Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och
ungas psykiska hälsa
– framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt
Innehållsförteckning
Inledning .................................................................................................................................... 2
Historik - Att bygga upp första linjen ........................................................................................ 4
Fas 1 – fokus på förbättrad tillgänglighet .............................................................................. 6
Fas 2 – fokus på modeller för tidiga insatser ......................................................................... 6
Fas 3 – fokus på samverkan och resultat ............................................................................... 8
Vad är första linjen? ................................................................................................................. 12
Första linjen som den ser ut i dag ............................................................................................ 15
Hur är första linjen organiserad ........................................................................................... 15
Modeller för första linjen ................................................................................................. 15
Gemensamt ansvar för kommun och landsting ................................................................ 17
Ansvarsfördelning inom landsting ................................................................................... 19
Ansvarsfördelning inom kommun ................................................................................... 23
Vilka barn och unga söker hjälp inom första linjen ............................................................. 24
Vilken hjälp finns tillgänglig ............................................................................................... 30
Metoder för tidig upptäckt och tidiga insatser ................................................................. 30
Hur tillgänglig är första linjen.............................................................................................. 32
Att mäta tillgänglighet ..................................................................................................... 32
Tillgänglig webbinformation ........................................................................................... 35
Slutsatser .................................................................................................................................. 36
Vägen framåt ............................................................................................................................ 38
Referenser ................................................................................................................................ 45
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
1
Inledning
Utvecklingen av en första linje som kan möta barn och unga som har, eller riskerar att
utveckla, psykisk ohälsa har pågått i sex år. Behoven ökar allt mer och för att kunna möta
efterfrågan och ge barn, unga och deras familjer rätt hjälp i rätt tid krävs en snabb och
målmedveten utveckling av denna nya vårdnivå såväl lokalt som nationellt.
I dag saknas befolkningsstudier som kan beskriva hur den psykiska hälsan hos barn och unga i
Sverige ser ut och har förändrats över tid [1]. Däremot finns det studier med enskilda frågor
som kan ge en indikation av den psykiska hälsan hos barn och unga. Statistiska centralbyråns
undersökning av barns levnadsvillkor visar bland annat att gruppen barn och unga som lider
av lätt till medelsvår psykisk ohälsa har ökat sedan 1980-talet [2]. År 2011 uppgav 32 procent
av flickorna och 14 procent av pojkarna i samma ålder att de regelbundet besvärades av
ängslan, oro eller ångest [3]. I åldersgruppen 10-18 år uppgav vart tionde barn att de upplevt
psykiska besvär, och nästan dubbelt så många hade upplevt psykosomatiska besvär.
Samtidigt som andelen barn och unga som upplever lätt till medelsvår psykisk ohälsa har ökat
under de senaste två decennierna har samhällets insatser visat sig otillräckliga. Den samlade
bilden är att barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa ofta ”faller mellan
stolarna” då det saknas etablerade strukturer för att erbjuda stöd och vård. Det finns ett glapp
mellan de insatser som erbjuds generellt till alla barn och unga och det stöd och vård som kan
erbjudas inom specialistnivån inom vård och omsorg. Det glappet leder till att många barn och
unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa inte får den hjälp de behöver. Stöd och vård som
utebliver eller kommer för sent leder ofta till ökat lidande för det enskilda barnet och till
ökade kostnader för samhället.
Kommun och landsting har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barns rätt till vård och stöd
vid psykisk ohälsa. Att erbjuda rätt insatser i tid är även en förutsättning för att kommuner och
landsting ska komma tillrätta med de ökade kostnaderna för specialistinsatser och korta
köerna till specialistnivån inom vård och omsorg. Barn och unga som erbjuds tidiga insatser
löper mindre risk att senare bli föremål för insatser inom barn- och ungdomspsykiatrin eller
placeras via socialtjänsten. Psykisk ohälsa under barndomen kan även försvåra barnets
möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper i skolan och barnet riskerar därför svårigheter att ta
sig in på arbetsmarknaden senare i livet. Att tillgängliggöra tidiga insatser är därför även en
viktig del i att motverka den växande arbetslösheten bland unga vuxna. Kommuner och
landsting bör därför ta gemensamt ansvar för att tillgängliggöra tidiga insatser för barn och
unga med psykisk ohälsa.
För att möta de barn och unga som lider av lätt till medelsvår psykisk ohälsa krävs alltså en
nivå mellan den generella, som riktar sig till alla barn och unga, och specialistnivån. Denna
nivå har fått namnet ”första linjen för barn med psykisk ohälsa”. Första linjens uppgift är att
möta barn och unga med rätt insatser i rätt tid. Första linjen ska ta emot barn med psykisk
ohälsa oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker
[4]. Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
2
emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om
problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Första linjen ska
även kunna göra bedömningar av, och ge insatser till, barn med lätt till medelsvår psykisk
ohälsa.
Arbetet med att utveckla första linjen har pågått sedan början av 2000-talet. Regeringen har
under det senaste decenniet genomfört ett flertal satsningar för att stödja arbetet med att bygga
upp en försa linje i kommuner och landsting, bland annat genom överenskommelser med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har sedan år 2007 drivit ett flertal
utvecklingsprojekt med syfte att tillsammans med kommuner och landsting arbeta med att
förbättra kvaliteten och tillgängligheten till stöd inom första linjen för barn och unga med
psykisk ohälsa. Mellan åren 2009-2011 fokuserades arbetet i Modellområdesprojektet på att ta
fram olika modeller för hur första linjen kan organiseras. Olika modeller implementerades
sedan i kommuner och landsting runt om i Sverige och verksamheter med ett uttalat uppdrag
att fungera som en del av en första linjen byggdes upp. Under det efterföljande
Psynkprojektet, 2012 – 2014, var fokus på att ta reda på mer om den första linjen som växte
fram i kommuner och landsting.
I den här rapporten presenteras en överblick hur första linjen ser ut i kommuner och landsting.
Syftet är även att beskriva vilka barn som söker hjälp på första linjen och vilka insatser de
erbjuds samt att beskriva hur man i olika kommuner och landsting valt att organisera en första
linje och vilken hjälp som finns tillgänglig för barn och unga.. Avslutningsvis presenteras en
diskussion om vilket fokus det fortsatta arbetet med att utveckla första linjen bör ha.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
3
Historik - Att bygga upp första linjen
Barn och unga med psykisk ohälsa som inte får vård och stöd i tid riskerar att utveckla en
fördjupad problematik senare i livet. Det är därför viktigt att på ett systematiskt sätt identifiera
risker och behov och att säkerställa tillgänglighet till vård och stöd finns i rätt tid och på rätt
nivå. Tidiga insatser - både tidig upptäckt och ge effektiva insatser snabbt - kan i många fall
förebygga en fördjupad problematik hos barn och unga. Att arbeta med tidig upptäckt och
tidiga, effektiva insatser, är därför ett kraftfullt sätt att förbättra den psykiska ohälsan även på
samhällsnivå.
Att bygga upp strukturer som kan säkerställa att barn och unga får den hjälp de behöver i rätt
tid har visat sig vara en utmaning för landsting och kommuner. Staten har genom olika
satsningar avsatt medel för att stödja kommuner och landsting i arbetet med att bygga upp
strukturer som kan ta hand om barn och unga med indikerad eller utvecklad psykisk ohälsa.
Regeringens satsningar på barn och ungas psykiska hälsa har framför allt kanaliserats genom
överenskommelser med SKL eller genom uppdrag som givits till Socialstyrelsen.
Satsningarna mellan åren 2006 och 2014 kan lite grovt delas in i tre faser. Den första fasen
fokuserade på att öka tillgängligheten till vård vid psykisk ohälsa hos barn och unga. Fas två
fokuserade på modeller för hur man kan organisera tidig upptäckt och tidiga insatser. I den
tredje fasen intensifierades arbetet kring samverkan och samarbete mellan aktörer som möter
barn och unga. I figur 1 presenteras en översikt över de överenskommelser och uppdrag som
har varit viktigt i arbetet med att utveckla och implementera modeller för tidig upptäckt och
tidiga insatser i kommuner och landsting.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
4
Figur 1
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
5
Fas 1 – fokus på förbättrad tillgänglighet
Under början av 2000-talet ökade den psykiska ohälsan hos barn och unga och fler var i
behov av barnpsykiatrisk vård [5] [6]. Köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin var långa och
en allmän uppfattning var att väntetiderna hade blivit längre och möjligheterna till att få hjälp
hade försämrats [7] [8]. År 2003 tillsatte regeringen en nationell samordnare med ansvar att
leda Nationell psykiatrisamordning, som bland annat hade i uppdrag att formulera strategier
för hur kommuner och landsting kunde bygga upp strukturer som säkerställde tillgång till vård
och omsorg för barn och unga med psykisk ohälsa [9].
Slutbetänkandet [10] ledde bland annat fram till att regeringen intensifierade satsningen på att
öka tillgängligheten till vård för barn och unga. I en delrapport visade Nationell
psykiatrisamordning på behovet av en funktion som gemensamt skulle kunna driva för
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta mynnade ut i ett uppdrag till Socialstyrelsen som
bildade UPP-centrum som bland annat skulle ge kunskapsstöd i detta arbete.
En förstärkt vårdgaranti när det gäller Barn- och ungdomspsykiatrin föreslogs från
socialdepartementet. Med vårdgaranti menas att vård ska ges inom en viss tid och inom vilka
tidsgränser som landsting eller regioner ska kunna erbjuda vård. Den förstärkta vårdgarantin
när det gäller Barn- och ungdomspsykiatrin föreslogs innebära att ett första besök inom 30
dagar och fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar efter beslut. För att uppnå
målet om en förstärkt vårdgaranti gällande Barn- och ungdomspsykiatrin genomförde
regeringen under åren 2006-2007 flera satsningar. Regeringen tecknade bland annat en
överenskommelse med SKL om att utreda förutsättningarna för att implementera en förstärkt
vårdgaranti i samtliga landsting [11]. SKL gjorde efter en kartläggning bedömningen att en
förstärkt vårdgaranti kan uppnås i samtliga landsting tidigast år 2011. Baserat på den
bedömningen fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att fram till år 2011 stödja
landstingen i deras arbete [12]. Enligt uppdraget skulle Socialstyrelsen förmedla
utvecklingsmedel samt fungera som ett kunskapsstöd.
Arbetet med att förbättra tillgängligheten till Barn- och ungdomspsykiatrin synliggjorde
problemet med bristfälliga strukturer för att tidigt upptäcka och erbjuda tidiga insatser vid
riskerad eller indikerad psykisk ohälsa. Vem som bar ansvaret för barn och unga med lättare
och medelsvår psykisk ohälsa var otydligt i de flesta kommuner och landsting. I
slutbetänkandet från nationell psykiatrisamordning föreslogs en struktur med förstärkta
basverksamheter (mödra- och barnhälsovården, förskola, skola och elevhälsa) och med ett
utökat samarbete mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan för att möjliggöra
tidig upptäckt och tidiga insatser. Den kartläggning som gjordes av SKL år 2008 visade att det
var särskilt otydligt vem som har ansvar att ge insatser för lättare psykisk ohälsa i åldrarna 615 år, det vill säga mellan barnhälsovård och ungdomsmottagning.
