CMMO-ST-C5-1-LKP

CMMO-ST-C5-1-LKP
Observera
Person- och materialskador.
Nedfallande laster vid spänningsavbrott eller genom frånkoppling av
energiförsörjningen vid installation av drivenheten i snedställt eller lodrätt läge.
Säkra laster genom externa säkerhetsåtgärder (t.ex. kugghakar eller rörliga
distansbultar).
Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Tyskland
+49 711 347-0
www.festo.com
Snabbhandledning
8043635
1507NH
[8043619]
Original: de
Motordrivsteg CMMO-ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svenska
Översättning av bruksanvisning i original
Hela dokumentationen för motordrivsteget CMMO-ST kan hämtas från
supportportalenè www.festo.com/sp.
Denna snabbhandledning är endast avsedd som inledande information. Den
fullständiga beskrivningen av motordrivsteget omfattar följande dokument:
Beteckning
Innehåll
Snabbhandledning
CMMO-ST-LK... 1)
Kort produkt- och funktionsbeskrivning för motordrivsteget som
inledande information
Manual
GDCP-CMMO-ST-LK-SY-...
Produkt- och funktionsbeskrivning för motordrivsteget:
– Montering
– Idrifttagning via webbserver/Festo Configuration Tool (FCT)
– Diagnos
– Tekniska data
Manual
GDCP-CMMO-ST-LK-C-HP-...
Beskrivning av styrning och parametrisering av motordrivsteget
via enhetsprofilen FHPP (Festo Handling and Positioning Profile)
via IO-link, I-port eller Modbus TCP
Beskrivning
GDCP-CMMO-ST-LK-S1-...
Användning av säkerhetsfunktionen STO (“Safe Torque Off ”)
Onlinehjälp för
programvaran FCT
Fullständig beskrivning av parametrisering och idrifttagning med
FCT (Festo Configuration Tool)
– Konfigurerbara drivenheter (Festo motor med axel)
– Positioneringssystem inom Optimised Motion Series OMS
(axelmotorenheter från Festo)
Specifik dokumentation
CMMO-ST_U L1)
Villkor för användning av produkten i USA och Kanada enligt
certifiering från Underwriters Laboratories Inc. (UL).
1)
Dokumentationen medföljer i tryckt form.
Fig. 1
Dokumentation för CMMO-ST
1
Säkerhet
Säkerhets- och varningsanvisningar i dokumentationen för motordrivsteget och
dokumentationen till de övriga komponenterna ska ovillkorligen följas.
Koppla från matningsspänningen före montering och installation. Säkra mot
oavsiktlig återinkoppling. Koppla inte till matningsspänningen innan monteringsoch installationsarbetena är helt avslutade.
Dra aldrig ut eller koppla in kontakter om produkten är spänningsförande.
Beakta föreskrifterna för hantering av elektrostatiskt känsliga komponenter.
Aktivera inte regulatorn förrän drivenheten är fackmässigt installerad och helt
parametrerad.
Utför inte reparationer på motordrivsteget. Vid defekter ska hela
motordrivsteget bytas ut.
Varning
Allvarliga personskador eller förstörelse av komponenter p.g.a. kollisioner.
Säkerställ att det inte finns några föremål i rörelseområdet så länge systemet
är anslutet till en energikälla.
Säkerställ att ingen befinner sig i aktionsområdet för de anslutna
drivenheterna eller kan sträcka sig in i området.
Säkra riskområde genom lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. frånskiljande
skyddsanordningar och varningsanvisningar.
Observera
Höga temperaturer på kåpytor.
Beröring av ytan kan leda till skrämsel och okontrollerade reaktioner och till
följdskador p.g.a. detta.
Skydda produkten mot oavsiktlig beröring.
Informera manöver- och underhållspersonal om möjliga faror.
Mot beröring t.ex. för montering eller installation: låt motorstyrenheten svalna
till rumstemperatur.
