Biogas Skaraborg (broschyr) - Skaraborgs Kommunalförbund

SKARABORGSGAS
BIOGAS
BOKA EN STUDIERESA TILL BIOGASREGIONEN
Det finns en potential att årligen producera fordonsgas till 130 000 bilar
bara från restprodukter från jordbruken i Skaraborg.
I den här foldern presenteras biogasanläggningar
i Skaraborg av skiftande karaktär och storlek. Alla
tar emot studiebesök och delar med sig av sina
kunskaper och erfarenheter.
N&N Resor
Malma Gård, 533 96 Götene
Tel. 0511-502 46
E-post: [email protected]
Hemsida: www.nnresor.se
Utvecklingsprogrammet SkaraborgsGas är vår gemensamma plattform
för att realisera och utveckla potentialen att producera
biogas på gårdsnivå.
Biogas är bra för miljön och skapar en positiv
utveckling för landsbygden och lantbruksnäringen.
Det går utmärkt att göra en studieresa till de
olika anläggningarna och kombinera detta med en
kortare eller längre kurs i förnyelsebar energi på
Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda.
N&N Resor är specialiserade på att arrangera resor med
anknytning till skog- och lantbruk. Företaget är medlem i
Agricultural Tour Operators International.
Olika aktörer, privata och offentliga,
samverkar för att bygga upp ett
framtida biogassystem i
Skaraborg.
Per-Ove Persson, projektledare
för SkaraborgsGas, 0511-248 60
BIOGAS SKARABORG
Den samlande lantbrukarkraften för lönsam biogasutveckling i Skaraborg. Organisationen arbetar för
bra affärsmässiga villkor för produktion och försäljning av biogas, substrat och rötresthantering.
Kontakt: Mats Larsson, ordförande, 0708-20 32 64
Följande organisationer finansierar och samverkar i projektet SkaraborgsGas
Besöksmål
Kommunernas samarbetar för att öka produktionen av biogas som en del av den hållbara regionala
utvecklingen. Biogas stimuleras genom investeringar, kollektivtrafik och offentlig upphandling.
Kontakt: Pascal Tshibanda, 070-349 80 18
VILL DU VETA MER OM BIOGAS I SKARABORG: WWW.BIOGASREGIONEN.SE
biogas_skaraborg_6sid.indd 1
SKARABORGSGAS
Foton och text: Pascal Tshibanda
Foldern är framtagen i samarbete med
LH Tryck AB, Ulricehamn • 2010
SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND
Biogas
Skaraborg
2010-05-25 12.57
Besöksmål
Besöksmål
GÅRDSANLÄGGNINGAR
STORSKALIGA ANLÄGGNINGAR
HÖGEBO, GÖTENE
Byggd av Götene Gårdsgas AB och i anläggningen
rötas främst flytgödsel samt även en del fastgödsel
från svin. Produktionen ligger på 1 095 MWh per
år. Energin som utvinns blir elektricitet via ett
kraftvärmeverk och värme via en gaspanna.
SKÖVDE
Biogasanläggning är ett samarbetsprojekt mellan kommunen
och Skövde Slakteri AB. Här rötas slaktrester, kommunalt
slam och produktionen ligger på cirka 11 315 MWh per år.
Gasen uppgraderas till fordonsbränsle, den används även för
produktion av värme till reningsverket och fjärrvärmenätet
och för att producera hetvatten till slakteriet.
Kontakt: Lars Åslund tel. 070-626 83 90
Kontakt: Pernilla Bratt tel. 0500-49 87 08
BRUNSBO, SKARA
TÅSEN,
NATURBRUKSGYMNASIET, SÖ
TÖREBODA
s
På naturbruksgymnasiet Sötåsen röta
drygt
främst gödsel och vall. Produktion är
nns blir
800 MWh per år. Energin som utvi
gningen,
elektricitet och värme. Biogasanläg
AB, ansom är byggd av Götene Gårdsgas
elever
vänds för utbildning både av skolans
samt av andra intresserade.
rdnar
Naturbruksgymnasiet Sötåsen ano
ebar
kurser och utbildningar inom förnyels
sök.
energi och tar gärna emot studiebe
Kontakt: Anders Assarsson,
0506-168 00
biogas_skaraborg_6sid.indd 2
Byggd av Götene Gårdsgas AB och i anläggningen
rötas främst flytgödsel från gårdens slaktgrisproduktion. Här används en tvåstegsrötning och de
bägge rötkamrarna rymmer 270 m3. Produktionen
är beräknad till cirka 750 MWh per år.
Kontakt: Anders Gustafsson, 0708-20 84 63
STORA SVENSTORP, GÖTENE
Detta är den första prototyp som Götene Gårdsgas
AB byggde 2005. Idag är företaget en del av
koncernen Sveaverken. Rötkammaren rymmer
220 m3 och rötar cirka 3 500 m3 svinflytgödsel per
år. Gasproduktionen är knappt 760 MWh per år
och används till elproduktion och värme.
Kontakt: Bo Johansson tel. 0705- 52 24 02
FALKÖPING
et och
Slam från det kommunala reningsverk
substrat.
organiskt hushållsavfall används som
n till
Göteborg Energi uppgraderar biogase
asen till att
fordonskvalité. I dagsläget räcker biog
försörja 300 personbilar.
odellen,
Kommunen har utvecklat Falköpingsm
utveckla
som används internationellt för att
biogas i lokalsamhällen.
Kontakt: Ida Helander
tel. 0515-88 52 40
LIDKÖPING
Swedish Biogas International, Göteborg Energi, FordonsGas Sverige och Lidköpings kommun samverkar för att
bygga en anläggning för flytande biometan.
MARIESTAD
SKARA
Avloppsslam från kommunens reningsverk, ytterligare fyra mindre reningsverk
och från enskilda avlopp är basen i biogasproduktionen. Den biogas som produceras
används till värmeproduktion.
SITA Sverige AB och kommunen samverkar kring produktionen av deponigas. Mellan 7 000 och 10 000 MWh per
år utvinns från deponin. Gasen går via en ledning in till Skara
för fjärrvärmeproduktion.
Kontakt: Rickard Emteborg, 0511-245 13
Anläggningen beräknas stå klar vid årsskiftet
2011/2012 och kommer då att leverera flytande
biometan till femtusen bilar som kör 1 500 mil per år.
Kontakt: Owe Ekman, 0501-75 61 86
GÖTENE
Kontakt: Yvonne Träff, 0510-77 01 93
På denna anläggning rötas kommunalt avloppsslam, cirka 120 MWh per år blir
elektricitet och cirka 240 MWh blir värme.
Det kommunala bolaget Götene Vatten och Värme
producerar 4 745 MWh biogas per år. Biogasen omvandlas till elektricitet via en Turbec gasturbin och till värme via
en gaspanna.
Kontakt: Mikael Jonson, 0504-181 36
Kontakt: Joakim Andersson, 0511-38 63 07
TIBRO
2010-05-25 12.58