Kst § 1 - Sunds kommun

SUNDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE
Organ
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Kallelsenummer
3/2015
Sammanträdestid:
Torsdagen den 26 mars 2015 kl. 19.00
Sammanträdesplats:
Kommungården i Björby
Protokollet framläggs till påseende:
På kommunkansliet i Björby från onsdagen den 1 april under
14 dagars tid.
Besvärsanvisning och anvisning om rättelseyrkande erhålls från
byggnadskontoret i Sund
Kallelsen utfärdad:
Torsdagen den 19 mars 2015
Byggnadsinspektör/kommuntekniker Erik Nordback
BTN § 22
BTN § 33
BTN § 24
BTN § 25
BTN § 26
BTN § 27
BTN § 28
BTN § 29
BTN § 30
BTN § 31
BTN § 32
BTN § 33
BTN § 34
BTN § 35
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET ........................................................ 3
PROTOKOLLJUSTERING ............................................................................................................... 3
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA............................. 3
BYGGLOV Ernst-Olof Ljunggren och Marita Nordkvist, Högbolstad 1:8, Nybyggnad av
fritidshus. ............................................................................................................................................ 4
BYGGLOV Britt och Kjell Mattsson, Mångstekta 4:3, Nybyggnad av garage. ................................ 5
BYGGLOV Bengt Berglund, Träsk 1:29, Nybyggnad av bostadshus. ............................................. 6
BYGGLOV Peter och Gun-Mari Danielsson, Lappböle 1:47, Nybyggnad av bastu. ....................... 7
BYGGLOV Tom och Inga Mattsson, Prästö 6:110, Nybyggnad av bostadshus. .............................. 8
BYGGLOV Daniela och Jonas Back, Gesterby 2:4, Nybyggnad av bostadshus. ............................. 9
RÄKENSKAPER Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2014. ................................................ 10
RÄKENSKAPER Verksamhetsplan 2016 - 2018 ........................................................................... 11
FASTIGHETER Installation av mekanisk ventilatio i Finby hyreshus. .......................................... 12
DELGIVNINGSÄRENDEN ............................................................................................................ 13
BYGGLOV KENNETH BRUNILA, PRÄSTÖ 6:148, Förhandsutlåtande om bygglov för
bostadshus. ........................................................................................................................................ 14
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den
Intygar
________________________________________
.
SUNDS KOMMUN
Organ
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdes plats och tid:
sida 2
Sammanträdesdatum
26.03.2015
Kommungården i Björby.
Torsdagen den 26 mars kl. 19.00 – 21.30
Närvarande: (N)
Mikael Wennström ordförande (N)
Bengt Hagström viceordförande (N)
Arlene Eriksson ledamot (N)
Eva-Len Mattsson ledamot (N)
Tony Ek ledamot
Kjell Berglund ersättare
Henrik Hagström ersättare
Dorita Lindholm ersättare
Ingegerd Johansson ersättare
Robert Andersson ersättare
Övriga närvarande
Erik Nordback byggnadsinspektör/kommuntekniker (N)
Jens Andersén kommundirektör
Gunilla Karlsson kommunstyrelsens representant (N)
Ärenden: §§ 22 - 35
Protokollet justerat:
26.03.2015
Mikael Wennström
ordförande
Erik Nordback
sekreterare
Eva-Len Mattsson
protokolljusterare
Bengt Hagström
protokolljusterare
Protokollet framlagt till påseende:
Protokolljusterarnas signaturer
1.04.2015
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
sida 3
Sammanträdesdatum
26.03.2015
BTN § 22
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
BTN § 33
PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet justeras direkt efter sammanträdet och framlägges till påseende på kommunkansliet i Björby den 1 april under 14 dagars tid.
Till att justera protokollet utsågs Eva-Len Mattsson och Bengt Hagström.
BTN § 24
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan kompletterades med ärendet: Kenneth Brunila Förhandsutlåtande för bygglov, varefter listan godkändes.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
sida 4
Sammanträdesdatum
26.03.2015
BYGGLOV Ernst-Olof Ljunggren och Marita Nordkvist, Högbolstad 1:8, Nybyggnad av fritidshus.