1.1 Avsedd användning av CMMO-ST
CMMO-ST används för hantering av följande drivenheter med 2-fas stegmotorer
från Festo:
– Positioneringssystem inom Optimised Motion Series (OMS) med drivenheter
med integrerad motor från Festo
– Konfigurerbara drivenheter (roterande/linjär):
– Axlar från Festo t.ex. EGC, DNCE, DGE
– Användardefinierade drivenheter
Beakta de angivna standarderna samt föreskrifterna från de tyska
branschorganisationerna (Berufsgenossenschaften) och Technischen
Überwachungsverein samt tyska VDE-bestämmelser eller motsvarande
nationella bestämmelser.
Beakta alla extrakomponenters gränsvärden (t.ex. sensorer och drivenheter).
CMMO-ST ska endast användas på följande sätt:
– i tekniskt felfritt skick
– i originalskick utan egna modifieringar
– inom de gränser som den tekniska specifikationen definierar för produkten
– inom den specificerade livslängden för kopplingselementen för
säkerhetsfunktionen
– som enhet inbyggd i ett apparatskåp
Användning utanför apparatskåpet är möjlig om alla kontaktdon är anslutna eller
förslutna med skyddskåpor.
1.2 STO-funktionens avsedda användning
STO-funktionen Säkert frånkopplat moment (“Safe Torque Off ”) enligt
EN61800-5-2 används för att vridmomentet i den till CMMO-ST anslutna motorn
ska kunna kopplas från på avsett sätt. STO-funktionen förhindrar oväntad start av
den anslutna motorn. STO-funktionen får endast användas för tillämpningar där
den angivna säkerhetskarakteristiken är tillräcklig.
Säkerhetskarakteristik
STO-funktionen i CMMO-ST uppfyller kraven för följande säkerhetskarakteristik:
– PLe/Kat.3 enligt ENISO13849-1
– SIL 3 enligt EN61800-5-2
– SILCL3 enligt EN62061
Den uppnåeliga säkerhetsnivån är beroende av övriga komponenter som används
för att realisera säkerhetsfunktionen.
Som skydd mot oväntad start måste motordrivstegets aktivering via anslutning
[X3] ske med den kategori enligt ENISO 13849-1 som tillämpningen kräver, t.ex.
via ett externt säkerhetsrelä.
Kvalifikationer för teknisk personal (krav på personalen)
Produkten får endast tas i drift av en elektrotekniskt kompetent person som är
förtrogen med:
– installation och drift av elektriska styrsystem
– gällande föreskrifter för drift av säkerhetstekniska anläggningar
– gällande föreskrifter för förebyggande av olyckor och arbetssäkerhet
– produktens dokumentation.
Diagnostäckningsgrad (DC) för säkerhetsfunktionen
Diagnostäckningsgraden är beroende av motordrivstegets integrering i
kontrollkedjan, samt vilka åtgärder som har vidtagits för diagnos.
Om ett potentiellt farligt fel konstateras vid diagnos måste lämpliga åtgärder
vidtas för att upprätthålla säkerhetsnivån.
Information
Motordrivsteget kan inte själv identifiera en kortslutning i ingångskretsen.
Använd vid behov ett säkerhetsrelä med kortslutningsdetektering.
1.3 Förutsägbar felaktig användning av STO-funktionen
Till ej avsedd användning räknas följande förutsägbara felanvändningar:
– bygling av STO-funktionen
– användning i anläggningar där frånkoppling kan leda till farliga rörelser eller
tillstånd.
Information
Funktionen STO är inte tillräcklig som ensam säkerhetsfunktion vid användning i
drivenheter som är belastade med ett permanent moment eller en kraft (t. ex.
hängande laster och vertikalaxlar).
Funktionen STO skyddar inte mot elektriska stötar, utan endast mot farliga
rörelser!
