Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén, protokoll 4-2015

2015-08-26
Sida 1/16
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
§ 72-94
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK onsdag 26 augusti 2015.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter: Annica Uppström (ordf), Ann-Charlotte Hillberger,
Gunilla Skoglund, Anna Kihlgren Ackenäs, Åsa Magnusson Juberget, Ulla Eckerberg,
samt Monika Åkesson
Adjungerade:
-Agneta Lönn, Petra Waleij, Helena Sirén, journalistisk bevakning Åsa Lindholm, Jerry
Mankowski under §75
Protokoll
-Åsa Blomqvist
§ 72 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till årets fjärde möte, mötet förklarades därefter
öppnat.
§ 73 Val av justerare
Ulla Eckerberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 2/16
§ 74 Föregående protokoll
§59 G57/15
Uppfödaren har efter UKKs protokollsutdrag från möte 3 2015 lämnat en mer
detaljerad förklaring till ärendet. UKK övervägde att låta Disciplinnämnds anmälan stå
kvar men beslutade att dra anmälan samt att den här gången låta det stanna vid ett
påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas samt att uppmana uppfödaren
att alltid vara noggrann vid i fyllande av registreringsansökningar.
UKKs protokoll nummer 4 2015 lades därefter med ett godkännande till handlingarna.
§ 75 Information från ordföranden
Senaste CS mötet
Annica Uppström lämnade ett kort referat om vad som beslutats på senaste
centralstyrelsemöte. Intressant för speciellt UKK är att ”SKK play” kommer att starta
inom kort. SKK Play för uppfödare är en serie webbsända TV-program som ska ersätta
de föreläsningar som tidigare arrangerades på ett antal orter inom ramen för
uppfödarutbildningen.
Vidare informerade ordförande om det förslag på ändring i fodervärdsavtalet som CS
kommer att lägga fram för Kennelfullmäktige 2015.
Budget
SKKs administrative chef Jerry Mankowski hälsades välkommen till mötet då
kommittén efterfrågat ett förtydligande dels när det gäller UKKs innevarande budgetår
samt även den föreslagna budgeten för 2016-2017. I budgeten görs det förhållandevis
stora nedskärningar vilket kommittén anser är bekymmersamt. Jerry gav en
redogörelse för hur förutsättningarna varit inför budgetarbetet. En förklaring är de
lägre valpregistreringssiffror som påverkar hela verksamheten. Kommittén tackade
Jerry för hans redogörelse.
Resultatrapport
Resultatrapport för maj till juli 2015 förelåg, rapporterna kommenterades i valda delar
och lades efter granskning med ett godkännande till handlingarna.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 3/16
§ 76 Information från VD/chefsjuristen
Agneta Lönn
Informerade om att Avtalsbroschyren är reviderad och att den finns på SKKs hemsida
för läsning samt för möjlig nedladdning.
§77 Information från kennelkonsulentsekretariatet
Gällande konsulent
SKKs kennelkonsulentkansli har fått information gällande en konsulents agerande på
Facebook, UKK beslutade att efter genomgång av handlingarna tillskriva konsulenten
och be om dennas kommentarer. Ärendet bordlades i väntan på svar.
Riktlinjer
Förelåg förslag på i princip helt omarbetade regler och riktlinjer för kennelkonsulenter,
UKK kommenterade förslaget i valda delar och beslutade därefter att ge klartecken till
kennelkonsulentkansliet att fortsätta med arbetet. UKK tackade Helena Sirén för
nedlagt arbete. Riktlinjerna kommer att presenteras närmare under höstens
regionträffar med konsulenterna.
Onlineutbildning för kennelkonsulenter
Helena Sirén gjorde en kort dragning av det tänkta utbildningsmaterialet, UKK har höga
förväntningar på att det ska bli ett bra verktyg för utbildning av både blivande som
vidareutbildning av redan färdiga kennelkonsulenter. Utbildningsmaterialet kommer
presenteras närmare under höstens regionträffar med konsulenterna.
Avliden konsulent
Kommittén informerades om den ledsamma nyheten att kennelkonsulent Carina Rönn
gått bort. UKK beklagar sorgen samt uttryckte tacksamhet för det arbete Carina lagt
ner på verksamheten.
