Länk till trycksaken - Plan Sju kommunikation AB

Unga forskare
En satsning på skarpa hjärnor i Norrbotten
BAKOM ”UNGA FORSKARE” FINNS MODIGA FINANSIÄRER
Luleå kommun, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens Forskningsråd, Norrbottens läns landsting
Unga forskare
En satsning på skarpa hjärnor i Norrbotten
LARS STEHN
Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
GODECKE BLECKE
Allt är inte vatten som porlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
KENTARO UMEKI
Mindre sot med vågornas ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
JENS HARDELL
Het kunskap om friktion och slitage. . . . . . . . . . . . . . . . 13
FAIZ ULLAH
Salt lösning på globalt problem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MARCUS BJÖRLING
Stickspåret som kan bli världsnyhet . . . . . . . . . . . . . . . . 19
GULNARA ZHABELOV
Energivinster med smarta ”proncumenter”. . . . . . 21
DAMIANO VARAGNOLO Matematik som språk och tanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
Unga forskare – en stor
satsning i en modig region
F
orskning och utveckling är betydelsefullt för
framtidens näringsliv och samhälle. Norrbot­
tens Forskningsråd startade 1986 för att stödja
vetenskap vars resultat är viktigt för länet. Stiftare är
länsstyrelsen och landstinget i Norrbotten och Luleå
tekniska universitet.
Men bakom all forskning finns det forskare. Ny­
fikna och fantastiska människor som brinner för att
lösa gåtor. Vi vill att de ska göra det på Luleå tekniska
universitet och inte någon annanstans i världen.
Därför satsar vi i Norrbottens Forskningsråd särskilt
stort på unga forskare tillsammans med våra stiftare
samt Luleå kommun. ”Unga” kallas de när det har
gått högst fem år sedan de tog sin doktorsexamen. De
har skaffat sig betydande kunskaper och kontaktnät
inom sina områden och kan välja att förverkliga sina
idéer var som helst.
U
nga forskare är en kraftfull utlysning där tre
års arbetsro är moroten. Värdefull tid som
dessa engagerade människor får ägna åt ny­
skapande och kvalificerad forskning. Vi prioriterar
dem som har projekt som stärker Luleå tekniska
4
universitets vetenskapliga position och bidrar till
Norrbottens utveckling.
Finansiering utgår med maximalt en miljon
kronor per år i två år med möjlighet till ett tredje
år för projekt som utvärderas positivt. Totalt stöd
till en person är därför tre miljoner kronor fördelat
på tre år.
Att satsa på lovande personer ökar chansen till
stora forskningsgenombrott. Visst vore det fantas­
tiskt om fler världsnyheter inom forskningen kom
från Norrbotten? Framgångsrika forskare löser stora
problem och förbättrar världen. Dessutom är de till­
växtmotorer som tack vare sin kompetens attraherar
doktorander och forskarkollegor.
Satsningen Unga forskare är modig och modern.
Den är en bild av det nya Norrbotten, en region som
utvecklas och utvecklar i dialog med världen. 
Lars Stehn
VD, Norrbottens Forskningsråd
5
GODECKE-TOBIAS BLECKEN
Universitetslektor, VA-teknik
Luleå tekniska universitet
6
Allt är inte vatten som porlar
Det porlar och rinner i gatubrunnar och diken men på sin väg drar vattnet med sig föroreningar.
Att fördröja och rena dagvatten innan det når vattendragen blir mer och mer aktuellt.
Likaså att förebygga översvämning och att använda dagvatten för att skapa miljöer.
TEXT: GUNNEL E VIDÉN
U
nder marken finns förstås ett ledningssystem
för avlopp som går till reningsverk. Men i ett
annat ledningssystem rinner dagvattnet och det
leds orenat ut i närmsta vattendrag. I Luleå finns över
200 utsläppspunkter. Det är den ingenjörskonst som
vi är vana vid. Det är hög tid att utveckla alternativen,
inte minst för att miljökraven kommer att bli hårdare
och flödena av dagvatten ökar med urbanisering och
klimatförändringar.
– Det finns många andra sätt att transportera
dagvatten som är mer miljövänliga, säkrare mot
översvämningar och mycket vackrare. Öppna
dag­vattensystem som både renar, fördröjer och
leder bort vattnet. En grön infrastruktur som inte
bara löser ett problem utan också tillför nya
värden, berättar Godecke Blecken, forskare vid
Institutionen för samhällsbyggnad och natur­
resurser vid LTU.
Gröna tak i kallt klimat
Gröna tak är ett exempel, där tar växterna hand om
det mesta vattnet. En av de utmaningar som Godecke
Blecken och hans kollegor arbetar med är att hitta
växter som tål vårt kalla klimat.
– Vi ska prova oss fram med olika fetbladsväxter för
att se vad som fungerar, säger Godecke Blecken.
Godeckes eget cykelskjul är ett av Luleås två gröna
tak. Där provar han sig fram. Även på det andra gröna
7
taket, på en flerfamiljsfastighet på Köpmangatan,
kommer försök att genomföras.
