Få översikt över hela inköpsprocessen

COMBITECH.SE/UTBILDNING
Inköp och leverantörsrelationer
Få översikt över hela
inköpsprocessen
Inköp har fått en allt viktigare roll inom företag de senaste
åren. I takt med att marknaden efterfrågar kortare produktlivscykler, kortare leveransledtider och högre grad av
kundanpassningar har företag generellt ökat fokus på
kärnkompetens och att outsourca aktiviteter. Ökad
outsourcing leder till fler leverantörskopplingar. Detta i
kombination med strävan att kunna erbjuda mer flexibilitet, snabbare respons
och mer kundanpassning till allt lägre kostnader leder till väsentligt ökad komplexitet. Hur
kan du som inköpare hantera denna komplexa situation?
BESKRIVNING. Kursen ger en översikt över hela
MÅLGRUPP. Kursen vänder sig till dig som arbetar
inköpsprocessen och framhåller vikten att beakta
hela samverkanslivscykeln och produktlivscykeln för
ett totalkostnadssynsätt på inköp. Här betonas även
inköparens roll inom produktutveckling,
konstruktion och eftermarknadsservice.
med, eller avser arbeta med inköp, men även du som
kommer i kontakt med inköpsfunktioner.
Både klassiska inköpsverktyg såsom Kraljics
inköpsmatris och senaste forskningsresultaten på
inköpsområdet kommer att behandlas. Teorin
blandas med praktiska övningar.
Kursen tar sin utgångspunkt i det egna företagets
inköpsorganisation men behandlar även kopplingar
till andra företag i försörjningskedjan.
Till skillnad från traditionella inköpskurser har
denna kurs ett tydligt produktionsperspektiv och
utgår från det tillverkande företagets komplexitet.
Metoder för att anpassa inköpsstrategi efter grad av
kundorderstyrning och kundanpassning av inköpta
artiklar och komponenter kommer att introduceras.
FÖRKUNSKAPER. Inga specifika förkunskaper behövs,
även om generella kunskaper om materialflöde och
logistik är önskvärt.
MÅL MED KURSEN . Efter genomgången kurs kommer
du att ha kunskap om de olika delarna i en inköpsprocess samt hur du som inköpare kan bidra till ditt
företags lönsamhet och konkurrenskraft. Du kommer
att ha förutsättningar för att kunna identifiera
lämplig inköpsstrategi i olika situationer samt kunna
genomföra välgrundade leverantörsval, leverantörsutvärderingar och leverantörsutveckling.
KURSLÄNGD. 2 dagar
KURSANSVARIG. Christoffer Eek
SPRÅK. Svenska och engelska
KURSKATEGORI. Logistik, inköp och kvalitet
KURSINNEHÅLL
§ Klassiska inköpsverktyg i kombination med
tydliga produktionsstrategiska perspektiv
§ Försörjningskedjan utifrån det egna
företaget
§ Teori och praktiska övningar