Fas 2 – fokus på modeller för tidiga insatser
Precis som nationell psykiatrisamordning konstatera,t och som arbetet med att förbättra
tillgängligheten till Barn- och ungdomspsykiatrin synliggjorde, saknades ett tydligt ansvar för
barn och unga med lättare psykisk ohälsa. De flesta kommuner och landsting kunde erbjuda
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
6
insatser som syftade till att skapa en god uppväxtmiljö, inklusive en god psykisk hälsa, hos
alla barn och unga. Exempel på sådana insatser är stöd som erbjuds via barnavårdscentraler,
stödjande insatser för att klara av skolan och föräldrastöd. De flesta kommuner och landsting
tillhandahöll även specialistinsatser till de barn som lider av svårare psykisk ohälsa. De barn
och unga som behövde vård och stöd för lättare och medelsvår psykisk ohälsa föll dock ofta
mellan stolarna. I samband med den kartläggning som SKL gjorde år 2008 togs ett
konsensusdokument fram kring vilka insatser professionen ansåg skulle behövas för att möta
barn och ungas psykiska ohälsa [13]. Där skissades på flera olika nivåer i en pyramid med en
grundtanke att så mycket som möjligt ska göras så långt ned i pyramiden som möjligt (se
figur 2).
En ny nivå – en första linje
För att överbrygga glappet mellan den hjälp som erbjuds alla och den hjälp som erbjuds till
barn och unga med svår problematik behövdes en ny nivå. För att beskriva de behov av vård
och stöd som barn och unga behöver för en god psykisk hälsa användes en pyramid. I botten
av pyramiden finns de insatser som erbjuds alla barn
och unga, den så kallade generella nivån. I toppen av
Figur 2
pyramiden finns insatser till barn och unga med svår
psykisk ohälsa. Mellan den generella nivån och nivån
för specialistinsatser behövdes en ny nivå som kunde
erbjuda barn och unga med lätt till medelsvår psykisk
ohälsa vård och stöd. Den nya nivån fick namnet
första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Att
organisera vård och stöd till barn och unga vid
psykisk ohälsa enligt en modell med tre nivåer var
något nytt i de flesta kommuner och landsting.
För att stödja kommuner och landsting i arbetet med
att skapa en första linje genomförde regeringen ett
flertal satsningar. Bland annat genomförde SKL under år 2008 ett utvecklingsarbete med syfte
att ta fram kunskap kring modeller för hur kommuner och landsting kan organisera första
linjen [14]. Slutsatsen blev att förutsättningarna för att skapa en första linje ser olika ut i olika
kommuner och landsting och arbetet som bedrevs under år 2008 visade behov av olika
lösningar för hur vård och stöd på första linjen kan organiseras. För att skapa modeller för hur
olika lösningar skulle kunna se ut tecknades en ny överenskommelse mellan SKL och
regeringen som innebar att SKL mellan åren 2009 till 2011 skulle bedriva ett
utvecklingsarbete med fokus på att pröva olika modeller för första linjen. Projektet kallades
för Modellområdesprojektet [15]. Modellområdesprojektet innebar att SKL tillsammans med
ett antal kommuner och landsting, så kallade modellområden, prövade att skapa en tydlig
första linje utifrån sina förutsättningar. Detta utmynnade i olika modeller för att organisera
första linjen. Arbetet innebar även att utveckla arbetssätt för att bidra till ökad samverkan
mellan kommun och landsting.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
7
Parallellt med utvecklingsarbetet som bedrevs genom SKL fick Socialstyrelsen år 2009 i
uppdrag av regeringen att starta och driva ett utvecklingscentrum för tidiga insatser vid
psykisk ohälsa hos barn och unga [16]. Utvecklingscentret hade till uppgift att fungera som
stöd för kommuner och landsting vid uppbygganden av en första linje genom att sprida
kunskap och fungera som stöd vid implementering. Uppdraget var en fortsättning på det
uppdrag som regeringen givit Socialstyrelsen år 2007 [17].
Flera satsningar genomfördes även för att tydliggöra skolans roll när det gäller barn och unga
med psykisk ohälsa. Under år 2010 genomförde Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen en
undersökning för att kartlägga förutsättningarna för att utveckla kvalitetsindikatorer för
elevhälsan gällande psykisk ohälsa hos elever [18]. Kartläggningen visade att det krävs mer
utvecklingsarbete för att fastställa vilka kvalitetsindikatorer som är mätbara. Skolverket fick
år 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra insatser som ska bidra till att stärka
elevhälsans arbete [19]. Uppdraget pågår 2012-2015 och innebär att Skolverket ska fördela
statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan, arbeta med utbildningsinsatser och
utarbeta stödmaterial. Skolverket ska också som en del i uppdraget föreslå en modell för att
följa upp kvaliteten på och tillgången till elevhälsan, ett arbete som ska presenteras under
2016.
Fas 3 – fokus på samverkan och resultat
År 2011 tog regeringen ett nytt tag om området psykisk ohälsa. Slutrapporten från
Modellområdesprojektet visade behov av en utvärdering av satsningarna mellan åren 2007
och 2011. Dessa utvärderades på uppdrag av regeringen av Statskontoret och av utvärderingen
framgår att det saknas samordning mellan genomförda satsningar och att en sådan skulle
kunna stärka satsningarnas genomslagskraft [20] [21]. I dialog med Socialstyrelsen, Statens
folkhälsoinstitut och SKL formulerade regeringen därför en samordnad satsning som kallades
för PRIO – satsning inom området psykisk hälsa. Satsningen pågår mellan 2012-2016 och
fungerar som ett ramverk för att samordna de satsningar som genomförs på området psykisk
ohälsa. I PRIO - satsningen är barn och unga definierade som en av två prioriterade
målgrupper.
Den utvärdering som genomfördes av Statskontoret visade bland annat att ansvaret för och
tillgängligheten till första linjen fortfarande var oklart i många kommuner och landsting. Flera
av regeringens satsningar på barn och ungas psykiska hälsa, inom ramen för PRIO-satsningen,
prioriterar av detta skäl på arbetet med tidig upptäckt och tidiga insatser.
Överenskommelse mellan regeringen och SKL
En av de centrala delarna i satsningen när det gäller barn och unga är en bred
överenskommelse med SKL [22]. Överenskommelsen, som revideras årligen, består dels av
ett antal utvecklingsprojekt och dels av en prestations- och resultatbaserad modell. Både
utvecklingsprojekten och den prestations- och resultatbaserade ersättningen har tydliga
komponenter som syftar till att stödja arbetet med att utveckla första linjen i kommuner och
landsting. Utvecklingsprojekten och den prestationsbaserade ersättningen kompletterar
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
8
varandra i strävan att öka tillgängligheten till vård och stöd på rätt nivå för barn och unga med
psykisk ohälsa.
Psynkprojektet – synkronisering av insatser
Ett av de stora utvecklingsprojekten inom överenskommelsen mellan SKL och regeringen var
Psynkprojektet – psykisk hälsa barn och unga. Under arbetet med Modellområdesprojektet,
som fokuserade på att utveckla och implementera modeller för en första linje, ökade insikten
och förståelsen om vikten av att olika huvudmän samverkar för att första linjen ska vara ett
effektivt sätt att möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser. Oavsett vilken modell för första
linjen som kommuner och landsting väljer krävs samverkan och samarbete.
Utvecklingsarbetet gällande första linjen kom därför under Psynkprojektet att fokusera
mycket på att öka samverkan mellan kommun och landsting men också vilka resultat som
första linjen kan uppnå. Uppdraget innebar även att kartlägga och beskriva hur långt
kommuner och landsting hade kommit i arbetet med att bygga upp första linjen.
Kartläggningen inkluderade bland annat tillgängligheten till första linjen för barn och unga
avseende vilket stöd och vilken vård som finns att tillgå.
Prestationsbaserad ersättning
Den resultat- och prestationsbaserade modellen innebär att medel fördelas mellan de
kommuner och landsting som uppfyller de krav på mål som årligen sätts upp genom
överenskommelser mellan SKL och regeringen [23] [24] [25]. För att ta del av medel krävs att
kommuner och landsting uppfyller ett antal grundkrav. För varje prestationsmål fördelas
sedan medel till de kommuner och landsting som dels uppfyller grundkraven och dels
uppfyller kraven för just det målet. Målen syftar till att dels öka tillgängligheten till vård och
stöd och dels till att förbättra samverkan mellan huvudmän. Prestationsmålen för 2012 var
gemensamma för kommuner och landsting medan prestationsmålen för åren 2013 och 2014
var uppdelade för kommuner eller landsting. Samtliga grundkrav och prestationsmål har
spelat roll för att utveckla första linjen nationellt. Under år 2014 var ett av prestationsmålen
specifikt inriktade på att skapa incitament för landstingen att arbeta med tillgängligheten till
första linjen genom att data för besök på första linjen rapporterades in i databasen Väntetider i
vården. I figur 3 visas grafiskt hur den resultat- och prestationsbaserade ersättningen fördelats
mellan kommuner och landsting mellan år 2012 och 2014.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
9
Figur 3
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
10
Kunskapsstyrning
Parallellt med överenskommelserna med SKL innebär PRIO-satsningen även att regeringen
givit Socialstyrelsen i uppdrag att arbeta aktivt med barn och ungas psykiska hälsa.
Socialstyrelsen fick 2013 i uppdrag att säkerställa och behovsanpassa statlig kunskapsstyrning
inom området psykisk ohälsa [26]. När det gäller barn och unga omfattar uppdraget att öka
verksamheters möjlighet att identifiera riskgrupper och ge tidiga insatser. Arbetet ska bygga
på det arbete som genomfördes av Utvecklingscentrum för barn och unga (UPP) under
tidigare regeringsuppdrag och i nära samarbete med det utvecklingsarbete som bedrivs av
SKL. Socialstyrelsen har även i uppdrag att utveckla grunddata och indikatorer för att följa
upp och belysa kvalitet och effektivitet i vård och omsorg för barn och unga med psykisk
ohälsa [27].
Upplevelsen av psykisk ohälsa hos unga
Under 2013 fattade regeringen beslut om en ny ungdomspolitisk proposition [28]. Ett av tre
prioriterade områden för ungdomspolitiken 2014-2017 är ungas psykiska hälsa. Propositionen
pekar på flera områden som kan komma att ha betydelse för utvecklingen av första linjen.
