Säkerhetsmål - Landstinget i Uppsala län

Gäller för:
SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM
Dokumentnamn:
Dokumentnr:
Sida:
Landstinget i Uppsala län
Säkerhetsmål 2015-2018
LUL 3.1
1 (8)
Handläggare:
Godkänd:
Version:
Mikael Ekberg
Eva Ljung
1
Gäller
fr.o.m.:
2015-01-01
Säkerhetsmål
för Landstinget i Uppsala län 2015-2018
Satsningar för ett tryggare och säkrare landsting
Fastställt av Landstingsdirektören 2015-01-26
Dnr CK2014-0004
Ansvarig Landstingsdirektören
Innehåll
Ordförklaringar............................................................................................................................. 2
Satsningar för ett tryggare och säkrare landsting ............................................................. 3
1. Driftsäkerhet och kontinuitet .................................................................................................... 3
2. Säkra lokaler ............................................................................................................................. 4
3. Brandsäkerhet ........................................................................................................................... 4
4. Personsäkerhet .......................................................................................................................... 5
5. Informationssäkerhet ................................................................................................................ 5
6. Avvikelsehantering................................................................................................................... 6
7. Flygplatssäkerhet ...................................................................................................................... 7
Hur arbetar landstinget för att uppnå säkerhetsmålen?................................................... 7
Ordförklaringar
I de fall ord och uttryck är definierade på annat håll är källan angiven. Till övriga ord och uttryck
lämnas förslag till förklaring.
Avbrottsplan
Plan för att snarast möjligt kunna återuppta driften efter driftstörning
då antingen utrustning skadats alternativt gått sönder eller att
leveranser har uteblivit
Avvikelse
Negativ händelse eller tillbud (SOSFS 2005:12)
Incident
Händelse som kan förorsaka ett tillbud
Risk
Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa (SOSFS 2005:12)
Säkerhetsnivå
En standard för utformningen av säkerhetsinstallationer i en lokal
Tillbud
Händelse som hade kunnat medföra skada
Autentisering
Kontroll av uppgiven identitet
Tekniskt brandskydd
Skyddsåtgärder för att begränsa och hindra en brand
2
Satsningar för ett tryggare och säkrare landsting
Säkerhet är en viktig fråga för landstinget, där människor, egendom och miljö på bästa sätt ska
skyddas mot hot och faror som kan innebära olyckor, skador och förluster. Säkerhetsarbetet går
ut på att förebygga, hantera och ta lärdom av när något ändå sker.
Säkerhetsmålen utgår från landstingets säkerhetspolicy (CK2010-0378). Säkerhetsmålen gäller
all verksamhet som landstinget bedriver. Hur målen tillämpas inom landstingets förvaltningar
syns i respektive förvaltnings dokument säkerhetsmål och handlingsplan i säkerhetshandboken.
Målområden
1. Driftsäkerhet och kontinuitet
Vision
Vi har en avbrottsfri verksamhet där ingen person kommer till skada på grund av driftstörningar.
Mål
År 2018:
•
•
Ska landstingets förvaltningar ha identifierat
a) det Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap definierar som ”samhällsviktig
verksamhet”1
b) det landstinget definierar som ”verksamhetskritiska processer”
Ska det finnas avbrottsplaner och kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet och
verksamhetskritiska processer
Åtgärder
Ansvarig handläggare på Landstingets ledningskontor, Kommittén för Robusthet och Kontinuitet
och funktioner med ansvar för driftsäkerhet och kontinuitet inom respektive förvaltning ska
tillsammans ge det stöd som verksamheterna behöver under perioden för att nå uppställda mål.
Stödet ska ta formen av mallar, metodbeskrivningar och rådgivning.
1
Definition finns i säkerhetsledningssystemets Riktlinje för driftsäkerhet och kontinuitetshantering (LUL 7.4). I flera
fall kommer det som anses samhällsviktig och verksamhetskritiskt överlappa.
3
2. Säkra lokaler
Vision
Vi har lokaler där ingen person kommer till skada på grund av bristande säkerhet.
