Informationstext - Rasklubben för dansk

Styrelsen informerar
Rasklubben har uppmärksammat att Nydningens Dirck DKX07463/2007 i
skrivandes stund (2015-02-17) har 37 avkommor, 167 barnbarn, 202
barnbarnsbarn och 31 barnbarnsbarnbarn registrerade som födda valpar i den
svenska populationen. Det innebär totalt 437 ättlingar i rakt nedstigande led
efter en enskild individ. Andelen ättlingar efter Nydningens Dirck som
registreras på SKK:s avelsdata årligen har succesivt ökat. År 2014 registrerades
i Sverige 164 ättlingar i rakt nedstigande led efter Nydningens Dirck. Totalt
registrerades 595 födda valpar av rasen dansk-svensk gårdshund i Sverige år
2014. Det innebär att 27,6% av alla födda valpar i Sverige 2014 var i rakt
nedstigande led efter Nydningens Dirck.
Statistik från avelsdata uttagen 2015-02-17
*Barn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn.
År
Antal ättlingar* efter Nydningens
Dirck
Totalt antal födda valpar i
Sverige
% andel ättlingar* av totalt antal
födda valpar i Sverige
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8
6
32
41
89
97
164
624
672
757
662
634
640
595
1,3
0,9
4,2
6,2
14,0
15,2
27,6
Jordbruksverket har identifierat den dansk-svenska gårdshunden som en lantras.
Det innebär att det finns ett bevarandegenetiskt ansvar för rasen. Rasklubben ser
därför att behov finns av att analysera eventuella konsekvenser för rasen och
bevarandegenetiken gällande ovan redogjorda antal ättlingar efter enskild
individ. Rasklubben har därefter för avsikt att rådgöra med jordbruksverket och
Svenska kennelklubben i frågan för eventuella framtida åtgärder. Som ett första
steg lämnas information om ovanstående ut på rasklubbens hemsida för att
uppmärksamma rasens medlemmar, uppfödare och hanhundsägare på andelen
avkommor så att de delges möjlighet att själva värdera och använda sig av
informationen i sitt avelsarbete. Fortsatt information delges medlemmarna
fortlöpande via rasklubbens hemsida och medlemstidning.