Bärgningsinstruktion - Scania Technical Information Library (TIL)

102 354
Bärgningsinstruktion
Innehåll
INNEHÅLL
Allmänt
..................................................... 2
Lyftpunkter i chassit
Generella lyftpunkter i chassit
Bärgning/bogsering
Förberedande arbeten .................. 6
Bärgning
Bärgning från dike.......................
Lyft av luftfjädrad axel................
Bärgningsverktyg ........................
Lossning av kardanaxel...............
Påfyllning av luft.........................
Lossning av parkeringsbroms......
Lossning av parkeringsbroms
utan tryckluft ...............................
Kardanaxel
Luftpåfyllning
Parkeringsbroms
Bogsering
3
8
9
10
12
13
14
15
Bogsering .................................... 16
Igångbogsering ............................ 18
Rangering .................................... 19
om-13 sv ã Scania CV AB (948) 1999
1 586 785
1
Bärgningsinstruktion
Allmänt
Informationen och anvisningarna
i detta häfte måste följas vid
bärgning och bogsering. Detta för
att undvika både fordons- och
personskador.
Bärgning bör alltid utföras av
auktoriserat företag för bärgning
av tunga fordon.
Bärgning är alltid att föredra
framför bogsering. All bogsering
ska utföras med dragstång.
!
VARNING!
Vid bärgning och bogsering är
ofta flera av fordonets funktioner
urkopplade. Se därför till att följa
instruktioner och anvisningar i
detta häfte för att undvika både
person- och fordonsskador.
Obs! Vid bärgning och bogsering
av allhjulsdrivna fordon
måste ytterligare åtgärder
utföras.
Se häfte Allhjulsdrift.
2
116 235
Lyftpunkter i chassit
Generella lyftpunkter i
chassit
Klossa fordonets hjul innan
arbete påbörjas. Se till att domkraften står stadigt och välj en
lyftpunkt där fordonet inte kan
glida av domkraften.
!
VARNING!
Det är förbjudet att vara under ett
opallat fordon som är upphissat
med hydraulisk domkraft.
Använd pallbock eller liknande
för att undvika personskador.
3
Lyftpunkter i chassit
Vid arbeten där någon del av fordonet behöver lyftas, t. ex. vid byte
av punkterat däck, är följande ställen
lämpliga att använda:
1. Använd adaptern mellan
domkraft och framaxel. Den
finns i verktygssatsen.
1
116 040
2. Under bakaxeln vid fjäderinfästningen, bladfjädrat fordon.
2
116 236
3. Under bakaxeln vid fjäderinfästningen, luftfjädrat fordon.
3
4
Lyftpunkter i chassit
4. Under bakaxelväxeln.
116 041
Viktigt! Fordonet måste i
alternativ 4 vara olastat.
Inga lyft får förekomma på
reaktionsstag eller komponenter i styrsystemet, till
exempel på styrarm.
4
!
VARNING!
Det är förbjudet att vara under ett
opallat fordon som är upphissat
med hydraulisk domkraft. Använd
pallbock eller liknande för att undvika personskador.
5
Bärgning/bogsering
Förberedande arbeten
Vid bärgning från dike måste
lasten först lossas och diket rensas
från stenar och dyligt som kan
skada eller fastna i fordonet vid
uppdragningen.
Kontrollera att fordonet inte har
sådana skador att kortslutning av
fordonets elsystem kan uppstå.
Koppla i så fall bort batterierna.
Detta för att undvika brand.
Knäpp loss och ta bort bakre
delen av framskärmarna. Detta för
att undvika att stänkskydden fastnar i någonting och river med sig
stänkskärmarna. Där det är
möjligt bör övrig utrustning som
kan skadas vid bärgningen tas
bort.
Vid bärgning på väg bör man alltid eftersträva att lyfta fordonet
utan last. Alternativt kan man
reducera framaxeltrycket så
mycket som möjligt, till exempel
genom att höja eventuell stödaxel.