Vackra regnträdgårdar renar vatten
Dagvatten kan också tas om hand med biofilter i en
”rain garden”. Det är växtbevuxna bäddar där mycket
vatten tas upp av växterna och det som blir över
filtreras och renas i det anpassade sedimentet. Andra
metoder är svackdiken där vatten rinner långsamt,
filteranläggningar, fördröjningsanläggningar och dag­
vattenvåtmarker. Tekniken och metoderna finns, men
utvecklingen går ändå långsamt.
Gamla gränser hindrar nytänkande
Godecke Blecken säger att hela systemet är trögför­
änderligt. Det handlar om traditionella ingenjörer
och planerare. Det handlar också om att vissa vinster
med hållbara dagvattenlösningar är svårplacerade i en
kommunal budget, som minskad översvämningsrisk
till exempel. Den risken kanske bara uppstår vart
hundrade år. Och hur värderar man renare vatten i
fjärdar och vattendrag?
– Underhållet är också en utmaning. Den kom­
munala organisationen är mer i fas med de gamla
lösningarna. En rain garden till exempel, är det en
grön yta eller en dagvattenanläggning? Ja, det är ju
egentligen både och, men är det då park eller VA som
ska underhålla den?
Ett öppet dagvattensystem involverar flera kom­
munala förvaltningar och ofta andra intressenter. Det
kräver samarbete och gränsöverskridande planering.
Det är svårare än man tror.
Hållbara lösningar kräver hållbar samverkan
Godecke Blecken är intresserad av de processer som
krävs för långsiktigt underhåll av grön dagvatten­
hantering. Han har sett alltför många bra satsningar
förspillas eftersom de slutar fungera efter en tid. Som
8
exempel berättar han om vattengenomsläpplig asfalt
som finns på ett par gator i Gammelstad och i Hapa­
randa. Det var en lyckad satsning men nu har asfalten
täppts igen av stoft och sand eftersom gatorna inte
har rengjorts som de ska. Lösningen fungerar inte
längre för dagvattenhantering.
– Det är ofta problem med bryggan mellan genom­
förande och fortsatt underhåll. Det saknas rutiner och
praxis, säger Godecke Blecken
Hållbarhet åstadkoms alltså inte bara med rätt
teknisk lösning, det krävs också människor som
samverkar långsiktigt och flexibelt. Det första har
kommit långt men det andra är fortfarande ett hinder
för utveckling.
I Luleå finns ledande kompetens
Luleå tekniska universitets kompetenskluster inom
dagvattenhantering är det främsta i landet och ett av
de ledande i Europa. Kunskap från Luleå kan bli av­
görande för ett brett införande av hållbar och modern
dagvattenhantering.
Medlen från Norrbottens forskningsråd ger Go­
decke Blecken och hans kollegor möjlighet att komma
flera steg vidare. Nu arbetar de för att anpassa öppna
dagvattenlösningar för kallt klimat, utveckla möjlig­
heterna för effektivt underhåll samt utveckla andra
värden som öppna dagvattenanläggningar kan ge. 
DAGVATTEN
”Dagvatten” består av
regn och smältvatten
som rinner av från tak,
gator och andra hårda
ytor. Att avvattna staden och transportera
bort dag­vattnet har
vi för det mesta löst
med gatubrunnar och
ledningar under mark
som leder dagvattnet
till närmsta vattendrag utan rening.
Dagvatten är förorenat eftersom det tar
med sig tungmetaller,
olja, partiklar, bakte­
rier och annat på sin
väg ner till rörledningarna.
KENTARO UMEKI
Biträdande professor, Energiteknik, Luleå tekniska universitet
Mindre sot med vågornas ljud
Det finns en vision att skapa ett ”fossilfritt” samhälle till 2030. Om det ska bli verklighet
behövs ny teknik och nytt tänkande, inte minst beträffande våra fordon. Enligt energiforskaren
Kentaro Umeki kan biobränsle vara en av nycklarna. Men då måste först mängden sot som
bildas vid produktionen reduceras ordentligt. Lösningen kan vara ljud.
TEXT: VIKTOR JOHANSSON
9
N
orrbotten har enorma möjligheter att tillverka
eget biobränsle från skogsindustrins restpro­
dukter som rötter, bark och grenar.
– Energi är en avgörande framtidsfråga för hela
världen. Vi måste utveckla alternativ till fossila medel,
och här är biobränsle lovande. Det är häftigt att rest­
produkter kan omvandlas till värdefull energi, säger
Kentaro Umeki.
En effektiv och pålitlig tillverkning av biobränsle
skulle på sikt kunna göra Norrbotten oberoende
fossila drivmedel. Men det finns ett problem som
först måste lösas. Eller snarare lösas upp.
Idén om ljud
Rätt med ljud
Kentaro Umeki kom i kontakt med en intressant
studie om förbränning som tidigare utförts vid uni­
versitet i Luleå.
– Det är känt att förbränning i en motor skapar
ljud. Studien visade att om ljudnivån var tillräckligt
hög kunde ljudvågorna påverka eller skada både
motor och gas.
