommande avsättningar
Utnyttjat under året
-132 710
–
-132 710
Utgående balans 2014-12-31
242 595
27 288
269 883
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
Långfristig del
65 701
239 879
Kortfristig del
204 182
134 091
Summa avsättningar
269 883
373 970
2014-12-31
2013-12-31
Tilläggsköpeskilling - lång del
10 296
165 016
Tilläggsköpeskilling - kort del
175 843
143 607
Summa avsättningar
186 139
308 623
Moderföretaget
Avsättningarna i koncernen är främst hänförliga till uppskattade tilläggsköpeskillingar. Tilläggsköpeskillingarna är
hänförliga till förvärv av andelar i ett antal partnerbolag samt förvärv av minoritetsandelar i Söderberg & Partners
Wealth Management AB, S&P Administration AB, Söderberg & Partners Investment Consulting AB, Söderberg &
Partners Asset Management AB samt Söderberg & Partners Insurance Systems & Analysis Risk Management KB.
Därutöver görs även avsättningar för annullationsriskreserv avseende erhållna provisioner från livförsäkringsbolag.
Försäkringsbolagens annullationsvillkor sträcker sig normalt sett över en period om tre år varför reserven bedöms
utnyttjas inom denna tidsperiod. Avseende avsättningen för tilläggsköpeskillingen bedöms 195 086 tkr att regleras
inom 1 år och 43 941 tkr att regleras senare än 1 år men inom 5 år. Till den del avsättningarna bedöms komma att
regleras genom kontanta utbetalningar finns dessa medtagna i koncernens likviditetsplanering.
Not 25
Klientmedelsskuld
Klientmedelsskulden uppstår då koncernen hanterar kunders medel. Klientmedelsskulden motsvaras inte enbart
av redovisade klientmedel då det finns utställda kundfakturor och erhållna leverantörsfakturor som hanteras för
kunders räkning (se not 20).
PO Söderberg & Partner AB
107
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 26
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna personalkostnader
2014-12-31 2013-12-31
194 807
147 649
Förutbetalda intäkter
29 275
15
Upplupna provisionskostnader
93 537
96 291
7 595
17 181
325 214
261 136
Övrigt
Summa upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Not 27
Ej kassaflödespåverkande poster
Koncernen
2014-12-31 2013-12-31
Av- och nedskrivningar
13 768
13 497
Resultat från andelar i intresseföretag
-1 370
-1 819
638
2 081
-4 852
-25 525
8 184
-11 766
Förändring av avsättningar
Övrigt
Summa ej kassaflödespåverkande poster
Moderföretaget
2014-12-31 2013-12-31
Av- och nedskrivningar
156
157
Summa ej kassaflödespåverkande poster
156
157
Not 28
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Koncernen
2014-12-31 2013-12-31
För egna skulder och avsättningar:
Övriga säkerheter för skuld till kreditinstitut, inventarier
Summa ställda säkerheter
108
PO Söderberg & Partner AB
1 183
2 333
1 183
2 333
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 28
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser (fortsättning)
Ansvarsförbindelser
Koncernen
2014-12-31 2013-12-31
Borgen till förmån för S & P Assurans AB
6 421
6 421
Borgen till förmån för SPWM Special Clients Services AB
2 000
2 000
Pensionsåtagande täckt av kapitalförsäkring
9 903
–
18 324
8 421
Summa ansvarsförbindelser
Moderföretaget
2014-12-31 2013-12-31
Borgen till förmån för S & P Assurans AB
6 421
6 421
Borgen till förmån för SPWM Special Clients Services AB
2 000
2 000
Kapitaltäckningsgaranti till förmån för S&P Förmåner AB
2 000
–
Kapitaltäckningsgaranti till förmån för Wisetalk AB
2 000
–
Kapitaltäckningsgaranti till förmån för Soderberg & Partners China (Beijing) Ltd
Summa ansvarsförbindelser
4 633
3 860
17 054
12 281
Not 29
Operationella leasingavtal
Åtaganden avseende operationell leasing
Koncernen leasar olika typer av fordon, maskiner och kontorsutrustning enligt uppsägningsbara/ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal.
Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:
Koncernen
2014-12-31 2013-12-31
Inom ett år
51 071
38 897
Senare än ett men inom fem år
31 350
22 259
–
–
82 421
61 156
Senare än fem år
Summa operationella leasingåtaganden
PO Söderberg & Partner AB
109
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 30
Rörelseförvärv
Förvärv under 2014
Per den 1 januari 2014 tillträdde moderföretaget 51 % av aktierna i partnerbolagen S.P. Roslund Stockholm AB och
S.P. FFgruppen AB. Halva köpeskillingen för 51 % av ägandet, 4 102 tkr, betalades genom likvida medel under 2014.
Värderingen av aktierna gjordes enligt samma modell som använts vid tidigare förvärv av partnerbolag per den 2
januari 2009. Utöver ovanstående aktier erhöll PO Söderberg & Partner AB även en option som ger rätt att förvärva
resterande 49 % av aktierna i bolagen från och med den 1 januari 2017 på marknadsmässiga villkor fastställda enligt
samma principer som avseende förvärvet av de första 51 % av aktierna. Säljarna erhöll också en option att sälja sina
resterande 49 % av aktierna i de aktuella partnerbolagen till PO Söderberg & Partner AB från och med den 1 januari
2019 på väsentligen samma villkor som enligt köpoptionsavtalen. I enlighet med IFRS 3 har transaktionerna redovisats som ett förvärv av 100 % av aktierna i bolaget, varvid en bedömning har gjorts av uppskattad köpeskilling för de
sista 49 %. Förvärvet av bolagen har under 2014 bidragit till koncernens resultat efter finansiella poster med 1 981 tkr.
Den 10 december 2014 förvärvade moderföretaget 51 % av aktierna i de norska bolagen Norwegian Broker AS och
Norwegian Claims Link AS. Hela köpeskillingen, 114 173 tkr, reglerades genom likvida medel på förvärvsdagen.
Förvärvet av bolagen har under 2014 bidragit till koncernens resultat efter finansiella poster med 12 215 tkr. Om
förvärvet av bolagen hade skett per den 1 januari 2014, skulle koncernens nettoomsättning uppgå till 1 959 895 tkr
och koncernens resultaträkning visa ett resultat på 217 421 tkr.
Koncernen har under året, genom konvertering av ett konvertibelt skuldebrev om 3 500 tkr, erhållit ytterligare 85 742
andelar i VI SI Closetalk Holding AB. Koncernens innehav gick därmed från 50 % till 65 % och bolaget har övergått
från att klassificeras som intressebolag till koncernbolag. Det tidigare innehavet räknades om till verkligt värde och
vinsten ingår i övriga intäkter i koncernens resultaträkning. Förvärvet av VI SI Closetalk Holding AB har under 2014
bidragit till koncernens resultat efter finansiella poster med -146 tkr.
I början av 2014 förvärvade moderföretaget samtliga aktier i bolaget Söderberg & Partners Asset Management S.A.
Köpeskillingen uppgick till 9 803 tkr och reglerades genom likvida medel.
Under året förvärvade koncernen samtliga aktier i S.P. Risk Consulting Östersund AB. 49 % av innehavet såldes
strax därefter till bokfört värde. Bolaget utgjorde ett lagerbolag vid förvärvstillfället och köpeskillingen uppgick till
50 tkr.
Under 2014 förvärvades även samtliga aktier i Söderberg & Partner Danmark Holding ApS, Söderberg & Partner
Danmark A/S samt Söderberg & Partners Danmark II A/S. 9,09 % av andelarna i Söderberg & Partners Danmark
A/S samt 45 % av andelarna i Söderberg & Partners Danmark II A/S avyttrades sedan till minoritetsägare. Den
totala köpeskillingen reglerades genom likvida medel om 3 595 tkr.
Under 2013 förvärvades 51 % av aktierna i partnerbolaget S.P. Julin Stockholm AB. Under 2014 har 153 tkr reglerats
genom likvida medel. Den kvarvarande skulden uppgår vid årsskiftet 2014 till 14 379 tkr.
Förvärvskulden av förvärvet 51 % av aktierna i S.P. Norr AB som skedde under 2012 har under årets reglerats med
1 023 tkr genom likvida medel. Den kvarvarande skulden för förvärvet uppgår till 21 886 tkr. Under samma år
förvärvades 51 % av aktierna i S.P. Uddevalla AB som har reglerats under innevarande år med 3 126 tkr genom likvida
medel. Den totala skulden för hela förvärvet uppgår till 17 244 tkr vid utgången av 2014.
