Verksamhetsberättelse 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse för år 2014
Styrelsen för år 2014 har haft följande sammansättning
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Birgitta Swenson
Göran Jonsson
Britt-Marie Nordsten
Ingrid Björk
Lillemor Fridlundh
Roger Edvinsson
Bo Högberg
Alva Karlsson
Göran Jonsson
Ansten Elgåsen
Resor
IT
Aktiviteter
Cirklar/kurser
Månadsmöten
Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda sammanträden.
Vid förbundsstämman i Karlskrona 16-17 maj deltog Birgitta Swenson från styrelsen
samt Lillemor Fridlund som medlem i förbundsstyrelsen. I Samråd Älvsborg/Skaraborg
i Mariestad den 24/9 för föreningarna i Alingsås, Borås, Falköping, Grästorp,
Mariestad, Skövde, Trollhättan och Vänersborg deltog Birgitta Swenson, Ansten
Elgåsen och Lillemor Fridlundh (tillika medlem i förbundsstyrelsen).
Under hösten har ett styrdokument - KODEN – utarbetats, vilket kommer att vara en
grund för vår fortsatta verksamhet om årsmötet så beslutar.
Medlemsutvecklingen har varit fortsatt god och vid årets slut var vi 679 medlemmar, en
ökning med 49 personer jämfört med året innan.
Kommittéerna har under året lagt ner ett stort arbete och erbjudit ett rikt och varierat
utbud, som har uppskattats mycket. Många aktiviteter har snabbt blivit fulltecknade. Ett
stort tack till de medlemmar som har arbetat i kommittéerna, samt till dem som ställt
upp som lärare/ledare och även till medlemmar som hjälpt till vid genomförande av
övriga arrangemang.
Ekonomi
I år gör föreningen ett plusresultat på 2 827 kr. Intäkterna har i huvudsak varit
medlemsavgifter om 100 kr per medlem och intäkten blev 67 900 kr.
Årets medlemsmöten gav ett underskott på 29 928 kr vilket är 3 572 kr mindre än
budgeterat. Resultatet av resorna blev ett överskott på 5 647 kr och aktiviteterna gav ett
överskott på 5 358 kr.
De ekonomiska tillgångarna vid årets slut utgjordes av 97 kr i kassa och på
Bankkonto 9 512 kr och Sparkonto 21 193 kr. Resultatrapport och Balansrapport
bifogas.
Aktiva Seniorer Skövde, Styrelsen
1 (4)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
IT
Hemsida
Hemsidan är, tillika med e-mail, föreningens viktigaste källa för information. Sidorna
uppdateras kontinuerligt och på Startsidan läggs blänkare in om månadsmöten, nya
aktiviteter, cirklar och resor. Även meddelanden och rapporter från styrelse och
kommittéer läggs in på hemsidan.
Utrustning
Under året har ny dator (PC) anskaffats till kassören, ersätter ”gammal” dator med
bristande funktioner. Säkerhetsprogramvara (Norton) har anskaffats och installerats på
kassörens och sekreterarens datorer.
Dokumentmall
Ny dokumentmall (i Word) har skapats under året, denna skall användas av styrelsen
och kommittéerna. Användarbeskrivning tas fram och kommuniceras ut under 2015.
Månadsmöten
Månadsmöteskommittén
Göran Jonsson
Gunnar Nordsten
Anki och Bernt Hellberg
Arne Karlsson
Sylva Jonak
Dessutom har Britt-Marie Nordsten och Agneta Jonsson medverkat.
Månadsmöten har ägt rum i Frejasalen eller Valhall, Kulturhuset, tisdagar kl. 13.30-15.30 och i genomsnitt har 140 personer deltagit.
Månadsmötena har genomförts i samverkan med Medborgarskolan och vid samtliga
möten har information lämnats om våra olika arrangemang.
Efter föredrag/kåserande har vi lottat ut något som anknutit till dagens underhållning
samt därefter gemensamt druckit kaffe med dopp.
