Det här med järnvägen, hur svårt kan det vara?” ”

”Det här med järnvägen,
hur svårt kan det vara?”
Tågfria tider då vi
genomför många åtgärder
samtidigt.
Att avhjälpa akuta
fel orsakar snabbt
stora störningar.
2 200 banarbeten per år
ska planeras in i en snäv
tågtidtabell.
Vi prioriterar underhållsinsatser
där de gör mest nytta – större
stråk och storstad.
Mer förebyggande
underhåll innan fel
uppstår.
Drygt 6 miljarder kronor går till underhåll varje
år. Vi byter bland annat kontaktledningar, växlar
och spår för att minska störningar och
säkerställa trafiksäkerheten.
Höjd snöberedskap, fler
snöröjningsmaskiner och mer
personal ute på spåren.
VÄDER
Vi gör allt vi kan för att bemästra vädrets
makter, men ibland tvingas vi helt enkelt
ställa in eller reducera trafiken. Hellre att
några tåg går än att alla står stilla.
Stormar fäller träd
över kontaktledningar
och spår.
Friktionsmedel på rälsen och
röjning av träd och sly för att
förebygga spårhalka.
Information om cirka
55 000 avgångar och
ankomster går ut till
resenärerna varje dygn.
Förbättrade
trafikprognoser vid
störningar.
Vi fäller träd bredvid järnvägen
för att de inte ska orsaka skada
vid stormar.
TRAFIKINFORMATION
Människor reser mer och lever digitalt.
Var och en förväntar sig snabb och
individuell trafikinformation.
Flera aktörer för
trafikinformation
behöver samordnas.
Regionaltrafiken har ökat
nästan 300 procent de
senaste 25 åren.
550 000 tågresor
och 180 000 ton gods
varje dygn.
Vi bygger längre
plattformar för längre
tåg som tar fler
resenärer.
Fler mötesspår så att tåg kan
mötas oftare på enkelspår.
Nya skyltar, utropssystem och
informationstavlor på stationer.
Personal med gula västar på
stationerna möter resenärer
och ger aktuell information
vid större störningar.
Snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg och
godståg. Alla färdas i olika hastigheter
på samma spår. Det ställer krav på en
effektiv trafikledning.
4 000 tåg per dygn
ska trafikledas i ett
trafiksystem med
små marginaler.
Vi har nya och tydligare regler
för arbete i spår. Det har
minskat olyckor och tillbud.
Akuta fel på järnvägen som kan
påverka säkerheten hanteras
omedelbart.
Störningar måste hanteras
snabbt och med minsta
möjliga trafikpåverkan.
Tätare samarbete med
tågföretagen för att tillsammans
kunna hantera störningar bättre
för resenären.
BYGGA NYTT
Järna–Linköping och Göteborg– Borås:
de första delarna i en framtida
höghastighetsjärnväg Stockholm–
Göteborg (prognos för den första
etappen Järna–Linköping: 2028).
Tunneln genom Hallandsås: ökad
kapacitet, tyngre godstrafik och
tidsvinster (prognos 2015).
Vi inför ett nytt tågledningssystem som ger bättre
förutsättningar att
förebygga risker för
trafikstopp och hantera
störningar.
Trafiken i hela landet ska i
framtiden kunna styras
helt eller delvis från olika
trafikcentraler. Det
minskar sårbarheten.
För 150 år sedan passerade tio
tåg per dygn på de två spåren strax
söder om Stockholm C. I dag är
siffran cirka 600 tåg per dygn.
Vi bygger Citybanan:
pendeltågstunnel under centrala
Stockholm fördubblar
kapaciteten i Stockholm
(prognos 2017).
I storstäderna
ställs allt högre
krav på kollektivtrafik och att
hantera trängsel.
En större störning i till exempel
Göteborg, Stockholm eller Malmö kan
snabbt få effekter över hela landet med
stora förseningar som följd.
Kan vi inte upprätthålla
säkerheten stoppar vi trafiken
eller sänker hastigheten tillfälligt.
TRAFIKÖKNING
1 500 000 tåg per år
planeras i tidtabellen.
Stora mängder snö och is
blockerar växlar. Det kan ta
två personer upp till två
timmar att snöröja en växel.
Vid störningar behöver resenärerna
snabbt få rätt trafikinformation för att
kunna ta beslut om sin fortsatta resa.
I högtrafik
ankommer eller
avgår ett tåg från
Stockholm C var
45:e sekund.
På 25 år har persontrafiken på järnvägen ökat
med 73 procent, godstrafiken med 18 procent.
Antalet tågbolag har ökat från 5 till 30
som vill ha plats på spåren.
Värme i fler växlar.
Drygt 60 procent av alla
växlar har värme idag.
Spårhalka då löv och barr
krossas av tågens hjul.
Kortare intervall mellan
signaler så att tågen
kan köras tätare.
Att byta en kilometer spår
tar ungefär 24 timmar.
Tågtrafiken ökar år efter år. Fler och
tyngre tåg i tätare trafik sliter hårdare
på spår, växlar och kontaktledningar.
Järnvägssystemet innehåller många
olika delar som ska underhållas.
TRAFIKLEDNING
I valet mellan punktlighet och säkerhet väljer
vi alltid säkerheten först. Det gör vi för dig,
dina medresenärer och banarbetare. Även om
det ibland kan innebära att tåget blir några
minuter sent.
Arbeten på spår ska utföras
i en säker arbetsmiljö,
samtidigt som vi ska kunna
köra viss trafik.
UNDERHÅLL
12 000 km spår med
kontaktledning, 11 000 växlar
och 29 000 signaler.
SÄKERHET
Vi bygger ny kapacitet varje
dag, men inte över en natt.
Stora investeringar kräver tid.
Cirka 350 större och
mindre järnvägsprojekt
för nybyggnad och
ombyggnad.
Mälarbanan: två spår blir fyra på
sträckan Tomteboda– Kallhäll
(prognos ca 2025 för hela sträckan).
Ett större projekt tar
cirka 10–15 år från
byggstart till trafikstart.
Flackarp-Arlöv: två spår blir
fyra mellan Flackarp söder
om Lund och Arlöv norr om
Malmö.
Att få det svenska järnvägsnätet och tågtrafiken att fungera kan verka enkelt. Men det finns flera utmaningar
för järnvägen i dag. Stora delar av järnvägen byggdes för en trafik som var mindre, lättare och långsammare.
Trafiken har ökat avsevärt, men järnvägen har inte byggts ut i samma takt. Den behöver underhållas,
moderniseras och byggas ut för att matcha dagens trafik.
Efterfrågan från resenärer och näringsliv ökar. Aldrig förr har så många människor och så mycket gods
färdats på järnvägen som under de senaste åren. Det är förstås glädjande, men en allt större belastning på
ett allt äldre järnvägsnät är samtidigt en stor utmaning.
Vi vet att du ibland drabbas av förseningar, och vi förstår att det är frustrerande. Tyvärr kan vi inte garantera
att tågen alltid kan komma fram i tid. Men vi kan lova en sak: att vi gör allt vi kan för att det ska vara så.
Resultaten kommer inte över en natt, men vi tar steg framåt varje dag.
Har du frågor, synpunkter eller vill veta mer?
Ring Kundtjänst 0771-921 921 eller besök www.trafikverket.se/jarnvagen