Mer stabil kollektivtrafik efter sommarens stora upprustning Ställverket

Torsdag 20 augusti 2015
Tipsa Pling: [email protected]
DI N GUIDE TI LL KOLLEKTIVTR AFIKEN
Har du frågor om tider, priser och biljetter eller vill
lämna synpunkter på kollektivtrafiken – kontakta
kundservice: 0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik — instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
Trafiknytt
Till 24 augusti klockan
04.00 är spårvagnstrafiken avstängd i olika etapper
vid Kålltorp/Torp på grund
av ett spårarbete. Fram till
fredag klockan 20.00 kör linje
3 ordinarie väg mellan Marklandsgatan och Härlanda, där
den vänder. För vidare färd
från Härlanda mot Kålltorp/
Torp välj i stället linje 1 till
Munkebäckstorget och byt
till linje 5. Linje 5 kör ordinarie
väg till Östra sjukhuset (även
natturerna).
Nu pågår ett spårarbete vid Hagakyrkan.
Den första etappen pågår till
14 september klockan 03.30
och påverkar linje 1, 3, 6 och
11. Linje 3 kör då i stället Järntorget–Linnéplatsen–Annedal, linje 6 kör Linnéplatsen–Annedal–Vasaplatsen
och linje 11 kör via Stenpiren.
Linje 1 får ändrad körväg
på kvällsturer efter klockan
23.30 från Järntorget och
efter klockan 00.00 från
Centralstationen och kör då
via Annedal och Vasaplatsen.
Räkna med längre restid
under omläggningen och sök
resan i Reseplaneraren.
All tågtrafik är inställd
mellan Tanum och
Strömstad och ersätts med
buss till och med 6 september
på grund av ett spårbyte. Tänk
på att det inte går att ta med
cyklar ombord på ersättningsbussarna på grund av utrymmesbrist och av säkerhetsskäl.
Mer stabil kollektivtrafik efter
sommarens stora upprustning
Nytt ställverk på Göteborgs
central och nya spår till
­Alingsås – under sommaren
har Trafikverket gjort stora
upprustningar som ger mer
stabil och effektiv kollektiv­
trafik.
– Men det har tyvärr inne­
burit en del krångel för våra
resenärer, vi beklagar det,
säger Jarl Samuelsson på Väst­
trafik, avdelningschef för tåg.
Bland annat har all räls och slipers på det ena spåret till Alingsås
bytts ut.
– De gamla spåren har använts
sedan mitten av 70-talet, säger
Jarl Samuelsson.
Spårbytet på sträckan till
Alingsås är inte det enda som har
orsakat begränsningar i trafiken i
sommar. Under flera år har Trafikverket arbetat med att byta det
ställverk som styr de inkommande och utgående tågen till Göteborgs centralstation. Förutom
ställverkets stora dator – som
håller ordning på trafiken ute på
bangården – är även en del signaler med mera utbytta.
Enligt Jarl Samuelsson är utnyttjandet av bangården mycket
effektivare nu när allt är klart.
– Det går att styra tågen på ett
helt annat sätt. I dag kan vi exempelvis ha två tåg stående på samma perrong utan att det blir rörigt, säger han.
Förutom arbetena med spår
och ställverk har en del oförutsedda problem inverkat negativt
på tågtrafiken under sommaren.
– Tyvärr
drabbades vi
av elfel på
sträckan till
Alingsås.
Dessutom
rasade en
kontaktledning ner. Det
blev jobbigt
Bättre ordning. Göteborgs central­
station har fått ett nytt ställverk (bilden till
höger). Dessutom har det bytts räls och
slipers på det ena av spåren till Alingsås
under sommaren. – Det har tyvärr inne­
burit en del problem för våra resenärer,
säger Jarl Samuelsson på Västtrafik,
avdelningschef för tåg. FOTO: JEANETTE LARSSON
för våra kunder och många har
hört av sig till vår kundservice,
säger Jarl Samuelsson.
Blir trafiken mer stabil nu,
efter att arbetena med ställverk
och spår är klara?
– Ja, och det känns mycket
positivt att det satsas på järnvägsnätet, vi är mycket glada för att de
här investeringarna
sker. Det blir
mycket robustare nu,
en helt annan
standard.
Tyvärr drabbades
vi av elfel på
sträckan till
Alingsås. Det
blev jobbigt för
våra kunder
THOMAS
DRAKENFORS
Ställverket – järnvägens hjärna
Arbetet med att byta ut ställ­
verket på Göteborgs central
påbörjades 2007 och har på­
verkat tågtrafiken varje som­
mar sedan 2010.
Ställverk finns vid alla tåg­
stationer och används till att
styra tågtrafiken till rätt spår.
De fungerar även som ett säkerhetssystem som gör det omöjligt
för tåg att komma in på samma
spår och krocka.
– Om vi ser rälsen som järn­
vägens fötter och kontaktled-
ningarna med ström som hjärtat,
så är ställverket järnvägens hjärna,
säger Anders Sundberg som är
Trafikverkets projektledare.
Det gamla ställverket var det
första datoriserade i världen när
det installerades 1978. Men
mycket har hänt sedan dess och
att byta ut det var nödvändigt, då
det saknar reservdelar och inte
har kapacitet att hantera den
ökande tågtrafiken.
– Allt fler järnvägsdelar kopplas på. Hamnbanan, BanaVäg i
väst* och snart kanske Västlän-
ken. Då räcker inte det gamla ställverket till, säger Anders Sundberg.
Det nya ställverket har kapacitet att hantera 1 500 objekt, vilket
gör det till ett av de största i världen. Med objekt menas växlar,
signaler och plankorsanläggningar som kan kommunicera
med ställverket.
– Visst finns det många större
järnvägsanläggningar än Göteborgs central. Men de allra flesta
delar upp anläggningen på flera
ställverk, säger han.
Gör det inte systemet sårbart
om man bara har ett?
– Experterna tvistar om det.
Men har man flera ställverk, och
ett av dem krånglar, så spiller det
ändå över på de andra. Så skillnaden är inte så stor, säger Anders
Sundberg.
EMELIE WILHELMSSON
* BanaVäg i väst var projektnamnet
på Trafikverkets arbete med att byg­
ga dubbelspår och fyrfältsväg mellan
Göteborg och Trollhättan.