Integrations kommittés intentioner för Rotary året

Integrations kommittés intentioner för Rotary året 2015-16
Integration - en framgångsfaktor för Sverige
Distrikt 2370 har beslutat att inrätta en kommitté för Integration med ett fokuserat tema mentorskap för
akademiker och andra yrkesgrupper/assistans till familjer under Rotaryåret 2015/16. Totalt är vi 27 000
rotarianer i 550 klubbar i Sverige. Avsikten är att ta till vara engagemanget hos medlemmarna i
respektive klubb så att de driver projekt lokalt anpassade efter medlemmarnas förutsättningar och
ortens behov inom distrikt 2370. Inom vårt distrikt 2370 har vi 42 klubbar med över 2000 medlemmar.
Integrationsinsatserna görs bäst av oss som medlemmar inom respektive klubb och ort med stöd från
distriktsorganisationen.
Ett relativt stort antal människor omkring oss har svårigheter att komma in och medverka i det svenska
samhället. Samtidigt som att vi rotarianer har som mål att göra samhällsinsatser för utsatta människor.
Många nyanlända akademiker och arbetslösa svenska ungdomar behöver t.ex. hjälp för att komma in på
arbetsmarknaden. Vi bör med våra nätverk kunna medverka till lösningar. Med vårt sociala engagemang
har vi möjligheter att bidra med t ex mentorskap för akademiker eller andra yrkesgrupper, läxläsning,
assistans osv.
Varje klubb utser eller har redan utsett en Integrationsansvarig som tillsammans med presidenten och
andra klubbmedlemmar göra en årsplan för hur man på orten kan identifiera och söka upp de individer
som har svårigheter att komma in och bidra i samhället. Därmed också bedöma vilka som på respektive
ort kan vara behov av mentorskap/assistans. En strävan är att åstadkomma resultatinriktade insatser,
både på kort och lång sikt.
Exempel på samarbete kan vara att etablera lokala kontakter med Arbetsförmedlingen, SFI Svenska För
Invandrare, Idrottsföreningar, Röda Korset, Kyrkor, företag m.fl. för att utröna vad man på respektive ort
skulle kunna göra tillsammans genom att ”kroka arm”.
Ett exempel på tydligt integrationsprojekt kan vara att kvinnliga rotarianer kontaktar invandrarkvinnor
eller deras organisationer för att undersöka vad man okomplicerat och omedelbart skulle kunna bidra
med i form av information, råd eller bara gemensamma möten med sociala samtal.
Som ansvarig för integrations kommittén i distriktet har jag för avsikt att ha 2 fysiska möten varje halvår
med kommittén samt telefonmöten. M ed hjälp av respektive Assisterande Guvernör inbjuda samtliga
klubbars integrationsansvariga till möten på lämpliga platser under oktober 2015.
Integrationskommitténs arbete sker ut till klubbarna genom AG.
Ingrid Sjöbeck
[email protected], mobil nr 070 – 354 3616
Kommittéledamöter: Louise Adelborg Värmdö Skärgårds Rotaryklubb, Yvonne Simola Nyköping Östers
Rotaryklubb, Karin Nord Haninge Rotary Klubb.