2
Förutsättningar för att produkten ska kunna användas
Hela dokumentationen ska tillhandahållas till följande personer:
– maskinens eller anläggningens konstruktör och montör
– personal ansvarig för idrifttagningen
Förvara denna dokumentation under produktens hela livscykel.
Säkerställ att alla riktlinjer i denna dokumentation följs. Dessutom ska
kompletterande dokumentation till övriga komponenter och moduler (t.ex.
motordrivsteg, kablage osv.) följas.
Beakta alla lagar och bestämmelser som gäller på bestämmelseorten, samt
följande dokument:
– föreskrifter och standarder
– bestämmelser från kontrollorganisationer och försäkringsbolag
– nationella bestämmelser
För korrekt och säker användning av STO-funktionen:
Utför en riskbedömning för maskinen
Följ den specificerade säkerhetskarakteristiken (è Kapitel 7, Tekniska data).
Användningsområde och typgodkännanden
Motordrivsteget med integrerad säkerhetsfunktion STO är en säkerhetsrelaterad
del av styrsystemet. Motordrivsteget är CE-märkt. Vissa produktkonfigurationer
har certifierats av Underwriters Laboratories Inc. (UL).
Certifikat och försäkran om överensstämmelse för denna produkt hittar du
på è www.festo.com/sp
Angivna standarder
3
Produktöversikt
aB
1
2
[X9] Last-/logikspänning
[X1] Styrgränssnitt för styrning med
PLC/IPC:
– IO-link/I-port
– Valfritt: digitala in-/utgångar
3 7-segmentsdisplay
4 [X18] Ethernet (RJ-45)
– Parametriseringsgränssnitt
TCP/IP
– Styrgränssnitt Modbus TCP
5 Link/Activity-LED C/Q
– Grön LED: Kommunikation ok
– Röd LED: kommunikationsfel
– Släckt LED: IO-link/I-port är inte
konfigurerad som styrgränssnitt.
6 [X1A] Referensgivare
7 [X3] STO (Safe torque off )
8 [X2] Pulsgivare (RS422)
9 [X6] Motor
aJ FE funktionsjord (3x)
aA Fästyta (reläskena)
aB Fästyta
Fig. 4
Komponenter i CMMO-ST
4
aA
1
2
3
4
5
6 7 8
9
aJ
Montering
Observera
Oväntade och oavsiktliga rörelser i drivenheten vid monterings-, installationsoch underhållsarbeten.
Före arbetet: koppla från energiförsörjningen.
Säkra energiförsörjningen mot oavsiktlig återinkoppling.
4.1 Montera drivsteg
Montering på reläskena
1. Häng CMMO-ST i reläskenan ovanifrån med hjälp av en reläskensbygel.
2. Tryck nedåt mot reläskenan tills CMMO-ST hakar fast.
Version
41 mm
ENISO13849-1:2008-06/AC:2009-03
EN 61800-5-2:2007-10
EN62061:2005-04
max. 5 mm
2.1 Transport och lagring
Skydda produkten mot otillåten påfrestning vid transport och lagring som:
– mekaniska belastningar
– otillåtna temperaturer
– fukt
– aggressiva atmosfärer.
Lagra och transportera produkten i originalförpackningen.
Originalförpackningen ger tillräckligt skydd mot normala påfrestningar.
2.2 Tekniska förutsättningar
För att använda produkten på ett korrekt och säkert sätt:
Utför en riskbedömning för maskinen eller anläggningen.
Följ den specificerade säkerhetskarakteristiken è Kapitel 7.
Följ anslutnings- och omgivningsvillkoren för alla anslutna komponenter
è Kapitel 7. Endast när gränsvärden följs resp. när belastningen ligger inom
tillåtna gränsvärden kan produkten användas enligt gällande säkerhetsdirektiv.
