Oktober 2015

Härjedalen
Numm e r 3, 20 1 5
Drömmar om en trygg framtid
Bostadsbolaget satsar framåt
Härjeåns köper HMAB
Tekniksprångare i Härjedalen
Ledare
Nu har det gått ett år sedan valet
2014 – tiden går fort.
Mycket har hänt under detta år: Vi har infört
gratis busskort för barn och unga 6-19 år,
läxhjälp i skolan, påbörjat arbetet med lokalproducerad mat på skolor och äldreboende,
feriearbete i kommunen och hos privata
arbetsgivare, liksom praktiktjänster för högskoleutbildande.
Vi har gjort ett Härjedalskontrakt tillsammans med företagarna och påbörjat en översyn över tillsyn och taxor, allt för att underlätta
för företagare och nyetableringar i kommunen.
Vi fortsätter att satsa på fiberutbyggnad just
nu i 6 byar.
Ja detta var några exempel på vad vi gjort
i enlighet med vår gemensamma politiska
plattform (S), (V) och (VH). Sen händer det ju
hel massa saker i Härjedalen som ni kan läsa
om i denna tidning.
2
I
Härliga Härjedalen
I Sveg kommer Härjegårdar att bygga 23 nya
lägenheter, vilket är jätteroligt. Det visar på
att det finns ett behov av boende i vår kommun. Befolknings siffrorna visar bättre resultat
än förra året vid denna tid vilket är mycket
positivt.
Besöksnäringen tågar på som aldrig förr,
Härjedalen utvecklar turismen mest i länet
just nu.
Inom kommunen så gör vi en organisationsöversyn som beräknas vara klar under
nästa år. Vi måste se över våra verksamheter
och uppdrag, så att vi kan vara konkurrenskraftiga mot de andra kommunerna i landet.
Större och större krav ställs på kommunerna
och då måste vi också anpassa oss efter det.
Vi kommer att behöva många medarbetare i
framtiden, och då måste vi kunna vara med
där framme i fronten för att inte tappa kompetens och kvalitet i våra verksamheter.
Inom socialförvaltningen har man hittat
samverkanslösningar, en glesbygdsmodell,
ett samarbete mellan kommunen och primärvården gällande demenssjuksköterska och
demensvården. Detta är nog bara början på
samverkansmodeller mellan olika myndigheter,
kommuner och Region
Jämtland Härjedalen.
Det är också ett led i
att inte tappa kompe
tens, behålla kvalitet
och närhet till service.
Härliga hösthälsningar
Gunilla Zetterström
Bäcke, kommunalråd
Innehåll
12
nya lägenh eter
Bostadsbolaget Härjegårdar satsar framåt
och bygger nya hyreslägenheter i Sveg.
4
11
12
14
Härjeåns köper HMAB, Föräldrar
på distans, Härjedalskontraktet,
Rökfri kommun, Bli fadder m.m.
Passa på att baka ett nyttigt och
saftigt bröd på höstens äpplen
och lingon.
Möt Serbest, flykting som fått jobb
hos Elisabeth i Hede.
Louise och Nils, från teknikprogrammet i Linköping, fick
praktikanställning i Sveg.
Focus
Äpple- & lingonbröd
Tryggare framtid
Ansvarig utgivare
Ingela Kälvedal
tel 0680-161 74
070-202 30 71
[email protected]
TEkniksprångare
Medborgarhuset, 842 80 Sveg
Växel 0680 - 161 00 www.herjedalen.se
Härliga Härjedalen
I
3
Fokus
Ny storaffär
för Härjeåns
Härjeånskoncernen, som ägs av Herrfors OY
50,5%, Härjedalens kommun 36,7 % och
övriga aktieägare 12,8%, bildade ifjol ett nytt
bolag, Härjeåns Energi AB. I och med det
gav man sig in i en ny bransch, torvindustrin.
Härjeåns har tidigare ägnat sig åt enbart vattenkraft, men 2014 köptes torv- och pelletsfabriken från HMAB.
Det nya bolaget planerar att bygga ett nytt
kraftvärmeverk för att använda den torv som
bryts runt om i Härjedalen till förbränningen.
Tidigare har torven som brutits bl.a. levererats
till ett värmekraftverk i Uppsala. I Uppsala
tänker man ersätta det gamla kraftverket med
en effektivare anläggning som ska använda
förnybart träbränsle istället för torv, därigenom
minskas också koldioxidutsläppen.
Vice VD för koncernen, Seppo Tupeli,
berättar att fabriken i Sveg är en stor elförbrukare och väldigt beroende av elpriset. För att
effektivisera energianvändningen ska Härjeåns
Energi genomföra en investering på ca 350
miljoner kronor i ett kraftvärmeverk i Sveg.