6
Bärgning/bogsering
115 974
Viktigt! Oljepumpen i växellådan drivs inte vid bogsering och bärgning. För
att undvika skador på
växellådan ska då
kardanaxeln lossas vid
bakaxelväxeln och
förankras i ramen.
Se avsnitt Kardanaxel.
Om kardanaxeln lossas
baktill på växellådan
finns risk för att den roterar med och slår sönder
ledningar i chassiramen.
Det finns också risk för
att själva kardanaxeln
går sönder.
7
Bärgning
Bärgning från dike
Bladfjädrade fordon, fram
Vid bärgning från dike är framaxelbalkens infästning till fjädern
en lämplig dragpunkt.
Luftfjädrade fordon, fram
Vid bärgning från dike är framaxeln vid luftbälgarnas infästningen lämplig dragpunkt.
Bakifrån och från sida
När fordonet dras bakåt eller åt
sidan är det lämpligt att fästa
bärgningsutrustningen i
påbyggnadsramen då den i regel
är styvare än chassiramen.
8
Bärgning
Lyft av luftfjädrad axel
Viktigt! Lyft av fordon med
luftfjädrad framaxel
får aldrig ske vid
främre fästet av reaktionstagen. Fästena är
inte dimensionerade
för de sidokrafter,
som uppstår vid
bärgning.
Lämpligast är att lyfta fordonet
vid hjulen eller på undersidan
av framaxeln vid luftbälgarnas
infästning.
Viktigt! Vid lyft där en luftfjädrad axel blir hängande måste den
automatiska nivåhållningen för luftfjädringen vara
inkopplad eller
manuellt inställd på
tömning av luftbälgarna. I annat fall skadas stötdämparna.
Alternativt säkrar man
axeln med kätting
eller liknande innan
fordonet lyfts.
9
Bärgning
Bärgningsverktyg
Lyft inte direkt i bogseringsfästena utan verktyg. Bogseringsfästena går sönder då
kraftfördelningen blir felaktig.
10
102348
När en bärgning ska genomföras
och fordonet står på plant underlag
rekommenderar Scania att använda
bärgningsverktyget 99 340. Detta
verktyg är konstruerat för att lyfta
fordonet. Verktyget får inte
användas om det aktuella fordonet
som skall bärgas har ett framaxeltryck som är högre än 10 ton.
Verktyget används både till bladoch luftfjädrade fordon. Det säljs
via importör eller återförsäljare.
Specialverkyget, 99340, som
används vid bärgning.
Bärgning
102349
Infästning av bärgningsverktyg 99 340
102351
Bärgningsfordonet närmar sig
det fordon som ska bärgas.
102352
Fordonen kopplas ihop.
102353
Bärgningsfordonet lyfter det
havererade fordonet.
11
Kardanaxel
Lossning av kardanaxel
1. Ansätt parkeringsbromsen.
2. Lossa skruvarna vid bakaxelväxeln, men ta inte ur dem.
3. Bänd loss lagerhållarna växelvis på båda sidorna med två
skruvmejslar.
4. Håll axeln, ta bort skruvarna.
Knyt ihop lagerhållarna så att
de inte faller av.
5. Fäst axeln i chassit och täck
kardanknuten med en påse.
12
Luftpåfyllning
Påfyllning av luft
Om motorn inte kan startas måste
luft fyllas i bromssystemet på
annat sätt. Bärgningsfordon har i
regel luftuttag som kan försörja
det bogserade eller bärgade fordonet med luft.
100668
Ditt fordon har luftintagsnippeln
placerad under fotsteget på vänster sida. Om fordonet har fällbart
fotsteg tas reflexen bort så att
luftledningen går in genom
reflexhålet och inte kläms i fotsteget.
På T-bilar sitter nippeln under fotsteget framför framhjulet.