2.3 Leveransinnehåll
Antal
Komponent
1
Motordrivsteg CMMO-ST-C5-1-LKP
1
Produktens dokumentation:
– Kortfattad dokumentation om CMMO-ST + Quickguide för positioneringssystem
(OMS)
– Specialdokumentation som motsvarar produktgodkännanden
– CD-ROM med ytterligare dokumentation
1
Kontaktsor timent NEKM-C-14 med 6 kontakter för gränssnitt [1], referensgivare [X1A],
säkerhetsfunktionen STO [X3] pulsgivare [X2], motor [X6], spänningsförsörjning [X9]
Bygel reläskena (förmonterad)
1
Fig. 3
Leveransinnehåll
61,35 mm
Fig. 2 De angivna standardernas versioner
Fig. 5
Montering på reläskena
Montering på en jämn yta
1 Ta bort
reläskenbygeln
2 Bakre montageyta
3 Urfräsningar (3x) för
montage mot bakre
yta
4 Sidomontageyta
5 Urfräsningar (4x) för
sidomontage
5
4
3
2
1
Fig. 6
Sidomontage eller montage mot bakre yta
5
5.4 Pulsgivare [X2]
Anslutning
Elinstallation
Stift Funktion
Observera
Oväntade och oavsiktliga rörelser i drivenheten vid monterings-, installationsoch underhållsarbeten.
Före arbetet: koppla från energiförsörjningen. Det räcker inte med att koppla
från drivstegets reglersignal.
Säkra energiförsörjningen mot oavsiktlig återinkoppling.
1
8
X2
5.1 Anslutningar och ledningar
1
ESD-skydd
Vid kontakter som inte används finns risk för skador på motordrivsteget
eller andra delar av anläggningen genom elektrostatisk urladdning
(electrostatic discharge, ESD).
Beakta föreskrifterna för hantering av elektrostatiskt känsliga
komponenter.
Kontakter som inte används ska förslutas med skyddskåpor.
Jorda anläggningsdelar före installation.
Lämplig ESD-utrustning (t.ex. skor, jordningsband osv.) ska användas.
Kontakterna för inkoppling av motordrivsteget ingår i motordrivstegets
leveransinnehåll (kontaktsortiment NEKM-C-14). Ytterligare tillbehör: NEBM enligt
drivenhetskonfigurationen i olika kontaktutföranden och -längder
è www.festo.com/catalogue
5.2 [X1] IO-link/I-port-styrgränssnitt och digitala in-/utgångar
IO-link/I-port-gränssnittet är inte galvaniskt isolerat. CMMO­ST kan eventuellt
överkoppla en IO-masters galvaniska isolering.
Anslutning
1)
Fig. 9
1
+24 V (OUT)
11 2
X1
Utgång +24 V t.ex. försörjning av en
potentialfri reläkontakt för ingången
ENABLE.
Inte överbelastningssäker! Max.
100 mA tillåtet.
0 V (GND)
Referenspotential för utgångssignaler
3
DOUT2
Utgång 2, parametriserbar
4
DOUT1
Utgång 1, parametriserbar
5
Ready
Utgång “Drifklar”
6
ENABLE
Ingång “regulatoraktivering”1)
11 7
–
ingen funktion, inte ansluten internt2)
8
–
9
L–
0 volt (GND)
10
C/Q
IO-link/I-port-signal
11
L+
24 volt för IO-link/I-port IC (inte
ansluten till X9 med logisk
försörjning)
1)
De signaler som krävs för regulatoraktiveringen är parametriserbara
2)
Stift 7 och 8 kan användas för den 4:e och 5:e ledaren i I-port/IO-link-kabeln.
Anslutning [X1] styrgränssnitt med kontakt (NEKM-C-14)
5.3 [X1A] Referensgivare
Anslutning
Stift Funktion
X1A
1
Fig. 8
3
Inkrementalgivarsignal B-
5
N 1)
Inkrementalgivarsignal, nollpuls N+
6
N/ 1)
Inkrementalgivarsignal, nollpuls N-
7
5V
Givarens försörjning.