Den upptäckten skulle visa sig bli viktig.
Aha-ögonblicket uppstod när Kentaro Umeki och
hans kollegor genom en slump lyckades koppla
samman två helt skilda forskningar.
– På den ena sidan hade vi studien från universi­
tetet i Luleå om hur ljud kan påverka gasen i en
förbränningsmotor. På den andra sidan hade vi
en annan studie som visade att sotbildningen troligen
kan minskas om gasen i tanken blandas så pass bra
så att träpartiklarna hamnar nog långt från varandra.
Om nu ljudvågorna påverkar gasen vid förbränning,
samtidigt som bättre blandning kan motverka sot­
bildning, då kanske vi borde experimentera med att
tillsätta ljud vid förgasningen, säger Kentaro Umeki.
Högtalare placerades ut vid förgasningslågan intill
tankens mynning, i närheten av där sotet bildas.
Sedan överlämnades jobbet åt ljudets vågor.
Det visade sig att idén fungerade. Inte nog med
att ljudvågorna blandade runt gasen bättre. När det
skedde separerades träpartiklarna mycket riktigt
tillräckligt långt från varandra och sotbildningen
reducerades kraftigt.
Sot
Biomassa består av träpartiklar. När de löses upp i
tanken under förgasningen klumpar vissa ämnen ihop
sig och bildar tjära och sot. När gasen från tanken
passerar genom synteskatalysatorn tätnar kataly­
satorn igen och tappar sin effekt. Processen måste då
avbrytas för rengöring och avbrotten gör produktio­
nen kostsam, ineffektiv och opålitlig.
Om biobränsle ska kunna ersätta fossila driv­medel måste mängden sot och tjära i gasen redu­ceras ordentligt. Men hur ska det gå till?
10
Nödvändig separation
BIOBRÄNSLE
En teori var att om träpartiklarna befann sig längre
från varandra när de väl började lösas upp i tanken, så
skulle sammanklumpningen av olika ämnen troligen
försvåras och sotbildningen reduceras. Men där upp­
stod nästa kritiska fråga: hur separerar man träpartik­
larna på ett effektivt och pålitligt sätt?
Tillverkningen av biobränsle kan ske genom förgasning,
en process där biomassan via förbränning utan syre blir
till väte och kolmonoxid. Med hjälp av en katalysator
förvandlas gasen sedan till flytande biobränsle.
Rätt ljud
Just nu utforskar Kentaro fenomenet ytterligare för
att komma underfund med vilket ljud som fungerar
bäst. Däri ligger projektets utmaning.
– Just nu undersöker vi vilken decibel och frekvens
som ger den perfekta blandningen. Målet är att jobba
fram en programvara som kan simulera vilket ljud
som fungerar bäst. På så sätt kan vi paketera en pro­
dukt och göra lösningen universal.
Helt rätt plats
Enligt Kentaro Umeki har Norrbotten en perfekt
blandning av industrier och när det gäller studier av
grön energi är universitetet världsledande. Men det
som inte minst gör Norrbotten till en lovande produ­
cent av just biobränsle är tillgången på råvara.
– Skog kan inte flytta. Då måste produktionen, före­
tagen och jobben lämpligen också finnas här, och då ska
så klart forskningen bedrivas här, säger Kentaro Umeki.
På sikt kan biobränsle utvecklas till ett kostnads­
effektivt, hållbart och lokalt producerat alternativ till
fossila drivmedel. Tack vare ljudvågor. 
11
JENS HARDELL
Biträdande professor, Maskinelement
Luleå tekniska universitet
12
Het kunskap om friktion
och slitage
Forskningens kärna är att kontrollera och förutse. Så även inom tribologi. Jens Hardell berättar
att 30 procent av energin i fordonsbränsle förspills på grund av friktion. Två till fyra procent av
världens samlade BNP förloras på grund av otillräcklig smörjning och slitage. Det finns alltså
mycket att vinna på att kontrollera och förutse friktion och slitage.
TEXT: GUNNEL E VIDÉN
T
ribologisk kunskap är en nyckelfaktor både
ekonomiskt och miljömässigt och mycket är
outforskat. Det område som har blivit Jens Har­
dells arbetsfält är högtemperaturtribologi.
– Vi har länge vetat att friktionen oftast minskar
vid höga temperaturer. Vi vet också varför den gör
det. Däremot vet vi inte hur det kan kontrolleras och
styras, och det intresserar mig, säger Jens Hardell.
Den gåtan hör till grundforskningsdelen i Jens
Hardells arbete. Han berättar att vid temperaturer
kring 400 grader bildas ett oxidskikt på metall, ett
skikt som har smörjande effekt och skyddar ytan.
– Vi studerar skiktet på molekylnivå. Drömmen
är att kunna skapa det skiktet artificiellt redan från
början men för att komma dithän behöver vi veta
mycket mer.
Jens Hardell undersöker vad som händer tribo­
logiskt vid olika hastigheter, tryck, temperatur och
materialkombinationer. Genombrottet vore att kunna
ta fram processkartor som exakt beskriver de tribo­
logiska förhållandena vid en viss kombination för ett
visst material. Sådan information skulle vara mycket
användbar i industrin och spara både dyrbar ställtid,
energi och material.