Ernst-Olof Ljunggren och Marita Nordkvist anhåller om bygglov för nybyggnad av ett
25 m2 stort fritidshus på lägenheten Norrgård RNr 1:8 i Högbolstad.
Byggnadsplatsen ligger inom ett större lantbruksskifte och är sedan tidigare bebyggd
med en 10 m2 stor övernattningsstuga vilken flyttas på tomten för att ge plats för den
nya fritidsbyggnaden.
Byggnaden utrustas inte med rinnande vatten.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av
fritidshus beviljas.
Byggnaden ska färgsättas i en dämpad färgsättning så den väl underordnar sig omkringliggande natur och smälter in i landskapsbilden.
Grannarna hörs inte enligt § 73 i byggnadslagen då det med beaktande av byggprojektets omfattning och placering kan anses vara uppenbart onödigt.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
L-8
BESLUT
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
sida 5
Sammanträdesdatum
26.03.2015
BYGGLOV Britt och Kjell Mattsson, Mångstekta 4:3, Nybyggnad av garage.
Britt och Kjell Mattsson anhåller om bygglov för uppförande av ett 24 m2 stort garage
på lägenheten Skogsbacken RNr 4:3 i Mångstekta.
Byggnadsplatsen består av två lägenheter Skogsbacken på 2.920 m2 och Gränslandet
RNr 4:6 på 6.400 m2. Byggnaden placeras på rålinjen mellan dessa lägenheter.
Skogsbacken är sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus och förråd.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av
garage beviljas.
Byggnaden färgsätts i en dämpad färgsättning så den väl smälter in i miljön.
Grannarna hörs inte enligt § 73 i byggnadslagen då det med beaktande av byggprojektets omfattning och placering kan anses vara uppenbart onödigt.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
L-9
BESLUT
Nämnden beslöt enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
sida 6
Sammanträdesdatum
26.03.2015
BYGGLOV Bengt Berglund, Träsk 1:29, Nybyggnad av bostadshus.
Bengt Berglund anhåller om bygglov för nybyggnad av ett 92 m2 stort bostadshus på
lägenheten Bolstad RNr 1:29 i Träsk.
Lägenhetens areal uppgår till 12,365 ha och är sedan tidigare inte bebyggd.
Avloppsvatten leds till enskild avloppsanläggning.
Sökanden har själv hört de grannar som kan anses beröras av byggnadsprojektet.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av § 72 i byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av bostadshus
beviljas.
Grannarna hörs inte enligt § 73 i byggnadslagen då sökanden själv hört de grannar
som kan anses beröras av byggnadsprojektet.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
L-10
BESLUT
Förslaget godkändes.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
sida 7
Sammanträdesdatum
26.03.2015
BYGGLOV Peter och Gun-Mari Danielsson, Lappböle 1:47, Nybyggnad av bastu.
Peter och Gun-Mari Danielsson anhåller om bygglov för nybyggnad av en 12 m2 stor
bastu på lägenheten Solstrand RNr 1:47 i Lappböle.
Byggnaden placeras framför en brant jordslänt och färgsätts i grå kulör 14 m från
stranden.
Tomtens storlek uppgår till 8.800 m2 och är sedan tidigare bebyggd med ett litet förråd
och en gammal lada/ria.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av
bastu beviljas.
Byggnaden färgsätts i en dämpad färgsättning så den väl smälter in i miljön.
Grannarna hörs inte enligt § 73 i byggnadslagen då det med beaktande av byggprojektets omfattning och placering kan anses vara uppenbart onödigt.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
L-12
BESLUT
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
sida 8
Sammanträdesdatum
26.03.2015
BYGGLOV Tom och Inga Mattsson, Prästö 6:110, Nybyggnad av bostadshus.
Tom och Inga Mattsson anhåller om bygglov för nybyggnad av ett 125 m2 stort bostadshus på lägenheten Lugnet RNr 6:110 på Prästö.
