Lärlingslöner Gruventreprenadavtalet

ORIGINAL
1(11 A( ;i\ III .1 1 iI<IIAN 1)1 .IN( ISPR( )‘I’( )KOE 1. (JRUVEN’1’RHIIU NAI )i\ VFAI .1 l’ 2() 3
Bilagal
—
2() 10
A via luis !.ilt ihvisi id
()verenskoinmelscn uintaltar avtalstret 2013-2015. varmed a ses perioderna 1 maj 2013- 30 april
2014. 1 maj 2014— 31) april 2015 och maj 2015 3(1 april 2010.
§3
iöiwr
(
1 öi’ til’l)etL’ OVan och Lil(lei’ jord
( -dIö liii’ lastbilstörare. törai’e av nli)bila maskiner och dumt erl’öi’are höjs Iran och med
2013—05—01 till 24.515 kr. fiin och med 2014—05—0! till 25.054 kr och frön och med 2015—05—01 till
25.681 kr.
1 liusta inuönsIön för Ilirlinrar mobila maskiner under ulbildnine enlfyt slirskikla anvisninar fnin och
med 20! 3—05—0! frön och med 2014—05—01 och frön och med 2015—05—01.
0 235(1 1 iinmar 78 ,
19. 1 22 kr. 20.347 kr och 221)64 kr
235! 311)1) timmar $3
19.542 kr. 20.795 kr och 22.54) kr
31(11 4200/480(1 ununar *) 9() h
20.030 kL’. 21.314 kr och 23.112 kr
—
-
—
) 4200 timmar för uxenkirlint ( utbiIdnin phböi’jad efter 20 ars alder)
4800 timmar för undomsliirling (uthildnin pöbiirjad innan 20 Lirs ölder)
Uvria arhef vO I,t(I)’(’
lran uJi meu 2013-05-01. frun ucO He(. 2014-05-01 uct Iran octt men 2015-05-0.
Sot fyllt 20 ur
21.573 kr. 22.04$ kr och 22.59) kr
Sam fy! It 19 hr
20.494 kr. 21)945 kr och 2 1 .40) kr
Som fyllt 18 hr
19.416 kr. 9.843 kr och 20.339 kr
Som fyllt 17 hr
15.10! kr. 15.434 kr och 18.078 kr
Som inte fyllt 17 hr
12.944 kr, 13.229 kr och 13.559 kr
Grundlön för skolunvtoiuar (‘rön och med 2013—05—01. Iran och med 2014—05—01 och
2(115—05—01 inkluderar setnestercrsiiitnin.
1 iie\ er som mitt 1 v h ar pa ynmasi cm
$8 kr p ti 1 nine. 90 kr per ii nine och 92
1.tever som hti ett hr pö yumusiwn
76 kr per timme. 78 kr per timme och St)
()vna elever (crundsko!an)
6$ kr per iilinte. 09 kr ner timme och 7 1
(‘rön och med
kr per timme
kr per timme
kr ier timme
[llm!eI:Li’ löner
bor arbete ovan och unuer jol’IJ
Utuaendc löner för lastbilstörare. förare a• niobilu iiiaskiner och (lunlpcrt’örare höjs Iran och med
2013—05—01 med 504 kr. frun och med 2014—05—01 ned 595 kr och Iran och med 2015—05—01 med
691 kr. 1 öter lönerevision för umaL,nde löner in te undersi iia erundlönen.
Iör Ilirlingar nobila maskiner under utbildnine under utbiIdnin enlii.it sW’ski!da anvisninrar Iran och
med 2013—05—01. Iran och med 2014—05—0! och run och med 2015—05—01.
0 2350 timmar 7$ ‘3
393 kr. 404 kr och 539 kr
2351 3 100 timmar $3 ‘3
41$ kr. 493 kr och 574 kr
3 lo] 4200/4800 timmar ) 90
454 kr, 536 kr och 022 kr
—
—
—
Bilagu 1
flhl/\(/\ III!. I()l<iIi\Nl)I.1N(SPROlOIKOI .1.
