Dnr. kZO /j-}O?Jlj {p,3 {`/ M

M Registrator
Fran:
Skickat:
Till:
Amne:
AppServerName:
DocumentiD:
DocumentlsArchived:
N Registrator
den 8 oktober 2015 16:06
M Registrator
VB: Ang hur Cementa forhaller sig till det fortsatta arbetet med N2000-utpekande pa
Gotland
RECf::RINGS < '
klaradia
M2015/03463-1
-1
Miljil- o< h r-•fwn:•· 1
Ink.
Dnr.
Z015 -10- 0 B
kZO /j-}O?Jlj {p,3 {'/M
Fr~n: Elin Tibblin For Eva Lindstrom
Skickat: den 29 september 2015 16:39
Till: N Registrator
Amne: VB: Ang hur Cementa forh~ller sig till det fortsatta arbetet med N2000-utpekande p§ Gotland
Ber att nedanstaende e-post registreras.
Vanligen Elin Tibblin
Fr~n: Comstedt Webb, Karin (Stockholm) SWE [mailto:[email protected]]
Skickat: den 23 september 2015 14:50
Amne: Ang hur Cementa forh§ller sig till det fortsatta arbetet med N2000-utpekande p§ Gotland
Hej!
Sam en uppfoljning till tidigare information- se brev fran i juni- aterkommer jag harmed en uppdatering kring hur
Cementa paverkas av det sam hander i fragan om nya Natura 2000-omraden pa Gotland, och hur vi arbetar med
detta.
Uigesbeskrivning
I mitten av mars fick Naturvardsverket ett forslag fran Uinsstyrelsen pa Gotland om nya och utvidgade Natura 2000omraden. Med tva undantag lamnade darefter Naturvardsverket forslaget vidare till regeringen. Undantagen avsag
bland annat det omrade pa File Hajdar som ar avgorande fOr ass med tanke pa var framtida kalkbrytning.
Anledningen till att Naturvardsverket undantog File Hajdar var att de ansag att det behovs kompletterande
utredningar av omradets naturvarden for att regeringen ska kunna fatta beslut om det ska bli ett Natura 2000omrade. Lansstyrelsen fick darfor i uppdrag att senast i slutet av 2015 lamna in en kompletterande utredning for
bland annat File Hajdar.
Den 31 augusti beslutade regeringen att bifalla Naturvardsverkets Natura 2000-fOrslag avseende Norra Gotland.
Detta har inte nagon direkt konsekvens for Cementa vars tankta framtida kalkbrytning inte omfattas av beslutet. Vi
ar trots detta kritiska mot beslutet vars konsekvenser innebar att de framtida fOrutsattningarna for kalkindustrin pa
Gotland kraftigt begransas. Vi beklagar att man misslyckades med att finna mojlighet for samexistens mellan de
olika varden och intressen sam kalkstensbrytning utgor for att tillgodose nationell forsorjning av kalkprodukter,
samt jobb, natur och vattenfOrsorjning.
Vi ar dessutom mycket kritiska till hur beslutet har motiverats. Beslutet innebar inte att Sverige battre uppfyller de
brister sam EU-kommissionen pekat pa, utan baseras pa nationella skyddsvarden. Vi menar darfor att det inte ar
relevant att- sam regeringens foretradare gjort- hanvisa till EU:s krav i detta beslut. Cementa saknar aven en
helhetsanalys nar det galler konsekvenserna av utpekandet av de nya Natura 2000-omradena.
Vad hander nu med det Natura 2000-arende som beror Cementa?
Samtidigt sam vi alltsa ar kritiska mot beslutet att lata stora omraden pa Norra Gotland omfattas av Natura 2000
valkomnar vi de kommentarer sam statsminister Stefan Lofven och miljominister Asa Remson gav i sam band med
att regeringen presenterade sitt beslut. Asa Remson namnde i samband med sin presskonferens i Visby att det inte
1
var aktuellt med ytterligare Natura 2000-omraden pa Gotland da Sverige fullfoljt sitt atagande gentemot EU och
Stefan Lofven forklarade for sin del att kalkindustrin pa Gotland ska finnas kvar.
Dessa klargoranden innebar att det nu finns mycket goda forutsattningar for det som Cementa hela tiden har
efterstravat, att hitta en fungerande samexistens mellan skyddet av natur och en fortsatt ansvarsfull kalkbrytning pa
File Hajdar. Som en konsekvens borde aven uppdraget med ett eventuellt utpekande av File Hajdar som Natura 2000
omrade aterkallas da fullgott skydd anses ha uppnatts bade av regeringen och lansstyrelsen sjalva i sitt yttrande till
regeringen.
