Begäran om registrering

Registrering på kurs
2015‐09‐10 Begäran om registrering
Jag vill bli registrerad på program/programkurs/fristående kurs: ________________________________________________________________________________
Regler vid avbrott på registrerad kurs
Enligt rektors beslut om “Regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering” (Dnr LiU 750/06‐40) ska avbrott i studier registreras i LADOK. Studieavbrottet kan gälla tidigt eller sent avbrott på kurs. Tidigt avbrott: om du anmäler avbrott inom tre veckor efter kursstart, förutsatt att du inte har blivit godkänd på något prov i kursen. Tidigt avbrott innebär att du kan ansöka till kursen kommande terminer. Sent avbrott: om du anmäler avbrott mer än tre veckor efter kursstart, eller blivit godkänd på något prov i kursen. Sent avbrott innebär att om du vill återuppta dina studier, och omregistrera dig på kursen, endast får göra det i mån av plats. Alla studenter som inte tänker slutföra sin kurs på Linköpings universitet är skyldiga att anmäla avbrottet till den institution där kursen bedrivs. Institutionen eller Centrala studerandeexpeditionen lägger in avbrottet i LADOK. Härmed intygas att jag har läst och förstått ovanstående regler. Datum Personnummer ______________________ ______________________________________ ååmmdd Underskrift _____________________________________ E‐post ___________________________________________ ååmmdd‐xxxx Namnförtydligande _______________________________________ Texta Om blanketten inte kan lämnas in personligen så kan den skickas till adressen nedan, faxas till 013285810 eller mailas som scannad pdf‐fil till [email protected] Enheten för Studentinformation och vägledning
Centrala studerandeexpeditionen, Hus Zenit
SE-581 83 Linköping