Il’ .2()13
—
20l(
) 4.201) lim iur tor ‘uxenhiirlinn ( ulhildninn pi hrjid i ler 20 ars iIdcr
•4X00 liiiiiiiar mr undonishiIinn (ulhildnines 1’ hrjad innan .20 als ulder)
Ovrwa arh sianare ovan och under jord
1.Iluiicnde Iiner kirarheisianare i krciaiei som ultor and ra arhelsuppnil ter an all traiiitora laslhil.
mohila maskiner och duinper höjs Iran och ned 2013—05—01. famn och ned 2014—05—01 och Foin och
ned 2015—05—01. 1 tter löneres iion [am utnhendc löner inte underslina nrundloncn.
Som tylli 21) ur
444 kr. 524 kr och 608 kr
Som tyll! 1 () hr
422 kr. 4S)X kr och 578 kr
X iii 1 t,’l 1 8 hr
40t) kr. 472 kr och 547 kr
Som tyll! 17 hi
3 1 1 kr. 367 kr och 426 kr
Som inte tyll! 17 hr
266 kr. 314 kr och 365 kr
§ 4 ‘FiIhigt
Lrhn och med 2013—05—01. fthn och med 2() 14—05—01 och fain och mcd 2015—05—01
Underjordsi il !iigi kr/nmånad
2.358 kr
1 )anhi ittstilhl hin kr/immnad
1. 1 7)kr
Llnderjonislillann, ljiubseral kr/lmmc
16.51) kr
l)anbrollsli 1 lina timnbaserai kr!! imumne
$25 kr
(.)verlidslilliien kr! timme
31.76 kr. 34.46 kr och 35.32 kr
Beredskupsersiimininn a)man—tmc kr!dynii
20$ kr.213 kr och 21$ kr
Iiercdxkapsersiiti nmni h )Iör. sön. helndao kr/dy!n
7% kr. $14 kr och $34 kr
I3emedskapsersiilmninn c )nyarsdanen. long—
tredanen. paskatmon. pskdanen. annan—
(Lag pLs. W gsami (011. insioageO. 11116—
s inaraflon. alidinmardagen. julafton.
.1 uldaaeii. a0000(lan jLIl och nytrsaluin kr/’nn
1.015 kr. .037 kr och .063 kr
Lhrvckninis rs (ninn a) nlellan 06.0)—24.00 pa ilagar 87 kr. 8) kr och S) 1 kr!gang
Lltrvckninnsersiitlninii b) mellan 00.00—06.00
saint pö lördagar, s ndagar och be Igdanar kr/gLing
1 1 5 kr. 1 1 8 kr och 1 2 1 kr
Parterna hr övcrcns oni att ershtninnen för underordsurbeic ska följa löneuteckIinnen i branschen.
1 n avsliimnninn kan ske löpande under avlaisperioden aliernativi vid riksavtalsförhandlingar.
A ndringmr a text i G ru vent repremidavtalet
1 .6 ( )rd:. nnsrener
i\rbctstanare siu undem amctsid fija de insmuki ioncr och siikcrhcsl iresköfier 5010 urbetsgvare
UtIufltui uhi]andc unv odundc av dans. nasi clcon (k1 iun6e.
3.8,1 “vid minst en nifihlie per ur redovisa inguende uvaispension’
1 öner
3
l’mmlön beriiknas enlmnt § 3 Löner. 3.7. ‘I’abefl 2
4. 1 .6 Stryk “1 iran och med 2012—06—0!”
4.2.4 OvcrtidsersLiltninn
Ny cxi: ()vertidsersiitmninn utbetalas för tid utöver ordinarie arbetstid per dygn eller under fastslagen
rastlid. 1 öru tom ö\ ernd tillkommer eventuell ( )1 —ersiillning och fasta nianatliga ii hugg
Om övertid las ut som lön lii Ikomnier ersiit nine för övertidstimmar. VL[rdet av överlidsti mmar
beriiknas enligt 3 1 _öner 3.7. Tabell 2 vid utbelalning i lön.
Vid kompensalionsledighet se § 5 iranvaro och ledighet. 5.8.
.