13
Ett skikt som överraskade
En aha-upplevelse kom när Jens Hardell och hans kol­
legor såg att det finns ett segt skikt mellan material
och oxidskikt. Det hade de anat innan men inte sett
det på just detta stålmaterial.
– Den upptäckten leder oss framåt. Hur och när
bildas det där mellanskiktet? De experiment vi gjort
pekar på några olika saker. Vi har också provat att
först bilda skikten och sedan låta materialet svalna
innan det hettas upp igen. Då fanns skikten kvar och
det är önskvärt när man eftersträvar motståndskraft
mot slitage, säger Jens Hardell.
Den här upptäckten presenterade Jens Hardell på en
välbesökt nötningskonferens i Toronto vilket väckte
stort intresse.
Konkret nytta i industrin
Om det finns mycket outforskat inom högtempe­
raturtribologi så finns det ännu mer kvar att göra
inom applikationen presshärdning. Den industrinära
forskning som Jens Hardell arbetar med handlar om
det. Samarbetet med Gestamp HardTech i Luleå pågår
sedan mer än tio år. Presshärdning är en effektiv me­
tod för att skapa fordonsdetaljer av stål med mindre
materialåtgång (lättare vikt) och samma eller högre
styrka och säkerhet. Det heta stålämnet formas och
härdas i samma moment i ett presshärdningsverktyg.
– Vi har ett nära samarbete. Luleå har en unik
infrastruktur för undersökningar och tester med uni­
versitetets Tribolab och Gestamp HardTechs pilotan­
läggning, säger Jens Hardell.
Samarbetet och utrustningarna är en konkurrens­
fördel i rekryteringen av forskare och doktorander.
För Gestamp HardTech innebär det konkurrensförde­
lar eftersom utvecklingen av presshärdningsverkty­
gen är en nyckel för effektiv och lönsam produktion.
Verktyget är nyckeln – Rätt material och yta
Ett av problemen är att material från stålplåten fast­
nar på verktyget och leder till underhållsstopp.
– Verktygen kan tillverkas av olika stålkvaliteter
och ytan kan beläggas och slipas på olika sätt för att
minska vidhäftningen, säger Jens Hardell.
– Men den stora frågan är; hur påverkas verktygs­
nötningen av temperaturen? Det behövs detaljerad
kunskap för att välja rätt verktygsmaterial och yta.
Det är de två parametrar vi kan påverka, säger Jens
Hardell.
Luleå har Sveriges största tribologigrupp
TRIBOLOGI
Tribologi kommer av grekiskans ”tribo” som
betyder gnida. Tribologi är läran om två ytor som
möts och rörs. Friktion, nötning och smörjning är
faktorer som utforskas och åtgärdas.
14
Medlen från Norrbottens Forskningsråd gör att Jens
Hardell kan gräva djupare och skapa ny kunskap.
Han vill samverka i många projekt med fördjupning i
intressanta frågor som kommer upp.
– Vi kan öppna undersökningarna och lägga till fler
spår att undersöka. Det är ovärderligt för att komma
vidare på ett så här pass outforskat område. Jag blir
kunskapsbäraren som ser helheten och kan lägga
pusslet, säger Jens Hardell.
Luleå stärker sin ställning som Sveriges största
tribo­logigrupp och Europas bäst utrustade infrastruk­
tur för tribologiforskning. 
FAIZ ULLAH SHAH
Biträdande universitetslektor, Kemiteknik
Luleå tekniska universitet
Salt lösning på globalt problem
Enligt FN:s klimatpanel måste utsläppen av koldioxid minskas med
30 till 85 procent fram till 2050 för att halten i atmosfären ska stabiliseras.
Det här är problem som måste hanteras nu, men hur? Lösningen kan vara salt.
TEXT: VIKTOR JOHANSSON
15
U
ngefär hälften av koldioxiden som släpps ut
kommer att stanna i atmosfären under flera
århundraden. Gasen måste därför avskiljas,
fångas in och lagras direkt vid utsläppet. Det kan man
göra genom att skapa kemiska reaktioner som binder
samman ämnen på molekylnivå. Att avskilja och
binda koldioxid görs redan idag. Tanken är rätt, men
ämnet har varit fel.
Rätt tänk – fel ämne
Hittills har aminer – typer av kemiska ammoniak­
föreningar – varit det effektivaste sättet att binda
koldioxid. Men ämnet har stora brister. Dels är bind­
ningen instabil och känslig för exempelvis tempera­
turförändringar, vilket innebär att koldioxiden kan
frigöras vid fel tillfälle. Aminer ingår heller inte i ett
slutet kretslopp. Ämnet är flyktigt och när en del av
det går förlorat under processen måste nya aminer
hela tiden produceras, något som är ineffektivt och
kostsamt.
Salt lösning
Lösningen kan finnas i salt, eller så kallade joniska
vätskor. Precis som med aminer kan saltlösningar
binda koldioxid direkt vid industriernas utsläpp, men
till skillnad från aminer verkar joniska vätskor vara
ett närmast perfekt alternativ.