§ 78 Information från UKKs ledamöter och adjungerade
Ann-Charlotte Hillberger
Har blivit kontaktad gällande att en person haft en valpkull i en husbil, för UKKs
information är detta inget brott mot djurskyddslagen och därför tillåtet enligt
Jordbruksverket.
Åsa Magnusson Juberget
Har deltagit på Svenska Älghundsklubbens avels och uppfödarkonferens där 75
personer deltog, bland annat informerades det om SKKs grundregler, konferensen var
mycket uppskattad.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 4/16
Petra Waleij
Den nya rasen Griffon bleu de gascogne har tagits in i SKKs stamböcker.
Helena Sirén
Kommer att vara ansvarig för årets Breeders Corner på årets Stockholm hundmässa.
§ 79 VU ärenden
VU ärendena redovisades för och fastställdes.
§ 80 Uppfödarärenden
U32/15
Uppfödare som enligt skrivelse lämnat ut hund utan avtal eller veterinärbesiktning,
uppfödaren har därefter använt hunden i avel utan att de nya ägarna fått någon
ersättning. Ägarna har försökt att få tag på uppfödaren utan att lyckas. Uppfödaren
skriver i svarsskrivelse att hon endast förmedlat hunden åt en bekant och att det var
meningen att dessa själva skulle upprätta avtal. Efter genomgång av ärendet
konstaterar UKK att hanen nu är över 10 år gammal, det har registrerats valpkullar
efter hanen två gånger under 2015, första gången är det uppfödaren som
undertecknat som hanhundsägare och den andra är det den tidigare ägaren. Vidare
konstaterar UKK att de nya ägarna uppfattar att det är uppfödaren som är den som
ägde hanen vid överlåtelsen, att uppfödaren skrivit under registreringsansökan som
hanhundsägare detta tyder enligt UKK på att det är uppfödaren som är att betrakta
som ägare vid överlämnandet. Som uppfödare inom SKK ska avtal alltid upprättas vid
överlåtelse av hund samt att hund ska veterinärbesiktigas. Att sätta ut en hane med
bibehållen avelsrätt efter 7 års ålder är inte möjligt enligt SKKs avtal. UKK beslutade att
anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler.
U33/15
SKK uppmärksammas på att en uppfödare tagit emot handpenning på en valp som
enligt handpenningskvittot inte kommer SKK registreras, kullen skulle dessutom enligt
skrivelsen delvis fötts upp i bur. I svarsskrivelse anger uppfödaren att kullen inte var
hennes utan att den tillhör hennes mor som var sjuk och därför behövde hjälp med
kullen. Uppfödaren kommenterar inte den eventuella burförvaringen i sin
svarsskrivelse till SKK. Det går dock att utläsa i skrivelsen från köparen att de diskuterat
detta och att uppfödaren då medgett att valparna förvarats i bur men att de ”haft dem
ute och kelat med dem flera ggr om dagen”. Efter genomgång av handlingarna vill UKK
betona att om det för en SKK uppfödare uppkommer behov av att hjälpa till i en
liknande situation så ska dispens sökas från SKK för att få sälja valparna oregistrerade.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 5/16
I detta ärende är det tveklöst så att uppfödaren har tagit emot en handpenning för en
oregistrerad valp och att ingen dispens sökts. Vid kennelkonsulentbesök hos
uppfödaren 2015 har burförvaring noterats, att förvara hundar i bur mer än tillfälligt
och under vissa förhållanden är inte tillåtet enligt svensk djurskyddslag. UKK övervägde
att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta
det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
U34/15
Medlem som sålt blandrasvalp, medlemmen har kort tid efter försäljningen fått ett
godkänt kennelnamn. SKKs kansli har informerat medlemmen om att
blandrasuppfödning inte är i enlighet med SKKs grundregler samt att uppfödaren ska
besökas av kennelkonsulent och då få ytterligare information om SKKs regelverk.