Genom att bränna den torv som man
hittills levererat till Uppsala och Mälardalen
kan man minska på elinköpet och samtidigt
producera el i Sveg inom Härjeåns Krafts
eget distributionsnät. Det ger en effektivare
användning av det egenproducerade
bränslet.
Utöver detta kan nuvarande fjärrvärme
ersättas med fjärrvärme från kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket kombinerar således
effektivt elproduktionen, ångleveranserna till
4
I
Härliga Härjedalen
I sommar har Härjeåns Energi AB köpt
samtliga torvtillgångar som Härjedalens
Miljöbränsle, HMAB, utnyttjade. Det
innebär att Härjeåns nu är ensam ägare
till det som tidigare hört till HMAB.
torkfabriken och fjärrvärmeproduktionen till
Svegs fjärrvärmenät.
Arbetet för det nya värmekraftverket är
långt gånget och Länsstyrelsen har uttalat att miljöpåverkan inte är betydande.
Härjeåns Energi arbetar nu med en miljökonsekvensbelysning som ska lämnas in till
Länsstyrelsen. I den ska bl.a. bränsleslag,
mängder råvara, flexibilitet för anläggningen,
buller, lukt, trafikmängd, luftföroreningar, risk
för utsläpp till vattenskyddsområde m.m.
beskrivas. Härjeåns Energi hoppas att miljötillståndet fås under 2015. Tillstånd har redan
beviljats för att börja markförberedelserna där
kraftvärmeverket ska stå.
– Vi hoppas kunna starta värmeverket i slutet
av 2017, säger Seppo.
Det nya värmekraftverket kommer att
skapa 5-10 nya jobb. Framförallt säkrar
man de arbetstillfällen som finns idag. Under
byggtiden kommer det finnas mellan 100150 personer på arbetsplatsen.
Miljön kommer inte att påverkas mer av
en ny fabrik menar Seppo:
– Kraftvärmeverket kommer att utrustas med
rökgasfiltrering för att säkerställa att rökgaserna följer de stränga miljökrav som ställs på
utsläppsmängderna i miljötillståndet. Trafiken
till och från fabriken kommer i stort sett att
vara den samma som idag. Torvproduktionen
har de senaste åren varit mellan 60 000 –
80 000 ton per sommar och denna mängd
har levererats till brikettkunderna. Det nya
kraftvärmeverket kommer att eldas med
både torv och trä och den totala mängden
kommer att ligga nära 60 000 ton.
Nya torvtäckter behöver brytas
Inom de närmaste åren kommer nya torvtäckter att behöva brytas. Torvbehovet är
ungefär det samma som nu, men en intensifierad torvproduktion kommer att leda till
att områden lättare blir vattensjuka, vilket
försvårar torvproduktionen. Torvmängden i de
nuvarande torvtäckterna räcker i 10-15 år.
FAKTA om torv
Energimyndigheten skriver på sin webb:
I Sverige och i det internationella samarbetet har torv hittills betraktats som fossilt eller likvärdigt med fossila bränslen.
FN:s klimatpanel IPCC placerade torv
som ett bränsle i en egen kategori – torv
år 2006. I internationell och nationell
energistatistik räknas torv i kategorin
övriga bränslen alternativt inkluderas i
bränslekategorin brunkol.
Fokus
Datorer till högstadieeleverna
Redan tidigare har gymnasieeleverna fått kombinerade läsplattor och
datorer och nu fortsätter satsningen
på IT i skolan.
Kommunens högstadieelever i
Sveg och Hede har fått kombinerade läsplattor och i Funäsdalen
har de valt att arbeta med IPads.
Under hösten satsar förvaltningen
för bildning, fritid och kultur även på
fortbildning inom IT för kommunens
högstadielärare.
Föräldrar på distans
I Härjedalen finns många ungdomar som flyttar hemifrån när de ska
börja gymnasiet. Det är ett stort steg att som 16-åring flytta hemifrån,
både för föräldrarna och för ungdomarna. Kommunen har tagit ett initiativ till att starta ett nätverk ”Föräldrar på distans” för föräldrar vars
ungdomar flyttar. Att vara med i nätverket är frivilligt och kostnadsfritt.
Nätverket är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län, kommunen och studieförbund. Kommunen planerar innehållet i träffarna
och studieförbunden genomför dem.
”Föräldrar på distans” har tagit fart med
två grupper, placerade i Funäsdalen och Hede.
Tyvärr fanns inget intresse i Sveg. Totalt har
över 20 föräldrar anmält sig till de fem träffar
som ska hållas. Man träffas en gång i månaden med olika teman som underlag för diskussion. Majoriteten av föräldrarna är högstadieföräldrar med elever i klass 9 som vill skapa
nätverk och få tips från andra om hur det är att
släppa iväg sin ungdom, om hur man som förälder förbereder sig, om hur mycket ska man
bry sig, vilka olika situationer som kan uppstå
med mera.