Föredragshållarna och rubrikerna på föredragen har varit följande:
2014-01-14
2014-02-11
2014-03-11
2014-04-08
2014-09-10
2014-10-14
2013-11-12
2014-12-09
Ulf Durling – Mord bland pensionärer.
Johan Pettersson – Varannan lampa lyser med el från
kärnkraft.
Bosse i Pinnahemmet läser dikter och berättar skrönor på
västgötska
Med HMS Karlskrona på piratjakt
Håkan Andersson: Sånt´ är livet..
Jan Ejdebäck: Hur jag hamnade i medeltiden. Dessutom
underhöll kören Pop Corn
Ukraina, Krim och Ryssland.
60-talsrock med Crusader Sect
Aktiva Seniorer Skövde, Styrelsen
2 (4)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Aktiviteter
Aktivitetskommittén
Bo Högberg
Lilian Eriksson
Ingrid Brorsson
Jan Schönemann
Roland Dessau
Vi har genomfört nästan 30 olika aktiviteter under året med allt från 12 till över 40
deltagare. Vi har bland annat flugit ballong, sett tunnelbygget i Hallandsåsen, plockat
blåbär, besökt Volvos motorfabrik, Radio Skaraborg, Tingsrätten och Skara Domkyrka,
där vi fick tillfälle att se de vackra biskopsskrudarna från 1400—2000-talet.
Förutom dessa aktiviteter har vi återkommande varje vecka: bridge, bowling, boule,
canasta och stavgång.
Cirklar
Cirkelkommittén
Alva Karlsson
Kerstin Lindström
Birgitta Bladh
Ingvar Gunnarsson
Per Schöneman
Under 2014 har följande studiecirklar genomförts
Vinkunskap (4 olika grupper)
Litteratur på engelska
Litteratur på svenska
Data – grundkurs
Datakurs - fortsättning
Kurs i bildbearbetning
Svampkännedom
Stick-café
Klassisk musik
Thailändsk matlagning
Glas-fusing
Med hjälp av Ingvar Gunnarsson och Sten Engström har vi även arrangerat en vandring
runt Flemsjön.
Resor
Resekommittén
Lillemor Fridlundh
Solveig Falk
Ingemar Andersson
Marianne Olsson
Christer Junkergård
Följande resor har genomförts 2014.
25 mars åkte vi till Karlstad och besökte Lars Lerins konsthall. När vi passerade
Kristinehamn såg vi Picassostatyn och på vägen hem fick vi höra varför Kristinehamn
kallas ”Lusasken” medan vi fikade i Ölme Lanthandel.
8 maj gick resan till Bohuslän med besök på stenhuggeri i Hunnebostrand, Havets hus i
Lysekil och Bohusläns muséum i Uddevalla.
Aktiva Seniorer Skövde, Styrelsen
3 (4)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
3 juni åkte vi på ”Trolska båtturer” på sjöarna Bunn och Ören i ett landskap som
inspirerade konstnären John Bauer. Vi besökte även Gränna muséum med
Andréexpeditionens polarcentrum.
10 juni cyklade vi längs Göta kanal mellan Töreboda och Norrkvarn.
4 september upplevde vi ”Gårdarna runt sjön” med guide som berättade om platserna
Birgit Sparre skrivit om i sin romanserie.
11-12 oktober reste vi till Köpenhamn där vi besökte operan och såg Rosenkavaljeren.
På vägen ner hann vi även med en guidning i Turning Torso i Malmö.
Intresset för våra resor har varit mycket stort och alla resor har varit fulltecknade.
Skövde i februari 2015
______________________ ______________________
Birgitta Swenson, ordf
Ingrid Björk, kassör
____________________________
Britt-Marie Nordsten, sekr
_____________________ ________________________
Alva Karlsson, cirklar/kurser Roger Edvinsson, It
____________________________
Göran Jonsson v ordf/ månadsmöten
_______________________ _______________________
Bo Högberg, aktiviteter
Lillemor Fridlundh, resor
_____________________________
Ansten Elgåsen, ledamot
Aktiva Seniorer Skövde, Styrelsen
4 (4)