Bland annat lyfts behovet av att förstå ungdomars inställning till och upplevelse av psykisk
hälsa, elevhälsans roll i arbetet med psykisk hälsa samt behovet av att tillgängliggöra data om
ungas levnadsvillkor upp som viktiga områden att fokusera på. Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, före detta Ungdomsstyrelsen, fick 2013 i uppdrag att kartlägga
upplevelsen av psykisk hälsa bland ungdomar [29]. Uppdraget innefattar att kartlägga hur
unga med lättare psykisk ohälsa upplever, beskriver och hantera sin ohälsa samt vilka insatser
som finns i samhället som kan fungera som stöd för att ungdomarna själva kan hanteras sina
besvär. Med stöd av forskare, experter och representanter från det civila samhällets
organisationer har Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor kartlagt hur unga ser
på sina svårigheter och hur de hanterar dem. Hur unga hanterar sitt dåliga mående styrs i stor
utsträckning av traditionella könsnormer. Tjejer uppmärksammar och beskriver sin ohälsa
medan killar inte pratar om sina problem och inte söker hjälp. Att tjejer har lättare att sätta ord
på sitt dåliga mående betyder dock inte alltid att de har konstruktiva sätt att hantera det.
Många unga anser att de inte får det stöd de behöver. Många anser dessutom att det som
omgivningen uppfattar som lättare besvär inte upplevs så av ungdomarna själva [29]..
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har även till uppgift att ta fram en
modell för hur ett stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan
organiseras.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
11
Vad är första linjen?
Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot
barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet
har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Första linjen är dit man i
första hand vänder sig när man har problem eller mår dåligt. De verksamheter som har ett
ansvar att fungera som första linjen ska kunna:
•
•
•
•
identifiera olika former av problematik
göra basala utredningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa
behandla lindrigare former och tillstånd av psykisk ohälsa
identifiera svårare former av psykisk ohälsa och snabbt remittera vidare till rätt
instans
Första linjen bygger på ett helhetstänkande, med en förståelse för att psykisk hälsa,
medicinska faktorer, psykologiska faktorer, sociala faktorer och skolsituation kan påverka
varandra och bildar en helhet. För att klara uppdraget krävs att de funktioner och
verksamheter som har ett uppdrag att verka på första linjen är lättillgängliga, heltäckande och
kan erbjuda insatser av hög kvalitet.
Lättillgänglig
Första linjen ska vara lätt att hitta till för barn, unga och föräldrar. Det betyder att de lokaler
där första linjen finns bör vara lättillgängliga men även att information om var man kan vända
sig när barn och unga behöver hjälp ska vara lätt att hitta. Det ska vara enkelt för barn och
unga att som själva söker hjälp att komma i kontakt med första linjen, vilket innebär att första
linjen behöver finnas där barn och unga finns. Både barn och föräldrar bör kunna söka direkt
till första linjen utan att remiss krävs.
Heltäckande
Kommuner och landsting behöver säkerställa att de verksamheter som har ett uppdrag att
fungera som första linje täcker alla åldersgrupper. Olika verksamheter riktar sig ofta till olika
åldersgrupper och det är viktigt att det inte finns några glapp. Det är även viktigt att
säkerställa att första linjen omfattar en bred kompetens för att täcka olika typer av problem
som barn och unga behöver hjälp med.
Högkvalitativ
Första linjen bygger på ett helhetstänkande kring barnets situation, där det finns en förståelse
för att psykisk hälsa, medicinska faktorer, sociala faktorer och skolsituation kan påverka
varandra och bildar en helhet. För att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv krävs samverkan och
samarbete mellan olika aktörer som möter barn och unga. Första linjen är även ett nytt sätt att
arbeta och en kontinuerlig metodutveckling och uppföljning krävs för att säkerställa att de
insatser som finns tillgängliga är effektiva i fråga om att hjälpa barn och unga.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
12
Arenor för upptäckt
Kommunala och landstingsdrivna verksamheter har olika möjligheter att upptäcka och
uppmärksamma barn och unga med risk för, eller indikerad, psykisk ohälsa. Skolan möter
dagligen de flesta barn och unga och har på så sätt stora möjligheter att upptäcka och
uppmärksamma om ett barn eller ungdom visar tecken på psykisk ohälsa. Socialtjänstens
arbete med familjer gör att de snabbt kan identifiera vilka barn och unga som har en förhöjd
risk för att utveckla psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården har möjlighet att uppmärksamma
de barn och unga som visar tecken på psykisk ohälsa genom psykosomatiska besvär och även
de barn som har en förhöjd risk för psykisk ohälsa på grund av en funktionsnedsättning.
Gemensamt kan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården upptäcka och
uppmärksamma en stor del av de barn och unga med psykisk ohälsa.
Vem gör vad på första linjen
Alla verksamheter som arbetar med första linjen har ett gemensamt ansvar att identifiera och
möta ett barn eller en ungdom med indikerad eller förhöjd risk för psykisk ohälsa. Det innebär
att verksamheter inom skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården med uppdrag att
fungera som första linje ska kunna:
•
•
•
•
•
Identifiera barn med risk för eller indikerad psykisk ohälsa
Ta reda på mer om varför ett barn eller ungdom mår dåligt
Göra en första bedömning av problemtyngden
Undersöka vilket stöd verksamheten kan erbjuda
Vid behov, hjälpa barnet eller ungdomen vidare till rätt insats
Ansvaret är gemensamt även om förutsättningar och arbetsmetoder för att upptäcka, bedöma
och ge insatser skiljer sig åt mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Att upptäcka
Gemensamt för alla verksamheter som har ett uppdrag att fungera som första linjen är att
förmåga att identifiera tecken på riskerad eller indikerad psykisk ohälsa hos barn och unga.
Vid misstanke om, eller tecken på, psykisk ohälsa hos ett barn eller ungdom ska dessa
verksamheter även kunna bedöma om barnet eller ungdomen är i behov av en insats som kan
ges inom den egna verksamheten eller om barnet behöver vård eller stöd från en annan
verksamhet. För att upptäcka barn och unga med indikerad eller risk för psykisk ohälsa
behöver personal i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård känna till och vara uppmärksam
på tecken som kan tyda på problem med den psykiska hälsan. I Figur 4 visas dessa tecken
grafiskt för olika åldrar.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
13
Figur 4
Att bedöma
Alla verksamheter på första linjen ska kunna göra en första bedömning av barn och ungas
problemtyngd och behov av stöd och vård. Den verksamhet som först uppmärksammar
indikerad eller risk för psykisk ohälsa bör göra en bedömning om den hjälp barn och unga
behöver kan erbjudas inom den egna verksamheten. Olika verksamheter har olika manuella
och strukturerade metoder för att bedöma den psykisk ohälsa hos barn och unga.
Att erbjuda insatser
Olika verksamheter har olika uppdrag att erbjuda insatser till barn och unga. Alla
verksamheter som fungerar som en första linje kan inte erbjuda alla de insatser som barn och
unga behöver. När ett barn eller en ungdom behöver stöd eller vård som inte finns hos de
verksamhet som identifierar behovet, har den upptäckande verksamheten ett ansvar att hjälpa
barnet eller ungdomen till rätt verksamhet. För att en sådan överlämning ska ske effektivt och
skyndsamt krävs rutiner och strukturer för samverkan mellan samtliga aktörer med uppdrag
inom första linjen. Det innebär dels att förskola, skola, socialtjänst och hälso- sjukvård
behöver en gemensam syn på vem som ansvarar för insatser ett barn eller ungdom behöver
och även hur barn och unga slussas mellan verksamheter.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
14
Första linjen som den ser ut i dag
Många kommuner och landsting under de senaste åren arbetat med att bygga upp en första
linje med ansvar för att ta emot barn med psykisk ohälsa oavsett om problemet har
psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. I vissa kommuner och landsting
har man byggt upp nya verksamheter med ett specifikt uppdrag att ansvara för första linjen.
På andra ställen har man istället valt att utöka uppdraget för befintliga verksamheter att även
omfatta första linjen.
Det finns i dagsläget inga nationella register eller databaser som kan ge en samlad bild av hur
första linjen i kommuner och landsting ser ut. För att beskriva första linjen i denna rapport
används den data som samlas in i samband med att kommuner och landsting rapporterar i
enlighet med de årliga överenskommelserna angående prestationsmål som tecknas mellan
SKL och regeringen. Även data som samlades in i samband med en kartläggning som
Psynkprojektet genomförde under 2014 samt information som samlats in i de kommuner och
landsting som deltagit i utvecklingsarbetet av första linjen inom ramen för Psynkprojektet
ligger till grund för denna rapport.
Hur är första linjen organiserad
Vem som har ansvaret för första linjen är inte reglerat i lag och det finns inga riktlinjer för hur
ansvarsfördelningen inom och mellan kommuner och landsting ska se ut. Det är upp till varje
landsting och kommun att fördela ansvaret mellan sig. Det är även upp till enskilda
kommuner och landsting att definiera vem som har ansvaret inom den egna organisationen.
Det medför att det idag finns en stor variation i hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika
kommuner och landsting.
Modeller för första linjen
SKL beskrev år i Modellområdesprojektets slutrapport 2012 sex olika typmodeller som skulle
fungera som stöd för kommuner och landsting som ska bygga upp och utveckla sin första
linje. Tanken med modellerna var att kommuner och landsting skulle granska sina lokala
förutsättningar och välja en modell som passade dessa. Det handlade dels om att titta på vilka
behov som fanns och vilka befintliga verksamheter och strukturer som fungerade bra och som
man kunde bygga vidare på.
Den första modellen var en så kallad integrerad verksamhet där flera verksamheter samlas
och integreras i gemensamma lokaler för att tillsammans erbjuda lättillgängliga och enhetliga
insatser till barn och unga. Två av typmodellerna utgick från landstinget som huvudman,
Primärvårdsmodellen och Specialistvårdsmodellen. Den elevhälsobaserade modellen innebär
att man placerar ansvaret för första linjen inom elevhälsan, modellens främsta syfta är att
erbjuda stöd där barnen redan finns och på så sätt säkerställa hög tillgänglighet.
Helhetsmodellen innebar att alla verksamheter med ansvar för barn och ungas psykiska hälsa
samlades i samma lokaler för att kunna erbjuda en heltäckande verksamhet medan modellen
med förstärkta vägvisarfunktioner hjälper barn och unga att hitta rätt mellan separata
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
15
verksamheter. Alla modellerna finns beskrivna i guiden Vänd dig hit! [4] som togs fram av
Psynkprojektet år 2012.
Det finns ingen samlad bild av vilka modeller eller sätt att organisera sig som olika kommuner
och landsting har valt. I många kommuner och landsting pågår fortfarande arbetet med att
analysera lokala förutsättningar och diskutera vilken eller vilka modeller som passar just den
kommunen och landstinget. En del kommuner och landsting har kommit längre och
implementerat modeller för första linjen. Under år 2013 genomförde Psynkprojektet en
fördjupad beskrivning av fem kommuner och landsting som valt att implementera olika
modeller för första linjen. Nedan följer en kort sammanfattning av hur man på olika platser
valt olika modeller.