– Ämnet är mycket stabilare och inte alls lika
flyktigt. När koldioxiden väl är separerad och bunden
i de flytande lösningarna så förblir den bunden tills
vi väljer att frigöra den. Det kan man göra genom
16
att tillsätta kväve. Det fantastiska är att de joniska
lösningarna är miljövänliga och naturliga. De är en
typ av salt som kommer från helt ofarliga amino­
syror. Du kan praktiskt taget äta dem, berättar
Faiz Ullah.
En kemisk cykel
När koldioxiden väl är bunden kan den transporteras,
komprimeras och förvaras. Men den kan framförallt
återanvändas vid annan produktion, exempelvis inom
läkemedelsindustri.
– Med rätt saltlösning kan utsläppen förvandlas till
en hållbar kemisk cykel där människan på ett bättre
sätt tar ansvar för sin miljöpåverkan, säger Faiz Ullah.
Idén är inte ny. Den har sitt ursprung i USA, men
när tankarna först dök upp kring 2002 var intresset
svalt och tekniken begränsad. Men de senaste tre åren
har det tagit fart.
Designa den perfekta lösningen
Att binda koldioxid är svårt och kräver precision på
molekylnivå. Faiz Ullahs arbete går ut på att kemisk
väg ”designa” den perfekta jonlösningen för ända­
målet. Det sker först teoretiskt för att sedan provas i
laboratorium.
– Vad händer vid olika temperaturer och tryck?
Frigörs koldioxiden efter en viss tid? Om bindning­
arna inte är perfekta går vi tillbaka och ändrar i
mol­ekylerna, därefter provar vi igen tills det fungerar
precis som vi vill, säger Faiz Ullah.
Bindningen som äger rum på molekylnivå får
varken vara för hård eller för lös. Om den är för hård
krävs för mycket energi när koldioxiden ska bindas
och frigöras. Om bindningen är för lös riskerar kol­
dioxiden ”fly”, exempelvis vid temperaturförändring­
ar under frakt.
Målet med forskningsprojektet är att göra metoden
tillgänglig i industriell skala, vilket vore världsunikt.
MÄNNISKANS
UTSLÄPP
Koncentrationen av
kol­dioxid växer i atmos­
fären. Människans
utsläpp kommer så småningom att öka riskerna
för global uppvärmning,
och ett lika stort pro­b­
än dubbelt så effektivt, vilket i sin tur kan minska
vårt beroende av fossila medel. Vi ser alltså stora
möjli­g­heter inom både miljö och energi, säger Faiz
Ullah.
Stora energivinster
Men metoden bär på fler möjligheter än att drastiskt kunna minska koldioxidutsläppen från världens
industrier. Den kan även komma att revolutionera
vår bränsleanvändning. Om saltlösningarna används
till att avskilja koldioxiden från syntesgasen vid
produktionen av biobränsle kan energivinsterna bli
enorma.
– Biobränsle innehåller koldioxid. Om vi med
samma teknik som vid industriella utsläpp separerar
koldioxiden från biogasen skulle bränslet bli mer
lem är växthusgasens
försurning av hav och
vattendrag. Den största
delen av koldioxidutsläp-
Allting är kemi
pen kommer från värl­d­
Om rätt saltlösningar kan designas beskriver Faiz
Ullah möjligheterna som ändlösa. De kan exempelvis
användas som smörjmedel för metaller som alumi­
nium och koppar, eller inom områden som bioteknik
och medicin.
– Allting är kemi. Det är starten och grunden i all­
ting vi ser runt omkring oss. Därför kan också kemisk
innovation vara lösningen på många av våra framtida
utmaningar, avslutar Faiz Ullah. 
ens industrier, men att få
folk att sluta produ­cera
och konsumera är svårt.
Miljöproblemet kräver
därför effektiva metod­
er för avskiljning och
lagring.
17
MARCUS BJÖRLING
Post doktor, Maskinelement
Luleå tekniska universitet
18
Stickspåret som kan bli
världsnyhet
Marcus Björling läste en avhandling från Ohio State University och hittade ett
intressant fenomen som inte förklarades. En kunskapslucka. Om någon skulle
förstå och styra det fenomenet så vore det en betydande innovation!
TEXT: GUNNEL E VIDÉN
D
är allmänt känt att en tunn men mycket hård
ytbeläggning av ett diamantliknande kol-äm­
ne, DLC, generellt minskar slitage och friktion
när två ytor möts och rörs under högt tryck. Till
exempel i motorer. Men hur kan det komma sig att
denna yta även påverkar friktionen när ytorna sepa­
reras av en oljefilm, som försöken från Ohio visade?
Det som händer i oljefilmen mellan ytorna påverkar
givetvis friktionen, men hur kan ytbeläggningen,
45 gånger tunnare än ett hårstrå, åstadkomma denna
skillnad? Nej, det supertunna ytskiktet borde rimli­
gen bara påverka nötning och friktion när ytorna är
i kontakt med varandra.
ett stickspår i sammanhanget. Ett stickspår som skulle
kunna visa sig leda till revolutionerande kunskap.