Grupperna är pilotgrupper och föräldrarnas
efterfrågan om innehåll kommer att ligga till
grund för vad nästa års teman ska vara.
FAKTA
Träffarna innehåller bland annat information
från studie- och yrkesvägledarna om hur
man byter program, byter skola och vad som
händer om eleven slutar. En bank informerar
om ungdomars ekonomi och olika betalsätt.
Ungdomspolisen berättar om brottslighet,
droger och grooming – vad ungdomarna gör
på sociala medier. Under träffarna pratas om
hur man stöttar på distans; läxläsning, stress,
kärlek och relationer med mera.
Bästa vattnet finns
i Härjedalen
Med motiveringen "Friskt, mjukt och
läskande med mineralrik och aptitretande finish" tog sig Härjedalens
kranvatten vidare till riksfinalen i
Kranvattentävlingen 2015, där 112
kommuner deltar. Det är branschorganisationen Svenskt Vatten som
anordnar tävlingen. Det var i regionfinalen i Östersund som Härjedalen
tillsammans med Timrå kommun
kom på delad första plats och tog
sig vidare i tävlingen. Vattnet togs
från en kran på Norra skolan i Sveg.
Härliga Härjedalen
I
5
Fokus
6
I
Härliga Härjedalen
Bostadsbolaget satsar framåt
Bostadsbristen är överhängande i
stora delar av Härjedalen. Det är över 100 personer i kö
till lägenheter i kommunens fastighetsbolag.
– Vi satsar på att göra fina, moderna lägenheter med öppen planlösning, parkettgolv och tvättmaskin i samtliga lägenheter.
Carport och förråd kommer att byggas på en tomt strax intill hyreshuset, säger Stig Holm VD för Härjegårdar.
Kommunens fastighetsbolag, Härjegårdar,
utvecklar sin verksamhet. Vid årsskiftet ska
en omorganisation vara genomförd där
Härjegårdar tar över kommunens fastighetsavdelning. Ett nytt hyreshus ska byggas i
centrala Sveg.
– Arbetet är påbörjat, en detaljplan för
centrala Sveg är under arbete och den
processen har startat. (Vill du veta vad en
detaljplan är, se herjedalen.se/byggabo). Vi
beräknar att bygget ska starta i april nästa
år. Hyreshuset ska bli fyra våningar högt och
innehålla 23 stycken lägenheter, 1-rummare
och 2-rummare. Den totala investeringen
för hyreshuset beräknas till cirka 23 miljoner
kronor, berättar Stig.
Samtidigt som planerna för det nya hyreshuset tar form pågår ett renoveringsarbete av
gamla parlägenheter i en annan del av Sveg.
Där kommer det att bli ytterligare tio nygamla
lägenheter tillgängliga på bostadsmarkna-
den. De ska vara klara i början på 2016.
Härjegårdar har också köpt in ett mindre hus
i Ulvkälla som folkhögskolan Bäckedal hyr
som elevboende. Härjedalens gymnasium
har också behov av fler elevboenden, men
där har arbetet inte kommit så långt än.
För några år sedan köpte kommunen in
det gamla slakteriet i Sveg som nu planeras
att rivas för att ge plats för andra projekt på
området.
– Exakt vad det sen blir på tomten är oklart.
Det är en lång väg innan vi har en byggklar
tomt där, säger Stig.
I Hede och Ytterhogdal sker just nu
ombyggnationer av hus som ska användas
som boende för ensamkommande barn och
ungdomar.
– Det arbetet i samverkan med socialförvaltningen. Det kommer att bli 10 platser till på
vardera ställe för de ensamkommande barnen och ungdomarna, berättar Stig.
I Funäsdalen har Härjegårdar köpt in
grannfastigheten till hälsocentralen. Tanken
är att bygga om och ut hälsocentralen, bl.a.
kommer logistiken till och från helikopterplattan att förbättras. Arbetet sker i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
Hälsocentralen ska bli modern och ha
förutsättningar att finnas kvar på lång sikt.
Det kommer också att finnas plats för nya
etableringar i huset.
– En ny förskola byggs vid idrottsplatsen i
Funäsdalen och den nuvarande förskolan
Sjöängen kommer att byggas om till någon
typ av omvårdnadsboende. Kommunens
avdelning för Arbete och Aktivitet har lokaler
i centrala delar av byn. Deras verksamhet
ska lämna plats för affärsverksamhet och vi
flyttar på avdelningen för Arbete och Aktivitet
till Risnäset. Där håller vi just nu på att bygga
om och anpassa byggnaderna efter deras
behov, säger Stig.