U35/15
Hanhundsägare som tillskriver SKK gällande att denna upplåtit sin hanhund till
uppfödare 1 för att para en tik, det upprättas ett parningsavtal mellan
hanhundsägaren och uppfödare 1. När kullen föds så tas den dock hand om av
uppfödare 2, uppfödare 2 vill också registrera kullen. Hanhundsägaren och uppfödare
2 har sedan tidigare haft kontakt gällande parning men då har hanhundsägaren enligt
skrivelsen av olika orsaker nekat parning, och vill inte upplåta sin hane oavsett vilken
tik till uppfödare 2. Hanhundsägaren har inte fått sin ersättning vid den tidpunkt som
är överenskommit enligt parningsavtalet, först vid 9 veckors ålder görs detta. I
svarsskrivelse från uppfödare 1 till SKK medföljer ett låneavtal på tiken tecknat före
parning där uppfödare 1 överlåter avelsrätten till uppfödare 2 under 1 års tid.
Uppfödare 2 svarar SKK att anledningen till att uppfödare 1 åkte och parade tiken var
att uppfödare 2 inte hade möjlighet att göra detta, hon förutsatte då att
hanhundsägaren fått kunskap om låneavtalet. Efter genomgång av handlingarna i
ärendet vill UKK starkt betona att det är av yttersta vikt att de uppgifter man som
tikägare och hanhundsägare ger varandra gällande sina hundar samt eventuella
ägar/låneförhållanden är korrekta. I detta fall har inte hanhundsägaren fått
information gällande det låneavtal som var gällande vid parningstillfället, om denna
fått informationen hade denna också kunnat göra ett val att antingen medgiva eller
neka parning. UKK noterar även att det enligt skrivelsen inte erlagts ersättning av
uppfödare 2 till uppfödare 1 för lånet av tiken. Att på detta sätt inte uppfylla de
förpliktelser som kan följa av hundverksamheten genom att inte informera
hanhundsägare samt att inte följa de avtal som upprättats är enligt UKK
anmärkningsvärt. UKK övervägde att anmäla både uppfödare 1 som 2 till SKKs
Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna vid ett påpekande
om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 6/16
U36/15
Uppfödare som tagit mot handpenning för en valp, några dagar senare berättar
uppfödaren för köparen att valpen är efter en halvsyskonparning. Köparen ville då inte
längre köpa valpen och kräver handpenningen åter, en månad senare har köparen inte
fått tillbaka handpenningen. Uppfödaren skriver att denna haft det besvärligt rent
personligt den senaste tiden och inte orkat ta tag i situationen och att hon nu ska
betala tillbaka en del av handpenningen. UKK konstaterar efter genomgång av ärendet
att uppfödaren tagit för stor handpenning, handpenningen får högst vara 15 % av
köpeskillingen, då uppfödaren angett att handpenningen ska betalas tillbaka
förutsätter också UKK att detta sker. Ärendet lades därefter till handlingarna utan
vidare åtgärd.
U37/15
Uppfödare/överlåtare som anmäls av fodervärd för att inte återlämnat foderhund
enligt avtalet, överlåtaren anser att fodervärden inte uppfyllt avtalet. Bland annat
tränas inte hunden som uppfödaren anser att den ska samt att ett löp missats
meddelas till uppfödaren. Efter genomgång av ärendet vill UKK påtala att SKKs
Fodervärdsavtal anger ”Överlåtaren äger dock rätt att häva avtalet och utan ersättning
återfå hunden om det kan påvisas att fodervärden handlar i strid med detta avtal,
vilket sker i allmän domstol.” Inget domstolsbeslut har inkommit som visar att
överlåtaren har rätt enligt gällande avtal att återta hunden. UKK övervägde att anmäla
överlåtaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här gången låta det stanna
vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas. UKK förutsätter också
att hunden snarast återlämnas till fodervärden då avtalet inte hävts på korrekt sättdock senast 14 september 2015, under förutsättning att inget domstolsbeslut
föreligger som säger annat.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
U38/15
Köpare som reklamerat ett köp en vuxen hund, enligt köparen informerade sig denna
speciellt om att hunden skulle vara rumsren. När köparen tar hem hunden gör den sina
behov inne, köparen ser under tiden som denna hade hunden aldrig hunden göra sina
behov ute oberoende på hur lång tid de är ute. Säljaren tar tillbaka hunden men
uppger att denna inte kan betala tillbaka köpeskillingen, säljaren uppger att hunden
hemma hos denna inte har några problem med att göra i från sig ute. Säljaren skriver
till SKK att köpeskillingen inte kunde återbetalas på en gång men att det skulle göras
under augusti månad. Eftergenomgång av ärendet och i med att säljaren uppgivit att
köpeskillingen ska återbetalas samt att UKK förutsätter att så också sker beslutade
UKK att lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 7/16
U39/15
Tikägare som enligt skrivelse ska ha parat med foderhane utan att ha tillåtelse till
detta, inget fodervärdsavtal är skrivet mellan parterna. Tikägaren hävdar att parningen
var överenskommen som betalning för att tikägaren hade hand om hanen, hanen är
numera återlämnad. Efter genomgång av ärendet beslutade kommittén att uppmana
överlåtaren att alltid teckna skriftliga avtal samt att om parterna eventuellt har
ekonomiska krav hänvisa dessa till allmän domstol. Ärendet lades därefter till
handlingarna utan vidare åtgärd.