Exempel på primärvårdsmodell
I Uppsala används primärvårdsmodellen. Vårdcentralers kompetens och resurser varierar när
det gäller att kunna bedöma, utreda och behandla misstänkt eller konstaterad psykisk ohälsa
som inte kräver specialistinsatser. Psykologer och socionomer finns på vårdcentraler men de
tar inte emot barn. Barn- och ungdomspsykologer vid Barnspecialistmottagningarna tar emot
på vårdcentraler fast de organisatoriskt tillhör specialistvården Kvinno- och Barnhälsa inom
Akademiska sjukhuset. Ungdomsmottagningars psykologer sorterar även de under samma
verksamhetsområde men deras mottagningar är på vårdcentraler, undantaget Ungdomshälsan.
Barn- och ungdomspsykologer på Barnspecialistmottagningarna arbetar med bedömning,
rådgivning och korttidsterapi upp till 8 gånger för barn 6-18 år, samt med föräldrastöd.
Psykologerna arbetar med lindriga psykiska och psykosomatiska besvär som inte kräver
specialistvård (BUP). Remiss krävs från BUP:s telefonrådgivning, vårdcentral eller
barnspecialistmottagning i Uppsala län.
Exempel på specialistvårdsmodellen
År 2011 tog landstingsfullmäktige i Kronoberg beslut att skapa en verksamhet som skulle få
ansvaret för första linjen i Kronobergs län. Verksamheten, som fick namnet Barn- och
ungdomshälsan, har ett länsövergripande uppdrag och har ansvar för lätt till medelsvår
psykisk ohälsa hos alla barn och unga i åldersgruppen 6-18 år. Landstinget i Kronoberg valde
att placera ansvaret för första linjen inom specialistvården men till skillnad från till exempel
landstingen i Skåne och på Gotland har man inte givit ansvaret för första linjen till Barn- och
ungdomspsykiatrin. Barn- och ungdomshälsan organiseras under Barn och ungdomskliniken
som bedriver vård på specialistnivå. Samverkansavtal finns mellan Landstinget i Kronoberg
och länets social- och skolförvaltningar när det gäller insatser på första linjen.
I Region Skåne fattades 2012 beslut att ge Barn- och ungdomspsykiatrin ansvaret för första
linjen. Uppdraget innebar att starta verksamheter som kunde ta emot barn och unga 6-18 år
med lätt- till medelsvår psykisk ohälsa. Verksamheterna fick inte dela lokal med Barn- och
ungdomspsykiatrin och skulle spridas ut över hela regionen. Målsättningen är att skapa
samverkansavtal med kommunerna.
En farhåga med att organisera första linjen under specialistvården är att den blir mer
svårtillgänglig. Både i Kronoberg och i Region Skåne arbetar man aktivt med att säkerställa
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
16
att första linjen är tillgänglig för de barn och unga som behöver hjälp. Arbetet med
tillgänglighet handlar till exempel om att placera verksamheten så att den är lätt att nå för barn
och unga och att skapa rutiner för samverkan med socialtjänsten och elevhälsan. Fördelen
med att organisera första linjen inom specialistvården är att det finns befintlig kompetens för
att möta barn och unga med psykisk ohälsa.
Exempel på elevhälsobaserad modell
I Umeå användas HLT (Hälsa, Lärande och Trygghetsmöten) som innebär att barn 0-16 år
och deras familjer ska få ett så tidigt stöd som möjligt för att behov av mer omfattande
insatser senare ska minska. Rent praktiskt betyder det att tvärprofessionella arbetsgrupper
mellan för- och grundskola, elevhälsa, individ- och familjeomsorg och hälsocentral utvecklats
i Umeås skolområden och har regelbundna träffar, minst en gång per månad. HLT är ingen
verksamhet i sig utan en samverkansmodell där skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso-och
sjukvård utifrån en samsyn om behovet av sammansatta förebyggande och tidiga insatser
bygger och utvecklar en struktur i barnens naturliga vardagsmiljö. De 9 geografiska områdena
är avgränsade utifrån skol-, elevhälsoteams- och hälsocentralsområden. I varje område finns
en lokal operativ arbetsgrupp och en ledningsgrupp.
Exempel på integrerade verksamheter
På ett par platser i Sverige har kommun och landsting gjort en gemensam satsning och startat
verksamheter med uppdrag att fungera som en första linje. Gemensamt för dessa är att
kommun och landsting är gemensam huvudman, dock kan det skilja sig mellan landsting om
ansvaret ligger inom primärvården eller inom specialistvården. I Hagfors, Värmland, har man
byggt upp en integrerad verksamhet där Hagfors kommun och Landstinget i Värmland är
gemensam huvudman. Inom landstinget organiseras verksamheten under divisionen för
psykiatri. Avtal om samverkan finns mellan kommun och landsting på ledningsnivå men det
finns även specifika avtal om samverkan med specifika verksamheter som till exempel
ungdomsmottagningen och familjecentralen. I Gustavsberg utanför Stockholm finns en
integrerad verksamhet med ett samarbete mellan socialtjänsten i Värmdö kommun och en
vårdcentral som drivs av landstinget i Stockholm. Till skillnad från mottagningen i Värmland
är verksamheten i Gustavsberg organiserad under landstingets primärvård. Även i Jönköping
finns en verksamhet som bygger på ett gemensamt huvudmannaskap mellan kommun och
primärvård.
Gemensamt ansvar för kommun och landsting
Samverkan mellan kommun och landsting bedöms vara grunden till att organisera en
fungerande första linje oavsett vilken modell ett landsting eller kommun väljer att utgå ifrån.
För att stimulera ökad samverkan mellan kommun och landsting när det gäller barn och unga
med psykisk ohälsa är ett av de två grundkraven för att få ta del av den prestationsbaserade
ersättningen att det ska finnas en överenskommelse mellan ett landsting och de kommuner
som tillhör respektive landsting. Om någon enstaka kommun inte uppfyller grundkravet kan
landsting och övriga kommuner få ta del av prestationsmedlen under förutsättningen att de
kommuner som har en överenskommelse med landstinget omfattar minst 80 procent av länets
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
17
invånare. Grundkravet om en överenskommelse mellan landsting och kommun har funnits
med i samtliga överenskommelser mellan åren 2012 och 2014. År 2012 uppfyllde 19
landsting grundkravet, Landstingen i Kalmar och i Norrbotten saknades vid tidpunkten en
överenskommelse med tillhörande kommuner. År 2013 och 2014 uppfyllde samtliga landsting
kravet om en överenskommelse med kommunerna. När det gäller kommunerna, uppfyllde år
2012 208 kommuner kravet, år 2013 276 kommuner och år 2014 hade 281 kommuner en
överenskommelse med landstingen1.
Överenskommelser gällande första linjen
Grundkravet om en överenskommelse mellan kommun och landsting gäller samverkan vid
psykisk ohälsa hos barn och unga, inget specifikt krav på förtydligande av ansvar för första
linjen finns. I de inrapporterade överenskommelserna från år 2014 berörs ansvaret för första
linjen i 6 landsting (se tabell 1).
Tabell 1. Landsting där överenskommelsen med kommuner avhandlar första linjen
Landsting
Landstinget Dalarna
Landstinget Västmanland
Region Gotland
Region Jämtland Härjedalen
Region Skåne
Region Östergötland
Överenskommelsen mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i länet är den som tydligast
talar om ansvaret för första linjen. I avtalet definieras insatser på första linjen som svarar mot
ett indikerat problem hos barn och unga. Enligt överenskommelsen har socialtjänstens
förebyggande verksamheter, kommunens råd och stöd, primärvårdens samtalsmottagningar
för barn och unga med psykisk ohälsa samt ungdomsmottagningarna alla ansvar för att
erbjuda insatser på första linjen. Vidare definieras primärvårdens ansvar att tillgodose behovet
av rådgivning, bedömning/utredning, diagnostik och behandling, omvårdnad, förebyggande
och rehabiliterande åtgärder när barn och unga inte är i behov av insatser på specialistnivån.
Även i överenskommelsen mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i länet
definieras ansvarsfördelningen mellan elevhälsan, individ- och familjeomsorgen och
primärvården.
I Landstinget i Västmanland, Region Gotland, Region Skåne och Region Östergötland med
kommuner i respektive län omnämns endast landstingets ansvar för första linjen. Det framgår
inte om landstinget ensamt har ansvar för första linjen eller om även kommunerna har ett
ansvar. I överenskommelsen mellan Landstinget i Västmanland och kommuner i länet
definieras primärvårdens ansvar vid mild till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga. Enligt
1
Antalet kommuner är baserat på socialstyrelsens utbetalningar av prestationsmedel.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
18
överenskommelsen ska vårdcentralen bedöma och ge behandling och ska säkerställa att
kompetens finns att tillgå. I avtalet mellan Region Gotland och kommunen samt i Region
Skåne och kommuner i länet specificeras Barn- och ungdomspsykiatrins ansvar för första
linjen. I överenskommelsen mellan Region Östergötland och kommunerna i länet berörs
tillgängligheten till första linjen, där både kommuner och landsting ska sträva efter en hög
tillgänglighet.
Ansvarsfördelning inom landsting
Under de senaste åren har flertalet landsting förtydligat gränsdragningen mellan vilken
problematik och vilka insatser som ska hanteras på första linjen respektive inom Barn- och
ungdomspsykiatrin. Många landsting har även fattat ett beslut om huruvida det är
primärvården eller specialistvården som är ansvarig för första linjen. Skåne, Gotland och
Kronoberg är tre tydliga exempel på när huvudansvaret för första linjen ligger inom
specialistvården. I Skåne och på Gotland har man valt en modell där Barn- och
ungdomspsykiatrin är huvudansvarig för första linjen medan man i Kronoberg har placerat
ansvaret för första linjen under Barn- och Ungdomskliniken. I Västragötalandsregionen och i
Stockholms län har man valt att istället ge ansvaret för första linjen till primärvården. Många
landsting har dock verksamheter som fungerar som första linje och som organisatoriskt tillhör
både primärvården och specialistvården. För fullständig lista av fördelningen av huvudansvar
för första linjen inom landstingen, se tabell 2.
Tabell 2. Fördelning av huvudansvar för första linjen inom landstingen.
Landsting
Huvudansvar för första linjen
Landstinget Blekinge
Primärvården
Landstinget Dalarna
Primärvården
Landstinget i Kalmar län
Primärvården
Landstinget i Uppsala län
Primärvården
Landstinget i Värmland
Specialistvården
Landstinget Sörmland
Ännu inte beslutat.
Landstinget Västernorrland
Primärvården
Landstinget Västmanland
Primärvården
Norrbottens läns landsting
Primärvården
Region Gotland (Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen)
Specialistvården
Region Gävleborg
Primärvården
Region Halland
Primärvård
Region Jämtland Härjedalen
Specialistvården
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
19
Region Jönköpings län
Specialistvården
Region Kronoberg
Specialistvården
Region Skåne
Specialistvården
Region Örebro län
Primärvård
Region Östergötland
Både primärvården och specialistvården.
Stockholms läns landsting
Primärvården
Västerbottens läns landsting
Primärvården
Västra Götalandsregionen
Primärvården
Verksamheter inom landsting med ansvar för första linjen
År 2012 fanns det i 20 landsting en dokumenterad överenskommelse för hur
ansvarsfördelningen för barn och unga med psykisk ohälsa fördelades inom organisationen.