Härliga Härjedalen
I
7
Fokus
Rökfri kommun 2025
Kommunstyrelsen har beslutat, som första kommun i Sverige, att
stötta Tobacco Endgame - Ett Rökfritt Sverige 2025. Projektet är ett
opinionsbildningsprojekt vars syfte är att rökningen ska vara starkt
reducerad till år 2025 och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.
Härjedalens kommun ställer sig nu bakom
Tobacco Endgame - Ett Rökfritt Sverige 2025
genom att stötta hela projektet med att nå
målet med färre än 5% rökare.
– Att vara med i Tobacco Endgame 2025, som
bedrivs av Tobaksfakta och Yrkesföreningar
mot Tobak, innebär att vi ska sprida information om konsekvenser med rökning i kommunen, förbättra och stärka vår tobaksprevention,
skapa fler rökfriamiljöer samt underhålla och
sprida Tobaksfri Duo, säger Agneta Roberts;
alkohol och drogsamordnare i Härjedalens
kommun.
Tobacco Endgame kommer förhoppningsvis att påverka folkhälsan positivt i Härjedalen
och ge samhällsvinster både socialt och ekonomiskt. Enligt folkhälsoinstitutet (folkhälsomyndigheten) kostar en rökare sin arbetsgivare
cirka 45 000 kr per år och för rökaren är kost8
I
Härliga Härjedalen
naden ca 20 000 kr om man röker ett paket
om dagen.
– Vi stärker också barnperspektivet genom att
skapa fler rökfria miljöer. Skolorna i kommunen
har i drygt 3 år arbetat aktivt med att få ungdomar att inte börja röka. Det har skett genom en
kontraktmetod, Tobaksfri Duo, som visat sig vara
framgångsrikt. Nu gäller det att arbeta aktivt med
de vuxna rökarna för att nå målet, säger Agneta.
Kommunens folkhälsosamordnare Ingela
Kälvedal är också glad över kommunstyrelsens
beslut:
– Nu kan vi få ett bra stöd genom Tobacco
Endgame att förstärka arbetet med tobaksförebyggande åtgärder och på så visa skapa
förutsättningar för en bättre hälsa hos våra
invånare. Under hösten kommer kommunens
folkhälsoplan att revideras så det här beslutet
ligger rätt i tiden.
Ny serviceavdelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
informerar om att kommunens
städgrupp, kostorganisation och caféteriaverksamhet i
Medborgarhuset, Sveg, slås ihop
till en ny avdelning, serviceavdelningen.
Kommunen mot
ny organisation?
Just nu pågår en övergripande
översyn av kommunorganisationen. Ett konsultbolag genomför en
utredning med ledning av HR-chef,
kommunledning och kommunledningsutskott. Utredningen ska vara
klar sista november. Den nya organisationen ska träda i kraft senast
2016-06-01. Parallellt pågår rekrytering av ny kommunchef.
Härjedalskontraktet –
”näringsliv och kommun tillsammans"
Härjedalens kommun gör en satsning för ett förbättrat näringslivsklimat.
Inför valet 2014 hade de politiska partierna en förbättring av näringslivsklimatet
i Härjedalen, som en viktig/den viktigaste
frågan för denna mandatperiod. I november
bestämde sig de styrande politikerna för att
gemensamt arbeta med näringslivsklimatet i
Härjedalen.
Under ledning av näringslivsavdelningen
anlitades ett konsultföretag som drev arbetet.
Ett antal träffar genomfördes i december
där politiker och tjänstemän åkte runt och
samtalade med företagen om problem,
idéer och önskemål. Utifrån mötena analyserade och sammanställde konsulterna
tankarna från företagarna och det mynnade
ut i Härjedalskontraktet, 30 mätbara punkter
som Härjedalens kommun ska arbeta med
och tre punkter som företagarna ska förbinda sig till.
– För att lösa ett problem måste man erkänna att det existerar. Mitt mål är att vi ska blir
den bästa företagskommunen och att vi ska
öka antalet invånare, säger kommunalrådet
Gunilla Zetterström Bäcke (S).
De fyra områden som Härjedalskontraktet
berör har döpts till service, dialog, bollsinne
och ständig förbättring. Ett mätbart mål med
arbetet är att varje år klättra på Svenskt
Näringslivs rankning.
– Härjedalen behöver driftiga företagare som
skapar jobb och tillväxt. Samtidigt behöver
företagare, liksom alla andra, ett samhälle
runtomkring som fungerar. Ju bättre näringslivet och kommunen förstår varandra, desto
bättre för Härjedalen. Ju bättre klimat för
företagande, desto fler jobb, starkare tillväxt
och ljusare framtid har Härjedalen, säger
Gunilla Zetterström Bäcke.
