TRAFIK PLANERING FÖR GÅNG OCH CYKEL

KOMPETENSOMRÅDE TRAFIK
Många förknippar trafik enbart med biltrafik, men för oss handlar
det lika mycket om andra trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik. På Tyréns arbetar vi aktivt med att våra trafiksystem ska
bidra till attraktivare städer och tätorter, bättre trafiksäkerhet, ökad
trygghet och ett hållbart samhälle. Vi tror på medverkan i hela
processen, från strategi och analys till utformning av hela projekt.
Kollektivtrafik och utformning av terminaler
Kollektivtrafiken är en nödvändig och en naturlig del av trafikförsörjningen i den moderna staden inte minst från miljösynpunkt.
Här ställs krav på utformning av gator och vägar för en god
framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. På Tyréns har vi
goda kunskaper i nätanalyser, utformning av bussangöring och
resecentrum.
VI ERBJUDER VÅRA KUNDER:
Strategisk trafikplanering & Förstudier
Vi arbetar gärna med större projekt där våra samlade kompetenser
sätts på prov. Det kan handla om trafikplaner, förstudier, trafiknätsanalyser, trafik- eller transportstrategier, trafiksäkerhetsprogram,
regionala analyser och större åtgärdsprogram mm.
Parkeringsutredningar
Det är viktigt att parkering löses på ett sådant sätt att det hamnar
i balans med stadens övriga kvaliteter. Vi har stor erfarenhet av
att arbeta med parkeringsnormer och parkeringsplaner utifrån
möjligheten att skapa en stad med högre tillgänglighet och
trafiksäkerhet samtidigt som man minskar miljöpvåverkan.
Stadsförnyelse & Exploatering
På Tyréns är vi vana att arbeta med stadsförnyelse och nyexploatering
tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter. Vi har uppdrag
i olika skeden; idéskisser och parallella uppdrag, förankring och
programsamråd samt fysisk utformning inför detaljplanläggning.
Tillgänglighet & Trafiksäkerhet
Samhället ska kunna användas av alla. Tillgänglighet, säkerhet
och trygghet för alla människor som vistas i trafiken är något som
genomsyrar i princip alla våra uppdrag, stora som små, i alla
skeden. Inom trafiksäkerhetsområdet blir beteendestudier och
konfliktstudier ett allt vanligare verktyg som vi använder oss av
och vi har stor erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet både i
utemiljö och inomhus.
Trafikanalys och simuleringar
Vi beräknar och simulerar trafiken i makro- och mikro. För
makrosimulering görs prognoser och beräkingar av kapaciteten i
systemet med hjälp av VISSIM. På korsningar och mindre system,
mikronivå, används VISSIM. På Tyréns har vi även förmågan att
direkt koppla förändrade trafikflöden till förändrade bullernivåer.
Hållbara transporter
På Tyréns jobbar vi med att utforma och ta fram åtgärder som minskar
behovet av att resa samt åtgärder som effektiviserar själva resandet.
Det handlar om åtgärder i infrastruktur och transportsystem, men
också om åtgärder som påverkar hur vi planerar vårt samhälle.
Forskning & Utveckling
Att arbeta med olika projekt inom forskning är utvecklande.
Tyréns egna stiftelse ger möjlighet att fördjupa sig i olika områden
med vi utför också flera uppdrag med andra finansiärer. Våra
forskningsprojekt sträcker sig från samhällsbetalda resor till
handböcker i utformning.
KONTAKTPERSONER
KONTAKTA OSS
Kristina Glitterstam, 010 452 23 06
[email protected]
Lisa Sakshaug, 010 452 28 69
[email protected]
Patrik Lundqvist, 010 452 26 37
[email protected]
Christina Lundqvist, 010 452 26 36
[email protected]
Göran Nordberg, 010 452 27 36
[email protected]
Anders Lindholm, 010 452 26 01
[email protected]
Anna Jägemalm, 010 452 24 78
[email protected]
Oscar Grönvall, 010 452 23 25
[email protected]
Johanna Stenberg, 010 452 29 16
[email protected]
Karin Caesar, 010 452 21 53
[email protected]
Huvudkontor:
Tyréns AB, 118 86 Stockholm
Besöksadress: Peter Myndes Backe 16
Tel: 010 452 20 00
Fax: 010 452 39 50
Hemsida: www.tyrens.se
Mail: [email protected]
www.tyrens.se
TRAFIK
PLANERING FÖR GÅNG OCH CYKEL
PLANERING FÖR GÅNG OCH CYKEL
Gång- och cykeltrafiken blir allt viktigare i strävan mot att skapa
ett hållbart samhälle. Att få fler att gå och cykla bidrar också till en
bättre folkhälsa och trevligare städer med mindre biltrafik och mer
liv och rörelse. Vi arbetar med allt från att ta fram planer för gångoch cykeltrafik till detaljutformning.