När det gällde ansvaret för första linjen hade primärvården ett ansvar i 20 landsting,
barnhälsovården ett ansvar i 16 landsting, barnmedicin ett ansvar i 5 landsting, Barn- och
ungdomspsykiatrin ett ansvar i 7 landsting, familjecentraler ett ansvar i 11 landsting,
ungdomsmottagningen ett ansvar i 15 landsting och integrerade specialenheter mellan
kommun och landsting ett ansvar i 4 kommuner. Landstingens verksamheter med första linjeansvar finns listade i tabell 3.
Tabell 3. Verksamheter med ett första linje-ansvar i landstingen år 2012.
Landsting
Landstinget Blekinge
Verksamheter
Primärvård, Barnhälsovård, Barn- och
ungdomspsykiatrin, Ungdomsmottagning
Landstinget Dalarna
Primärvård, Barnhälsovård, Barnmedicin,
Barn- och ungdomspsykiatrin,
Familjecentral, Ungdomsmottagning,
Integrerade specialenheter mellan kommun
och landsting
Landstinget i Kalmar län
Information saknas
Landstinget i Uppsala län
Primärvård, Barnhälsovård, Familjecentral,
Ungdomsmottagning, Integrerade
specialenheter mellan kommun och
landsting
Landstinget i Värmland
Barn- och ungdomspsykiatrin
Landstinget Sörmland
Primärvård, Barnhälsovård, Barnmedicin,
Barn- och ungdomspsykiatrin,
Familjecentral, Integrerade specialenheter
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
20
mellan kommun och landsting
Landstinget Västernorrland
Primärvård, Barnhälsovård, Familjecentral,
Ungdomsmottagningar
Landstinget Västmanland
Primärvård, Barnhälsovård, Barn- och
ungdomspsykiatrin, Ungdomsmottagning,
Integrerade specialenheter mellan kommun
och landsting
Norrbottens läns landsting
Primärvård, Ungdomsmottagning
Region Gotland (Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen)
Barn- och ungdomspsykiatrin
Region Gävleborg
Primärvård, Barnhälsovård, Familjecentral,
Ungdomsmottagning,
Region Halland
Barn- och ungdomspsykiatrin
Region Jämtland Härjedalen
Primärvård, Barnhälsovård, Barn- och
ungdomspsykiatrin, Ungdomsmottagning
Region Jönköpings län
Primärvård, Barnhälsovård, Barnmedicin,
Familjecentral, Ungdomsmottagning,
Integrerade specialenheter mellan kommun
och landsting
Region Kronoberg
Primärvård, Barnhälsovård, Barnmedicin,
Familjecentral, Ungdomsmottagning,
Integrerade specialenheter mellan kommun
och landsting
Region Skåne
Primärvård, Barnhälsovård, Familjecentral,
Ungdomsmottagning
Region Örebro län
Primärvård, Barnhälsovård, Familjecentral,
Ungdomsmottagning
Region Östergötland
Primärvård, Barnhälsovård, Familjecentral,
Ungdomsmottagning, Integrerade
specialenheter mellan kommun och
landsting
Stockholms läns landsting
Primärvård, Barnhälsovård, Barnmedicin
Västerbottens läns landsting
Primärvård, Barnhälsovård, Familjecentral,
Ungdomsmottagning
Västerbottens läns landsting
Primärvård, Barnahälsovård, Familjecentral,
Ungdomsmottagning
Västra Götalandsregionen
Primärvård, Barnhälsovård,
Ungdomsmottagning
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
21
Verksamheter dit barn och unga hänvisas
Utöver en överenskommelse mellan kommun och landsting innehåller modellen för
prestationsbaserad ersättning för åren 2013 och 2014 även ett grundkrav om att landsting och
kommuner ska tillhandahålla webbaserad information, eller motsvarande, om var barn och
unga med psykisk ohälsa ska vända sig för att få hjälp. Informationen om vem som har ansvar
att hjälp barn och unga ska vara specifik för olika symptom och problem som är vanliga vid
psykisk ohälsa. För landstingen finns krav på att det tydligt ska framgå vem man ska vända
sig till vid 24 olika symptom eller problem. Tre av dessa symptom eller problem; barn och
unga som är deprimerade, barn och unga som är nedstämda och barn och unga som är oroliga
är vanliga orsaker till varför man söker hjälp på första linjen. Genom att titta på samtliga
landstings hemsidor är den samlade bilden att ansvaret för dessa symptom framför allt ligger
på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnavårdscentralen (BVC), elevhälsan (EH),
vårdcentralen (VC) och ungdomsmottagningen (UM). I de flesta landsting har fler än en
verksamhet ansvar för att ta emot barn och unga med depression, nedstämdhet och oro. I
tabell 4 presenteras en översikt över i hur många landsting BUP, BVC, elevhälsan,
vårdcentralen och ungdomsmottagningen har ett ansvar för barn och unga med depression,
nedstämdhet och oro.
Tabell 4. Antal landsting som ger respektive verksamhet ett ansvar för områdena depression, nedstämdhet
och oro hos barn och unga.
Depression
Barn- och
ungdomspsykiatrin
Barnavårdscentralen
Elevhälsan
Vårdcentralen
Ungdomsmottagningen
17
12
14
11
16
Barn som är
ledsna
13
14
16
13
18
Barn som är oroliga
13
15
17
13
20
Genomgången visar att det finns stora skillnader mellan landsting gällande till vilken/vilka
verksamhet/er olika landsting hänvisar barn och unga. Samma symptom/problemområde kan i
vissa landsting vara Barn- och ungdomspsykiatrins ansvar medan det i andra landsting är ett
gemensamt ansvar mellan flera verksamheter. I sex landsting, i Uppsala, Jönköping, Blekinge,
Gotland, Halland och Västernorrland, har samtliga verksamheter ett gemensamt ansvar för att
ta emot barn och unga som söker hjälp för depression. I Stockholm och i Södermanland
hänvisas barn och unga med depression endast till Barn- och ungdomspsykiatrin. I 17 av 21
landsting hänvisas barn och unga med depression till Elevhälsan.
När det gäller barn och unga som är ledsna har samtliga verksamheter ett gemensamt ansvar i
landstingen i Uppsala, Jönköping, Blekinge och Halland. I 16 landsting hänvisar man till
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
22
elevhälsan vid nedstämdhet och i 18 landsting till ungdomsmottagningen. När det gäller barn
och unga som är oroliga delas ansvaret mellan samtliga verksamheter i landstingen i Uppsala,
Jönköping, Gotland, Blekinge, Skåne och Halland. Även när det gäller barn och unga som är
oroliga hänvisas det ofta till elevhälsan och ungdomsmottagningen.
Ansvarsfördelning inom kommun
År 2012 fanns det en dokumenterad ansvarsfördelning för första linjen i 121 kommuner. I
kommuner är det ofta elevhälsan och socialtjänstens verksamheter som får uppdraget att
fungera som en första linje.
Elevhälsan
År 2012 definierade 154 kommuner elevhälsan som en del av sin första linje. Av dessa var
elevhälsans uppdrag i 92 kommuner att upptäcka och kartlägga medan uppdraget i 62
kommuner förutom att upptäcka och kartlägga även innebar att erbjuda viss behandling. I 44
kommuner hade elevhälsan inte ett uppdrag att arbeta på första linjen. Statistik saknades för
101 kommuner2. Det innebär att av de kommuner som rapporterat in data har elevhälsan ett
uppdrag fungera som första linjen genom att upptäcka och kartlägga psykisk ohälsa hos barn
och unga i 47 procent av kommunerna. I 22 procent av kommunerna saknar elevhälsan ett
uppdrag att fungera som första linje.
Socialtjänsten
I 128 kommuner fanns år 2012 en verksamhet som hade i uppdrag att fungera som en första
linje för barn i åldrarna 0-6 år, vilket motsvarar 44 procent av kommunerna. I 117 kommuner
fanns en eller flera verksamheter inom socialtjänsten som hade i uppdrag att fungera som en
första linje med målgruppen 7-12 år och i 123 kommuner fanns en eller flera verksamheter
som riktar sig till målgruppen unga i åldern 13-17 år, vilket motsvarar 40 procent respektive
42 procent av kommunerna. I 65 kommuner saknades verksamheter inom socialtjänsten som
hade ett uppdrag att fungera som en första linje3.
Verksamheter dit barn och unga hänvisas
Enligt grundkrav 2 i överenskommelsen mellan SKL och regeringen från 2014 ska
kommunerna på sina hemsidor tydligt visa vart barn och unga kan vända sig vid 17 områden
som är vanliga vid psykisk ohälsa hos barn. Kris i livet, ilska och utbrott och stress är tre av
vanliga orsaker till varför man som barn, ungdom eller förälder söker hjälp på första linjen.
Vid en granskning av samtliga kommuners hemsidor hänvisade de flesta kommuner vid alla
tre områdena till Barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan, ungdomsmottagningen, 1177 och
till socialtjänstens verksamheter (se tabell 5). Socialtjänstens verksamheter hade i 88
2
Total rapporterade 243 kommuner in data i enlighet med 2012 års överenskommelse. Information om
elevhälsan saknas för 45 av dessa.
3
Total rapporterade 243 kommuner in data i enlighet med 2012 års överenskommelse. Information om
socialtjänsten saknades för 12 av dessa.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
23
kommuner ett ansvar för området kris i livet, i 98 kommuner ett ansvar för området ilska och
utbrott och i 46 kommuner för området stress. Elevhälsan hade i 95 kommuner att ansvar för
barn och unga med kris i livet, i 45 kommuner ett ansvar för barn och unga med ilska och
utbrott och i 88 kommuner ett ansvar för barn och unga med stress. På samma sätt som för
landstingen, är det tydligt att ansvaret för symptom/problemområden som är vanliga orsaker
till att man söker hjälp på första linjen ser olika ut i olika kommuner.