Sådant triggar en tribologiforskare.
Kunskapslucka väcker nyfikenhet
Grundliga undersökningar startar i Luleå
Det var konstigt. DLC minskade friktionen även i de
fall där ytorna separerades av en oljefilm, experimen­
ten från Ohio talade sitt tydliga språk. I avhandlingen
presenterades inga förklaringar, för den hade ett annat
tema. Det fenomen som Marcus Björling noterade var
Marcus Björling berättar vidare om kunskapluckan.
– Vi upprepade experimenten från Ohio och fick
samma resultat. De få vetenskapliga artiklar om det
här som fanns i världen föreslog solid liquid slip som
förklaringsmodell. Att det uppstår en glidning mellan
19
NÖTNING, FRIKTION OCH SMÖRJNING
Tribologi handlar om nötning, friktion och smörjning. Överallt där två ytor möts och rörs uppstår tribologiska
feno­men. I allt från mänskliga leder och vindkraftturbiner till förbränningsmotorer och vattenkraftverk. Det finns
både miljövinster och ekonomiska vinster att göra på att minska friktion och nötning. Lägre friktion – lägre energi­
förluster. Mindre nötning – längre livslängd. Effektiv smörjning – mindre friktion, nötning och miljöbelastning.
ytan och smörjmedlet. Men det stämmer bara om
ytan är extremt slät. Vi såg ju fenomenet även på
grövre ytor. Förklaringen stämde inte.
Då började Marcus Björling och hans forskar­
kollegor undersöka DLC-skiktets materialegen­
skaper. Vad var det som påverkade friktionen? Att
det här diamantliknande kol-ämnet var 100 gånger
sämre än stål på att leda värme ledde dem fram till
en teori: Det extremt höga trycket och friktionen
genererar värme i smörjoljan mellan ytorna, och om
ytbeläggningen då inte leder bort värmen så stannar
den i stället kvar i oljeskiktet och ger lägre viskosi­
tet. Varm olja glider lättare än kall, och friktionen
minskar.
– Hela förloppet är över på millisekunder, just
det ögonblick när ytorna har kontakt i en roterande
rörelse. Vi lanserade den här teorin och gjorde en
simu­leringsmodell för att räkna ut temperaturhöj­
ningen i oljan under det korta ögonblicket. Vi såg
tydliga tendenser, säger Marcus Björling.
Teorin får uppmärksamhet och forskarna
gräver vidare
De fick en prestigefylld utmärkelse för artikeln där
teorin presenterades. Det de skrev var nytt. Nu
20
började arbetet för att mer avancerat kunna förkla­
ra vad det är som händer. Bara så kan man påverka
förloppet och framkalla fenomenet på ett önskat och
kontrollerat sätt.
– Vi kontaktade bland de främsta i världen inom
sina områden, Scott Bair i USA och Wassim Habchi
i Libanon, för att tillsammans komma vidare och
skapa avancerade beräkningsmodeller, säger Marcus
Björling.
Upptäckten kommer allt närmare nytta
på världsmarknad
Resultaten blev strålande. Tillsammans kom de fram
till ett helt nytt sätt att minska friktion i den här
typen av kontakt. Det blev till och med en notis i
Nature, den högst ansedda publikationen där det är
nobelnivå på artiklarna.
– Nu ska jag använda den här grundläggande kun­
skapen till att hitta nya och konkreta applikationer.
Möjligheterna är enorma. Tänk hela världens for­
donsbestånd och vindkraftverk! Minskad friktion ger
lägre bränsleförbrukning i fordon och högre energi­
produktion i vindkraftverk. Jag frågar mig också om
vi kan åstadkomma samma effekt med andra material
och metoder?
Tack vare finansieringen från Norrbottens Forsk­
ningsråd kan Marcus Björling fortsätta sina under­
sökningar. Han ska samverka med kemister, fysi­
ker och tribologiforskare, både vid Luleå tekniska
universitet och på andra håll i världen. Nästa stora
tribologiska genombrott kan alltså mycket väl komma
från Luleå.
– Utan Unga Forskare skulle jag ha flyttat söderut,
trots att jag trivs här i Luleå. Men nu kan jag arbeta
vidare och se vart nyfikenheten leder oss. Jag jobbar
vidare på mitt eget spår och jag undersöker synergi­
effekter med andra projekt där den här kunskapen
kan leda till oväntade genombrott. Inte bara nyfiken­
het utan även att dela och samarbeta är kärnan i
vetenskap, säger Marcus Björling. 
GULNARA ZHABELOVA
Biträdande universitetslektor,
Kommunikations- och beräkningssystem
Luleå tekniska universitet
Energivinster med smarta
”proncumenter”
Ett flexibelt och tänkande nät för energi. Aktiva enheter som kommunicerar
och samarbetar, tar emot det som behövs och skickar tillbaka överskottet,
men även blir ”proncumenter”, producenter och konsumenter samtidigt.
Det är en vision på god väg att bli världsunik verklighet i Luleå.