§ 81 Leder
Armbågsröntgen (ED) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
Inga inkomna
Höftledsröntgen (HD) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
HD36-48/15
Jämthund, Golden retriever, Alaskan malamute, Cane corso, Perro de agua espanol,
Jämthund, Riesenschnauzer, Jämthund, Karelsk björnhund, Pudel, Jämthund, Nova
scotia duck tolling retriever, Sankt bernhardshund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
HD49-50/15
Finsk stövare, Hälleforshund
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
HD51/15
Dansk Svensk gårdshund
Uppfödaren har skrivit fel parningsdatum på registreringsansökan, UKK beslutade att
godta uppfödarens förklaring.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 8/16
Patellaundersökning (P) på tik/hane eller båda har utförts efter parning
P10/15
Chihuahua
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
P11/15
Chihuahua
Tik tjuvparad.
UKK noterar att uppfödaren av SKKs Disciplinnämnd blivit ålagd disciplinär åtgärd. UKK
övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den här
gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska följas.
P12/15
Chihuahua
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta den inkomna förklaringen.
UKK uppmanade dock uppfödaren att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
P13/15
Chihuahua
Uppfödare som angett fel parningsdatum på registreringsansökan. UKK beslutade att
godta den inkomna förklaringen och samtidigt uppmana uppfödaren att vara noggrann
vid i fyllande av registreringsansökan.
P14/15
Chihuahua
Uppfödare som trots upprepade påminnelser inte svarar SKK, uppfödaren har haft ett
tidigare ärende 2015. Uppfödaren informerades då om att upprepad förseelse medför
disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 9/16
§ 82 Grundregelärenden
Tik under 18 mån vid parning
G71-73/15
Bichon frisé, Grand danios, Gonczy polski
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G74-76/15
Dvärgschnauzer, Italiensk vinthund, Staffordshire terrier
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
G77/15
Jack russel terrier
Uppfödare vars fodertik blivit tjuvparad hos fodervärden. UKK beslutade att godta den
inkomna förklaringen samt att upplysa om att kullen är att räkna som en av de två
kullar som uppfödaren har rätt till.
G78/15
Chihuahua
Tik tjuvparad. Uppfödaren har haft tidigare ärende 2014 blev då informerad om att
upprepad förseelse medför disciplinär prövning. UKK beslutade att anmäla uppfödaren
till SKKs Disciplinnämnd för överträdelse av SKKs grundregler. Uppfödaren beläggs med
hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
G79-80/15
Pomeranian, Pomeranian
Uppfödarna har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 10/16
Täta kullar
G81-85/15
Dvärgschnauzer, Tax, Labrador retriever, Border terrier, Tysk spets/Mittelspitz
Uppfödarna har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7 år utan veterinärintyg
G86-90/15
Kleiner münsterländer, Hälleforshund, Tax, Jämthund, Siberian husky
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G91-93/15
Cairnterrier, Tysk schäferhund, Pointer
Uppfödare har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik över 7 år utan tidigare kull
G94-96/15
Jämthund, Tax, Jämthund
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
G97/15 samt 99/15
Bearded collie, Tax
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödarna ska vara mer uppmärksamma på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta de
inkomna förklaringarna.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 11/16
G98/15
Siberian husky
UKK beslutade att godta den inkomna förklaringen.