+24 V
LOGIC
OUT
Spänningsutgång för försörjning av referensgivaren.
Inte överbelastningssäker! Max. 100 mA tillåtet.
2
SIGNAL
REF
– ingång för PNP-brytare
– kopplar om till +24 V
– utförande NO/NC
3
GND
Referenspotential (jord)
1
Fig. 10
Referenspotential
1
+24 V
LOGIC
OUT
Utgång logikspänning [X9]
Inte överbelastningssäker! Max. 100 mA
tillåtet.
2
STO1
Kontrollingång för STO-funktionen: kanal 1
3
STO2
Kontrollingång för STO-funktionen: kanal 2
4
DIAG1
5
DIAG2
Svarskontakten är sluten (lågohmig) när
STO-funktionen är aktiv.
5
Anslutning [X3] STO med kontakt (NEKM-C-14)
1
6
1
6
Stift
Funktion
1
Lindning A
2
Lindning A/
3
Lindning B
4
Lindning B/
5
BR+
6
BR–
Anslutning av de båda
motorlindningarna
Hållbromsens anslutning
Kortslutnings- och överlastsäker.
24 V, max. 1,4 A è 33 W. BR– = GND,
BR+ kopplingssignal (24 V last)
Fig. 11
Anslutning [X6] motor med kontakt (NEKM-C-14)
5.7 [X9] Spänningsförsörjning
Varning
Elektriska stötar
Skador på personer, maskinen och anläggningen.
För elförsörjningen ska endast PELV-strömkretsar enligt IEC 60204-1
(Protective Extra-Low Voltage, PELV) användas.
Ta dessutom hänsyn till de allmänna kraven på PELV-strömkretsar enligt
IEC60204-1.
Använd endast spänningskällor som garanterat ger en säker elektrisk isolering
av matnings- och lastspänningen enligt IEC60204-1.
Anslutning
1
5
X9
1
Anslutning [X1A] referensgivare med kontakt (NEKM-C-14)
0V
5
X3
Fig. 12
1
B/ 1)
5.5 [X3] STO
Säkerhetsfunktionen STO (“Safe Torque Off ”) beskrivs detaljerat i dokumentet
GDCP-CMMO-ST-LK-S1-.... STO-funktionen får endast användas på det sätt som
beskrivs där.
Rekommendationer innan första idriftagningen utan säkerhetsteknik:
– Minsta inkoppling med nödstoppsdon
– Tvåkanalig frånkoppling via kontrollingångarna STO1 [X3.2] och STO2[X3.3]
Stift Funktion
Anslutning
X6
IO-link/I-port
1
Inkrementalgivarsignal B+
4
Anslutning [X2] pulsgivare med kontakt (NEKM-C-14)
Stift Funktion
3
B 1)
vardera 5 V och Ri = ca 120 Ω
Digitala in-/utgångar (DIN/DOUT)
1
Inkrementalgivarsignal A-
3
(± 10 %) Inte överbelastningssäker! Max. 100 mA
tillåtet.
5.6 [X6] Motor
Anslutning
Information
Fig. 7
Inkrementalgivarsignal A+
A/ 1)
8
Oväntade och oavsiktliga rörelser i drivenheten genom felaktigt monterade
ledningar.
Använd endast de medföljande kontakterna och företrädesvis kablage från de
specificerade tillbehören è www.festo.com/catalogue.
Förlägg alla rörliga kablar så att de inte böjs och så att de är mekaniskt
avlastade, vid behov i en kabelkedja. Manualerna för axeln och
tillbehörskomponenterna ska följas.
1
A 1)
2
8
Observera
1
1
Stift
Funktion
1
Anslut inte!
2
Anslut inte!
