Referat från mötet den 5 maj

Mötessammanfattning
RK Trafikstörningssamverkan
Datum:
Författare:
Titel
2015-05-15
Adam Laurell
Tf. Sekreterare
1/3
Mötessammanfattning Referenskommitté för
Störningssamverkan 2015-05-05
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mötets öppnande/inledning/genomgång av agenda
Föregående protokoll
Hänt sen sist; Samtrafiken generellt & Störningssamverkan specifikt
Befintliga verktyg; TLS systemet, Statistikportalen, Operativa statistikportalen
Verksamhetsplan för Störningssamverkan
Remiss DS 2015 11 "Res lätt med biljett" (Zizi)
Specifika frågor att behandla
Nästa steg/ årets möten
Sammanfattning av mötesdiskussioner
1. Mötets öppnande/inledning/genomgång av agenda
2. Föregående protokoll





Implementeringsdatum restidsgarantin; beslutad och genomförd 1 maj
Hur skall koordinering mellan referenskommittéerna ske? Via Affärs- och
Verksamhetsplan, Sekreterare via Affärschef, Ordförandemöten 2 ggr per år och i
rapportering till styrelsen.
Vad innebär representera och hur skapar vi en bredare förankring? Det finns nu en
utökad kontaktlista för störningssamverkan som får agenda, mötesanteckningar, etc. Det är
upp till övriga trafikföretag om man vill vända sig till ledamot eller direkt till Samtrafiken.
Trafikverket har en viktig roll och bör involveras; TrV är positiva till medverkan och är med
efter behov. Koordinering sker via Zizi Krantz, Samtrafiken och Per Joelsson på TrV.
Rollerna behöver bli tydliga, vilket ansvar ligger på ST respektive trafikföretagen? Detta
berör både strategiska frågor och mer operativa frågor. RK behöver vara medvetna och
diskutera detta vid behov. Samtrafiken behöver bli tydligare i vissa sammanhang vad
trafikföretagen kan förvänta sig.
3. Hänt sen sist; Samtrafiken generellt & Störningssamverkan specifikt

Zizi redogjorde vad som hänt på Samtrafikens ägarmöte och att eventuellt förvärv av X2AB ej
är klart men att vi utgår ifrån att ”Branschgemensam utveckling” blir ett femte
samverkansområde för Samtrafiken.

Restidsgaranti och Kom-fram-garantin: Adam redogjorde att implementeringen av
restidsgaranti gått bra. Flera bolag har lagt ut länk till formuläret däribland SJ, Västtrafik, UL.
Öresundståg och Skånetrafiken planerade lägga ut länk under veckan. Tågkompaniet
avvaktar. Vi tittade på de 67 ärenden som mellan 1-4 maj kommit in via webbformuläret. De
flesta ärenden kommer till SJ. Många utav dessa har skett före 1 maj och det är upp till
respektive bolag att hantera men i grunden gäller kundens rättighet enligt EU direktiv.
Mötessammanfattning
RK Trafikstörningssamverkan
Datum:
Författare:
Titel
2015-05-15
Adam Laurell
Tf. Sekreterare
2/3
Det har varit relativt liten diskussion i media. Den som varit har överskuggats av SJ
förändringar i egen restidsgaranti.
Angående Kom-fram-garantin är det mycket frågor hos partnerföretagen och många behöver
analysera hur de gör idag och hur de ska göra framgent. Här uppstår även situationer där
man blandar ihop skyldigheterna kopplat till Resplus och andra bilaterala överenskommelser.
TrV Störningsplaner och de biljettöverenskommelser som följer av dessa kan vara bra att
inkludera i diskussioner om störningssamverkan.

Utbildningar: Har haft 6 utbildningstillfällen men upp mot 100 deltagare från 37 olika bolag.
Överlag positivt att Samtrafiken har dessa tillfällen. Stor skillnad i kunskapsnivå hos
deltagarna.

Konferensen: Överlag positivt och goda betyg(4,1 av 5). Lite segt att få deltagare men de
drygt 50 personerna som var där var ”rätt” personer och det var god representation från olika
bolag. Önskas mer av grupparbeten/diskussion. En idé är att engagera RK till nästa år.