CYKEL
Cykeltrafiken blir allt viktigare i strävan mot att skapa ett hållbart
samhälle. Att få fler att gå och cykla bidrar också till en bättre
folkhälsa och trevligare städer med mindre biltrafik och mer liv och
rörelse. Vi arbetar med allt från att ta fram planer för cykeltrafik till
detaljutformning.
Om cykeln ska kunna konkurrera med bilen på cykeldistanser
måste cykelvägnätet vara minst lika bra som bilvägnätet vad gäller
genhet, framkomlighet, komfort och säkerhet. Dessutom krävs stort
hänsynstagande till fotgängare för att cykeltrafiken skall tas på
allvar och ses som en naturlig del av trafiken i tätare bebyggelse
och i städerna.
Tyréns har sedan många år tillbaka arbetat med åtgärder för
cykel. Tyréns har ett gediget engagemang och stort intresse i cykelplaneringen över hela landet. Gemensamt för all cykelplanering är
ett generellt mål om att fler skall börja cykla och att det i princip
inte finns någon som måste cykla utan alla som cyklar gör det av lust.
Detta ställer höga krav på planeringen och omsorg av cyklisterna.
Tyréns har deltagit i framtagande av ett flertal handböcker som
hjälp för planering för cykel samt arbetet tillsammans med kommuner
för förbättrad utformning och säkerställande av god standard. Vi
arbetar dessutom med kommunala och områdesvisa cykelplaner,
idéskisser och detaljprojektering av cykelbanor och cykelfält,
cykelparkering utifrån behov och utformning, cykelvägvisning,
sträckningsstudier, kapacitetsbedömningar, samhällsekonomiska
bedömningar av cykeltrafikåtgärder, för- och efterstudier av utförda
åtgärder, bristinventeringar mm. Vi har utfört såväl stora uppdrag
som väldigt små, men inget uppdrag kan vara för litet för att vara
intressant - cykelfrågor är alltid viktiga!
GÅNGTRAFIK
Den gående människan får alltmer i fokus i stadsplaneringen.
Utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv talas allt mer om människan
som måttstock och i trafikplaneringen talas både om den gående
människans behov utifrån framkomlighet, trygghet, säkerhet och
som transportmedel.
I princip varje resenär startar och börjar som gångtrafikant
vilket ställer stora krav kring alla våra transportmedel. Att tänka
sig in i fotgängarens perspektiv vid stads- och trafikplanering ger
kraft och kvalitet. Dessutom är fotgängaren trygghetsbärare som
ger liv och puls. Det är lätt att ta fotgängaren för given eftersom vi
i alla tider har tagit oss fram till fots.
Tyréns arbetar i flera former med gångtrafik, dels genom
tillgänglighetsanalyser, studier av fotgängares rörelser kring
hållplatser mm. Upplevelsen blir allt viktigare för människor i alla
lägen och där är fotgängarens perspektiv av yttersta vikt. En
trivsam stad innehåller platser där oförutsedda och spontana
möten kan uppstå.
REFERENSEXEMPEL:
• Cykeln i staden - Utformning av cykelstråk i Stockholms stad.
• Cykelparkeringshandbok - Stockholm stad.
• Cykelplan för Stockholms innerstad 2006.
• Cykelvägvisningsplan Flemingsberg, Österåker, Vallentuna.
• Cykelvägvisning, Göteborgs stad.
• Cykelresecentrum, Göteborgs stad.
• Utredning av Lånecykelsystem, Göteborgs stad.
• Benchmarketing cykel-Vilka faktorer gör en stad till en
framgångsrik cykelstad, Nationell & Internationell studie,
Göteborgs Stad.
• Utredning av Kattegattledens sträckning genom Kungsbacka,
Falkenberg och Halmstad.
• Trafikanalys och kostnad/nytta bedömning för GC-trafik över
Göta älvbrons ersättning, Göteborgs Stad.
• Gångtrafikstudie utanför city, Göteborgs Stad