Under året har förvärvsskulder avseende 2009 års förvärv av sista 49 % av 25 st partnerbolag reglerats med totalt
25 978 tkr genom likvida medel. Den kvarvarande förvärvsskulden för förvärvet av 100 % av aktierna i de 25 partnerbolag som förvärvades 2009 uppgår därmed till 56 794 tkr vid årsskiftet 2014.
110
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 30
Rörelseförvärv (fortsättning)
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:
Norwegian Broker AS &
Norwegian Claims Link AS
2014-12-10
Koncernen
Övriga rörelseförvärv
2014
2014
114 173
17 526
Konvertering av konvertibelt lån
–
3 500
Förvärvsskuld
–
16 302
Verkligt värde på aktieinnehavet före rörelseförvärvet
–
4 082
Köpeskilling
Kontant betalt
Sammanlagd köpeskilling
114 173
41 410
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar
29 239
14 192
Goodwill / Negativ goodwill (-)
84 934
27 218
Norwegian Broker AS &
Norwegian Claims Link AS
Övriga rörelseförvärv
Verkligt
värde
Förvärvat
redovisat
värde
Verkligt
värde
Förvärvat
redovisat
värde
Likvida medel
33 463
33 463
16 315
16 315
Kundkontrakt och kundrelationer
17 184
–
600
–
–
–
170
170
Koncernen
Rättigheter och övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
5 122
5 122
5 535
296
Finansiella anläggningstillgångar
2 758
2 758
–
–
207 027
207 027
3 710
3 710
-3 962
678
-1 285
–
–
–
-812
-812
-204 396
-204 397
-5 933
-5 933
57 196
44 651
18 300
13 746
Kundfordringar och andra fordringar
Uppskjutna skatter, netto
Övriga avsättningar
Leverantörsskulder och andra skulder
Verkligt värde på nettotillgångar
Innehav utan bestämmande inflytande
-28 096
–
-4 108
–
85 073
139
27 218
8 021
Sammanlagd köpeskilling
114 173
44 790
41 410
21 767
Kontant reglerad köpeskilling
-114 173
-17 526
33 463
16 315
-80 710
-1 211
Goodwill
Likvida medel i dotterföretag
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv
PO Söderberg & Partner AB
111
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 30
Rörelseförvärv (fortsättning)
Effekter i kassaflödesanalysen avseende kontant reglerade köpeskillingar avseende rörelseförvärv:
Koncernen
2014-12-31
2013-12-31
-131 699
-100
49 778
276
-30 280
-144 104
-112 201
-143 928
2014-12-31
2013-12-31
Kontant reglerade köpeskillingar avseende rörelseförvärv
-130 475
-100
Kontant reglerade tilläggsköpeskillingar hänförligt tidigare års
rörelseförvärv
- 27 917
-142 357
Netto påverkan på kassaflödet från rörelseförvärv
-158 392
-142 457
Kontant reglerade köpeskillingar avseende rörelseförvärv
Likvida medel i årets förvärvade dotterföretag
Kontant reglerade tilläggsköpeskillingar hänförligt tidigare års
rörelseförvärv
Netto påverkan på kassaflödet från rörelseförvärv
Moderföretaget
Förvärv under 2013
Per den 1 september 2013 tillträdde moderföretaget 51 % av aktierna i partnerbolaget S.P. Julin Stockholm AB. Halva köpeskillingen för 51 % av ägandet, 3 576 tkr, betalades under 2013 genom kvittningsemission av B-aktier i PO Söderberg
& Partner AB. Värderingen av aktierna gjordes enligt samma modell som använts vid tidigare förvärv av partnerbolag
per den 2 januari 2009. Utöver ovanstående aktier erhöll PO Söderberg & Partner AB även en option som ger rätt att
förvärva resterande 49 % av aktierna i bolaget från och med den 1 januari 2016 på marknadsmässiga villkor fastställda
enligt samma principer som avseende förvärvet av de första 51 % av aktierna. Säljaren erhöll också en option att sälja
sina resterande 49 % av aktierna i de aktuella partnerbolagen till PO Söderberg & Partner AB från och med den 1 januari
2018 på väsentligen samma villkor som enligt köpoptionsavtalen. I enlighet med IFRS 3 har transaktionerna redovisats
som ett förvärv av 100 % av aktierna i bolaget, varvid en bedömning har gjorts av uppskattad köpeskilling för de sista
49 %. Förvärvet av bolaget har under 2013 bidragit till koncernens resultat efter finansiella poster med -156 tkr.