Mikael Holmström på näringslivsavdelningen berättar att 93 företagare hittills skrivit
på kontraktet:
– Vi berättar vid varje företagskontakt om
Härjedalskontraktet och om vad det innehåller samt hur vi jobbar med att förbättra
företagsklimatet i kommunen. Vi håller som
bäst på att planera höstens och vinterns
företagsträffar och andra aktiviteter. Vi har
haft två träffar, där vi bjudit in köttproducenter i kommunen till dialog för att lära oss
mera om den lokala köttproduktionen inför
en kommande upphandling. Det arbetet är
ett exempel på hur Härjedalskontraktet förbättrar möjligheterna för lokala producenter
att vara med på våra upphandlingar.
FAK TA
• Härjedalens kommun har ca 2000 företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag inräknade)
varav 1600 är enskilda företagare.
• Cirka 1000 företag finns inom jord- och
skogsbruksbranschen.
• Cirka 600 företag har en omsättning
över 500 000 kronor och fler än en
person anställd.
• Cirka 15 företag har fler än 50 anställda.
I statistiken saknas ett antal stora företag
som inte har sitt huvudsäte i Härjedalen
utan enbart arbetsställe.
• 172 företag deltog vid träffarna i förarbetet av Härjedalskontraktet.
• 93 företag har skrivit på kontraktet.
• Framtagandet av Härjedalskontraktet
kostade över 300 000 kronor i konsultkostnader, exklusive kostnader för politiker och tjänstemän.
Härliga Härjedalen
I
9
Fokus
Företagarkvällen 2015
Under högtidliga former presenterades
Härjedalens vinnare av Guldstjärnan 2015 på
företagarkvällen på Storhogna högfjällshotell.
Företagarkvällen genomfördes tillsammans
med organisationen Företagarna och Bergs
kommun som även presenterade sina vinnare.
Årets serviceföretag
Trumvallens fjällridning, Vemdalen
Alltid proffsigt och genuint med äkta bemötande. Utvecklar produkten på detaljnivå så
att upplevelsen för gästen höjs vid varje besök
i form av byggnationer, nya ridturer, god mat,
underhållning, nyheter osv.
Årets Serviceperson
Stefan Bergström (Hede Bygg & Plåt)
Trevlig och kunnig yrkesman inom bygg och
plåt som ställer upp! Inget är omöjligt!
Pristagarna: Jonny Springe, Svegsbydens församling, Tillgänglighetspriset. Stefan Bergström, Årets serviceperson. Hanna Högberg, Trumvallens fjällridning, Årets serviceföretag. Arne Jensen, Årets företagare.
Årets företagare
Arne Jensen (AJ Industriservice AB) Sveg
Ett företag som vågar satsa i en glesbygd på
en industribransch som baseras på de gröna
näringarnas framgångar där energi- och miljöpolitik är avgörande för vår och företagets framtid.
Genom sin satsning på företaget med byggnader, metalliska arbeten, stål och industrimontage
samt sina anställda, ett 20 tal kunniga och professionella medarbetare, gör de gröna näringarnas avknoppningar att god service skapas och
det ger goda förutsättningar för allas välgång.
Tillgänglighetspriset 2015
Kyrkorådet i Svegsbygdens församling.
Kyrkorådet i Svegsbygdens församling har
genomfört praktiska åtgärder som väsentligt
förbättrat tillgängligheten till Linsells kyrka.
Åtgärderna representerar en medvetenhet
och kunskap om vikten av att öka tillgängligheten och därmed skapa ett ännu bättre sätt
att ta emot besökare som kräver ökad tillgänglighet. Linsells kyrka är att betrakta som
ett föredöme för andra verksamheter.
Möte mellan människor
Du behövs. Vill du bli fadder, mentor, kompis för nyanlända personer eller familjer som har kommit till Sverige?
Kicki Jonasson, på avdelningen för Arbete
och Aktivitet, jobbar med ett projekt som går
ut på att nyanlända ska få en svensk kontaktperson/familj.
– Att vara nyanländ i Sverige utan svenska
vänner och med bristfälliga kunskaper om
samhället är inte alltid så lätt. Men så ser
verkligheten ut för många av våra nyanlända
svenskar. De behöver stöd för att komma in
i samhället och framför allt att komma ut i
arbetslivet, säger Kicki.
Under hösten har Kicki ordnat bouleträffar
runt om i kommunen för att på ett lättsamt
sätt skapa trivsamma stunder där nyanlända
och boende i Härjedalen kan mötas.
– Träffarna har varit välbesökta och många
har kommit. Nu börjar mitt arbete med att på
bästa sätt matcha människor och familjer utifrån intressen o.s.v. Men fortfarande kan fler
höra av sig för att bli fadder/mentor/kompis,
berättar Kicki.
