Monteringsanvisning för YTONG Plattor

Dato: Augusti 2015 - Blad: 406 - Side: 1/3
Monteringsanvisning för
YTONG Plattor
Generellt
Förvaring av Plattor
Plattor ska lastas av och förvaras
på plant och jämnt underlag. Plattorna levereras på pallar, inpackade
i folie som inte ska tas av förrän
vid montering. Uppackade plattor
ska täckas för att skydda mot fukt.
Ytong Lim, murbruk och tillbehör
ska förvaras torrt.
Hantering
Ytong Plattor kan monteras utan
kran. Pallar med plattor flyttas
med hjälp av pallyftare.
Anpassning
Plattorna är oarmerade och kan
enkelt måttanpassas på samtliga
sidor med hjälp av bordsåg. Mindre
anpassningar kan göras med handsåg. Mer information finns i Xella
Sveriges verktygskatalog.
Krav på underlag
Underlaget ska vara stabilt och ha
den bärighet som krävs för
projektet. För montering utan
undergjutning krävs att underlaget
är mycket jämnt, maximalt tillåtna
avvikelse är ± 1 mm mätt över 2 m.
Vid montering med undergjutning
tillåts avvikelser upp till 10 mm.
Konstruktionen ska tätas mot
markradon enligt byggbestämmelser, och för att förhindra fuktvandring används murpapp. Strömning
av fukt från ovan förhindras genom
att säkra den övre delen av väggen.
Montage utan undergjutning
Lägg Ytong Lim på underlaget med
samma bredd som plattorna, och
lägg sedan murpapp i det våta limmet. Därefter läggs lim på pappen
med samma bredd som plattorna.
Se till att det finns tillräckligt
mycket lim för att ge full kontakt
med underlaget.
Montage med undergjutning
Sätt stöd i hörnorna, t ex 2 st Ytong
Plattor som vägs in. Första skiftet
nivelleras med uppspänt mursnöre
och undergjuts med markfuk-tigt
murbruk C 100/400 eller KC
Dato:
Mars 2012 - Blad: 406 - Side: 2/3
2
Vinterbyggnation
Vid montering i temperaturer under -5°C används Ytong Lim Vinter,
som härdar i temperaturer ner till
-10°C. Fogytorna måste vara isfria.
Salt eller andra tiningsmedel får ej
användas.
Väderskydd
Murkrönen skyddas mot fukt med
vattentätt skydd vid arbetsdagens
slut.
Kvalitetssäkring
Limfogar kontrolleras enligt EC
6. Vid traditionell byggnation med
normal kontroll- och säkerhetsklass görs visuell kontroll enligt
stickprovsplan, samt att utförandet
i övrigt uppfyller kraven i monteringsanvisningen.
dimensioner, antal och placering av
beslag m.m. som stabiliserar mot
vindbelastning och glidning. Projektering och dimensionering ska
utföras av en ingenjörskonsult.
Säkerhet
Använd skyddsskor och hjälm. Vid
måttanpassning av plattor med
skärande eller slipande verktyg
används skyddsmask mot damm.
Använd skyddsglasögon vid blandning av Ytong Lim.
I övrigt hänvisas till Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter,
www.av.se.
Byggställning
Vid byggnation med byggställning
högre än en våning krävs räcken
och fallskydd.
Stabilitet
Byggnationen ska dimensioneras
enligt projekteringen. Var särskilt
uppmärksam på anvisningarna om
35/65/650. Undergjutningshöjden
får vara upp till 25 mm. Murbruket
packas och överflödigt bruk tas
bort i liv med väggytan. Kilar tas
bort när murbruket har brunnit
tillräckligt och hålen fylls med
murbruk.
100
400
200
2
1
60
36
70
92
Glidsäkring
Man kan säkra att väggen inte
glider eller förskjuts genom att
förankra den med vinkelbeslag.
Limning
Plattorna limmas samman enligt
EC 6. Varje platta påförs lim på
stötytan och de två ändytorna med
Ytong Limslev med lämplig bredd.
De två nedersta skiften utförs med
200 mm höga Plattor, följande skift
kan utföras med 400 mm höga
Plattor. För att säkra full limtäckning måttanpassas den sista plattan för att sedan kilskäras, limmas
och monteras (se fig. 3).