Moderföretaget förvärvade 2013-06-07 två lagerbolag, InsClear Holding AB samt InsClear AB. Aktierna i InsClear AB
såldes per den 2013-08-27 till InsClear Holding AB och därefter såldes 50 % i InsClear Holding AB till MM Holding AB.
Förvärvskulden av förvärvet 51 % av aktierna i S.P. Norr AB som skedde under 2012 har under årets reglerats med 1 919
tkr genom kvittningsemission. Skulden har reviderats och ökade med 272 tkr och ger en utgående skuld 2013 om 22 172
tkr. Under samma år förvärvades 51 % av aktierna i S.P. Uddevalla AB som har reglerats under innevarande år med 1 912
tkr genom likvida medel. Även för S.P. Uddevalla AB har skulden reviderats innebärande en ökning av skulden med 377
tkr för att uppgå till 19 790 tkr vid utgången av 2013.
Under året har förvärvsskulder avseende 2009 års förvärv av 51 % av aktierna i 25 st partnerbolag reglerats med totalt
1 698 tkr genom likvida medel. Skulden avseende de resterande 49 % av aktierna i partnerbolagen har under årets reviderats, innebärande en minskning av avsättningen med 331 tkr. Denna minskning har minskat redovisad goodwill från
förvärvet. Under året har reglering skett med 36 181 tkr av skulden för de sista 49 % av aktierna, varav 14 439 tkr genom
emission av eget kapitalinstrument och 21 742 tkr genom likvida medel. Den kvarvarande förvärvsskulden för förvärvet
av 100 % av aktierna i de 25 partnerbolag som förvärvades 2009 uppgår därmed till 81 342 tkr vid årsskiftet 2013.
112
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Redovisningsprinciper samt noter
Not 30
Rörelseförvärv (fortsättning)
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:
Koncernen
2013
Köpeskilling
Kontant betalt
100
Emission av eget kapitalinstrument
3 578
Förvärvsskuld
14 128
Verkligt värde på aktieinnehavet före rörelseförvärvet
–
Sammanlagd köpeskilling
17 806
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar
1 461
Goodwill / Negativ goodwill (-)
16 345
Verkligt värde
Förvärvat
redovisat värde
Likvida medel
276
276
Kundkontrakt och kundrelationer
601
–
Koncernen
Kundfordringar och andra fordringar
1 910
1 910
Uppskjutna skatteskulder, netto
-133
–
Övriga avsättningar
-909
-909
-284
-284
1 461
993
Leverantörsskulder och andra skulder
Verkligt värde på nettotillgångar
Goodwill
16 345
–
Sammanlagd köpeskilling
17 806
993
Kontant reglerad köpeskilling
-100
Likvida medel i dotterföretag
276
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv
176
Not 31
Transaktioner med närstående
Under hösten förvärvade TA Associates en minoritetsandel i Söderberg & Partners. Samtidigt omstrukturerades ägandet
i bolaget, genom att ett nytt holdingbolag, PO Söderberg & Partner Holding AB (registrerat i Sverige), etablerades. PO
Söderberg & Partner AB ägdes vid årsskiftet av PO Söderberg & Partner Holding AB, som har det bestämmande inflytandet över koncernen. PO Söderberg & Partner Holding AB ägdes i sin tur, direkt eller indirekt, i allt väsentligt av Per-Olof
Söderberg, TA Associates och anställda inom koncernen. Per-Olof Söderberg kontrollerade vid årsskiftet 44,7 % av rösterna
och 23,7 % av kapitalet i PO Söderberg & Partner Holding AB. TA Associates kontrollerade 7,41 % av rösterna och 38,9 % av
kapitalet.