Lägenhetens areal uppgår till 4.500 m2 och är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus och ett garage.
Avloppsvatten leds till enskild avloppsanläggning.
Museibyrån har granskat platsen och inte funnit något hinder för att bygga ett bostadshus på platsen.
Sökanden har själv hört de grannar som kan anses beröras av byggnadsprojektet.
Tomten ligger inom område för Bomarsund och Prästö delgeneralplan med områdesbeteckningen B, Glesbebyggelse/huvudsakligen helårsbebyggelse. Områdets bebyggelse får inte väsentligt förtätas.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av § 72 i byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av bostadshus
beviljas. Med beaktande av tomtens storlek och omkringliggande bebyggelse kan detta
bygglov inte anses medföra väsentilg förtätning av området.
Grannarna hörs inte enligt § 73 i byggnadslagen då sökanden själv hört de grannar
som kan anses beröras av byggnadsprojektet.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
L-13
BESLUT
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 30
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
sida 9
Sammanträdesdatum
26.03.2015
BYGGLOV Daniela och Jonas Back, Gesterby 2:4, Nybyggnad av bostadshus.
Daniela och Jonas Back anhåller om bygglov för nybyggnad av ett 216 m2 stort bostadshus på lägenheten Hummelbacka RNr 2:4 i Gesterby.
Lägenhetens areal uppgår till 2.900 m2. På platsen har det funnits ett fritidshus tidigare
som nu är rivet där finns även en mindre övernattningsstuga samt tre små byggnader.
Avloppsvatten leds till enskild avloppsanläggning.
Byggnadsplatsen har två grannar som kan anses beröras av projektet, varav den ena är
den som sålt tomten. Den andra grannen har sökanden själv hört.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av § 72 i byggnadslagen att bygglov för nybyggnad av bostadshus
beviljas.
Grannarna hörs inte enligt § 73 i byggnadslagen då sökanden själv hört de grannar
som kan anses beröras av byggnadsprojektet.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
L-14
BESLUT
Förslaget godkändes.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 31
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum
26.03.2015
RÄKENSKAPER Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2014.
Byggnadsinspektören/kommunteknikern har gjort upp förslag till verksamhetsberättelse för år 2014.
Byggnadsinspektören/kommunteknikerns förslag:
Föreslår att verksamhetsberättelsen godkännes och förs till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
BESLUT
Nämnden beslöt enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 32
BTN § 20
5.3.2015
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum
26.03.2015
RÄKENSKAPER Verksamhetsplan 2016 - 2018
Byggnadsinspektören/kommunteknikern har gjort upp förslag till verksamhetsplan för
år 2016 – 2018.
Byggnadsinspektörens/kommunteknikerns förslag:
Föreslår att förslaget till verksamhetsplan förs vidare till kommunstyrelsen för fortsatt
behandling.
BTN § 32
BESLUT
Nämnden beslöt återremmittera ärendet.
-----------------Planen kompletterad med mer text för fastigheter, vägar och detaljplaneområden. Affärsverkets kunder har korrigerats.
Byggnadsinspektörens/kommunteknikerns förslag:
Föreslår att förslaget till verksamhetsplan förs vidare till kommunstyrelsen för fortsatt
behandling.
BESLUT
Verksamhetsplanen bordläggs.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 33
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum
26.03.2015
FASTIGHETER Installation av mekanisk ventilatio i Finby hyreshus.
Anbudshandlingar för installation av ventilation i Finby hyreshus har uppgjorts av vvskonsultfirma Turing Ab.
Kommunteknikerns förslag:
Föreslår att arbetet bjuds ut med riktad förfrågan till 5 verksamma inom branschen.
BESLUT
Entreprenaden utannonseras i de lokala tidningarna.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
BTN § 34
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 13
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum
26.03.2015
DELGIVNINGSÄRENDEN
1. Landskapsregeringens begäran om reviderad renhållningsplan.
2. Förfrågan om att få köpa odlingslådor.
3. Förfrågan om latrinkorgar för husdjur vid gång och cykelbanorna.
4. ÅMH-Mb 83/2015 beslut om revidering av miljötillstånd för gråvattenbädden på
Prästösunds bostadsområde.
