Checklista miljöhänsyn

Checklista miljöhänsyn
Vid förekomst av biologiska eller kulturhistoriska värden finns skyldighet att ta hänsyn till dessa. Den
här listan är tänkt som ett stöd inför olika väg- och släntarbeten som påverkar vägområdet eller
området runt omkring och innehåller de källor som finns om värdefulla naturmiljöer.
Objekt definierade av Trafikverket, Miljöwebben:
Ja
Nej
Allé
□
□
Artrik vägmiljö
□
□
Grodpassage
□
□
Vattenfaunapassage
□
□
Kulrturminne
□
□
Kulturbro
□
□
Solitära träd
□
□
Utterpassage
□
□
Viltpassage
□
□
-
Om ja på någon ovanstående kontakta miljöspecialist TRV
Vem:…………………………………………
Datum: …………………………………….
Rödlistade arter reg. i Artportalen
Rödlistade arter, fynd (insekter, mossor, kärlväxter)
-
□
□
Om ja
o vilken art: …………………………………………..
o kontakt med miljöspecialist TRV
Vem:…………………………………………
Datum: …………………………………….
Skyddad natur, Naturvårdsverket
Natura 2000
□
□
Vattenskyddsområde
□
□
Naturvårdsområde
□
□
Nationalpark
□
□
Naturreservat
□
□
Naturminne
□
□
Kulturreservat
□
□
Biotopskydd
□
□
Andra riksintressen
□
□
Djur- och växtskyddsområde
□
□
Större vattendrag
□
□
-
Om ja
o Kontakt med länsstyrelsen
Vem:………………………………………..
Datum:…………………………………….
Kulturobjekt reg. i fornsök
Kulturobjekt registrerade
-
□
□
Om ja
o vilken typ: ……………………………………………..
o kontakta miljöspecialist TRV Vem:………………………………………….
Datum: ……………………………………..
Förändring av naturmiljön och trumbyten
Ingrepp som innebär väsentlig förändring av naturmiljön kräver samråd med länsstyrelsen även om
ingreppet ej är tillståndspliktigt.
Trumbyten i större vattendrag skall anmälas till länsstyrelsen.
-
Kontakt länsstyrelsen
Vem:………………………………………...
Datum:……………………………………..
Viss miljöfarlig verksamhet
Om upplag eller annan ”viss miljöfarlig verksamhet” planeras krävs samråd med kommunen
-
kontakt med Miljökontoret
Vem:…………………………………………
Datum:……………………………………..
Samråd med markägare
Vid vattenverksamhet, arbete i alléer
-
kontakt med markägare
Vem:………………………………………..
Datum:…………………………………….
Länkar
Objekt definierade av Trafikverket - Miljöwebben:
http://trvweb2/Miljowebb/ApplicationForm.aspx (kräver behörighet)
Skyddad natur, Naturvårdsverket:
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Hotade/skyddade arter i artportalen:
https://artportalen.se (kräver inlogg och behörighet för komplett information)
Kulturobjekt i fornsök:
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html