10
I
Härliga Härjedalen
Vem kan bli fadder/mentor/kompis?
Frivilliga som vill engagera sig som fadder/
mentor/kompis kan vara individer, familjer
eller grupper. Du som vill bli fadder/mentor/
kompis ska vara förtrogen med det svenska
samhället och behärska det svenska språket.
Så här går det till:
Kontakta samordnaren, se kontaktuppgifter
nedan. Samordnaren matchar dig/er utifrån
gemensamma erfarenheter, intressen,
ålder, familjesituation eller efter individuella
önskemål.
Samordnaren ordnar ett första möte
där ni kommer överens om när, var och hur
ni vill fortsätta att träffas. Ni får tips och idéer
vid första mötet på vad ni kan göra när ni
träffas själva.
När, var, hur och vad ni gör bestämmer
ni tillsammans. Kontakten är hela tiden frivillig
och ömsesidig.
Är du intresserad, kontakta:
Kicki Jonasson, praktiksamordnare, avd. Arbete och
Aktivitet. Tel 070 579 13 08,
[email protected]
Recept
Nu när det är skördetid och
lingonen är mogna. Passa
på att baka saftigt bröd med
äpplen och lingon.
Äpple- och lingonbröd
Antal: 3 Stycken
Dag 1
30 g rågkross
375 g solroskärnor
30 g sesamfrön
2.5 dl vatten
100 g torkade äpplen
(eller 150 g färska äpplen skalade och
skurna i små bitar)
Dag 2
Alla ingredienser från dag 1 utom äpplena
50 g jäst
4 dl vatten
200 g fint rågmjöl
600 g vetemjöl
100 g ljus sirap
100 g rågsurdeg
25 g havssalt
50 g lingon
havreflingor
Tillagning
Dag 1
Blanda alla ingredienser utom äpplena i
en bunke, låt stå och dra över natten. De
torkade äpplena blötlägges separat. Om
du använder färska äpplen, vänta med att
hacka dem till dag 2.
Dag 2
Blanda allt utom äpplen och lingon.
Arbeta degen i degblandare i 10 minuter
och tillsätt därefter äpplen och lingon. Låt
degen jäsa i degblandaren i 30 minuter.
Värm ugnen till 200°. Sätt in bröden och
grädda i 10 minuter. Sänk sedan värmen
till 175° och grädda ytterligare 1 timme.
Bröden är färdiga när de har en innertemperatur på 98°. Ta ut bröden och låt
svalna.
Lycka till med brödbaket!
Eva Tollin, Kökschef för skola och förskola
I Härjedalens kommun
Dela degen i 3 delar. Rulla degen löst till
3 rullar, lägg dem i smorda och mjölade
avlånga formar, strö lite havregryn på toppen. Låt jäsa övertäckta och dragfritt i
rumstemperatur i 2 timmar.
Härliga Härjedalen
I
11
Drömmar om en
trygg framtid
Möt Sarbest Rashid, ny härjedaling i Hede och hans arbetsgivare Elisabeth Nääs.
Elisabeth som driver Oltjärn kurs- och konferensanläggningar kan varmt
rekommendera andra att ta emot en flykting på en praktikplats.
– Jag hade tidigare träffat Sarbest när han
arbetade för hembygdsgården i Hede och
insåg att han hade kvalifikationer för ett
arbete hos oss.
Sarbest berättar att han trivs bra i Hede:
– Här vill jag stanna. Det är bra med en liten
ort. Här hälsar alla på varandra och det känns
tryggt. Jag har varit i Sundsvall en gång men
det kändes alldeles för stort. Man var liksom
ensam där. Så känns det inte här. Jag har fått
bra stöd av kommunens personal och de hjälper till mycket, nästan för mycket ibland. Jag
vill kunna klara mig själv. Men det är skönt att
de finns, skrattar Sarbest.
Sarbest önskar att Hede ska komma att bli
hans och hans familjs riktiga hem i framtiden:
– Jag vill att mina barn ska få växa upp här
och gå i skolan, köpa mig ett eget hus, fortsätta jobba, få fler riktiga vänner och leva som
svensk.
Men just nu kämpar han för att hans fru
och två barn ska få möjlighet att komma till
Sverige.
För ungefär tre år sedan var familjen
Rashid tvungna att fly från Syrien. De lämnade allt och började sin färd mot Turkiet. I
Turkiet mötte de alla typer av människor. De
blev lurade på pengar och de stod plötsligt
inför ett svårt val: att familjen skulle dela
på sig för att en av dem skulle kunna resa
vidare genom Europa och kanske ta sig till
Danmark eller Sverige, eller att hela familjen
skulle vända tillbaka. Familjen Rashid kommer
från Afrin där det ännu inte varit så extremt
oroligt, så de beslöt att frun och barnen skulle
12
I
Härliga Härjedalen
återvända för att senare komma efter när de
samlat ihop mer pengar.
