00_Program Förebyggandekonferensen 2015

PROGRAM | Förebyggandekonferensen 2015 - brandskydd
15-16 APRIL 2015 | KARLSTAD CONGRESS AND CULTURE CENTER
Moderator: Fredric Hermansson, Räddningstjänsten Skåne Nordväst
ONSDAG 15 APRIL
09.00
Registrering, kaffe, smörgås
10.00
Välkomna till Karlstad
Inledning | Nils Svartz, MSB
Praktisk information | Moderator
10.20
Brandskyddsprojektering när
verkligheten inte stämmer överens med
teorin
Claes berättar om egna erfarenheter där
egna lösningar skapats då styrning från
myndigheter saknats. | Claes Malmqvist,
Brandskyddslaget
10.50
11.30
Vk3B och ändring i byggnader – vad
gäller egentligen?
Caroline berättar varför vk 3B kommit till
och vilken typ av verksamheter som
omfattas? Hon reder även ut vilka krav som
gäller vid en ändring, t.ex. vid ändring från
en boendeform till en annan. | Caroline
Bernelius Cronsioe, Boverket
Brandskydd i asylboenden
Hur hanterar Migrationsverket
brandskyddsfrågorna och hur går det till
från upphandling till färdigt boende? |Tolle
Furegård, Migrationsverket och Jörgen
Carlsson, ÅF
12.00
Lunch
13.00
Aktiv mot brand – sammanfattning och
fortsättning
Hur har kampanjen sett ut i olika delar av
landet och vilken inriktning planeras
framöver? Hur kan kampanjen kombineras
med andra aktiviteter? | Maya Stål
Söndergaard och Mikael Andersson,
Nationella samverkansgruppen för
brandskyddsfrågor
13.30
Vad händer med den skriftliga
redogörelsen?
Föreskrift och allmänt råd om skriftlig
redogörelse håller på att revideras. Vad är
syftet med redogörelsen, hur blev det och
hur ser tankarna inför framtiden ut? | Per
Karlsson, MSB
14:00
Radhusprojektet i Uppsala –
inventering, föreläggande och
insatsstöd
Peter berättar om bakgrundsarbetet,
inventering, föreläggandet och hur
informationen används som insatsstöd|
Peter Arnevall, Uppsala Brandförsvar
14.30
Eftermiddagsfika
15.00
Byggprocessen – så ska det gå till
Vilka underlag behöver finnas i olika skeden
av byggprocessen? | Anders Johansson och
Caroline Cronsioe, Boverket, Claes
Nicklasson, Räddningstjänsten Östra
Blekinge och Mats Sjökvist,
byggnadsnämnden i Karlskrona kommun
15.40
Vad händer med alla regler under LBE?
Föreskrifter ses över, slås ihop och
kompletteras med handböcker. | Magnus
Nygren och Patrik Perbeck, MSB
16.10
Seminarieomgång 1
Seminarier väljs i samband med anmälan.
Se alternativen sist i programmet.
17.00
Slut på konferensdag 1
19.00
Middag på Karlstad CCC
TORSDAG 16 APRIL
08.30
Haverikommissionens utredning av
dödsbranden på ett HVB-hem i Norrtälje
Vad bidrog till den tragiska utvecklingen och
hade den kunnat förhindras? | Urban
Kjellberg, Haverikommissionen
09.20
Fortsatt stöd kopplat till boken
”Kommunal tillsyn enligt LSO”
Presentation av en ny webbutbildning kring
tjänsteanteckningar/föreläggande samt om
de seminarier som genomförs på olika
platser i landet under året. | Eleonor Storm
och Patrik Perbeck, MSB och Samuel
Nyström, Jönköpings kommun
09.50
Förmiddagsfika
10.20
Seminarieomgång 2
Seminarier väljs i samband med anmälan.
Se alternativen sist i programmet.
11.20
Seminarieomgång 3
Seminarier väljs i samband med anmälan.
Se alternativen sist i programmet.
12.10
Lunch
13.10
Lagen om bostadsanpassningsbidrag –
vad har den med brandskydd att göra?
Enligt förslag från Boverket ska brandskydd
kunna beviljas inom ramen för
bostadsanpassningsbidraget. Vad finns det
för möjligheter och svårigheter med detta?
Hur påverkar det arbetet med
individanpassat brandskydd? | Anders
Johansson, Boverket och Malin Vestin, MSB
13.50
Antalet bränder minskar, men
skadekostnaderna ökar
Hans-Eric ger en bild av verkligheten utifrån
ett försäkringsbolags perspektiv. | Hans-Eric
Zetterström, Länsförsäkringar
14.20
Ny insatsrapport
Insatsrapporten är ett viktigt verktyg för att
kunna lära från olyckor och ge underlag till
den förebyggande verksamheten. Colin
berättar hur den nya insatsrapporten är
uppbyggd och vilka de stora förändringarna
är.| Colin Mc Intyre och Morgan Asp, MSB
14.50
Avslutning och summering
15.00
Eftermiddagsfika med matig smörgås
Seminarier att välja mellan:
A. Bensinstationshandboken –
nyheter, förbättringar och
förändringar
Sedan handboken gavs ut för sju år
sedan har mycket hänt inom branschen
och nya föreskrifter, bl.a. om cisterner,
har tillkommit. Revideringen anpassar
handboken till detta. | Ingela Hellberg,
Lars Synnerholm, Karin Kjellén, MSB
B.
Tyck till om skriftlig redogörelse –
open space
Hur behöver den skriftliga redogörelsen
utformas för att fungera som bäst?
Vilka syften tjänar den? Diskutera detta
och mycket mer i mindre grupper, som
om ni satt vid fikabordet. | Per
Karlsson, MSB
C.
Forskningssatsning om
bostadsbränder
2014 startade ett flerårigt
forskningsprojekt om bostadsbränder.
De tre projekten ska försöka svara på
om det brinner oftare hos vissa
personer, varför det brinner mer i vissa
stadsdelar, vilka tekniska åtgärder som
kan vara verkningsfulla samt vilka
faktorer som avgör om bränder inträffar
och hur olika personer påverkas. | PerErik Johansson, Brandforsk och Anders
Lundberg, MSB
D.
Rättsfall om skäligt brandskydd
Två rättsfall om skäligt brandskydd
redovisas och belyses utifrån
tillsynsmyndighetens, MSB:s och
prövningsinstansernas perspektiv. |
Magnus Lundqvist, Räddningstjänsten
Karlstadsregionen, Joel Jacobsson,
SÄRF, Torkel Schlegel och Malin Vestin,
MSB
E.
Utformning av utrymningsplats
Sedan BBR19 finns krav på
utrymningsplatser i publika byggnader.
I ett forskningsprojekt har det genom
intervjuer, enkäter och försök i virtuell
miljö undersökts hur sådana behöver
utformas på ett ändamålsenligt sätt.
| Kristin Andrée, LTH/Brandskyddslaget
F.
Nyheter inom explosivområdet
Sprängämnesprekursorer, pyroteknik,
ammunition och annat explosivt – vad
är nytt och vad är på gång? | Shulin
Nie, Lorens van Dam och Agneta
Jansson, MSB