Tik över 10 år
G100/15
Beagle
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Tik som fått en sjätte kull
G101/15
Nova scotia duck tolling retriever
Tik tjuvparad
UKK övervägde att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd men beslutade att den
här gången låta det stanna vid ett påpekande om att SKKs regler fortsättningsvis ska
följas.
Nära släkt
G102/15
Manchesterterrier
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
G103/15
Lapsk vallhund
Tik tjuvparad.
UKK påpekade att uppfödaren ska vara mer uppmärksam på sina tikars löpperioder
och i god tid se till att hane och tik hålls åtskilda. Då detta, såvitt är känt, är första
gången som uppfödaren bryter mot grundreglerna beslutade UKK att godta den
inkomna förklaringen.
Upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 12/16
§ 83 Ögonärenden
Tik/hane eller båda saknade giltigt ögonundersökningsintyg vid parningstillfället
Ö15-20/15
Amerikansk cockerspaniel, Papillon, Bichon frisé, Border collie, Amerikansk
cockerspaniel, Papillon
Samtliga uppfödare har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK
förutsätter att uppfödarna fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse
medför disciplinär prövning.
Ö21/15
Border collie
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning. UKK
beslutade även att hanhundsägaren som är en aktiv uppfödare ska meddelas samma
beslut.
Ö22/15
Papillon
Uppfödaren har missuppfattat reglerna.
Då detta, såvitt är känt, är första gången som uppfödarna bryter mot grundreglerna
beslutade UKK att godta de inkomna förklaringarna.
UKK uppmanade dock uppfödarna att fortsättningsvis hålla sig ajour med och följa
gällande regler eftersom upprepad förseelse medför disciplinär prövning.
Ö23/15
Norrbottenspets
Uppfödare som enligt svarsskrivelse har fått felaktigt råd av avelsrådet, UKK beslutade
att godta den inkomna förklaringen samt att tillskriva rasklubben och informera om
regelverket.
Ej PRA-prcd undersökt innan parning
Ö24/15
Pudel
Uppfödaren har fått ett informationsbrev med SKK:s grundregler. UKK förutsätter att
uppfödaren fortsättningsvis följer reglerna eftersom upprepad förseelse medför
disciplinär prövning.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 13/16
§ 84 Hjärtärenden
Inga inkomna
§ 85 Registreringsärenden
R13/15
Chihuahua
Medlem som SKK blir upplyst om som har en valpkull, kullen är efter ung tik utan
patellaundersökning, informatören hänvisar till bilder på valparna som har svarta
nosar men är efter två chokladfärgade föräldrar. Medlemmen skickar in
registreringsansökan på kullen men väljer senare att avstå från registrering då kullen
redan är såld. UKK beslutade att anmäla medlemmen till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler. Medlemmen beläggs med hänvisningsstopp i
avvaktan på disciplinnämndens beslut.
R14/15
UTGÅR
R15/15
Chihuahua
Medlem som skickat in en importregistreringsansökan på hund, SKK har tidigare nekat
omregistrering av hunden, vid det tillfället skickades ansökan in av en annan person.
UKK beslutade att inte tillåta omregistrering av hunden.
R16/15
Fransk bulldogg
Medlem som skickat in importregistrerings ansökan för 6 valpar, valparna har vid
närmare koll vaccinerats vid för ung ålder och då också förts in i strid med gällande
införselbestämmelser. Medlemmen har av Länsstyrelsen delgivits hemkarantän för
valparna samt hennes övriga hundar. Medlemmen har tidigare annonserat ut två kullar
fransk bulldogg, en registrerad och en oregistrerad, SKK kansli tillskrev medlemmen
och frågade då vad anledningen var till detta medlemmen förklarade att hon endast
hjälpte sin pojkvän som inte är medlem i SKK som äger modern till den oregistrerade
kullen. Kansliet nöjde sig med förklaringen. UKK beslutade att inte tillåta
omregistrering av hundarna samt att anmäla uppfödaren till SKKs Disciplinnämnd för
överträdelse av SKKs grundregler.