Anslutning av luft till
nippeln på vänster sida
under fotsteget.
13
Parkeringsbroms
Lossning av
parkeringsbroms
Fordonets parkeringsbroms kan
lossas genom att enbart fylla
parkeringsbromskretsen med luft
via nippeln bredvid spärrventilen.
1
Spärra hjulen så att bilen inte
kan rulla.
2
Lossa parkeringsbromsspaken.
3
Fyll på luft till parkeringsbromsens bromskrets t.ex.
med slang från ett däck eller
från en annan bil.
4
Lossa spärrventilen.
Parkeringsbromsen kan ansättas
som vanligt, men bara en gång.
!
VARNING!
Spärra hjulen så att fordonet
hindras från att rulla när luften
fylls på.
14
Påfyllningsnippel i
hytten för parkeringsbromskretsen.
Parkeringsbroms
Lossning av
parkeringsbroms utan tryckluft
1. Blockera hjulen eller koppla
en dragstång till ett annat fordon så att bilen inte kommer i
rullning.
2. Lossa avlastningsskruvarna.
105 885
Obs! På fordon med skivbromsar
skruvas avlastningsskruven ut endast 35 mm.
35 mm
116 038
3. Fäst en tydlig varningslapp
på ratten.
VARNING!
N O ES
AK
BR
När parkeringsbromsen är satt ur
funktion och fordonets tryckluftssystem är tomt finns ingen
fungerande broms.
102 701
!
15
Bogsering
Bogsering får ske högst 500 m
utan att kardanaxeln lossas. Låt
motorn gå på tomgång om det är
möjligt. Detta för att erhålla styrservoverkan och lufttryck i
bromssystemet.
Viktigt! Bogsera aldrig med
kopplingen nedtryckt.
Då kan axiallagren i
motorn ta skada.
Har parkeringsbromsen frigjorts
med luft till bromssystemet, kan
parkeringsbromsen automatiskt
ansättas vid tryckfall i bromssystemet. Stanna därför med jämna
mellanrum och fyll luftsystemet
om bogsering sker utan kontinuerlig fyllning från dragfordonet.
16
Max 500 m
Obs! Fordonet ska helst vara
utan last.
!
VARNING!
Vajer får inte fästas i dragbulten!
Bultens fäste är av gjutgods och
risken finns för materialbrott med
personskada som följd.
115 973
Bogsering
Bogsering
18_2373
Vid bogsering bör dragbulten på
motsatta sidan av styrväxeln
användas tillsammans med dragstång.
116 030
Vid mekaniskt frånkopplad
parkeringsbroms finns ingen fungerande broms i fordonet vid
tryckfall i systemet. Fordonet blir
helt bromslöst! Därför ska dragstång användas så att dragfordonet har möjlighet att bromsa
det bogserade fordonet. Bärgning är dock att föredra. Det
ställs höga krav på den som styr
det bogserade fordonet. Dragstången kan vrida sig i förhållande till infästningen. Detta kan
resultera i kollision mellan fordonen.
17
Bogsering
Viktigt! Fordon med automatisk
växellåda får inte
bogseras igång. Växellådan skadas.
Max 500 m
För fordon med manuell växellåda gäller:
1. Använd dragstång.
100668
2. Fyll fordonet med luft, se
avsnitt Påfyllning av luft.
3. Lägg i högväxelområdet på
fordonet som ska bogseras
igång.
4. Igångbogsering får ske i
högst 500 m.
18
115 973
Igångbogsering
Rangering
Rangering med avstängd motor
får inte utföras längre än
500 meter utan att kardanaxeln
lossas från bakaxelväxeln. Detta
för att undvika skador på växellådan.
Max 500 m
Manuell växellåda
Växelväljaren ska stå i högväxelläge och i neutralposition.
Automatisk växellåda
Växelväljaren ska stå i neutralläge.
MODE
115 952
PERF
19
115 973
Rangering