PO Söderberg & Partner AB
113
Redovisningsprinciper samt noter | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Not 31
Transaktioner med närstående (fortsättning)
Två styrelseledamöter i moderföretaget samt ytterligare tre ledande befattningshavare ingår i den grupp av minoritetsaktieägare som tidigare
ägt aktier direkt i dotterbolagen Söderberg & Partners Asset Management AB, Söderberg & Partners Investment Consulting AB och Söderberg
& Partners Wealth Management AB. Under 2012 förvärvades samtliga dessa minoritetsposter av moderbolaget, varvid grundköpeskilling
reglerades genom emission av aktier i moderbolaget. De aktuella minoritetsposterna har värderats med i allt väsentligt samma värderingsmodell
som använts för att värdera de aktier i moderbolaget som emitterats som reglering av grundköpeskillingarna. Köpeskillingarna för de förvärv som
skett från de närstående befattningshavarna har därtill fastställts enligt samma principer som för övriga minoritetsaktieägare som sålde aktier i
de aktuella bolagen vid samma tillfälle, innebärande att det pris som erhållits av de ledande befattningshavarna inte är vare sig mer eller mindre
förmånligt än det pris som övriga minoritetsaktieägare erhållit. Därmed bedöms transaktionerna ha skett till marknadsvärde. Moderföretaget
har under 2014 betalat tilläggsköpeskillingar om 65 299 tkr för de aktuella förvärven. Per bokslutsdagen redovisar moderföretaget en skuld för
bedömda ytterligare tilläggsköpeskillingar för de aktuella förvärven uppgående till 68 455 kr, vilken bedöms regleras under 2015.
Koncernen har inte lämnat garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller till revisorerna
i koncernen. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har under innevarande räkenskapsår eller föregående räkenskapsår haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner, som är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende på villkoren, eller
som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad, utöver vad som redogjorts för ovan.
PO Söderberg & Partner AB har ett lån från moderföretaget PO Söderberg & Partners Holding AB som uppgår till 30 000 tkr vid årsskiftet.
Koncernens transaktioner med intressebolag fördelar sig på följande sätt:
Koncernen
2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Köp av varor och tjänster
Wisetalk AB
3 085
5 983
HR Pensionstjänst AB
10 271
8 869
InPro Försäkringsmäklare AB
11 124
12 085
InsClear Holding AB
–
3 749
1 870
896
10 766
–
2 150
–
39 266
31 582
Wisetalk AB
590
864
HR Pensionstjänst AB
112
–
InPro Försäkringsmäklare AB
336
34
Euria AB
787
169
SPWM Special Clients Services AB
SPWM Special Clients AB
SPWM Special Clients Associates AB
Summa köp av varor och tjänster
Försäljning av varor och tjänster
InsClear Holding AB
SPWM Special Clients Services AB
SPWM Special Clients AB
–
350
1 757
3 857
580
1 495
SPWM Special Clients Associates AB
2 331
36
Summa försäljning av varor och tjänster
6 493
6 805
Under 2014 erhöll PO Söderberg & Partner AB utdelning från intressebolagen HR Pensionstjänst AB med 569 tkr (562 tkr) samt
SPWM Special Clients Services AB 200 tkr.
114
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Påskrifter
Not 32
Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång som bedöms få en väsentlig påverkan på koncernens räkenskaper.
Påskrifter
Moderföretagets och koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2015-06-15 för fastställelse.
Stockholm den 25 maj 2015
Per-Olof Söderberg,
Håkan Wersäll
Styrelseordförande
Gustaf Rentzhog,
Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har lämnats den 25 maj 2015.
Michael Bengtsson,
Auktoriserad revisor
PO Söderberg & Partner AB
115
Revisionsberättelse | Årsredovisning och koncernredovisning 2014
Revisionsberättelse
Till årsstämman i PO Söderberg & Partners AB
Org nr 556659-9964
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för PO Söderberg & Partners AB för år
2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna
62–115.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial
Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.
116
PO Söderberg & Partner AB
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 | Revisionsberättelse
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
PO Söderberg & Partners AB för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst har jag granskat
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm 2015-05-25
Michael Bengtsson
Auktoriserad revisor
PO Söderberg & Partner AB
117
118
PO Söderberg & Partner AB
Kontaktuppgifter
Söderberg & Partners
Wisetalk
Besöksadress: Regeringsgatan 45
Postadress: Box 7785,
103 96 Stockholm
Telefon: 08-451 50 00
Fax: 08-451 50 99
E-post: [email protected]
www.soderbergpartners.se
Besöks- och postadress:
Drakegatan 5,
412 50 Göteborg
Telefon: 08-55 113 113
E-post: [email protected]
www.wisetalk.se