Brev till aktieägare i Sundvik Invest AB 2015-06

 Informationsbrev till aktieägare i
Sundvik Invest AB
Sundvik Invest AB | [email protected] | tel. 0703 799 619 | www.sundvik.se
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal | org.nr. 556940-1770 Förvaltarna har ordet
Henrik Stigwan
Tomas Fält
Styrelseledamot/Förvaltare
Styrelseledamot/Förvaltare
Civ.ek. Corporate Law & Finance
Civ.ek. Corporate Law & Finance
[email protected][email protected]
​
0703 799 619
0736 174 671
Det har nu gått ca ett år och nio månader sedan verksamheten startade. Vi är mycket glada
över att du har valt att investera pengar i Sundvik och tackar ödmjukt för förtroendet, totalt
är vi idag 39 aktieägare.
Nedan finner du information om vad som har hänt och vad som kommer hända framöver.
Vi försöker hålla det kortfattat och kärnfullt. Om du vill veta något mer så är du varmt
välkommen att kontakta oss och ställa dina frågor.
Trevlig sommar önskar Henrik och Tomas!
Sundvik Invest AB | [email protected] | tel. 0703 799 619 | www.sundvik.se
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal | org.nr. 556940-1770
2(9)
Innehållsförteckning
Förvaltarna har ordet
Information från årsstämman
Resultat och ställning
Tolkning av marknadsläget
Nuvarande investeringar
Framtidsplanering
sid 2
sid 4
sid 5
sid 6
sid 7
sid 8
Sundvik Invest AB | [email protected] | tel. 0703 799 619 | www.sundvik.se
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal | org.nr. 556940-1770
3(9)
Information från Årsstämman
Den 22:a april 2015 ägde årsstämman rum.
●
Årsredovisningen föredrogs och årets vinst på 412 110 SEK efter skatt överfördes till
innevarande räkenskapsår.
●
Beslut fattades att byta namn från Partneraktiebolaget Sundvik till Sundvik Invest
AB.
●
Beslut om att genomföra en nyemission i december 2015 fattades. Nuvarande ägare
har förtur, i övrigt först till kvarn. Teckningskursen är satt till 1 400 SEK per aktie och
maximalt tas 19 983 600 SEK in. Mer information om detta och teckningslista
skickas ut i separat skrivelse. Vill du inte ändra ditt innehav så behöver du inte göra
någonting och du påverkas då inte av nyemissionen.
●
För att kunna genomföra namnbytet och nyemissionen har bolagsordningen ändrats
vad gäller lägsta respektive högsta aktiekapital samt firmanamn.
Sundvik Invest AB | [email protected] | tel. 0703 799 619 | www.sundvik.se
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal | org.nr. 556940-1770
4(9)
Resultat och ställning
Årsredovisningen för 2014 finns publicerad på: ​
www.sundvik.se/delagare
Vinsten på våra passiva aktieinvesteringar i andra företag efter skatt uppgår hittills till
1 100 000 SEK, ungefär 40%. Vi fortsätter att vara helt obelånade. Under 2015 har vi gjort
stora vinsthemtagningar från börsbolag och istället ökat våra investeringar i statspapper,
företagsobligationer och privata aktiebolag.
Vårt totala kapital uppgår, per dagen datum 2015-06-12, till ca 6 450 000 SEK och
avkastningen på genomsnittligt totalt kapital under perioden är ca 32%, efter kostnader och
skatter.
Genomsnittligt kapital: 3 367 800 SEK
62 % av tiden sedan start, med 2 110 000 SEK
38 % av tiden sedan start, med 5 420 000 SEK
Sundvik Invest AB | [email protected] | tel. 0703 799 619 | www.sundvik.se
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal | org.nr. 556940-1770
5(9)
Tolkning av marknadsläget
Hur börskurser och andra priser kommer förändras över tid går inte att veta, därför lägger vi
ingen tid på att gissa vad som kommer att hända. Istället lägger vi tiden på att analysera
företags inbördes relativa fundamentala värden.
Det vi kan säga just nu är att vi anser att priserna på börsbolag generellt är alldeles för höga.
Den enligt vår bedömning troligaste reella avkastningen (faktiska vinster i respektive bolag)
de närmsta åren i förhållande till nuvarande prisnivå, är inte mer än 1-2% vinst. De enligt vår
bedömning 10 mest underprissatta bolagen på börsen ger troligen mellan 7-10% reell
avkastning.
Ekonomin sett ur ett långsiktigt och översiktligt perspektiv går mycket bra. Främst är det
teknikutveckling och ett alltmer ökat resursutnyttjande som är motorn bakom tillväxten,
som vi inte ser några tecken på att minska.
Statspapper och företagsobligationer ger ungefär samma avkastning som börsbolag idag,
1-2%. De låga räntenivåerna påverkar båda slagen och köpkraftsjusterad avkastning på
exempelvis företagsobligationsfonden Carnegie Corporate Bond, som vi har investerat i, har
de senaste 10 åren snittat 6% per år.
Om du tycker att det sista stycket ovan är svårbegripligt så följer här en kort förklaring:
Ponera att en marknadsränta på 10% är grundförutsättningen. Du lånar ut 100 kr till en vän
och lånet skall betalas tillbaka om ett år med 10% ränta. Efter halva året sjunker
marknadsräntorna till 5%. Vad händer då? Jo den genomsnittliga marknadsräntan under
året blir 7,5%. Om du inte hade lånat ut till din vän utan istället lånade ut till “marknaden” så
hade du fått 7,5% avkastning under året. Du har alltså tack vare en oförutsedd förändrad
marknadsränta ökat din reella avkastning med 2,5%, på bekostnad av låntagaren som har
gjort motsvarande ökad förlust.