3
Försörjning av styrelektroniken (logikförsörjning)
4
Referenspotential (0 V) för lastspänning,
logikspänning, STO och styrgränssnitt
5
Försörjning av effektslutsteget och motorn
(lastförsörjning)
5
Anslutning [X9] med kontakt (NEKM-C-14)
5.8 [X18] Ethernetgränssnitt
Allmänna tekniska data
Spänningsförsörjning
Information
Obehörig åtkomst till enheten kan leda till skador eller funktionsfel. Vid inkopp­
ling av enheten till ett nätverk:
Skydda nätverket mot obehörig åtkomst.
Åtgärder för att skydda nätverket är t.ex.:
– Brandvägg
– Intrusion Prevention System (IPS)
– Nätverkssegmentering
– Virtuellt LAN (VLAN)
– Virtual Private Network (VPN)
– Säkerhet på fysisk åtkomstnivå (Port Security).
Mer information è direktiv och standarder för säkerhet inom informations­
teknik, t.ex. IEC 62443, ISO/IEC 27001.
Anslutning
Ström lastförsörjning (X9.5)
X18
8
1
TD+
Sändningsdata +
2
TD–
Sändningsdata –
3
RD+
Mottagningsdata +
4
–
5
–
–
–
6
RD–
Mottagningsdata –
7
–
8
–
–
–
Anslutning [X18] Ethernet-gränssnitt
6
Idrifttagning
Anslut CMMO-ST (DHCP-server) direkt till den stationära/bärbara datorn
(DHCP-client) med en Ethernetkabel via parametriseringsgränssnittet (punkt till
punkt-anslutning) för idrifttagning. 2 idrifttagningsvarianter:
– Förenklad idrifttagning för positioneringssystem (OMS) via inbyggd webbserver
med engelskspråkig parametriserings- och diagnoswebbplats
(http://192.168.178.1)
– Fullständig idrifttagning av positioneringssystem och av konfigurerade
drivenheter med FCT (Festo Configuration Tool)
Den fullständiga informationen om motordrivstegets idrifttagning beskrivs
i manualen GDCP-CMMO-ST-LK-SY-… och i onlinehjälpen till
FCT-programmets CMMO-ST-PlugIn.
Motorenhetens förloppsstyrning sker via styrgränssnittet med
enhetsprofilen FHPP (Festo Handling and Positioning Profile):
– Information om FHPP è Beskrivning GDCP-CMMO-ST-LK-C-HP-...
– Funktionsmoduler (CODESYS, ...) è www.festo.com/sp
Före integration i ett nätverk:
Anslut inte motordrivsteget som DHCP-server till nätverket om en annan
DHCP-server är aktiv i nätverket.
Ändra motordrivstegets IP-konfiguration med FCT eller webbservern för
integrering i ett nätverk.
7
Tekniska data
Säkerhetskarakteristika och säkerhetsuppgifter
Säkerhetsfunktion
STO
Kategori
3
Safe Torque Off
(Säkert frånkopplat moment)
Enligt EN ISO 13849-1
Performance Level
PLe
Enligt EN ISO 13849-1
Safety Integrity Level
SIL3
SIL Claim Limit
SILCL3
Enligt EN 61800-5-2
(Säkerhetsintegritetslevel)
Enligt EN 62061
(SIL-kravgräns)
Average Diagnostic Coverage
(Genomsnittlig diagnostäckningsgrad)
Mean Time To dangerous Failure
(Genomsnittlig tid till ett farligt funktionsfel)
DCavg
[%]
90
MTTFd
[År]
4500
HFT
PFH
1
[1/tim
me]
1,3 x 10-10
Hardware Failure Tolerance
(Hårdvarufeltolerans)
Probability of dangerous Failure per Hour
(Sannolikhet för farliga avbrott per timme)
T
5,7
Märkström
8
Maxström
Ström logikförsörjning (X9.3)
[A]
0,3
Märkström (utan försörjning av utgångarna)
Försörjning av utgångarna i I/O-gränssnittet:
per utgång max. 0,1 A
Max. strömförbrukning totalt
[A]
9,4
beroende på konfiguration
Felmeddelande
7-segmentsdisplay, LED C/Q
Parametriseringsgränssnitt
Ethernet TCP/IP IEEE802.3
Parametriseringsprogram
– Festo Configuration Tool (FCT)
– Webserver
Kontrollgränssnitt
IO-link/I-port
IEC 61131-9
Modbus TCP
IEC 61158
Digitala I/O (valfritt)
– DIN ENABLE/DOUT READY
– 2 x DOUT (parametriserbara)
–
–
–
–
–
–
–
Kapslingsklass
IP 40 (vid full kontaktkonfiguration)
CE-märkning (försäkran om
överensstämmelse
è www.festo.com/sp)
Enligt EU:s EMC-direktiv 2004/108/EG1)
Typgodkännanden
UL/RCM Mark
Monteringssätt
– Reläskena
– Montageplåt
1)
8
Allmänna tekniska data
Diagnos
8.1 7-segmentsdisplay
CMMO-ST:s 7-segmentsdisplay indikerar
aktuellt driftsätt, fel och varningar.