TEXT: VIKTOR JOHANSSON
21
D
atacenter är enorma förbrukare av energi. Be­
hovet är dessutom ojämnt och kan skifta från
timme till timme. Det får följder som kostsam
produktion, hårda belastningar på nät och energi som
riskerar gå till spillo i svängningarna. De här proble­
men uppstår på elnät världen över, inte bara där det
finns datacenter.
Ett tänkande nät med smart data
Ett sätt att förbättra och utveckla våra system är att
skapa smart data som gör det möjligt för alla enheter
på ett nät att kommunicera, samarbeta och ta snabba
och kloka beslut beträffande produktion och förbruk­
ning av el. Det skulle ske automatiskt, utan mänsklig
inblandning.
Mjukvaran skapas med matematik för att sedan
programmeras i datorer, eller ”intelligenta aktörer”,
som kan finnas hos alla enheter på nätet, såväl produ­
center och distributörer som datacenter, industrier,
offentliga byggnader och privata bostäder.
Tekniken har potential att på sikt optimera energi­
förbrukningen i städer, regioner och länder, men Gul­
nara Zhabelovas pågående projekt är specifikt kopplat
till hur datacenter automatiskt kan samarbeta med
nät och producenter för att minimera konsumtion och
kostnad.
– Om du har ett flexibelt elnät kan överskottet hela
tiden skickas tillbaka. Om hela systemet på ett för­
finat sätt kommunicerar och tar egna beslut kommer
byggnaders efterfrågan att kunna förutses samt bättre
stämma överens med behovet för stunden. På så sätt
kan datacenter belasta elnätet så lite och så smart som
möjligt, säger Gulnara Zhabelova.
22
Ett flexibelt nät med aktiva ”proncumenter”
Men tanken är även att göra datacenter till en
”proncument”, en konsument som producerar egen
förnybar energi med solpaneler och vindkraftverk.
– I dag är många på nätet passiva konsumenter av
el. Tanken är att få till ett flexibelt nätverk där bygg­
nader och industrier istället blir aktiva enheter som
kan ta emot och skicka tillbaka, producera och konsu­
mera. På så sätt kan vi få till en dynamisk, optimerad
energibalans där så lite som möjligt förbrukas eller
går till spillo och så mycket som möjligt återanvänds,
säger Gulnara Zhabelova.
Datacenter kommer att kunna sälja energi till nätet
om ett överskott produceras. På samma sätt kan den
enorma mängden värme som serverhallarna genere­
rar tas om hand och säljas till fjärrvärmenätet. Data­
center ska dessutom kunna lagra sin egenproducerade
energi och på så sätt slippa de dieseldrivna generato­
rer som i dag fungerar som reserv.
Men även producenter kan kommunicera och sam­
arbeta sinsemellan.
– Om vind- och solkraft för tillfället går på hög­
tryck kan signaler skickas till vattenkraften som då
håller igen så att produktion och efterfrågan stämmer
FRAMTIDENS SMARTA ENERGIFÖRBRUKNING
Så länge Gulnara Zhabelova kan minnas har hon intresserat sig för fysiska mekaniker och
hur de på olika sätt kan kontrolleras. Intresset för hur saker fungerar och styrs har tagit
henne till världsledande forskning inom mekatronik, robotautomation och datorvetenskap, viktiga områden för framtidens smartare energiförbrukning.
matematiska algoritmer, kommer att göra exakt som
de ska när de kopplas samman med fysiska nät för el,
säger Gulnara Zhabelova.
I gränslandet
överens så bra som möjligt. Allting bygger på en
ständig dialog mellan samtliga aktörer på nätet, säger
Gulnara Zhabelova.
Kritisk infrastruktur
Just nu håller en prototyp på att arbetas fram. Allting
finns ännu bara i teorin, men om forskningsprojektet
lyckas blir det flexibla, tänkande nätet det första i
världen av sitt slag.
– El är en kritisk infrastruktur. Inte minst för
datacenter som absolut inte får ligga nere. Det är
svårt att bevisa att datorerna, som programmeras med
Gulnara Zhabelova befinner sig ofta i gränslandet
mellan teori och praktik, mellan olika vetenskaper.
– Olika forskningsområden för med sig olika tradi­
tioner och sätt att tänka. Jag står någonstans i mitten
och försöker koppla samman allting. Men jag trivs i
gränslandet mellan det teori och praktik. Det är där
robotautomationen uppstår. Jag får jobba med den
matematiska datavetenskapen som kontrollerar sys­
tem och maskiner, men jag får samtidigt se resultatet.
Jag får se när mitt teoretiska arbete tas i bruk, funge­
rar i praktiken och gör skillnad. Det är min drivkraft,
avslutar Gulnara Zhabelova.
I framtiden kan vi alla bli ”proncumenter” av
förnybar energi, samspelande på ett tänkande,
flexibelt nät där vi ger och tar, efterfrågar precis
det vi behöver och aldrig förbrukar mer än nöd­
vändigt. Smart och optimerat. Det är en vision
på god väg att bli världs­unik verklighet vid Luleå
tekniska universitet. 
