Längtan att hitta en partner

R ECEN SION ER
Längtan att hitta en partner
Lotta Löfgren-Mårtenson: Kärlek.nu. Om
Internet och unga med utvecklingsstörning.
Lund: Studentlitteratur, 2005 (173 s.).
• Internet är en ny arena för
sociala kontakter. Nätet används
för att träffa nya vänner, söka
livskamrater eller partner för
sexuella relationer. Inte minst
för den yngre generationen har
internet blivit en del av vardagen där de chattar, prövar olika
identiteter och flirtar.
Mötesplatser på internet är
enkelt uppbyggda men kräver
ändå baskunskaper i datoranvändning och förmåga att uttrycka sig skriftligt. Vilka är då
förutsättningarna för unga med
utvecklingsstörning att använda
nätet?
Lotta Löfgren-Mårtenson,
forskare i socialt arbete, har
intervjuat tio unga med utveck-
lingsstörning och
tolv vuxna som
arbetar med unga
med utvecklingsstörning för
att undersöka
dessa frågor.
Ungdomarna i studien
har alla en
lindrig intellektuell
funktionsnedsättning och har
gått eller går i särskola.
Möjligheten att hitta en partner är ofta drivkraften till att
unga med utvecklingsstörning
lär sig hantera internet. Många
drömmer om, och några lyckas
med, att hitta en pojk- eller
Brott och straff
flickvän via nätet. Eftersom
syftet är att skapa varaktiga relationer är det inte rimligt att
pröva alternativa
identiteter
– något som
annars förekommer bland
ungdomar på
nätet.
De unga i studien
är mycket noga med
att inte fara med
osanning. De säger
inte allt men de ljuger
inte. De utelämnar till
exempel ofta information om
sin funktionsnedsättning. Ambitionen är hög att presentera
sig så ärligt som möjligt. Men
här finns också en ambivalens.
Å ena sidan uppmanas de ständigt i vardagen att vara ärliga
Kristina Engwall är forskare vid
och inte ljuga. Å andra sidan får Institutet för Framtidsstudier.
byggs med konkreta händelser
och exempel. Christie beskriver
hur synen på konflikter och
samhällsproblem som just
Nils Christie: Lagom mycket kriminalitet.
brottsproblem är nyttig för
Stockholm: Natur och Kultur, 2005 (215 s.).
vissa grupper under vissa
gärningsförhållanden. Här finns
I fjol blev professor Nils
en uppenbar relevans
Christie från Oslo hedersdoktor mannen.
En grundför dagens samhällsvid Stockholms universitet för
debatt – både hos
sina framstående vetenskapliga läggande
fråga är hur vi
media och inom
insatser inom kriminologi och
partipolitiken finns
sociologi i fyrtio års tid. Mycket kan förstå vårt
en betydande vilja
passande har bokförlaget Natur samhälles allt
större benägenhet
att framställa
och Kultur givit ut en ny bok
samhällsfrågor
som är en bra sammanfattning att kriminalisera
oönskade beteenden.
som brottsav Christies bärande tankar.
Författaren visar att
problem.
Boken behandlar dessutom på
En annan
ett lättillgängligt och tankeväck- det finns en mängd
tänkbara synvinklar
viktig diskussion
ande sätt flera centrala frågor
att förstå olämpliga
gäller om vårt samhälles sätt
för dagens kriminalpolitiska
beteenden utifrån – och att
att kontrollera icke-önskvärda
diskussion.
kriminalisering långt ifrån alltid beteenden verkligen alltid är
Christie lyckas med att disär det givna valet.
den enda möjligheten? Är krikutera avvikelse och kontroll
minalisering och bestraffning
ur ett brett samhällsperspektiv
Huvudtanken att brottslighet
av konflikter och oönskade
utan att tappa bort den indiviär en social konstruktion under- handlingar det moraliskt och
duella människan, offret eller
•
Framtider 3/2005
de rådet att inte uppge sitt riktiga namn, sin adress eller sitt
telefonnummer på nätet.
Personal och föräldrar tenderar att se fler faror än möjligheter med internet. De är rädda
att de unga ska utnyttjas. Här
liksom i flera andra sammanhang dominerar synen på människor med utvecklingsstörning
som en sårbar grupp som riskerar att luras.
Enligt de unga själva är internet något positivt. Det ökar
deras möjligheter att skapa
nya kontakter och det är något
som de utför på egen hand
utan inblandning från andra.
Här öppnas chanser till privata
zoner – något som människor
med utvecklingsstörning ofta
saknar.
humanistiskt riktiga? Är det
ens det mest effektiva? Finns
det alternativ till utvecklingen
mot fler och längre fängelsestraff som vi kan se i Sverige
och andra länder? Här utnyttjar
Christie sin långa forskargärning till en insiktsfull, självkritiskt prövande text.
Lagom mycket kriminalitet
är skriven med uppriktig känsla
för alla parter som berörs av
brott och straff, utan att en
enda gång tappa i saklighet.
Boken är fri från tung akademisk jargong och förmedlar
en närhet som befrämjar såväl
läsupplevelsen som förståelsen
för de komplexa frågor som
behandlas. Läsarna bjuds på
ett reflekterande alternativ till
mediebrusets diskussioner om
brott och straff.
Felipe Estrada är forskare vid
Institutet för Framtidsstudier.
33