82
52
fald
39
82
74
50
300
1
100
Formur
2 Ytong Plade
36 lim/pap/lim
39 Sokkelpuds/udkast
50 Betonfundament
52 Lecaterm-blok
60 Isolering
70 Ytong ribbet murbinder
74 Forankring af tag
82 Fugt-/radonspærre
Dato: Mars 2012 - Blad: 406 - Side: 3/3
Murkramlor
Till bakmur används Ytongkramlor enligt DS 414 – normalt 6
kramlor/m2 placerat på vart fjärde
skift. I fogar används inmurningskramlor, och i överliggare och
kring muröppningar används
skruvkramlor (se fig. 5).
Bärande mellanväggar byggs i förband med yttermuren genom att
vartannat skift går in i bakmuren.
Alternativt kan väggen förankras
med vinkelbeslag.
Falsar
Till fönster och dörröppningar i
bakmur används normalt Ytong
Massivblock runt öppningen. Alternativt används Ytong Falselement.
Ytong Balk läggs på falselementen
över öppningarna och limmas.
Balkar och överliggare
Bärande balkar och överliggare
läggs på falselementen med minst
100 mm utskjutande på var sida.
Icke-bärande balkar ska ha minst
50 mm utskjutande på var sida.
Balkar ska hellimmas på anligg-
ningsytorna och på ändytorna,
se fig. 5. Bärande balkar får inte
avkortas. Prefabricerade balkar
kan fås i längder upp till 2700 mm.
För öppningsbredder upp till 5500
mm används Ytong U-balk som
armeras med armeringsjärn eller
profil och gjuts enligt projektbeskrivning, se fig. 4.
Stålpelare
Element förankras i stålpelare
med murankare, se fig. 5. Stålpelarna kan kläs in med Ytong
U-balk så att man slipper ha olika
material i väggytan.
Toleranser
Var uppmärksam på de toleranser som inte får överskridas med
hänsyn till väggens bärförmåga
enligt EC 6. Väggens överkant får
högst avvika 10 mm från lodlinjen,
och väggen får inte bukta mer än
10 mm i lodrätt riktning.
Väggstöd
Väggar som inte stöttas av anslutande väggar stöttas tillfälligt
med justerbara väggstöd. Väggar upp till 3 m höjd och väggar i
tvåvåningshus stöttas var 180 cm.
För högre väggar ska stöttningen
dimensioneras.
Väggstöden förankras med 4 st
franska skruvar 8 x 80 mm i
väggen och på motsvarande sätt
i golvet. Se upp med eventuell
golvvärme. För högre väggar
dimensioneras stöttningen efter
förhållandena.
Stöden får inte tas bort förrän
väggarna är stabiliserade med
skalmur eller förankrad takkonstruktion.
Spackling
Limfogarna skrapas 1-2 timmar
efter limning. Skador, hål efter
väggstöd, dåliga fogar, mm, spacklas med Ytong Reparationsbruk
när väggen är torr. När spacklet
har torkat slipas ytan jämn. Ytorna
ska vara så plana att avvikelsen
är max 5 mm mätt över 2 m. Dörroch fönsteröppningar ± 5 mm.
Fogar ska vara utjämnade till max
1 mm avvikelse mätt över 100 mm.
Spackelmassan måste sitta fast
ordentligt och får inte smula vid
lätt slipning.
För övrig ytbehandling hänvisas
till riktlinjerna i projektunderlaget
eller måleribranschens rekommendationer.
Fig. 3. Passbitar kilskärs för att
säkra limningen.
armeret overligger
KT 2,412
800 mm
binderfri zone
24 M
20 M
240 mm
16 M
200 mm
8M
KT 0,012
KT 0,000
4M
2M
0M
Fig. 4. U-Balk med järnarmering,
Fig. 5. Murkramlor placeras enligt EC 6. I överliggare och runt muröppningar
betong och 50 mm isolering.
används iskruvningskramlor. I det gråa området fördelar kramlorna enligt
DEVISION 102313_406
12 M
projektbeskrivningen.
3