Godmans nytt augusti 2015

Augusti 2015
Godmans-Nytt
Information från överförmyndarenheten och nämnden
Här kommer nu årets första Godmans Nytt. Vi beklagar att ingen information utkommit
tidigare i år men vill nu delge er det som känns aktuellt.
Granskning av årsräkningar
Överförmyndarenhetens handläggare arbetar fortlöpande med granskning av inlämnade
årsräkningar för 2014. I nuläget återstår ca 260 st att granska.
En anledning till att granskningen drar ut på tiden är att begärda och nödvändiga underlag
inte skickas in tillsammans med årsräkningen och att det i många fall därför behöver
inhämtas kompletteringar. I år har kompletteringar behövt inhämtas i cirka hälften av
årsredovisningarna vilket har tagit mycket tid i anspråk. På enheten har också
personalförändringar gjort att granskningen tagit lite längre tid, vilket vi beklagar.
För att underlätta och snabba upp granskningen av årsräkningar som gäller för 2015 är det
därför viktigt att kompletta underlag skickas med årsredovisningen.
En god ifyllnad av blanketterna, där inkomster och utgifter tydligt går att följa månadsvis
enligt kontoutdrag, underlättar handläggarnas arbete väsentligt.
Inför nästa års redovisning
Med anledning av att alltfler ställföreträdare inhämtar blanketter till årsredovisningen på
kommunens hemsida och använder sig av särskilda redovisningsprogram överväger
överförmyndarnämnden att upphöra med det årliga utskicket av blanketter och anvisningar
för ifyllande. Nämnden överväger olika alternativ för att göra verksamheten mer effektiv,
bland annat på vilket sätt information fortsättningsvis ska spridas till er. Om nämnden
bestämmer att upphöra med det ordinarie utskicket av blanketter i december är denna
förändring en del av detta tänk.
Den som så önskar kan även i fortsättningen hämta blanketter på S:t Larsgatan 41 eller be att
få dem hemsända genom att kontakta överförmyndarenheten.
Vi undersöker även möjligheten för er att hämta ”kit” med redovisningsblanketter på andra
kommunala myndigheter. Vi återkommer i frågan!
Redovisningsprogram
Som tidigare nämnts finns ett databaserat redovisningsprogram till vilket
överförmyndarnämnden erbjuder ställföreträdare möjlighet att erhålla licens utan
kostnad. Ansökan om licens lämnas till överförmyndarenheten på särskild blankett.
[1]
För er som redan har programmet Godman.se har nämnden tagit beslut om att stå för
kostnaden vad gäller uppgradering av nuvarande licenser till 2015 års version. För mer
information - gå in på hemsidan www.godman.se alternativt kontakta supporten för
programmet.
Överförmyndarnämnden vill även påminna om att innehavare av licenser har förbundit sig
att lämna in årsräkning samt bilagor utskrivna från programmet. Antalet inköpta licenser är
begränsat och det är därför viktigt att licenser som inte används blir återlämnade för att
kunna användas av annan ställföreträdare.
En liten påminnelse inför kommande årsredovisning: Den årliga ”Redogörelsen i ditt
uppdrag som ställföreträdare” ska göras på den blankett som överförmyndarenheten
tillhandahåller - inte den som erbjuds av Godman Redovisning.
Enhetens redogörelse går bra att ladda ner från Linköpings kommuns hemsida.
För de gode män och förvaltare som önskar kilometerersättning går det bra att använda den
blankett som i programmet benämns ”Körjournal”.
Information till er som har beslut om
förenklad redovisning
För att kunna göra en korrekt beräkning av om det är kommunen eller huvudmannen som
ska betala arvodet kommer du som ställföreträdare i uppdrag med förenklad redovisning att
vid nästa årsräkning få skicka in underlag i form av kontrolluppgifter på samtliga
beskattningsbara inkomster under redovisningsåret och saldobesked gällande samtliga
kapitaltillgångar 2015-12-31.
En speciell blankett för förenklad redovisning kommer att finnas tillgänglig nästa år.
Information från försäkringskassan och
pensionsmyndigheten
Från och med 1 januari 2015 sker försäkringskassans och pensionsmyndighetens
utbetalningar från respektive myndighet. Personer som har pensionsförmåner från
Pensionsmyndigheten och samtidigt en månatlig ersättning från Försäkringskassan får två
separata utbetalningar mot tidigare en. Detta innebär att kundens skatteavdrag och övriga
avdrag kommer att ske på respektive utbetalning.
Beslut om ställföreträdare eller god man måste från och med 2015 skickas till den myndighet
som betalar ut ersättning till personen. Om personen har ersättning från båda myndigheterna
måste beslut skickas till både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
Besluten ska skickas till:
Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund
Pensionsmyndigheten, 106 44 Stockholm
[2]
Vi finns på överförmyndarenheten
Ärenden gällande vuxna huvudmän fördelas på enhetens handläggare efter
ställföreträdarens efternamn (se fördelning inom parentes nedan).
Camilla Sylvan, utredningssekreterare (C-F)
Agneta Johnsson, utredningssekreterare (G-J)
Malin Skogh, vik utredningssekreterare (K-L)
Karin Larsson Perschon, utredningssekreterare (M-R)
Lena Johnsson, utredningssekreterare (S-V)
Monica Gullbrand, utredningssekreterare (X-Ö + A-B)
Åsa Fredricsson, utredningssekreterare (barnärenden)
Christel Nath, utredningssekreterare (barnärenden)
Lillemor Joelsson, utredningssekreterare (barnärenden)
Eva Stjärnström Nilsson, utredningssekreterare (barnärenden)
Anne Felix, assistent (övriga frågor)
Nicklas Lindfors, assistent (övriga frågor, fr 24/9)
Ida Vikström, kommunjurist
Maria Sjöberg, gruppchef
Kontaktvägar till överförmyndarenheten och
nämnden
Postadress:
Linköpings kommun
Överförmyndarenheten
581 81 LINKÖPING
Besöksadress (besök efter ö k):
S:t Larsgatan 41
LINKÖPING
Telefon- och expeditionstid: månd-torsd kl.10:00-11:30, tel.013 – 20 69 99
Fax: 013 – 20 59 61
Hemsida: www.linkoping.se/godmanochforvaltare
E-post: [email protected]
Om du inte har möjlighet att ringa oss på telefontiden, skicka ett mail till vår
funktionsbrevlåda som läses dagligen, så hör vi av oss till dig så snart vi kan.
Vår adress är: [email protected]
[3]