Poster Varberg

Förbättringsarbete hjärtsvikt
Caroline Johannesson,
Lena Olsson, Lena Troye,
Petru Tutuianu och Mia
Willbrink. Projektledare:
Andrea Kerwin.
Markant reducering av
återinskrivning för
hjärtsviktspatienter
Ökat samarbete mellan slutenvården
och hjärtsviktsmottagningen bidrar till
ett förbättrat omhändertagande av
hjärtsviktspatienten.
Syfte/Mål
Sedan år 2011 har alla patienter som
vårdats på sjukhuset i Varberg med
huvuddiagnos hjärtsvikt (I 50)
registrerats i RiksSvikt.
Vid granskning av våra resultat i
RiksSvikt uppmärksammades ett behov
av att förbättra diagnossättning,
behandling och uppföljning.
Vårt mål är att patienter i Norra Halland
med hjärtsvikt ska få rätt ställd diagnos,
rätt behandling och förbättrad
uppföljning.
Bilden visar vår arbetsplats Hallands sjukhus Varberg, fästningen i Varberg och kallbadhuset.
Detta för att förbättra livskvalitet samt
minska återinskrivningar.
Vid kontroll i oktober har ingen av de patienter som
vårdats för hjärtsvikt under april/maj på kardiologavdelning
5C behövt slutenvård för hjärtsvikt .
Metod
Samarbetet mellan sjuksköterskor på
hjärtsviktmottagningen och i
slutenvården intensifierades. Med hjälp
av en checklista genomfördes en daglig
genomgång av inneliggande
hjärtsviktspatienter för att säkerställa
att patienterna hade fått sedvanliga
undersökningar, behandlingar och rätt
uppföljning. Interventionen bedrevs på
kardiologavdelning 5C och endast
undantagsvis på andra avdelningar.
Återinskrivningsfrekvensen för hjärtsviktspatienter på andra
avdelningar har varit ca 30% för samma period.
Andel patienter som någon gång
gjort ultraljud hjärta för att bekräfta
diagnos. Under år 2014 var andelen
78% för hela sjukhuset.
•Tätare samarbete mellan öppenvård och
slutenvård kan påverka behandling,
uppföljning och återinskrivning
•Att vårdas på en kardiologavdelning ökar
möjligheten att få rätt behandling och
specialiserad uppföljning
Resultat
Interventionen pågick endast under
april och maj månad under 2015.
Sjukhuset i Varberg har ungefär 30
vårdtillfällen i månaden med
huvuddiagnos hjärtsvikt. Endast
32% av dem har vårdats på
kardiologavdelning 5C. Data har
inhämtats från RiksSvikt och visar
på att interventionen kan ha
påverkat vården för
hjärtsviktspatienterna positivt.
Sammanfattning:
Basbehandling under interventionen
april och maj 2015, samt totalen år
2014 i %.
Nästa steg
Slutenvården bör stäva efter att patienter som vårdas för
hjärtsvikt får sin vård på en kardiologavdelning. En strävan
efter att integrera öppenvården och slutenvården kan förbättra
vården för hjärtsviktspatienterna och minska återinskrivningar.
Troligen skulle ett ökat samarbete mellan slutenvården,
öppenvården och primärvården kunna ge positiva resultat för
patienternas behandling och uppföljning samt bidra till
effektivare användning av resurser.
Trenden visar alla hjärtsviktspatienter på
alla avdelningar på sjukhuset.
Kontakt: Andrea Kerwin
avdelningschef 5C kardiologenheten
Hallands sjukhus Varberg
0340-481991