2
Bilaga 1
Bli A( A ‘III 1 1 ()kI Ii\N 1)1 IN( SPR( )I’( )K( )l 1. ( RUVI N’l’RI PRI NAI )A Vl’AI 1 ‘I 20 3
—
2() 1 (
4.2.( 1 ]tl’cIlinsersiittning
‘liiLiU2 Iiirdaair i texten ii) mellan kl 00.00 0(1)0 pi vardagar. samt p lör. sön— och lie udauar’
5. 1 1 .2 ‘ITladsa\’lönade
B’iikninuen •‘InJn och ned da 5 andras till per trinvarotimine”. Förkiaoinde text under taheilen
“Avdrau uörs liven för ur betshiu danar ( VaftLaiu iörda2, söndaL och heiudau)” tas bort.
5.2 törhidralön
I’rcdje stycket. tjiirde punkten iindras till uiider sex manader om arbetstaiaren har \ uni unstilld fyra
ur 1 följd eHer I1)er. ImIliinj iiinist ner i texten ‘( iiiiler till den 31 december 2013 och upphör diirefler
att uiiila. Irsiitts a f rsiikrinusiösninu Svenskt NLirlnusilv
1.0. tiillmpninu enhit anvisnngar Iran
1 ( )R\”.
Koinpensat i uns lerhuhet
( )verenskomnmnelse om lediuhet son kompensation för ut fört arbete kan iriilTas med arbetstaure.
)veridstimnniar sparas i tidbank dur varje arbetad övertidstimme motsarar en timmes
komnpensationsledi2het. Inget iöneavdra görs niir konipensationsledighelen tas ut. ( )vertids— och
eventuell ( )B—crsiittninu ska vara ut betald id det till fbi le soni ii\ ertidsarbetet utfördes. 1 .ediuheten bör
tas ut sa snart det dr ittöj liit Hell Wall att driften paverkas minnsanu.
7. 1 ‘Ii liimpn imlgsomrade
Arbetstidsrelerna i det ta a tal erslit ter arbetst dslagen 1952:673 i t i Illimpliga delar.
7. 1 1 Ny text andra stycket “1 )etta törLitstitter dock att man iakttamit reulerna i 7.2. 1” och nLisi sista
stycksu “kast ska vara Last lagd i tid och liingd.”
7.2 \rsarbetstid
Ny text i labell l och ‘labell 2. l)Jnvisnin i tabell 1 e) och ) samt tabell 2 e) och lm) till sista stycket i
paragrulen “Vid kontInuerlig dn It ska irsarbetstidsinbtten divideras med 52.1 5 (exklusive semester).
1 )et faktiska arbetstidsmbttet blir db t ex vid tilluinipnina av h) ovan 33.75 ti inmar (1 759/52. 15).
IS min per timme uindras till lO min per hal timlne.
7.3 1 )yunsv la och 7.4 Veckovi la
Sista meningen i punkterna anuras iill 10! Uygnsvi a respektive veckovi la utlagö pu oro narie
arbetstid utbetalas lön och ersillirinuar sunt om arbete utlönts.’
7.5 Ilextid (ny punkt)
i)etta avtal hindrar inte att företaesvisa vial uni mdi’ tduell Ilexlid Irjiftas.
7.9 Arbetstidsbank (ny punkt)
Vid löretaue ska en arbelstidsbank finnas.
Till Lirbetstidsbunk förs exetupelvis urbetstidsiörkorining för dugarbete O\ an jord. e schenaitugd
komnensattonslediehet för nationaldanen och tid som tullutorts i föcrtidsurbcte som avses uttus sont
kompensationsledighel. samt annan lokalt iiverenskonlmcn inurbetad tid
.
.
A rbetsrtip P
Parterna dr överens om all tillsiittu urbetsurupper som arbetar med utvecktin av avtalet giittunde
pnimniir förhundling genom upprittande av lirlecknmna m il, företagens hanlerimlg u upp— och
nedguneur samt trunitida pcnsionsiösiiigur.
Parterna avser att under avtalsperioden tillsaiitiiiuns ned respektive uvtalsdeleuationer göra
avstiinlnlng, av av talets utveckling.
en
Stockholm den 16 ai-ril 2013
Ma%
lnentreprenörermla
Industrila
et
11’ N’letul 1
3