5. Öppna ärenden.
BESLUT
Punkterna 1, 4 och 5 antecknades för kännedom.
Nämnden beslöt att sälja odlingslådorna och ersätta dem med mindre krukor.
Nämnden beslöt att inte sätta upp latrinlådor för husdjur.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum
26.03.2015
BTN § 35
BYGGLOV KENNETH BRUNILA, PRÄSTÖ 6:148, Förhandsutlåtande om
bygglov för bostadshus.
BTN §118
4.12.2014
Kenneth Brunila anhåller om förhandsutlåtande för uppförande av bostadshus på
lägenheten Backen RNr 6:148 på Prästö.
Lägenhetens areal uppgår till 4.750 m2 och är sedan tidigare inte bebyggd.
I anslutning till tomten finns väg och kommunalt vatten. Avlopp i området ska utföras
med sorterande system där svartvatten samlas upp i sluten tank. För bad- disk- och
tvättvatten ordnas normenlig rening genom infiltrering eller reningsverk.
Enligt museibyråns arkilogiska rapport 2003:2 Forn- och Kulturlämningar i Prästö by
finns det kultur och fornlämningar på tomten. Kulturlämningarna utgörs av stengärdsgård och fornlämningarna stagfästen.
Tomten är belägen inom område för Bomarsund och Prästö delgeneralplan. Områdesbeteckning är (B) område med befintlig fritids- och helårsbebyggelse. Bestämmelserna
anger: Området kan förtätas. Detaljplan ska uppgöras.
Östra halvan av tomten finns i delgeneralplanen markerad som parkområde. Kennet
Brunila anhåller om att markeringen tas bort alternativt minskas ner till en bredd av 20
m mot Lasarettvägen.
Enligt plan- och byggnadslagen § 72 kan byggnadsnämnden medge avvikelse från
detaljplanebestämmelserna om avvikelserna är förenliga med planens syfte eller om
det föreligger särskilda skäl att medge avvikelse.
Innan ett sådant ärende avgörs ska berörda grannar ges tillfälle att skriftligen inkomma
med synpunkter.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår att nämnden besluter höra grannarna. Sökanden ombeds att inhämta ett utlåtande från museibyrån och lämna in det till byggnadstekniska nämnden inför den fortsatta behandlingen av ärendet.
BTN § 35
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------Vid närmare granskning har det kunnat konstateras att rågränser i delgeneralplanen är
gamla samt den aktuella tomten är utstyckad i ett senare skede och ligger till sin helhet
inom parkområde.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslår att nämnden förordar en ändring av delgeneralplanen så att en byggnation
av tomten blir möjlig. Parkområdets gräns bör om möjligt följa den västra stengärdsgården på tomten.
BESLUT
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker
SUNDS KOMMUN
Organ
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum
26.03.2015
BESVÄRSUNDERVISNING
Ändring i beslut vilka hänvisar till byggnadslagstiftningen kan sökas genom skriftliga besvär hos
Ålands förvaltningsdomstol (Torggatan 16) PB 31,22101 Mariehamn. Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen då beslutet givits efter anslag.
Besvärsanvisning
Besvär skall anföras inom besvärstiden. En part anses ha fått del av beslutet sju (7)
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall anges
1) det beslut i vilket ändring söks,
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt
3) de grunder på vilka ändring yrkas
(jfr 111 §, 2 mom. i kommunallagen).
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress.
Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas:
det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat,
samt
de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare
har tillställts myndigheten.
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten.
Anvisningar om rättelseyrkande
Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en myndighet som lyder under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslut
tet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det organ som
fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom besvärstiden. En part anses ha
fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram
offentligt.
Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges.
Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress: Sunds kommun, kommunkansliet i Björby, Norrasundsvägen 361 22520 Kastelholm eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet.
Rättelse får inte yrkas i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet av beslut (KomL
112§).
Protokolljusterarnas signaturer
Utdragets riktighet bestyrker