Bakgrund Instruktion ordningsregler fordonstrafik Åbyverket är

Sida 1/2
Dokumentslag
Dokument
Information
Instruktioner
Dokumenttitel
Ordningsregler, fordonstrafik Åbyverket
Process
Dokumentansvarig
Säkra Bränsletillgång
Ulf Janzelius
Anläggning
Godkänd av
Doknr
Utgåva
1.1
Godkänd datum
Annelie Mossberg
Delanläggning/delsystem
Sekretessklass
MAS
extern
Bakgrund
Instruktion ordningsregler fordonstrafik Åbyverket är ett komplement till ”Arbetsplatsregler för E.ON
Värme Sverige AB”. I detta ingår att säkerställa skalskyddet, kontrollera in och utpassering samt att
planera och skapa säkra trafikmiljöer. Ordningsreglerna gäller både som krav och skyldighet och ska
respekteras av all personal som arbetar och befinner sig inom anläggningen.
Syfte
För ökad säkerhet och trivsel finns en del regler som gäller inom Åbyverket.
Omfattning
Denna instruktion omfattar all fordonstrafik inom bränslemottagningen
Ansvar
Gruppchef för bränslelogistik ansvarar för innehållet i instruktionen.
Skyddsutrustning
För lastbilschaufförer gäller följande skyddsutrustning för tillträde till anläggningen.
 Varselväst
 Hjälm
 Skyddsskor
Om ovan krav inte kan uppfyllas förbehåller E.ON sig rätten att avvisa chauffören/fordonet från
anläggningen.
Alkohol och droger
Allt arbete under inverkan av alkohol eller droger är förbjudet, liksom att medföra alkohol eller droger
till arbetsstället. Rökförbud råder i alla E.ONs lokaler om inte särskild plats anvisats.
Slumpvisa alkohol och drogtester kan genomföras utan förvarning och på initiativ av E.ON.
Öppentider mottagning
Måndag-torsdag
Fredag
Lördag -söndag
Högsäsong (sep-maj)
06:45-22:15*
06:45-18:15*
Stängt
Ved (sep-maj)
07:00-22:00*
07:00-18:00*
Stängt
* Sista invägning
Sommar tider/stängning aviseras med separat utskick
Sida 2/2
Dok.nr:
Generella regler
Fartbegränsning gäller inom hela anläggningen och är 20 km/h.
Skyltar och målade markeringar inom området skall respekteras och följas.
Vid ankomst finns system för varning av hög last, om signal ljuder skall fordon omedelbart stanna och
invänta instruktioner från mätplatspersonal.
Avtäckning sker med stillastående fordon innanför grindarna
Städning av lossat fordon skall ske innan man lämnar området.
Mobiltelefon får endast användas i eget stillastående fordon.
Respektera Åbyverkets personals instruktioner och anvisningar. Vi jobbar för att vår gemensamma
arbetsplats ska vara säker och trygg för alla.
Vi uppmanar er sprida leveranserna över dagen då det råder hög belastning i början av arbetsdagen.
Invägning
Inregistrering av varje lass sker i mätplatssystemet DORIS.
 Chauffören kvitterar ut ett id-kort/transportörskort som är kopplat till bilen eller lånar ett lånekort.
 Invägning/Utvägning, Bilen kör upp på vågen och vägs in både med och utan lass.
 Chauffören registrerar in sitt lass genom att ange virkesorder och sortkod i förarterminalen
 Mätplatspersonal tar fuktprov på varje flisat lass
Extra stickprovskontroller av helgrot kan förekomma. Dessa är utöver den okulära besiktning som
mätstationen utför. Man tittar framför allt efter andelen grön material och föroreningar.
Krossen
Helgrot, skall lossas direkt i krossen. Vid köbildning eller haveri kan ev. grot lossas, på av
krossningsvärden anvisad plats. Fuktprovtagning utförs av chauffören enligt instruktion som finns vid
krossen. Glöm ej medta hink, finns i våghuset vid förarterminal 1.
Ved/hela träddelar lossas inte i krossen, mätpersonal eller krossningsvärden anvisar lämplig plats.
Om något är oklart fråga gärna personalen på plats.
Telefon nummer dagtid: Christer Eriksson, bränslegårdsansvarig 070-3394153