Principiellt visas 4 tecken i följd och
därefter följer ett blanksteg.
Siffervärdena på diagnosmeddelanden av kategorierna Fel eller Varning är
hexadecimalt kodade.
När den fasta programvaran uppdateras
växlar displayen mellan vertikala och
horisontella segment.
Med hjälp av vinkningsfunktionen kan ett
motordrivsteg identifieras i ett nätverk
med flera motordrivsteg.
Punkten blinkar på displayen på det
eftersökta motordrivsteget;
motordrivsteget “vinkar”.
1
1
Punkt för vinkningsfunktion
(identifiering i nätverket)
Indike­
ring
Driftsätt/händelse
Prioritet
B LE
Bootloader-fel
1
Fel vid uppdatering av fast program.
Slå från och till enheten igen (Reset).
Starta om nerladdningen av den fasta pro­
gramvaran.
Kontakta den lokala serviceavdelningen för
Festo om felet återkommer.
Exxx1)
Fel
2
Axxx1)
Varning
3
Felmeddelanden avbryter meddelanden med
lägre prioritet och måste kvitteras.
Varningar har en lägre prioritet än fel och visas
inte om ett fel redan visas när de inträffar. Annars
visas de två gånger i följd. Varningar måste inte
bekräftas (kvitteras).
HHHH
STO – Safe torque off
4
STO-funktionen begärdes.
P000
Referenskörning
5
Normal drift
Kontrollinter vall
P070
Joggning positiv
Användningstid
[År]
20
Enligt EN ISO 13849-1
P071
Joggning negativ
P1xx2)
Positioneringsdrift
P2xx2)
Kraftdrift
Fig. 14 Säkerhetskarakteristika och säkerhetsuppgifter
Enligt EU:s maskindirektiv 2006/42/EG
Komponenterna är avsedda för användning inom industrin.
Fig. 15
20
Komponent/funktion
I2t-över vakning
Temperaturöver vakning effektdel
Strömöver vakning
Detektering av spänningsavbrott
Underspänningsöver vakning
Övervakning av eftersläpningsfel
Mjukvaruändlägesöver vakning
Skyddsfunktioner
[År]
STO-funktionen har certifierats av ett oberoende
kontrollorgan. Certifikat CMMO-ST è www.festo.com/sp
Avsedd för användning i system från kategori 1 enligt
ENISO13849­1
PELV-strömkrets
(Protected Extra-Low Voltage)
[A]
Proof Test Interval
Typkontroll
24 ± 15 %
[A]
Stift Funktion
1
Fig. 13
[VDC]
Skydd mot elektriska stötar
P3xx2)
1)
2)
xxx
xx
Fig. 16
Hastighetsdrift
=störningsnummer, hexadecimalt
=satsnummer, decimalt
Meddelanden på 7-segmentsdisplayen