Personskadeförbundet RTPs kongress: Utveckla landets smärtvård

PRESSMEDDELANDE
Sundbyberg 2015-11-08
Personskadeförbundet RTPs kongress:
Utveckla landets smärtvård
Närmare 20 procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta. Bland
Personskadeförbundet RTPs medlemmar är det dock mycket vanligare. En
medlemsundersökning visar att 68 procent av medlemmarna lever med långvarig smärta och
bland gruppen med nackskador efter whiplashrelaterat våld är siffran så hög som 92 procent.
Därför går Personskadeförbundet RTP i samband med sin kongress ut med ett uttalande om att
utveckla landets smärtvård.
Personskadeförbundet RTP har länge drivit frågan om att den svenska smärtvården behöver ses över
och att det finns behov av att organisera vården på ett annat sätt för att möta de behov som personer
som lever med långvarig smärta har. Vi välkomnar att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,
äntligen fattat beslut om att kartlägga smärtvården i syfte att få fram ett nationellt vårdprogram för
smärta. Kartläggningen ska vara klar i juni 2016 och genomförs av smärtvårdens representanter.
Personskadeförbundet RTP kommer att vara delaktiga i arbetet och utredarna har tagit med
Personskadeförbundet RTPs smärtrapport samt rapporten Att leva med smärta, i vilken vi ingick.
Smärta leder inte bara till stort personligt lidande utan kostar även samhället enorma summor i form av
sjukvård, sjukfrånvaro och produktionsbortfall. Smärtvården är ett område där det finns stora
möjligheter till förbättring. Studier visar att denna grupp har hög tillgång till sjukvård, men ändå
upplever att de inte får den hjälp de behöver. Det handlar inte bara om att öka de totala resurserna utan
också om att säkerställa att de resurser som avsätts används på rätt sätt så att fler personer med
smärtproblematik, vare sig man kan bli arbetsför eller inte, får bra redskap för att orka leva med
smärtan. Målet bör vara att öka möjligheten att kunna återgå till arbete. Oavsett arbetsförmåga ska
tillgången på specialistsmärtvård vara livslång.
Personskadeförbundet RTP föreslår följande förslag för att förbättra smärtvården:






Att korrekt diagnos ställs så tidigt som möjligt. Detta är en absolut nödvändighet för att kunna
ta vara på de behandlingsmöjligheter som faktiskt finns för de drabbade och därmed också
minska sjukskrivningar.
Att tydliga syften och mål med olika metoder/behandlingar utarbetas och utvärderas för bäst
effekt tillsammans med patienten.
Att primärvården får ökad utbildning och bättre stöd inom diagnostik av de vanligaste
orsakerna till långvarig smärta.
Att primärvården har tillgång till råd och stöd från en specialist/multimodalt team och att fler
smärtteam bildas i primärvården.
Det ska finnas en väg in till primärvården/vården för personer med långvarig smärta som får
behov av smärtrehabilitering även senare i sin skada.
Att samordningen förbättras mellan olika delar av hälso- och sjukvården och andra parter som
försäkringskassa, arbetsgivare och arbetsförmedling.
För frågor:
Marina Carlsson, förbundsordförande: [email protected], Tel: 070-615 69 66
Helena Tiderman, informations- och pressansvarig: [email protected], Tel: 070- 268 89 72
Adress: Vintergatan 2, 172 69 Sundbyberg, tel: 08-629 27 80, e-post: [email protected], webb: www.rtp.se
Organisationsnummer: 815200-4134