Mål
År 2018:
• Ska samtliga landstingets fastigheter vara säkerhetsbesiktade utifrån landstingets
fastställda säkerhetsnivåer (CK2010-0004)
• Ska samtliga åtgärdsförslag med kategorin A-prioritering vara åtgärdade utifrån
rapporterna gällande landstingets säkerhetsbesiktade fastigheter 2
Åtgärder
• Inventering av säkerhetsinstallationer i befintliga byggnader
• Fastighetsägaren/beställaren ska vid om - och nybyggnationer utgå från landstingets
fastställda säkerhetsnivåer (CK2010-0004)
• Framtagna mål och handlingsplaner för säkerhetshöjande åtgärder följs upp en gång per år
inom berörda förvaltningar
3. Brandsäkerhet
Vision
Vi är ett av Sveriges brandsäkraste landsting.
Mål
År 2018:
• Vi ska inte ha drabbats av någon brand där personer kommit till allvarlig skada
• Samtliga av landstingets fastigheter ska vara besiktade gällande deras byggnadstekniska
brandskyddsnivå
• Samtliga av landstingets fastigheter med samhällsviktig verksamhet3 ska uppfylla
myndighetskrav för byggnadstekniskt brandskydd
2
3
Rapporter med säkerhetsbesiktningar utifrån landstingets fastställda säkerhetsnivåer (CK2010-0004)
Definition finns i säkerhetsledningssystemets Riktlinje för driftsäkerhet och kontinuitetshantering (LUL 7.4)
4
Åtgärder
• Öka kunskapsnivån hos medarbetarna inom samtliga yrkeskategorier
• Utöka uppföljningen av att verksamheterna följer landstingets riktlinjer för brandsäkerhet
• Förbättra det tekniska brandskyddet enligt plan upprättad av Landstingsservice
• Följa fastighetsägarens fastställda åtgärdsplan för det tekniska brandskyddet
4. Personsäkerhet
Vision
Vi bedriver en verksamhet där ingen ska komma till allvarlig skada på grund av hot eller våld,
samt tendenser till hot och våld stoppas i ett tidigt skede.
Mål
År 2018:
• Ska 80 % av landstingets medarbetare uppleva att de har tillräcklig kunskap om hur man
agerar på arbetsplatsen vid en hot- eller våldshändelse i syfte att mildra konsekvenserna
vid en händelse
• Ska landstingets samtliga akutmottagningar vara anpassade till 2.2.1 Skyddsåtgärder Hotoch våldssituationer enligt landstingets fastställda Säkerhetsnivåer (CK2010-0004)
Åtgärder
• Öka kunskapsnivån om förebyggande arbete hos utsatta personalgrupper genom
landstingets utbildningar i förebyggande hot- och våldshantering
• Öka kunskapsnivån hos chefer att arbeta med ett före-under-efter perspektiv, dvs.
riskbedömningar, planer vid akut händelse och efterarbete
• Ställa hårdare krav på att verksamheterna följer landstingets riktlinjer för hot och våld i
arbetsmiljön
• Förbättra personskyddet genom säkerhetsinstallationer vid landstingets akutmottagningar
5. Informationssäkerhet
Vision
Landstinget i Uppsala län ska vara kända för att ligga i framkant i nytänkande och effektivitet vad
5
gäller området informationssäkerhet
Mål
År 2018:
• 90% av de patienter som från landstinget begär ut sin journal eller sin loggrapport gör det
via självbetjäningstjänster
• Landstingets informationssystem ska vara helt anpassade till de legala kraven
• Både patienter och personal ska enbart få åtkomst till känsliga data genom stark
autentisering. I de fall känslig information förmedlas av personal till patienter ska
motsvarande kontroll av identiteten ske
• 70 % av behandling och diagnostik vilken sker över vårdgivargränser ska innefattas i
”sammanhållen journalföring” 4
• 80 % av landstingets förvaltningar ska ha genomfört egenkontroll gällande
informationssäkerhet enligt checklista
• 80 % av landstingets tekniska objektsförvaltningar (enligt PM3) ska ha genomfört
egenkontroll gällande informationssäkerhet enligt checklista
• Inga rapporter från MSB (via cert.se) gällande att LUL skulle vara källa till skadlig kod
Åtgärder
• Öka kunskapsnivån bland landstingets medarbetare gällande säkerhetsmodulen i
landstingets avvikelsehanteringssystem genom utbildningar, introduktion och
informationsåtgärder
• Bedriva ett kreativt och aktivt egenkontrollarbete
• Tillhandahålla stöd för genomförande av egenkontroller i form av checklistor och
åtgärdsförslag
• Arbeta för att tillhandahålla tekniska stöd för stark autentisering
• Medverka till hearings och seminarier inom komplexa informationssäkerhetsområden
• Fortlöpande tillse att informationssystemen snarast uppfyller lagstiftningskravet
• Löpande tillse att landstingets skalskydd och virusskydd är uppdaterat och rätt
konfigurerat samt att åtgärder vidtas för att begränsa spridningsvägar för skadlig kod
6. Avvikelsehantering
Vision
4
Med sammanhållen journalföring menas att vårdpersonal från en vårdgivare får med direktåtkomst ta del av
vårdinformation om en patient från en annan vårdgivare.
