Ledningsgruppsmöte 2015-05-27

Kungsholmens Gymnasiums Elevkår Protokoll fört vid ledningsgruppsmöte 2015­05­27 Närvarande: Fabian Ripke, Olivia Bladh, Filippa Rönnestam, Adrian Salamon, Ada Hakyemez, Isabella Hallin, Alice Härse, Rebecca Ericzén, Temisan Hambraeus(1­7), Harald Bäcklund(1­7). 1. Formalia a.
Generalsekreterare öppnar mötet Fabian ​
öppnade​
mötet b.
Val av mötesordförande och mötessekreterare Fabian och Hugo ​
valdes​
mötesordförande respektive mötesordförande c.
Val av protokolljusterare Adrian ​
valdes​
till protokolljusterare d.
Godkännande av dagordningen Olivia yrkade på att ge yttranderätt åt Temisan och Harald Mötet biföll Olivias yrkande Mötet godkände dagordningen i sin helhet e.
Genomgång af föregående protokoll Hugo gick igenom föregående protokoll. 2. Ledningsgruppsrundan Mötet berättade om hur de mådde. 3. Generalsekreterares punkt a.
Avrapportering från styrelsen Fabian berättade om KGIF:s brytande mot våra stadgar, Gabriellas artikel, rektorsmötet där karnevalen, första dagen med ettorna, föreningsmässan och preliminära datumet för årsmötet bestämts. 4. Operativ chefs punkt a.
Utskottskickoff Olivia berättar om utskottskickoffen som tog plats i helgen där alla stabmedlemmar blev utbildade om kårverksamheten. b.
Webmaster Olivia berättade om att kåren har funnit en ny webmaster som kommer arbeta med kåren, webmastern kommer agera som en fristående stab. Olivia yrkar på att lägga till en fristående stabmedlem som heter webmaster. Mötet ​
biföll​
Olivias yrkande. 5. Serviceutskottet a.
Kårkortsprocessen Filippa berättar om hur utdelningen av kårkorten går, småfel har uppstått. b.
Skolkläder Planering inför nästkommande års skolkläder, förslag från medlemmarna. Spontanidéer innehåller en svartvit collegetröja. Berättar också om att vi får pengar för var 100:e sålda tröja. Problem med datorfodralen har uppstått. Stabkläder diskuterades, och Övrigt c.
6. Sociala utskottet a.
Gubbrunch Isabella berättar att det går som planerat och understryker att alla i ledningen ska vara närvarande. Isabella redovisar om detaljerna om Gubbrunchplaneringen. b.
Slutskiva Biljetter kommer fortsätta säljas under fredagen och två utav dagarna nästa vecka. Isabella berättar också att Skolfest behövt ändra tiden då Södra Teatern stänger en timma tidigare och att vi kunnat sälja biljetter för ett lägre pris som en konsekvens av det. Isabella är oroar sig för DJ:s som ska spela under c.
Insparken Isabella berättar att hon kommer ha ett möte med skolfest angående location av insparken och hur det kommer gå till. Temat av festen diskuteras också. d.
Övrigt 7. Påverkansutskottet a.
Mattenationella 2b Ada berättar att hon kommer arbeta med Gabriella för att göra någonting av det. Oklart vad detta kommer vara. b.
Mentorstider Hon och sin stab kommer gå till mentorstider och berätta om påverkansutskottet och deras verksamhet. Diskussion kring om man ska göra det detta år eller på hösten. c.
Psykisk ohälsa – podcast Adaberättade att en podcast kommer finnas och ett eventuellt arbete med KZINE. Diskussion kring Facebook sidor för de olika utskotten fördes. d.
Elevmentorskap Ada berättade att hon och Ava kommer ha ett överlämningsmöte med Pauline om hur man kan förbättra det. 8. Föreningsutskottet a.
Facebook­sida Adrian redovisade sitt skriftliga förslag av Facebooksida för föreningar Adrian ​
yrkade​
på att bifalla Mötet ​
biföll​
Adrians yrkande b.
Årets lärare Adrian redovisade kort om sitt skriftliga förslag av Årets lärare. Mötet tog en femma Olivia berättade om att vi inte kan utföra ett sådant projekt utan skolledningens godkännande. Olivia yrkade på att Adrians skriftliga förslag gdkänns c.
Utvecklingssamtal Adrian redovisade kort om det skriftliga förslaget om utvecklingssamtal med föreningar. Adrian yrkade på att bifalla med revidering av att bifoga bilder till det skriftliga förslaget d.
Föreningsmässan Adrian arbetar på ett skriftligt förslag för föreningsmässa och planerar inför det med Nina och berättar om planeringen hittills ser ut. e.
Månadens förening Adrian redovisar om sitt skriftliga förslag om Månadens förening. Adrian yrkade på att bifalla sitt skriftliga förslag Mötet ​
biföll​
Adrians förslag. 9. Marknadsföringsstaben a.
Tidsplan Alice berättar om att ledningsgruppen bör komma i god tid om de vill ha posters printade eller ha PR gjord. Problem med printern då den är så jäkla seg. b.
Stabmedlemmar Stabisarna ska bolla idéer med utskotten och rapportera till Alice. Det kommer vara marknadsföringsstaben som har sista ordet, inte de individuella utskotten. c.
Övrigt Fråga om PR om Kårens anmälan till Pride Festivalen ska föras. Rebecca berättar om att hon kommer anmäla Kåren till Pride snarast. 10. Projektledares punkt a.
UTBYTE <3 Rebecca redovisar om sitt skriftliga förslag till Utbyte med San Diego och att intervjuer redan börjat. Olivia yrkade på att bifalla Rebeccas skriftliga förslag Mötet ​
biföll​
Rebeccas skriftliga förslag b.
Övrigt 11. Övrigt Ada upplyste om Filippas idé om food trucks till slutgrillen. Rebecca berättade om förra slutgrillen och vad lagen säger om en stor samling av ungdomar. Ada kommer skriva ett skriftligt förslag angående food trucks. Mötet diskuterade ett inköp av riktigt bra högtalare. Vidare diskussion kring vad som pengar bör läggas på följde. Hugo upplyste om att han arbetar på en protokoll/dagordningsmall 12. Mötets avslutande a.
Genomgång av antecknat protokoll Hugo gick igenom föregående protokoll b.
c.
Nästkommande mötestillfälle Onsdag 3e Mötesordförande avslutar mötet Fabian ​
avslutade​
mötet.