Redan i borjan av aret, nar lansstyrelsens forslag blev kanda, var Cementas uppfattning att det vetenskapliga
underlaget vad galler File Hajdar var bristfalligt. De inventeringar av mark, flora och fauna som lansstyrelsen hade
gjort var ofullstandiga. Cementa beslutade darf6r att gora egna inventeringar och kartlaggningar och anlitade nagra
av landets framsta experter fran Enetjarn Natur AB, ett fristaende konsultbolag, med relevanta kunskaper fOr just de
inventeringar som kravs. Experterna har varit ute pa File Hajdar och det omkringliggande riksintresseomradet fOr
naturvard och kartlagt naturtyper sa som olika hallmarker, samt arter som orter, fjarilar och faglar. Arbetet har
pagatt fran maj fram till nu och omfattar ett omrade som ar betydligt storre an det som bara ar aktuellt for
Cementas framtida kalkbrytning. Vi ser det som en viktig investering fOr att vi sjalva och andra ska ha en bra
kannedom om de naturvarden som finns i hela omradet och i vilken utstrackning naturen kan komma att paverkas
av vara aktiviteter.
Samexistens ar fullt mojlig
Sa lange lansstyrelsen har kvar Naturvardsverkets uppdrag om kompletterande utredning, bar arbetet enligt
Cementa inriktas pa de omraden dar det finns bast forutsattningar att skydda de naturtyper som Naturvardsverket
utpekat i sina riktlinjer. Resultaten fran Enetjarn Naturs inventeringar visar att man redan inom det omkringliggande
riksintresseomradet for naturvard kan finna omraden dar dessa naturtyper finns i en betydligt hogre utstrackning an
pa det tidigare f6reslagna Natura 2000-omradet. Det nuvarande uppdraget tilllansstyrelsen ar begransat till
riksintresseomradet for naturvard som bland annat omfattar File Hajdar men aven stracker sig en bra bit norr och
soder ut. Vi menar att det inte finns nagon vetenskaplig grund for att vara begransad till enbart riksintresseomradet
for att finna de skyddsvarda hallmarkerna, utan dessa finns med hogsta sannolikhet val spridda over hela Gotland
dar det finns kalksten i dagen. Det finns alltsa flera skal som talar for att mojligheterna for att finna
samexistenslosningar ar mycket goda.
Det fortsatta arbetet
Cementas ambition ar att de fakta som vi nu samlar in och slutsatserna av dessa ska kunna bidra till en gedigen
vetenskaplig grund for lansstyrelsen oavsett om myndigheten ska aterkomma med sin redovisning till
Naturvardsverket. Cementas ambition ar under alia forhallanden att ha ett kunskapsutbyte med lansstyrelsen kring
den vetenskapliga insamlingen och sammanstallningen av fakta. Utifran den samlade kunskapsbas som vi pa sa satt
far fram ar vi overtygade om att det kommer visa sig att File Hajdar inte ar lampligt att foresla som Natura 2000omrade.
Vi tolkar de tydliga uttalanden som statsministern och miljoministern har gjort som att regeringen ocksa har
ambitionen att naturskyddet pa Gotland och var verksamhet ska kunna samexistera aven i framtiden. I slutet av
denna manad kommer ytterligare ett mote mellan Cementa och lansstyrelsen att aga rum. Var malsattning ar da att
lansstyrelsen och vi ska kunna enas om sakforhallandena fOr att sakerstalla att ett eventuellt f6rslag till
Naturvardsverket innebar att skyddsvarda naturtyper far ett relevant skydd samtidigt som en hall bar
cementproduktion sakras.
Naringslivspaketet
Vi ser fram emot att medverka i en dialog med den statliga kontaktpersonen Peter Larsson och andra intressenter
kring hur det aviserade lokala naringslivspaketet om 100 miljoner kronor skall fordelas for att gora storsta mojliga
nytta for Gotland.
Var utgangspunkt ar att det inte rader nagon konflikt mellan jobb inom cementindustrin pa Gotland och jobb
kopplade till turism och natur. Att ha stabila aretruntjobb pa on som i forlangningen bidrar till samhallsservice och
infrastruktur ar snarare en forutsattning for att battre kunna vidareutveckla de mer sasongsberoende jobben. Vi
2
kommer ocksa att vara tydliga med att vi fortsatt viii ta ansvar for att vara en av de viktigaste privata arbetsgivarna
pa Gotland och att vi viii gora detta i samexistens med ovriga intressen, innefattande naturen.
Kontakta mig garna om du har nagra fragor eller synpunkter kring processen om Natura 2000 pa Gotland. Min avsikt
ar att halla dig och andra samar intresserade av fragan fortsatt informerade om Cementas agerande och om vad
sam hander i fragan.
Basta halsningar,
Karin Comstedt Webb
Hallbarhetsansvarig, Cementa AB
Manager Climate and External Environment
HeidelbergCement Northern Europe
HeidelbergCement Sweden AB
Marieviksgatan 25, Box 47055
SE-100 74 Stockholm
Direct/Mobile +46 (0)8 58 79 69 31/+46 (0)708 64 99 07
E-mail [email protected]
www.heidelbergcement.com
This e-mail may contain confidential and/or legally privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please
notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
3