Nu har frun och barnen försökt att
komma iväg två gånger. De reste till Turkiet,
men det var oroligheter och skottlossning, så
de fick hastigt ta sig till Libyen för att därifrån
försöka ta sig till Europa. Sarbest berättar att
det varit väldigt tufft för honom att ständigt gå
och vara orolig för sin familj.
– Mina barn såg skottlossningen i Turkiet. Jag
har svårt att sova på nätterna, säger Sarbest.
Sarbest kom först till Malmö för att sen
åka vidare till Gävle. Där var han i tio dagar
innan han sattes på en buss till Östersund
och hamnade i Grytan. I Grytan bodde han
i två månader innan han så småningom
placerades i Hede.
I Hede har han börjat få ett nytt liv. Han
läser svenska för invandrare, SFI, och arbetar
numer på Oltjärn kurs- och konferensanläggningar. Precis som för de flesta nyanlända
började Sarbest med SFI och en praktikplats.
Sarbest första praktikplats var på hembygdsgården i Hede. Där lärde han känna Elisabeth
som äger och driver Oltjärn.
– Sarbest var duktig på att arbeta och jag
frågade om han ville ha praktik hos oss,
berättar Elisabeth.
Sarbest var egen företagare i Afrin i Syrien
och chef över ett 50-tal personer. Han körde
grävmaskin och arbetade bland annat på
olika byggen.
– Det är jättebra att ta emot nyanlända
genom en praktikplats. Då får man både som
arbetstagare och som arbetsgivare se om
jobbet passar och om möjligheterna finns att
lära sig och klara av språket. Språket är jätteviktigt. Från början hade vi en tolk som hjälpte
oss en del, men nu går det väldigt bra. Man
måste räkna med att man får lägga ner en del
tid själv för att hjälpa den nyanlände med det
nya jobbet. Allt är nytt och man måste själv
förklara och vara väldigt tydlig. Om inte, så
går det som för oss i somras, – Sarbest skulle
rensa blomrabatter men det blev bara några
små buskrosor kvar. Men det var mitt eget fel,
skrattar Elisabeth.
Hur du kan stödja
Bli god man
För mer information kontakta Jonas
Wetterlundh, 0680-161 45 (vard. 10-12)
[email protected]
Ta emot en praktikant i ditt
företag eller förening
Kontakta arbetsförmedlingen
Ta emot en praktikant för dig som
arbetar inom kommunen
Kontakta kommunens praktiksamordnare,
Kicki Jonasson
Skapa mötesplatser för både
nyanlända och svenskar
Bjud nyanlända till din förening eller anmäl
dig till projektet "Möte mellan människor"
och bli vän/kontakperson med en nyanländ
Härliga Härjedalen
I
13
Louise Ek och Nils Ross
tillsamans med Patrik
Bergman va-ingenjör.
14
I
Härliga Härjedalen
Tekniksprångare
i Härjedalen
Louise och Nils gick ut teknikprogrammet på gymnasiet Linköping i våras.
Idag är de praktikanställda på samhällsbyggnadsförvaltningen i Sveg.
– Jag visste inte var Sveg låg när Pär Olofsson (gatu- och va-chef ) ringde
och erbjöd mig praktikplats. Jag var tvungen att titta på en
karta och googla Sveg, skrattar Louise.
Tekniksprånget är ett projekt i form av
praktikprogram för avgångselever under
21 år som är behöriga att söka en ingenjörsutbildning. Genom att presentera
en modern och uppdaterad syn på ingenjörer ska fler ungdomar förhoppningsvis
söka ingenjörsutbildningar. Tekniksprånget
drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av
skolverket.
Pär Olofsson berättar att en projektledare från Tekniksprånget hörde av sig till
kommunen och frågade om de ville vara
med och ta emot ungdomar:
– Vi har tidigare varit med i ett liknande
projekt och det var bra. Så det var lätt att
tacka ja till det här. Det är viktigt för oss att
marknadsföra de yrken som finns inom den
här sektorn och också marknadsföra Härliga
Härjedalen. Vi hade ett antal ungdomar som
sökt till oss och i år valde vi Louise och Nils.
Tanken är att vi ska ta emot nya ungdomar
kommande år.
Louise sökte Tekniksprånget för att hon
ville prova något nytt och gärna se mer av
Sverige:
– Jag ville också ta en paus från skolan. Så
det här passar mig bra. Jag sökte norrut i
Sverige. Jag trivs här. I Åtvidaberg som jag
kommer ifrån finns det inte så mycket att göra
trots att det samhället är större än Sveg. Här
finns mycket att göra och ja, jag kan tänka
mig att bo här efter att jag har varit i väg och
pluggat. Jag tänker nog läsa till civilingenjör.