23
DAMIANO VARAGNOLO
Biträdande universitetslektor, Reglerteknik
Luleå tekniska universitet
24
Matematik som språk
och tanke
Datorer är egentligen inte så smarta. De saknar intuition och helhetsbild. Men om datorerna kan kopplas ihop till
ett samarbetande, kommunicerande nätverk skulle de kunna förstå sitt sammanhang, förutse, lära sig av varandra
och samarbeta för att tillsammans fatta klokare beslut utan människors inblandning. Nyckeln är matematik.
TEXT: VIKTOR JOHANSSON
V
åra liv består av val. Men hur vet vi att våra
val är de bästa för stunden? Det brukar sägas
att människor tar bättre beslut tillsammans.
Samma princip kan gälla för datorer, säger Damiano
Varagnolo.
Datorer som samarbetar
Damiano Varagnolo undersöker hur vi får maskiner
och datorer att ta beslut och agera. Utan mänsklig
inblandning. Det kallas automation och handlar i
grunden om matematik som hjälper en samling ob­
jekt att fungera bättre som ett lag.
– Datorer är egentligen inte så smarta. De saknar
intuition. Man skulle kunna säga att de gissar sig
fram till rätt beslut utifrån en rad alternativ och
en begränsad helhetsbild. Vårt mål är att skriva
matematiska algoritmer som får datorer att kommu­
nicera och utbyta information, men framförallt
samarbeta för att bli smartare, säger Damiano
Varagnolo.
Han beskriver det själv som ett socialt nätverk. En
demokratisering i ett samhälle av datorer som förstår
sitt sammanhang, ingår i en helhet och gemensamt
tar bättre beslut.
Tekniken kan bland annat hjälpa till att optimera
vår energiförbrukning genom att få olika byggnader
att ”prata” med varandra. Det skulle kunna ske utan
25
att människor behöver kontrollera och ta beslut kring
hur mycket energi som ska produceras, levereras och
konsumeras.
Nyckeln till att få datorer att tänka, kommunicera
och samarbeta på en högre nivå finns i matematikens
teoretiska värld.
Med matematik som språk och tanke
Matematik är datorvetenskapens språk. Det är med
matematik som vi programmerar datorer till att kun­
na tänka och lösa uppgifter.
– I dag är det relativt enkelt att få och kommunice­
ra ut information. Vi lever redan i ett nätverkssam­
hälle där allting på ett eller annat sätt är samman­
kopplat. Men med rätt matematik kan den enskilda
datorn få en mycket bättre helhetsbild, förutse vad
som kommer att hända och utifrån det ta gemensam­
ma beslut.
Ett frustrerande mysterium
Med glimten i ögat beskriver Damiano Varagnolo den
matematiska vetenskapen som frustration.
– Till vardags är man begravd i ekvationer och får
jobba långsiktigt med att bevisa sina teorier. Men
matematiken är samtidigt ett fängslande mysterium
fyllt av överraskningar. Den är exakt men oberäk­
nelig. Du känner dig ofta blind och vet inte vad som
kommer härnäst. Då plötsligt händer någonting.
Svaren uppenbarar sig, ekvationerna faller på plats,
algoritmerna tar form och du strävar vidare mot nya
upptäckter i en teoretisk värld där allting på något vis
hänger samman.
Damiano Varagnolo betonar att datorer är ett
verktyg. Själva idén, ekvationerna som ska räknas
ut och teorierna som ska bevisas, kommer alltid från
människan. Det är vi som får datorerna att tänka. Inte
tvärtom.
– Vi kommer att testa en prototyp inom de
närmsta åren. Om vi lyckas blir det världsunikt.
Det här är banbrytande teknik med enorm potential.
Jag är en visionär, en drömmare och en optimist.
På sikt kan alla energiproducenter, hus, byggnader,
processindustrier och datacenter samarbeta. Tänk
er en stad, en region, ett land eller en värld i samma
tänkande, samarbetande system, avslutar Damiano
Varagnolo. 
Banbrytande teknik med ny matematik
Damiano Varagnolos forskningsprojekt är specifikt
kopplat till datacenter i Luleå. Målet är att få
datacenter, elnät och fjärrvärmesystem att kommunicera och samarbeta på en helt ny nivå. På kort
sikt är vinsten en minimerad kostnad för datacenter, bättre kapacitet på befintliga system och
minimerad och utjämnad efterfrågan och produk­
tion av el och värme. På lång sikt är möjligheterna
ändlösa.
SKATTNING OCH OPTIMERING
Damiano Varagnolos forskning sker utifrån två fundamentala begrepp: skattning och optimering. Skattning handlar om
hur en dator hanterar information för att lära sig så mycket som möjligt om sin omvärld. Optimering är konsten att fatta
det bästa beslutet för stunden. När datorer kan skatta och optimera utan mänsklig inblandning kallas det för automation.
26
Juni 2015
Text och form: Plan Sju kommunikation AB
Foto: Jennie Pettersson
Tryck: Lule Grafiska, 200 ex
27
www.norrbottensforskningsrad.se