Utökad kontaktlista: Är skapad och används. Bra om Samtrafiken kan distribuera och
eventuellt publicera kontaktlistorna även för övriga samverkansområden.
4. Befintliga verktyg; TLS systemet, Statistikportalen, Operativa statistikportalen
Reidar visade och gick igenom Statistikportalen, Biljettinfo(arbetsnamn) och TLS systemstöd för att
skapa en högre kunskap i RK om vad som idag finns.
5. Verksamhetsplan för Störningssamverkan
Adam redogjorde för resultatet från grupparbetet på konferensen och de inspel på prioriterade
aktiviteter som Samtrafiken gjort. Diskussion följde kring prioriteringar och om vi var redo att göra
prioriteringar.
Rekommendationen från RK var att köra en ytterligare förankring och diskussion i respektive bolag,
först med bolagen i RK och sen med andra utvalda företag. Detta för att i mötet den 2:e september
kunna göra en mer underbyggd prioritering. Vi bör även i detta arbete se över hur vi definierar och
grupperar de olika aktiviteterna utifrån grundläggande behov snarare än vad som ska göras. Det vore
också bra om vi kom längre i diskussionen om vissa grundläggande principer för störningssamverkan
bl.a. om vi ska samverka endast kring Resplus eller alla kombinerade resor. Vi är överens om att alla
har olika förutsättningar och behov och att det finns utmaningar att hitta en gemensam målbild. En
diskussion var också om Samtrafikens olika samverkansområden kan ha olika syn och om vi får några
direktiv eller vägledning från Samtrafikens övergripande Affärs- och Verksamhetsplan.
Det vi kunde enas om är att Samtrafiken på kort sikt behöver prioritera i verksamhetsplanen för
störningssamverkan; Etablera RK, Utvärdera Restidsgaranti- och Kom-fram-garanti och förstudie kring
Central resenärs- och partnersupport i syfte att kunna efterleva gemensamma överenskommelser.
6. Remiss DS 2015 11 "Res lätt med biljett"
Zizi redogjorde ett utdrag ur Samtrafikens remissvar. De flesta partnerbolagen har valt att stå bakom
detta och kommer hänvisa till Samtrafikens remissvar. Några bolag kommer lämna egna remissvar.
Adam skickar ut Samtrafikens utkast till remissvar till RK medlemmarna.
Mötessammanfattning
RK Trafikstörningssamverkan
Datum:
Författare:
Titel
2015-05-15
Adam Laurell
Tf. Sekreterare
3/3
7.
Specifika frågor att behandla
a. Central resenärs- och partnersupport
Sammantaget tyckte RK att idén är bra och rekommenderade att Samtrafiken bör gå
vidare och undersöka möjligheterna att erbjuda detta som en tilläggstjänst. Generellt så är
de stora aktörerna(SJ, Tågkompaniet, Öresundståg, Skånetrafiken) inte intresserade av
denna tjänst då man har egen bemanning för att hantera dessa situationer, men ser en
nytta i att kunna hänvisa resenären till annan part även efter stängningstid. Som ex. kan
nämnas att Öresundstågs bokningssupport sköter detta åt sydlänen idag. En utmaning
som bör beaktas är komplexiteten för ett kundtjänstbolag att hantera flera olika bolag.
b. Omgångens fråga
Diskussion angående vem som har ansvar för att assistera kunden då man som
trafikföretag erbjudit kunden en ersättningsresa. RK var överens om och stod bakom
Samtrafikens förslag på att ansvaret övergår till nytt trafikföretag men att detta inte får
missbrukas och att den förenklade regeln kring restidgaranti gäller, dvs. att första part i
aktuell resa är ersättningsskyldig. Samtrafiken kommer definiera detta i Frågor & Svar för
Resplus.
8. Nästa steg/ årets möten



Uppföljning restidsgaranti; Adam kallar till möte med SJ, Öresundståg, Västtrafik och
Tågkompaniet i början av juni
Referenskommitté:
o 3:e september, Linköping(Östgötatrafiken står som ”värd”)
o 25:e november, Stockholm
Samtrafikens konferens är 7-8 Okt. Dag två kommer RK involveras
Vid pennan
Adam Laurell
Tf. Sekreterare