Men först ska Nils och jag åka till Kanada till
våren, berättar Louise.
Nils kom till Sveg tack vare Louise. De är
klasskompisar sen gymnasiet.
– Jag hade jobb som säljare, men jag kände
redan efter två dagar att det inte var så
roligt. Jag funderade på vad jag skulle göra
och ringde till Louise. Hon hjälpte mig att få
komma hit. Det är jag tacksam för. Det verkar
vara en bra arbetsplats och så gillar jag att
vara i ute naturen, fiska och åka skidor. Så jag
trivs också här, berättar Nils.
Under de första veckorna har de varit
mycket ute på fältet och sett vad som görs.
Båda vill gärna bidra med arbete och tanken
är att de ska kartlägga kommunens avloppsanläggningar och se hur hög belastningen är
i praktiken.
Den 19 november är det internationella toadagen och då har Louise och Nils fått fria
händer att uppmärksamma dagen, så håll
ögonen öppna för vad som komma skall!
FAK TA
Namn: Louise Ek
Ålder: 19 år
Kommer från: Åtvidaberg
Studerat: Teknikprogrammet
Intressen: Är föreningsmänniska och gillar att ha mycket att göra och vara med
på många saker, bl.a. skolföreningar,
inom kyrkan m.m.
Bästa egenskap: Är en drivande person.
Namn: Nils Ross
Ålder: 19 år
Kommer från: Linköping
Studerat: Teknikprogrammet
Intressen: Allmänt sportintresserad. Har
bland annat spelat bandy och fotboll.
Gillar att springa.
Bästa egenskap: Är bra på att lyssna.
Härliga Härjedalen
I
15
Härjedalen är en attraktiv kommun där det är lätt att leva. Tre kärnvärden visar vad vi står för: Livskraft –
företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust präglar såväl näringsliv som skolor, byar och föreningar. Äkthet
– med naturen, kulturen och traditionen som utgångspunkt står Härjedalen för kvalitet, kunnande och hållbar
utveckling. Närhet – Härjedalen ska finnas mitt i världen och präglas av närhet, värme, öppenhet och tolerans.
Höstinformation
Gode män till ensamkommande
barn och ungdomar
Kommunen är i stort behov av gode
män till ensamkommande barn och
ungdomar.
Ersättning utbetalas varje månad.
För ytterligare info kontakta:
Jonas Wetterlundh 0680-161 45
[email protected]
Utställningar i Medborgarhuset,
Sveg
Nov: Everts lyror
Nov: Härjedalens hemslöjdsförening
Dec: Ung kultur (Södra skolan)
Jan-Feb: Solveig Haugen konst
Anhörigcafé
Sveg: 30 november i
församlingshemmet kl. 11-13
Funäsdalen: 29 oktober och
3 december i församlingshemmet kl. 11-13
Lediga jobb
herjedalen.se/lediga jobb
herjedalen.se
Badhuset i Sveg
Måndag stängt
Tisdag–torsdag 12.00 –19.30
Fredag 9.00 –18.30
Lördag–söndag 10.00 –15.30
Morgonsim tis & tors (även gym)
6.00 –7.30
Onsdag Candlelight swim från 18 år
17.30 –19.30
Receptionen stänger 30 min före
badet. Vid lov och röda dagar kan
badtiderna vara ändrade, se
herjedalen.se/svegsbadet.
Tel 0680-177 10.
Härjedalen Sveg Airport
Snabbaste vägen till Stockholm.
Priser från 595 SEK med extra många
kampanjbiljetter inför trafikstart.
För bokning, tidtabell och priser –
besök Direktflygs hemsida,
direktflyg.com eller ring deras
callcenter 0770-790 700.
Du kan också besöka flygplatsen
eller ringa 0680-100 95.
Fjällmuseet
Måndag–söndag kl 11.00–17.00.
Stängt julafton & nyårsdagen
Trettondagsafton & nyårsafton
Öppet 10.00–15.00
Utställning: "I fotografiets tid – resor
i Sápmi". Besökaren möter samiska
barn i nordligaste Sverige under
1940-talet, i en bildskatt av den då
unge läraren och amatörfotografen
Rolf Ärnström. Samtidigt visas också naturbilder av mångårige fotografen Mats
Ricklund, Funäsdalen.
Utställningsperiod till 30 april.
Se mera på fjallmuseet.se
Kommunens evenemangskalender
Alla föreningar/organisationer kan
annonsera gratis i kommunens evenemangskalender på webben.
herjedalen.se/evenemang
Servicetelefon för äldre
Telefontid måndag–fredag
09.00–15.00. Tel 0680-176 00.