Välkommen till Nicopiakören

Välkommen till Nicopiakören!
Information till nya medlemmar
Kort historik
Information om våra repetitioner
•
1960 bildades ABF- kören i Nyköping.
Kören bestod då av 16 damer och 8
herrar.
Kören trillas för repetitioner i Franciskuskapellet,
Vildg'åsvägen 8 i Nyköping. Vi hjälps åt aU möbleraiore
repetitionens början och ställer iordning efteråt.
•
1977 bytte kören namn till det mer lokalt
klingande Nicopiakören
men förblir anslutna till ABF.
Vi övar vaIje tisdag mellaI1 klockaI1 19.00 och 21.00
med en kort paus for intag av medhavd frukt eller aI1l1aI1
förfriskning.
•
1992 ansluter sig kören till
Musikkedjan i Nyköping, en
paraplyorganisation som omfattar cirka 25
körer och musikgTUpper.
Om du kommer sent och dörren är låst, ring något av
telefolUlUmren nedaI1, så kommer någon och öppnaI"
070-720 1301,070-3578825 eller 070-038 1894-.
•
200 l tog vår nuvarande körledare
Susanne Forslund över rodret.
•
2014 har antalet glada sångare varit mnt
65 personer.
•
2015 firar kören sitt 55-årsjubileum.
Enligt gällaI1de regler, är du somuy, välkol11l11en att käI1l1a
dig för vid tre övningstillGillen. Om du efter det bestäInmer
dig för att bli medlem, pratar du med din stäInIlskal som taI"
dina personuppgifter. Om du väljer all lille fortsätta vill vi att
du lämnaI" igen de noter du erhållit under provperioden.
Om du inte haI' möjlighet att närvaI'a vid någon repetition ser
vi gärna att du aI1mäler din ii'ånvaI"o till respektive stäInIlskal.
SOpraIl: Britt KaI'lsson, Un: 0155-21 4396/070-038 1894
Alt: Gunnela Österberg, Un: 0155-21 9888
Tenor & bas: Kalle Andersson, Un: 0155-26 93 06
Musik skall byggas utav glädje, av glädje bygger man musik.
Musik, det får ni ändå medge, gör glädjen ännu mera glädjerik!
Framträdanden
Som medlem förväntas du delta vid körens framträdanden. Det kan dock filmas giltiga skäl att avslå som
exempelvis:
~
när du inte har hunnit lära dig lillräckligt
~
forhinder på gnmd av ordinarie arbete
~
vid sjukdom eller av andra personliga orsaker
Det är viktigt att du meddelar vår körledare förhinder i god tid!
Det gör det möjligt for henne aU bedöma om vi blir tillräckligt många för att kunna genomföra
framträdandet och/eller planera repertoaren efter de givna forutsäLlningarna.
Vid våra framträdanden använder vi svart eller vit grundk1ädsel beroende på lillfålle.
KlädseLl kompletteras sedan med schalar för damer och flugor för herrar. Dessa lånas ut av kören och
förvaltas av materialkommiltcn. Vi använder svarta pärmar under fi'amträdanden.
Övrig information
Provsjungning
Medlemsavgifier
Terminsavgiften, vars belopp beslutas av
årsmötet, är för närvarande 400 Sek
eller 200 Sek för en halv termin.
För att man, som ny, skall få så bra förutsättningar
som mqjligt kommer vår körledare aU be om en
liten stund på egen hand med dig. Delta för att få
en uppfattning om hur mycket du kan och i vilken
sL-imma du hör hemma.
KörlediUC:
Susanne Forslund, Un: 070-038 1894
SIJ7c:1sens ordföriUJde
Birgitta L'U'sson, tfn: 070-357 88 25
SI)'lc:1sens schc:lerdlC:
Anneli Bjurvald, Un: 072-743 14 05
SI)FJC:lsens Kassör
Rolf Lind, tfn: 0155-21 9431
Vår repertoar
Information om övriga uppdrag inom styrelsen
och kören framgår av medlemsförteckningen
som films tillgänglig hos kassören
Körens repertoar är bred och vi sjunger allt från
klassiskt till rock, traditionellt till modernt och
kyrkligt till världsligt. Oavsett vad vi sjunger är glädjen
över att kUlma göra det tillsammans påtaglig.
vÄL MÖTT HOS OSS I NICOPIAKÖREN!