Annika Lundman - Blodgasinstrument med ISO 22870

Högre kvalité och ökad
patientsäkerhet på
vårdenheterna
Annika Lundman
Kund&PNA
Klinisk Kemi
2015-03-12
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
§ Sahlgrenska sjukhuset
§ Mölndals sjukhus
§ Östra sjukhuset
§ Drottnings Silvias Barn och Ungdomssjukhus
§ Högsbo sjukhus
§ 2000 sängplatser
§ 16 700 anställda
Upphandling
§ I samband med regional upphandling av
Blodgasinstrument, med verktyg för fjärrstyrning,
2012 bildades ett Kund&PNA team på 6
personer
§ Klinisk kemi fick i uppdrag från sjukhusledningen
att kvalitetssäkra PNA-blodgasverksamheten vid
utbytet
Laboratoriets krav
§ Endast kvalitetssäkrade resultat tillåts i
Laboratoriedatasystemet (LIS)
§ All utrustning som används ska uppfylla
laboratoriets krav på analyskvalitet
§ All personal som använder PNA-instrumentet
ska fortsättningsvis vara utbildade för uppgiften
Blodgasutrustning
Gemensamma riktlinjer och rutiner för personal
som utför patientnära analyserande (PNA) införs
Syftet är:
§ aktuell instrumentutbildning till de som
analyserar
§ minska dagens administrationen
§ bättre överblick över patientens resultat –
godkända svar direkt in i journal = ökad
patientsäkerhet
ISO 15189:2007
§ Laboratoriemedicins kvalitetsmanual och
Klinisk Kemis egna dokument
uppdaterades med vår roll, Kund&PNA/
PNA-koordinator
§ Kund&PNA en egen verksamhetsövergripande enhet inom Klinisk Kemi
ISO 22870:2006
§ Gick igenom 22870, kapitel för kapitel
§ Såg över organisationen – saknades
någon nivå/ gruppering
§ Författade dokument som saknades
§ Kvalitetsmanual för PNA
§ Enligt Swedac 22870 kopplad till 15189
Det praktiska arbetet börjar
§
§
§
§
§
§
§
§
Analyskoder för olika system/ parameter skapas
Validering av instrument
Kontaktar vårdenheter med blodgas
Instrument-/ utbildningsansvarig på enheten
Alla som analyserar ska utbildas
10-15 st/ utbildningstillfälle
Bokar datum, lokal, personal från Siemens
Anmälan via Regionkalendern
Installation av instrument
§ Plats för instrumentet
§ Nätverksuttag
– beställa om det inte finns
– se till att få dem aktiva
§ Kylskåp
– beställa om det inte finns
§ Instrumentjournal och temperaturpärm
§ Användar-ID registreras på instrumentet
§ Andra inställningar på instrumentet
– Vilka analyser, ventilationsfunktioner, paneler,
schema för kontroller med mera
Utbildningen 1,5 h
§ Preanalys/ Analys/ Postanalys,
genomgång av instrumentet, mätprinciper,
felkällor mm.
§ Instrumentjournal finns till varje instrument
§ Temperaturpärm förvaring av reagens
§ Behörighetsbevis uppdateras vartannat år
§ Streckkod för Användar-ID finns ej på ID-kort
§ Praktiska övningar
Spruta märkt med
IDID-etikett
Tjänstekort med VGR-ID
Flödet
RAPIDComm
§ Fjärrstyrningsprogram för Siemens
instrument i januari 2014
§ De flesta instrumenten redan installerade
§ Slut på springet när det var problem
§ Kan sitta vid vår dator och hjälpa
RAPIDComm
POCcelerator
§ Nästa mellanmjukvara POCcelerator
§ Är framförallt för kommande PNA
instrument
§ Vi har valt att lägga på även Siemens
blodgasinstrument
POCcelerator FlexLab
FlexLab LabBest/ CR
§ Från POCcelerator till
FlexLab - skapa lidnr
§ Sedan till LabBest/
CentralRegistret (CR) - journal
§ Svar signeras i CR av
ansvarig på vårdenheten
Dokumenthantering
§ Klinisk Kemis dokumenthanteringssystem
RMT+ (Rationell Mikro Teknik AB)
§ Där finns vår dokumentation
§ Nya versioner av dokument skickas ut och
enheten skickar tillbaka den gamla
§ Lägga information även på hemsidan
Tillfällig patient
§ Särskilt patient-ID för
patienter där inte
personnummer är
tillgängligt
§ Svarsremsan + särskilt
underlag, skicka till oss,
vi ändrar till rätt identitet
i CR
Vad är nytt för vårdenheten
§ Märka sprutor (för vissa)
– Streckkod med Patient-ID
§ Ange vem som analyserar
– Streckkod med Användar-ID
§ Fylla i checklistor
§ Läsa av temperatur i kylskåp
Forts nytt på enheten
§ Obligatorisk utbildning innan analys
§ Behörighetsbevis
– Skrivs på vid utbildning
§ Uppdatera behörighetsbevis
– Utbildningsansvarig har ansvaret för detta
§ Inspektioner
Vad blir fel
§
§
§
§
§
Fel etikett, lidnr istället för personnummer
Sätter inte på patient-ID etiketten på sprutan
Läser över patient-ID med sitt användar-ID
Checklistor inte alltid ifyllda/ rätt ifyllda
Temperaturlistorna inte alltid ifyllda
Vi på lab har varit ackrediterade i över 20 år och vi
gör fortfarande fel ibland
Problem
§
§
§
§
§
§
Nätverk
Mjukvaror
Servicefönster
FlexLab
Omsättning av personal
Vårdenheterna förstår inte alltid varför de
ska göra allt vi säger att de måste göra
Vid instrumentfel
§ Låneinstrument- på varje sjukhus
§ I varje Instrumentjournal - usb-minne med
enhetens instrumentsinställningar/
användare
§ Ändra i RAPIDComm och POCcelerator
för att svaren ska gå över till LabBest/ CR
I dagsläget
§ 23 vårdenheter. Instrumentbyte på 18 av
dessa + fyra nya enheter = 28 instrument.
§ 167 utbildningstillfällen
§ Utbildat 1850 personer
§ Det är information, information, information
och utbildning, utbildning, utbildning
Vad tycker vårdenheterna
§ Bra service från oss.
§ Kan ställa krav på andra
§ En del dubbelinskrivningar då överföringen
inte alltid fungerar
§ Mycket att titta på i CR
Övriga PNA-instrument
§ Regional upphandling pågår och beräknas
klar våren 2015
§ Övriga PNA-instrument -ansluts till
POCcelerator
§ Om Siemens instrument -ansluts via
RAPIDComm
§ Utmaning att utbilda för dessa instrument
ISO 22870:2006
§ Ackrediterings processen
– Påbörjades våren 2013
– Besök av SWEDAC april 2014
– Besvarade anmärkningarna sept 2014
– Förtydligande oktober 2014
– Godkänd ackreditering för PNA
blodgaser januari 2015
TACK