Tabell 5. Antal kommuner som ger respektive verksamhet ansvar för områdena Kris i livet, Ilska och utbrott och
stress4
BUP
BVC
Elevhälsa
Vårdcentral
Ungdomsmottagning
Hälsocentral
Barnhälsovård
Familjecentral
Första linjen
Vårdguiden (1177), UMO, BRIS
eller liknande
Socialtjänsten (olika typer av
verksamheter)
Svenska kyrkan
Kris i
livet
45
14
113
17
95
7
0
12
4
166
Ilska och
utbrott
73
38
107
15
45
5
4
15
6
164
Stress
88
98
46
30
0
0
31
10
139
22
88
4
1
8
4
171
Vilka barn och unga söker hjälp inom första linjen
Det finns inga nationella register över insatser som ges på första linjen. Ofta saknar även
kommuner och landsting en samlad bild av vilka insatser som givits på första linjen inom den
egna organisationen. Det finns heller ingen forskning på området. För att få en bild av hur det
ser ut i första linjen runt om i Sverige genomfördes en kartläggning inom ramen för
Psynkprojektet under 2014. Kartläggningen syftade till skapa ett underlag för att beskriva
vilka barn och unga som söker hjälp på första linjen, varför de söker hjälp och vilken hjälp de
får. Kartläggningen genomfördes i 26 verksamheter inom socialtjänsten, elevhälsan,
verksamheter inom hälso- och sjukvården och integrerade verksamheter som alla har ett
uppdrag att erbjuda insatser på första linjen. Kartläggningen beskriver lite drygt 2600 insatser
4
Totalt antal kommuner inkluderade: 229 av 290 (79 procent)
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
24
på första linjen i de 26 verksamheter som deltog. En fullständig beskrivning av hur
kartläggningen genomfördes och vilka slutsatser man kan dra av materialet finns i rapporten
Kartläggningsrapport: första linje för barn och ungas psykiska hälsa – en kvantitativ
beskrivning utifrån data insamlad mars-september 2014 [30]. Nedan presenteras en
sammanfattning av vilka barn och unga som sökte hjälp, varför de sökte hjälp och vilken hjälp
de fick. Underlaget är begränsat till att kunna beskriva hur första linjen ser ut i de
verksamheter som deltog i kartläggningen, men dessa kan sägas vara representativa för de
verksamheter som kommun och landsting oftast anser har ansvar för första linjen. Resultaten
för kartläggningen kan därför ses som en indikation för hur det kan se ut i andra verksamheter
med liknande uppdrag och på aggregerad nivå.
Ålder och kön
När man tittar på verksamheterna som har en målgrupp 0-18 år eller 6-18 år så är det ungefär
lika många flickor som pojkar i åldrarna 0-12 år som fick en insats medan flickor 13-18 år är
betydligt fler än pojkar i samma åldersgrupp. När man tittar på fördelning mellan könen på
ungdomsmottagningarna är det betydligt fler flickor/kvinnor som fick en insats vid psykisk
ohälsa än pojkar/män. Av resultatet finns ett tydligt mönster att i åldersgruppen 0-12 år
fördelningen mellan pojkar och flickor relativt jämn med något fler flickor medan
flickor/kvinnor i åldersgrupperna 13-18 och 19-24 år betydligt fler än gruppen pojkar/män.
Kartläggningen visar tydligt att pojkar i tonåren och unga män inte söker stöd hos de första
linje-verksamheter som deltagit i kartläggningen. Det mönstret går igen oberoende om man
tittar på de verksamheter som har målgruppen 0-18 år eller 6-18 år, ungdomsmottagningarna
eller elevhälsan.
Kontaktorsak
Den vanligaste orsaken till varför barn och unga sökte kontakt med de deltagande första linjeverksamheterna var oro/ångest och nedstämdhet/depression. För hälften av alla barn och unga
var detta angiven kontaktorsak. Även skolrelaterad problematik, familjerelaterad problematik
och relationsrelaterad problematik var vanliga orsaker till varför man sökte kontakt med första
linjen.
Tittar man på flickor och pojkar i olika åldrar separat ser man att för bägge grupperna i åldern
0-12 år är oro/ångest den vanligaste orsaken till att man sökte kontakt med första linjen. Även
familjerelaterad problematik, aggressivitet och relationsrelaterad problematik är vanliga
kontaktorsaker. Det är något vanligare att man söker stöd för pojkar som är aggressiva än
flickor som är aggressiva. Även koncentrationssvårigheter/överaktivitet är en vanligare orsak
till att söka stöd för hos pojkar än hos flickor. I gruppen unga 13-18 år är den vanligaste
kontakorsaken nedstämdheten/depression för flickor och oro/ångest för pojkar. Flickor och
pojkar i gruppen 13-18 år söker även stöd för familjerelaterad problematik, skolrelaterad
problematik och relationsrelaterad problematik.
Problemtyngd
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
25
I detta avsnitt vill vi ge en ge en bild av problemtyngden hos de ungdomar som deltagit i
kartläggningen i jämförelse med referensvärden. Kartläggningen har använt två välkända
instrument för att studera de barn och ungdomar som söker hjälp på första linje-verksamheter.
Det är Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) och Clinical Outcomes in Routine
Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM).
Hela materialet består av information om 2616 barn och ungdomar och kommer från 23
verksamheter. Medelåldern är 13,1 år. Av ungdomarna är 57,7 procent flickor och 41,3
procent pojkar. Flickorna är äldre än pojkarna (13,9 år mot 12,0 år).
SDQ
SDQ är ett mycket utprövat och validerat självskattningsformulär som har använts i en rad
studier internationellt och i Sverige [31]. Som självskattningsinstrument används det
huvudsakligen i åldersgruppen 11 till 16 år men har visat goda mätegenskaper även för några
år äldre ungdomar [32]. SDQ finns i tre versioner: för föräldrar, för lärare och för barn. De
flesta studier har gällt föräldraversionen men det finns ett relativt stort antal studier som har
använt självskattningsversionen.
Testet består av fem delskalor (emotionella problem, uppförandeproblem, hyperaktivitet,
kamratproblem samt prosocialt beteende (omvända poäng)) samt en totalskala.
I en studie av 14- och 15-åringar fann Lundh, Wångby-Lundh och Bjärehed [33] att
instrumentet har god konvergent och diskriminant validitet även om den interna konsistensen
och test-retest reliabiliteten var svag för några av delskalorna. En faktoranalys visade att man
fick tillbaka de faktorer som testets grundare antagit.
I den första svenska valideringen deltog föräldrar till barn i åldrarna 7 och 10 år (Smedje et
al., 1999). Det vanliga sättet att identifiera problem med SDQ är att använda den nittionde
percentilen i normalurval som cutoff för kliniska problem. Man menar alltså att tio procent i
ett urval av ungdomar utan kända problem har så allvarliga problem att de har sökt eller skulle
behöva söka hjälp. I föräldrastudien från 1999 fann man att detta cutoff-värde motsvarade 14
poäng på hela skalan, 4 poäng på uppförandeproblem och kamratproblem, 5 poäng på
emotionella problem och prosocialt beteende samt 7 poäng på hyperaktivitet.
Ungdomarna
Det finns flera stora populationsstudier internationellt, i Norden och i Sverige där
självskattningsversionen av SDQ använts. I en stor studie med 3265 ungdomar från Norge
[34] fann man följande värden: SDQ totalt medelvärde 11,1, emotionella problem 2,7,
uppförandeproblem 2,3, hyperaktivitet 4,3, kamratproblem 2,0, och prosocialt beteende 7,0.
Ungdomarnas skattningar från kartläggningen av första linje-verksamheter visar att de hade
fler problem än ett normalmaterial av svenska ungdomar. I tabell 6 visas jämförelser mellan
det aktuella materialet och data från en svensk studie [33] där data från årskurs valts för
jämförelsen.
Tabell 6. Jämförelse mellan de första skattningarna på SDQ i kartläggningen av första linjeverksamheter (Första linjen) och värdena för normalgrupper (Lundh) [33] med flickor (n =
263) och pojkar (n = 241) i årskurs 7.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
26
Första linjen
Lundh
T (p)
Första linjen
(n = 582)
Lundh
T(p)
(n = 326)
Flickor
Pojkar
SDQ total
14.45 (5.5)
10.39 (5.6)
9.9 (< .001)
13.2 (5.3)
9.93 (4.8)
7.6 (< .001)
Emotionella problem
5.51 (2.4)
3.31 (2.4)
12.3 (< .001)
3.85 (2.2)
1.96 (1.8)
10.9 (< .001)
Uppförandeproblem
2.21 (1.6)
1.59 (1.5)
9.9 (< .001)
2.41 (1.8)
1.91 (1.7)
3.3 (< .001)
Hyperaktivitet
4.32 (2.4)
3.69 (2.1)
3.7 (< .001)
4.43 (2.3)
3.90 (2.2)
2.8 (< .01)
Kamratproblem
2.41 (1.8)
1.79 (1.7)
4.7 (< .001)
2.49 (1.9)
2.15 (1.6)
2.3 (< .05)
Prosocialt beteende
8.40 (1.7)
8.16 (1.8)
1.9 (ns)
7.89 (1.7)
6.92 (1.7)
6.7 (< .001)
I jämförelse med ett normalurval av svenska ungdomar i sjunde klass skattar ungdomarna från
första linje-verksamheterna att de har fler problem på de flesta delskalorna och på den totala
skalan. Det gäller särskilt emotionella problem och för flickorna uppförandeproblem.
Däremot är det för flickorna ingen skillnad när det gäller prosocialt beteende och pojkarna på
första linje-verksamheterna ligger högre än normalmaterialet.
Det finns inte några svenska cutoff-värden men det finns från flera andra länder. I en finsk
studie [35] med ett normalurval av ungdomar med genomsnittsålder 14,1 år fann man de
cutoff-värden som anges i tabellen. Dessa gäller ett normalurval av ungdomar.
Tabell 7. Cutoff-gränser i finsk studie [35] med andel över cutoff i kartläggningen av första
linje-verksamheter (Första linjen)
Finskt
normalurval
Andel över/under cutoff i
första linjen
Antal över/under cutoff i
första linjen
(n = )
Flickor (n = 582)
Pojkar (n = 326)
SDQ total
18
29.6
19.9
Emotionella
problem
5
65.8
38.7
Uppförandeproblem
4
17.7
22.7
Hyperaktivitet
6
32
32.2
Kamratproblem
4
23.7
27.6
Prosocialt beteende
4
2.9
0.9
Det är en något större andel flickor än pojkar som hamnar ovanför cutoff-gränsen för hela
SDQ. När det gäller de enskilda delskalorna är emotionella problem tydligt mest frekvent hos
flickorna medan övervikten för dessa problem inte är så tydlig bland pojkarna.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
27
Det fanns 917 SDQ-formulär som hade fyllts i av ungdomarna före interventionen. Av dessa
kom 63,5 procent från flickor och 35,7 procent från pojkar. Genomsnittsåldern var 14,0 år.
Efter interventionen hade 142 ungdomar fyllt i självskattningsformuläret. Bortfallet innebar
alltså 775 ungdomar inte hade fyllt i formuläret efter interventionen.
Föräldrarna
Föräldrarna fyllde i olika formulär beroende på hur gamla deras barn var. I den yngre gruppen
var barnen i genomsnitt 11,3 år. Femtiofyra procent var flickor och fyrtiosex procent pojkar. I
denna grupp hade 1531 föräldrar fyllt i formuläret före behandlingen och 224 efter
interventionen. I tabell 8 anges andelen ungdomar som skattades över/under cutoff-gränsen.
Cutoff-värdena är de som anges i en svensk studie [36].
Tabell 8. Cutoff-gränser i svensk studie [36] med andel över cutoff i kartläggningen av första
linje-verksamheter (Första linjen)
Smedje et al.