R17/15
UTGÅR
R18-20/15
Bedlingtonterrier, Lagotto romagnolo, Siberian husky
Ärendena bordlades för vidare utredning.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 14/16
§86 Bordlagda ärenden
U24/15
Hanhundsägare som under 2 dagar tagit emot tik för parning, när kullen föds fattar
hanhundsägaren misstankar om det verkligen är dennas hane som är far till kullen då
kullen föds 68 dagar efter parning. Enligt hanhundsägaren som kontaktat avelsråd så
föds kullar av rasen normalt efter 57.5 dagar efter parning. Kullen DNA typas efter
beslut av SKK och det framkommer att hanen inte är far till kullen, tikägaren har också
lämnat med blod på egen hane men inte heller denne är far till kullen.
Hanhundsägarens andra hane blodtypas därefter men inte heller den är far. Tikägaren
anger att hanhundsägaren skulle haft flera andra hanhundar hos sig under
parningstiden som skulle vara kunna möjliga fäder. Hanhundsägaren anger att detta
inte stämmer utan hanarna är foderhundar som inte varit hemma hos uppfödaren
under tiden tiken varit på parning. UKK beslutade att begära blodtypning på
hanhundsägarnas båda foderhundar. Ärendet bordlades i väntan på svar.
Svar har nu inkommit på en av hundarna vilket visar att denne inte är far till valpen,
den andra hanen har avlidit. UKK anser det beklagligt att det inte lyckats hittats någon
fader till valpen, och att det inte finns möjlighet att gå längre i ärendet. Både
hanhundsägare som tikägare har enligt kommittén gjort det man kan göra i
situationen, UKK beslutade att tillåta registrering av valpen med tom härstamning på
fadersidan samt med avelsspärr. Ärendet lades därefter till handlingarna utan vidare
åtgärd.
§87 Dispenser
a) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna
har redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att
bevilja dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3.
b) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna
har redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att
bevilja dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 15/16
c) Dispens ansökt om en tredje delägare i kennel, kommittén gick igenom
dispensansökan och diskuterade om särskilda skäl förelåg. Kennelinnehavarna
har redogjort hur deras samarbete tidigare skett.
Med hänvisning till vad CS tidigare uttalat i frågan beslutade kommittén att
bevilja dispens för en tredje delägare. Dock med förbehåll att innehavarna
inkommer med information om den ordning kennelnamnet skall tillfalla
delägarna. Det vill säga: slutlig ägare, delägare 2 och delägare 3.
d) Dispensansökan från uppfödare att få möjlighet att överskrida det tillåtna
antalet foderhundar. Efter genomgång av ärendet beslutade UKK att avslå
dispensansökan då kommittén anser att 10 foderhundar är tillräckligt.
e) Dispensansökan från uppfödare av tjänstehundar att få höja antalet kullar på
sina fodertikar. UKK beslöt att bordlägga ärendet och efterfråga kopia på avtal
från Hjälpmedelsinstitutet/Myndigheten för delaktighet. Samt att uppfödaren
specificerar vilka tikar som det är tänkt att begära dispens för.
§ 88 Disciplinnämndsbeslut samt återkallade anmälningar
UKK noterade information gällande Disciplinnämndens beslut.
§ 89 Övriga kommittéers protokoll samt protokollsutdrag
Förelåg protokollsutdrag från SKK/KHM 2/2015 §37 samt SKK/CS 3/2015§58 och §70,
UKK noterade informationen.
§ 90 UKKs nyhetsbrev
Kommittén beslutade om vilka ämnen som ska uppmärksammas i AK/UKKs
gemensamma nyhetsbrev.
§ 91 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
SKK/UKK nr 4 2015
2015-08-26
Sida 16/16
§ 92
Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i
Hundsport Special. UKK beslutade att samtliga paragrafer offentliggörs i samband med
justerat protokoll.
§ 93 Nästa möte
25 november, plats beslutas om senare.
§ 94 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla för ett mycket bra möte och förklarade därefter dagens
sammanträde avslutat.
Vid protokollet:
Åsa Blomqvist
Justeras:
Annica Uppström
Ordförande
Ulla Eckerberg
Ledamot
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.