6
Vi har ett avvikelsehanteringssystem med en säkerhetsmodul som är känd och används av alla.
Mål
År 2018:
• Ska 90 % av antalet anmälda säkerhetsärenden i säkerhetsmodulen vara avslutade inom
landstinget
• Samtliga chefer ska ha informerat sina medarbetare om säkerhetsmodulen avvikelsehanteringssystemet
Åtgärder
• Öka kunskapsnivån bland landstingets medarbetare gällande säkerhetsmodulen i
landstingets avvikelsehanteringssystem genom utbildningar, introduktion och
informationsåtgärder
• Öka uppföljningen och återrapporteringen av anmälda säkerhetsärenden
7. Flygplatssäkerhet
Vision
Vi har en helikopterlandningsplats där flygsäkerheten har högsta prioritet med en nollvision vad
gäller tillbud.
Mål
År 2018:
• Vi har en helikopterflygplats där manöverrummet är skilt åt från utrymmet för
inkommande patienter
• Vi har en helikopterflygplats där inga obehöriga ska kunna ta sig in på flygplatsområdet
• Vi har en flygplats där det finns toalett och hygienutrymmen
Åtgärder:
• Ombyggnation och anpassning av de olika utrymmena i samband med renovering
• Installation av låssystem som förhindrar obehöriga att ta sig in på flygplatsområdet
• Övervakningskamera som möjliggör övervakning av flygplatsområdet
Hur arbetar landstinget för att uppnå säkerhetsmålen?
Säkerhetsledningssystem
Landstinget har ett ledningssystem för att systematisera arbetet med säkerhetsfrågor. Landstingets
7
säkerhetsmål bygger på landstingets egna ambitioner och lagkrav. Landstingets förvaltningar ska
bidra till att säkerhetsmålen nås genom att bryta ner dem i egna handlingsplaner med detaljerade
säkerhetsmål och åtgärder.
Uppföljning och rapportering
I landstingets årliga säkerhetsredovisning följs säkerhetsmålen upp och rapporteras av
landstingets säkerhetschef till koncernledningen en gång per år. Dessutom rapporteras
utvecklingen av säkerhetsmålen en gång per år för förvaltningarnas ledningsgrupper inom
landstinget. I samband med det analyseras om föreslagna åtgärder är tillräckliga för att målen ska
uppnås. Utöver detta granskar interna säkerhetsrevisorer årligen landstingets säkerhetsarbete och
kontrollerar att säkerhetsmålen uppnås för att säkerställa att landstinget ständigt blir bättre.
Säkerhetsorganisation
Inom landstinget finns en stödorganisation bestående av minst en säkerhetssamordnare per
förvaltning/division och drygt 400 säkerhetsombud spridda på alla verksamheter. Ansvaret för
säkerhetsarbetet följer linjeorganisationen men säkerhetsarbetet är beroende av
stödorganisationen. Det finns också en säkerhetsenhet på landstingets ledningskontor som bistår
förvaltningarna i säkerhetsfrågor.
Utbildning och information
För att säkerhetsmålen ska uppnås måste personalen ha kunskap om säkerhetsfrågor. Alla
anställda har därför tillgång till aktuella rutiner, utbildningsmaterial och annan information på
landstingets intranät. Säkerhetsorganisationen med sina säkerhetsombud sprider informationen
och nyheter. Information för länsinvånare och andra finns på landstingets hemsida.
Säkerhet vid byggande och förvaltning
Landstinget har antagit ett dokument med säkerhetsnivåer för olika typer av verksamheter. Där
ställs vissa säkerhetskrav på bland annat dörrar, fönster och utformningen av vissa typer av rum.
Säkerhetsnivåerna är kopplade till försäkringskrav och följer landstinget dessa nivåer finns stora
möjligheter att på sikt minska försäkringskostnaderna.
Mätning av säkerhetsmålen
Hur landstinget mäter respektive säkerhetsmål framgår av dokumentet LUL 12.1 Mätning av
säkerhetsarbetet, i säkerhetshandboken.
8