(n = 900)
SDQ total
Emotionella problem
Uppförandeproblem
Hyperaktivitet
Kamratproblem
Prosocialt beteende
14
5
4
7
4
5
Andel över/under
cutoff i Första linjen
Flickor (n = 825)
40.2
54.5
20.5
13.2
23.3
4.1
Antal över/under
cutoff i Första linjen
Pojkar (n = 693 )
49.2
41.8
30.3
25.0
26.8
16.0
P
< .01
< .01
< .01
Alla skillnader i procent mellan pojkar och flickor är signifikanta med p < .01 utom den för
kamratproblem. I föräldraskattningarna är det färre flickor som kommer över cutoff-gränsen
än pojkar. Flickorna anses även av föräldrarna främst ha emotionella problem, men skillnaden
mellan pojkar och flickor är mindre än i deras egna skattningar.
Dessa föräldraskattningar hade kommit från 17 verksamheter. Alla verksamheter som bidrog
med föreskattningar hade också fått in efterskattningar. Det var i genomsnitt 90,1 formulär
före interventionen och 13,2 efter interventionen. De verksamheter som lyckades bäst fick in
44 procent (7 av 16) och 27 procent (27 av 99) av skattningarna både före och efter. Fem
verksamheter fick inte in någon skattning efter interventionen.
CORE-OM
CORE-OM är ett formulär som används för att mäta psykisk hälsa genom att personen svarar
på ett antal frågor. Syftet med formuläret är att göra en bedömning av en persons beteende
och utifrån denna bedömning få en uppfattning om personens psykiska hälsa. I kartläggningen
har CORE-OM används från 16 år och uppåt eftersom det är för den åldersgruppen som
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
28
verktyget är validerat för svenska förhållanden. Formuläret består av 34 frågor indelade i fyra
huvudkategorier: risk, problem, funktion och subjektivt välmående.
De fanns 443 CORE-OM formulär från före insatsen och 98 efter. Ungdomarna som lämnade
in CORE-formulär var i genomsnitt 18,8 år. Flickorna var i majoritet (330; 75,7 procent mot
105; 24,1 procent). Det fanns data från sex verksamheter. Antalet inlämnade före-mätningar
från dessa sex enheter varierade mellan 267 och 10, genomsnittet var 73,8.
Det finns inga stora svenska material med skattningar från ungdomar. Det finns däremot en
studie med ett normalmaterial med vuxna [37]. Medelåldern för de 229 deltagarna i denna
studie var 28 år.
Tabell 9. Kartläggningen av första linje-verksamheter (Första linjen) jämfört med normalurval [37]
Hela CORE OM
Subjektivt välmående
Problem
Funktion
Risk
Första linjen
1.62 (.59)
2.11 (.84)
2.11 (.75)
1.56 (.58)
.37 (.49)
Normalurval
.90 (.52)
1.15 (.75)
1.15 (.71)
.94 (.60)
.14 (.32)
t
15.60
14.6
16.0
13.0
6.4
p
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
ES
Ungdomarna från första linje-verksamheterna har alltså betydligt mer problem på alla delskalor än vad
studentgruppen rapporterade. Det finns ett svenskt cutoff-värde för gränsen mellan att problemen har
en klinisk natur och att de inte har det. Den är 13,0 [38]. Med denna cutoff var det 73,5procent av
flickorna och 63,8procent av pojkarna som hade kliniska problem.
Jämförelser med engelska material på CORE-OM har när det gäller vuxna personer med psykiatriska
problem antytt att de inte bör jämställas. I tabell 10 visas en jämförelse mellan ungdomarna i
kartläggningen och ett svenskt primärvårdsmaterial med vuxna patienter (n = 667) med en medelålder
av 37 år.
Tabell 10. Jämförelse mellan kartläggning av första linje-verksamheter (Första linjen) och svenskt
primärvårdsmaterial.
Hela CORE OM
Subjektivt välmående
Problem
Funktion
Risk
Första linjen
1.62 (.59)
2.11 (.84)
2.11 (.75)
1.56 (.58)
.37 (.49)
Primärvård
1.93 (.41)
2.34 (.78)
2.56 (.54)
1.82 (,50)
.24 (.41)
t
10.3
4.7
11.6
8.0
4.9
p
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
ES
Det visar sig alltså att patienterna i primärvården rapporterade betydligt mer problem än ungdomarna
på första linje-verksamheterna, bortsett från delskalan Risk, där ungdomarna hade ett högre
genomsnittsvärde än primärvårds-patienterna. Riskfrågorna gäller alltså suicidtankar, tankar på att
skada sig själv och tankar på att skada någon annan.
I tabell 11 visas värdena för materialet indelat i tre åldersgrupper (upp till 18, 18-21, och över 21) och
för pojkar och flickor separat.
Tabell 11. Resultat efter kön och åldergrupp
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
29
Flickor
CORE-OM
Subjektivt
välmående
Problem
Funktion
Risk
-17
(n =
104)
1.67
2-2
18-21
(n = 180)
22(n = 45)
T (p)
-17
(n = 27)
1.70
2.2
1.72
2.3
.15 (ns)
.48 (ns)
1.34
1.56
2.1
2.3
2.4
1.57
.53
1.60
.37
1.59
.27
1.96
(ns)
.05 (ns)
5.07 (<
.01)
Pojkar
18-21
(n = 62)
22(n = 16)
T (p)
1.60
2.03
1.62
1.97
1.73
2.03
2.16
1.81 (ns)
3.18 (<
.05)
1.72 (ns)
1.23
.59
1.53
.43
1.48
.52
2.22 (ns)
.79 (ns)
De skillnader som finns mellan åldersgrupperna rör för flickorna delskalan Risk. Det är sannolikt att
det är tankar på självskadande som är starkare i den yngre åldersgruppen. Bland pojkarna är det på
skalan Subjektivt välmående som de yngre pojkarna rapporterar färre problem än de äldre.
Vilken hjälp finns tillgänglig
Det saknas riktlinjer för vilka insatser som bör finnas tillgängliga för barn och unga på första
linjen och det är därför svårt att följa upp vilken hjälp som finns tillgänglig. Den kartläggning
som genomfördes inom ramen för Psynkprojektet under 2014 ger ett underlag för att beskriva
vilka insatser som är vanliga i de 26 deltagande första linje-verksamheterna. För att få ett
bredare underlag kan man även titta på vilka insatser som finns tillgängliga vid psykisk ohälsa
hos barn och unga i de verksamheter som ofta har ett ansvar för att ta emot barn och unga med
psykisk ohälsa. Socialstyrelsen och folkhälsoinstitutet har båda haft i uppdrag att inventera
vilka metoder som används för att upptäcka och ge insatser vid psykisk ohälsa hos barn och
unga.
Metoder för tidig upptäckt och tidiga insatser
I den kartläggning som genomfördes i 26 verksamheter inom ramen för Psynkprojektet var
den vanligaste insatsen stödjande samtal till barn eller förälder. I 29 procent av insatserna som
inkluderades i kartläggningen gavs stödjande samtal till barn och unga, i 21 procent till
förälder och i 13 procent till familj. Det var även vanligt att insatsen på första linjen innebar
kartläggning/utredning.
Socialstyrelsens Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) genomförde
under 2008-2010 en inventering av vilka metoder som användes när det gäller tidig upptäckt
och tidiga insatser för barn och unga med risk för eller indikerad psykisk ohälsa.
Inventeringen genomfördes i barnhälsovården, elevhälsan och i skolan/förskolan,
socialtjänstens öppna verksamheter, på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar,
ungdomsmottagningar mödrahälsovården, barn- och ungdomshabiliteringen samt Barn- och
ungdomspsykiatrin (se tabell 12). Barn- och ungdomspsykiatrin är den verksamhet som oftast
använder strukturerade eller manualbaserade metoder vid insatser som erbjuds barn och unga
vid psykisk ohälsa. Även socialtjänstens öppna verksamheter och ungdomsmottagningar
använder ett flertal olika metoder för att upptäcka och ge insatser.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
30
Tabell 12. Antal inrapporterade metoder för tidig upptäckt och tidiga insatser för olika verksamheter
Förskolan
Skolan
Elevhälsan
Mödrahälsovården
Barnhälsovården
Ungdomsmottagning
Socialtjänsten
Barn- och ungdoms
medicinska mottagning
Barnhabiliteringen
Barn- och
ungdomspsykiatrin
Metod för tidig
upptäckt
0
0
5
4
2
13
6
3
17
84
Metod för tidiga
insatser
10
26
17
2
9
35
57
1
19
44
Många av de metoder som användes vid insatser vid risk för eller indikerad psykisk ohälsa är
gemensamma för verksamheter som ofta har ett ansvar för första linjen. Vanliga metoder i
elevhälsan, socialtjänstens öppna verksamheter och hälso- och sjukvårdens insatser är olika
program för föräldrastöd och olika former av stödjande samtal. I tabell 13 finns en lista med
metoder och vilka verksamheter med första linjen-ansvar som använder metoderna.
Tabell 13. Metoder som används i flera olika verksamheter som ofta har ett ansvar för första linjen
Metod
KOMET (Kommunikationsmetod)
COPE (Community Parent Education
Program)
ART (Aggression Replacement
Training)
MI (Motivational Interview)
Vägledande samspel (International
Child Development Program, ICPD)
MarteMeo
De otroliga åren
Aktivt föräldraskap
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
Verksamheter
skola/elevhälsa, barnhälsovården,
ungdomsmottagningar, socialtjänsten,
Barn- och ungdomspsykiatrin
skola/elevhälsa, barnhälsovården,
ungdomsmottagningar, socialtjänsten,
Barn- och ungdomspsykiatrin
skola/elevhälsa, barnhälsovården,
ungdomsmottagningar, socialtjänsten,
Barn- och ungdomspsykiatrin
skola/elevhälsa, barnhälsovården,
ungdomsmottagningar, socialtjänsten
skola/elevhälsa, barnhälsovården,
ungdomsmottagningar, socialtjänsten
skola/elevhälsa, barnhälsovården,
ungdomsmottagningar, socialtjänsten
skola/elevhälsa, socialtjänsten, Barn- och
ungdomspsykiatrin
skola/elevhälsa, barnhälsovården,
ungdomsmottagningar, socialtjänsten
31
Kognitiv beteendeterapi
rePulse
Stödsamtal
DISA (Depression in Swedish
Adolescents)
Psykodynamisk korttidsterapi
SET (Social emotionell träning)
Systematisk/interaktionistisk
familjeterapi
ungdomsmottagningar, socialtjänsten,
Barn- och ungdomspsykiatrin
ungdomsmottagningar, socialtjänsten,
Barn- och ungdomspsykiatrin
ungdomsmottagningar, socialtjänsten,
Barn- och ungdomspsykiatrin
skola/elevhälsa, ungdomsmottagningar,
socialtjänsten
socialtjänsten, Barn- och
ungdomspsykiatrin
skola/elevhälsa, socialtjänsten
ungdomsmottagningar, socialtjänsten,
Barn- och ungdomspsykiatrin
Hur tillgänglig är första linjen
Att tidigt upptäcka och erbjuda insatser kräver att första linjen är lättillgänglig. Hög
tillgänglighet innebär inte bara korta väntetider utan även att information om var man kan
vända sig för att få hjälp är lätt att hitta och att förstå. Det innebär också att hjälp bör finns där
barn och unga finns.