Sundvik Invest AB | [email protected] | tel. 0703 799 619 | www.sundvik.se
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal | org.nr. 556940-1770
6(9)
Nuvarande investeringar
Vi har minskat vår exponering mot innehav i börsbolag till några få procent. Vi letar
kontinuerligt efter nya attraktiva investeringar i både börsnoterade, publika och privata
företag. under tiden har vi investerat i en statspapper -och företagsobligationsfond.
För mer information om vår investeringsmetodik, se: www.sundvik.se/investeringsmetodik
Ny investering i privat aktiebolag:
Den 6e maj i år köpte vi 25% av aktierna i det privata aktiebolaget Twinsis Collection AB.
Bolaget äger varumärket ​
Deevotion ​
som till viss del innefattar smycken och främst
damklockor. Design och försäljning till butiker sköts av grundarna tillika tvillingsystrarna
Pia och Eva Nyström, som vardera nu äger 25%. Pia och Eva har tidigare ägt och drivit
varumärket Miss Dee. Onlineförsäljning och övergripande affärsutveckling sköts av Aron
Eliasson som nu äger 25% och tidigare var VD på klockföretaget Daniel Wellingtons. Aron
ökade under sin tid som VD omsättningen i Daniel Wellington från dryga miljonen till över
100 miljoner på bara några år.
Vi bidrar med kapital och har erhållit två styrelseplatser, kapitalet används till inköp av nya
klockor och marknadsföring.
Deevotions största satsning är damklockor. Kollektionen följer ett koncept där utbytbara
armband med smyckeskaraktär skall passa olika stilar, årstider, åldrar och situationer. Som
komplement finns tillbehörsarmband i samma stilar.
Det är inte ofta vi hittar så små företag med så bra förutsättningar, där vi ändå har möjlighet
att gå in som passiva ägare, som i detta bolag.
Alla delägare i Sundvik erbjuds en rabatt på hela 25% vid onlineköp av Deevotions klockor
och klocktillbehör. Genom att använda klockorna och sprida kännedomen bland
allmänheten hjälper ni även till som ambassadörer.
För mer information och köp av klockor med delägarrabatt, besök: ​
www.deevotion.se​
Uppge
kod: “​
Sundvik​
”, vid köp för att få 25% rabatt. Gäller fram till 31:a december 2015.
Sundvik Invest AB | [email protected] | tel. 0703 799 619 | www.sundvik.se
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal | org.nr. 556940-1770
7(9)
Framtidsplanering
Mål
●
Vi skall vara en passiv och långsiktig ägare av andra företag.
Med ​
långsiktig ​
menar vi att vi efter en utförlig datainsamling och analys skall bedöma att en
investering har potential till hög avkastning med begränsad risk över tid, oavsett om vi kan
sälja aktierna eller inte. Vilket innebär att om någon är beredd att betala mer än vad vi anser
att det är värt och vi har bättre investeringsalternativ så kommer vi att sälja.
Med ​
passiv ​
menar vi att företagen vi investerar i skall vara självgående med kompetenta,
erfarna och engagerade ledare, så att vi kan fokusera på att allokera kapital.
●
Sundvik Invests ägare skall få så god avkastning som möjligt till så låg
risk som möjligt.
För att uppnå detta följer vi vår investeringsmetodik som du kan läsa mer om på
www.sundvik.se/investeringsmetodik
●
Ett ägande i Sundvik Invest skall vara flexibelt och medföra god inblick i
företaget.
Vi undersöker hur detta kan uppnås på bästa sätt.
1. Ett sätt, vilket förmodligen är det enklaste, är att vi fortsätter växa ett antal år och
därefter inför en utdelningspolicy som ger en god direktavkastning till aktieägarna.
God inblick skall ges genom regelbundna informationsbrev samt en hög tillgänglighet
vid frågor.
2. Ett annat sätt är att börsintroducera bolaget så att aktieägarna själva kan öka och
minska sina investeringar via börsen. Vi har redan haft en dialog med aktietorget
men tror att First North kan vara en bättre långsiktig lösning.
Ett viktigt delmål för bolaget är därför den nyemission som har beslutats äga rum under
hösten 2015, där maximalt 19 983 600 SEK hämtas in. Sista teckningsdag är 1:a december
2015.
Sundvik Invest AB | [email protected] | tel. 0703 799 619 | www.sundvik.se
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal | org.nr. 556940-1770
8(9)
Tidsplan
År
Mål
2015
* Leta efter nya investeringar.
* Öka antalet aktieägare.
* Genomföra beslutad nyemission.
2016
* Fortsätta arbetet med att hitta nya lukrativa investeringar.
2017
* Om vi går mot en börsintroduktionktion, påbörja förberedelser.
* Eventuellt en till nyemission först om det behövs.
* Fortsätta växa organiskt.
* Eventuellt ändra till publikt aktiebolag.
2018
* Eventuell Börsintroduktion där även nytt kapital och nya ägare i så
fall tas in.
Sundvik Invest AB | [email protected] | tel. 0703 799 619 | www.sundvik.se
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal | org.nr. 556940-1770
9(9)