Att mäta tillgänglighet
Under år 2013 bjöds ett 50-tal kommuner och landsting in till en dialog om förutsättningar för att
mäta tillgänglighet till första linjen. Dialogen följdes av ett arbete för att ta fram mätpunkter för
ledtider i verksamheter inom landstinget och kommun med ett ansvar för första linjen. Under
2014 var ett av prestationsmålen för landstingen att rapportera in data för ledtider för första linjen.
För att kunna ta del av prestationsmålen krävdes att landstingen rapporterade in antal nybesök i
minst en verksamhet/enhet med att ansvar för första linjen. Även kommuner bjöds in att
rapportera in ledtider till första linjen. Luleå var den enda kommunen som rapporterade in
ledtider, även om en del landsting rapporterade in ledtider för verksamheter där man delar
huvudmannaskapet med kommunen. Se tabell 14 för antal inrapporterade barn per landsting under
år 2014.
De obligatoriska mätpunkterna 2014 var det datum då beslut att acceptera kontakt fattades och det
datum då start av första aktivitet inleddes. Flertalet landsting rapporterade även in datum för
avslutad kontakt även om det inte var obligatoriskt för att uppnå prestationsmålet. Samtliga
landsting uppfyllde prestationsmålet för år 2014 och totalt rapporterade 31verksamheter/enheter in
ledtider för tillgänglighet till första linjen till väntetidsdatabasen. Totalt rapporterades 4349 och
4529 (två olika sätt att rapportera, troligen kan samma barn vara inkluderade i båda så de kan inte
adderas) insatser in för 2014. Av dessa finns datum för avslut i 4529 insatser (eftersom den ena
mätte utifrån avslut och den andra utifrån påbörjade kontakter). Det genomsnittliga antalet dagar
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
32
mellan det att kontakt accepterades och avslut var 78,5 dagar. Den genomsnittliga tiden mellan det
att kontakt accepterades och start av aktivitet var 13,1 dagar och 64,6 dagar mellan start av
aktivitet och avslut av insats.
Tabell 14. Verksamheter/enheter som rapporterade in ledtider för tillgängligheten till första linjen under 2014.
Landsting
Verksamhet
Antal inrapporterade barn
2014
Start av
första
aktivitet
under året
Avslutat
kontakt
under året
Landstinget Blekinge
Ungdomsmottagningen i
Karlskrona
91
77
Landstinget Dalarna
Samtalsmottagningen
Barn och unga i Falun
138
141
Samtalsmottagningen
Barn och unga i
Ludvika/Smedjebacken
173
137
Landstinget i Kalmar
län
Barn- och
ungdomspsykiatrisk
mottagning i Vimmerby
6
1
Landstinget i Uppsala
län
Telefonrådgivningen
-
1155
VITS team
10
182
Ungdomshälsan
107
-
Landstinget i Värmland VISIT i Hagfors
44
42
Landstinget Sörmland
Barnhälsovårdsenheten i
Eskilstuna
124
143
Landstinget
Västernorrland
Ungdomsmottagningen i
Sundsvall
105
32
Landstinget
Västmanland
Barn- och ungdomshälsan
i Västerås
517
394
Barn- och
ungdomspsykiatrin
-
-
Ungdomsmottagningen i
Piteå
27
13
Norrbottens läns
landsting
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
33
Luleå kommun
Behandlingsteamet, Barnoch ungdomsenheten,
Luleå
-
420
110
47
150
60
Familjehälsan i Gävle
525
177
Familjehälsan Norra
Hälsingland
171
39
Familjehälsan i södra
Hälsingland
197
35
Vårdcentralen i Hyltebruk
10
9
Vårdcentralen i Laholm
2
-
Region Jämtland
Härjedalen
Barn- och
ungdomspsykiatrin i
Östersund
193
51
Region Jönköpings län
Barn- och ungdomshälsan
i Huskvarna
-
477
Region Kronoberg
Barn- och ungdomshälsan
i Växjö
638
637
Region Skåne
Barn- och
ungdomspsykiatrins första
linje-mottagning i Lund
398
199
Region Örebro län
Vårdcentralen i Storå
-
-
Region Östergötland
Ungdomshälsan i Motala
45
35
Stockholms läns
landsting
Gustavsbergs vårdcentral
på Värmdö
506
-
Västerbottens läns
landsting
Mariehems hälsocentral i
Umeå
40
18
Hälsa, lärande och
trygghets team i
Mariehem, Umeå
6
7
PrimBUP
Region Gotland
(Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen)
Landstinget Gävleborg Familjehälsan i västra
Gästrikland
Region Halland
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
34
Västra
Götalandsregionen
Hälsa, lärande och
trygghets team i
Hörnefors
7
1
Vara vårdcentral
9
-
Tillgänglig webbinformation
Att säkerställa att medborgarna har tillgänglighet till information om psykisk ohälsa och var
man kan vända sig för att få hjälp är en del av arbetet av att tidigt upptäcka och erbjuda
insatser. Under åren 2013 och 2014 genomfördes med hjälp av barnpaneler en genomgång av
den information som finns på kommuners och landsting hemsidor. Genomlysningen av
webbplatser visar att det finns mycket att förbättra när det gäller hur tillgänglig och användbar
den information som kommuner och landsting har på sina hemsidor gällande barn och ungas
psykiska hälsa.
Många barn och unga använder webben för att söka information om de mår dåligt eller
behöver hjälp. Barnpanelen visade att det vanligaste sättet att söka information är att söka på
www.google.se och det var ovanligt att direkt söka sig till kommun- eller landstings
hemsidor. Tillgängligheten till information via kommuners och landstings hemsidor är på så
sätt begränsad.
De flesta landsting använder sig av www.1177.se för att ge information på webben. När
deltagarna i barnpanelen fick titta på ett urval av kommuner och landstings hemsidor
framkom att det upplevdes som lite lättare att hitta rätt information på landstingens hemsidor
än på kommunernas men att båda upplevdes som krångliga och svåra att använda.
Barnpanelen efterfrågade en mycket enklare struktur med huvudrubriker som barn och unga
kan förstå till exempel: familj och föräldrar, skolan, kompisar och relationer och hur man
själv mår. Även språket på hemsidorna upplevdes som svårt att förstå [39].
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
35
Slutsatser
Det senaste årens arbete med att utveckla en första linje för barn och unga med psykisk ohälsa
har lett till att det idag finns en samsyn mellan och inom kommuner och landsting när det
gäller behovet av en lättillgänglig första linje för barn och unga vid psykisk ohälsa och att
verksamheter som har ett uppdrag att fungera som första linjen ska kunna identifiera,
kartlägga och ge vissa stöd- och behandlings insatser vid psykisk ohälsa. Arbetet har även
resulterat i att det idag finns flera exempel på fungerande modeller för första linjen.
Trots framgång när det gäller att förankra arbetet med att utveckla första linjen går
utvecklingen långsamt och mycket arbete kvarstår innan alla barn och unga har tillgång till
insatser på första linjen. För att fortsätta utveckla första linjen krävs
•
•
•
•
•
•
Ett förtydligande av ansvarsfördelning mellan verksamheter inom kommun och
landsting.
Tydliga riktlinjer för vilka insatser som bör vara tillgängliga och användas inom
verksamheter på första linjen
Utveckla verksamheter som arbetar på första linjen så att de bättre möter flickor och
pojkars olika behov i olika åldrar
Utbyggnad av verksamheter i hela landet för att öka tillgängligheten till första linjen.
Tillskapande av strukturer för att kunna genomföra tillförlitliga mätningar av
tillgänglighet och uppföljning av insatser.
Förtydligande och eventuellt ändring av lagar och förordningar.
Trots den gemensamma utgångspunkten om att första linjen behövs för att säkerställa att barn
och unga inte blir utan hjälp, eller att hjälpen kommer försent, har det på många plaster visat
sig vara svårt att organisera en första linje. Det utvecklingsarbetet som bedrivits de senaste
åren har bidragit till att fler barn och unga har tillgång till tidiga insatser vid psykisk ohälsa
men det återstår mycket arbete innan första linjen är fullt utbyggd, har ett innehåll och en
tillgänglighet som motsvarar behoven.
Det utvecklingsarbete som bedrivits de senaste åren har bidragit till en utbredd samsyn kring
att det är viktigt att skapa en organisation som kan erbjuda tidiga insatser. Arbetet har också
bidragit till att många kommuner och landsting har börjat titta närmare på den egna
organisationen och på rutiner för hur man samverkar. Att tidigt upptäcka barn och unga med
psykisk ohälsa och att snabbt kunna erbjuda stöd och vård för att på så sätt förhindra en
fördjupad problematik är en vedertagen målsättning för arbetet med barn och ungas psykiska
hälsa.
Kommuner och landsting delar i stor utsträckning uppfattningen att det bör finnas strukturer
som garanterar att barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa ska få den hjälp de
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
36
behöver. Samtidigt är upplevelsen i många kommuner och landsting att en sådan struktur
saknas eller är otillräckligt utvecklad. Glappet mellan den generell nivå och specialistinsatser
är något som de flesta känner igen sig i. Modellen med en tydlig första linje, där en ny nivå
för att möta barn och unga med psykisk ohälsa utvecklas, har tagits emot väl i kommuner och
landsting.
Trots en bred uppslutning kring behovet av en första linje är utvecklingen långsam. I många
kommuner och landsting är det fortfarande otydligt vem som har ansvar för första linjen och
vad det ansvaret innebär. Många barn och unga saknar fortfarande tillgång till vård och stöd
vid lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Slutsatsen av det arbetet som har genomförts är att
första linjen är ett bra sätt att organisera vård och stöd till barn och unga men att det krävs nya
metoder för att påskynda utvecklingen. En viktig del i det framtida arbetet med att
tillgängliggöra insatser på första linjen är att fundera över hur man på bästa sätt stödjer arbetet
med att bygga upp organisationer/strukturer som kan erbjuda insatser till barn och unga.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
37
Vägen framåt
Det senaste decenniets många satsningar har bidragit till att det idag finns en samsyn kring
begreppet första linjen och bred uppslutning kring behovet. Det finns en ökad kunskap om
vad som krävs för att bygga upp och vidareutveckla första linjen lokalt och nationellt. Baserat
på de slutsatser som de senaste årens utvecklingsarbete har genererat presenteras i det här
kapitlet förslag på kommande arbete.
Tydligare definition av första linjen
Begreppet första linjen har blivit vedertaget och används i olika sammanhang men det saknas
en nationell definition. Olika typer av verksamheter, både inom kommun och landsting, har
fått i uppdrag att erbjuda insatser på första linjen. En vanlig definition som används är att
första linjen ska vara ’dit man i första hand vänder sig när man har problem’ det vill säga’ den
eller de funktion eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller
familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska,
medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker’.
Den breda definitionen har fördelen att den ger ett helhetsperspektiv och tar ansvar för alla
typer av problem. Nackdelen är att den inte ger en tydlig bild av vad som ska erbjudas inom
de verksamheter som är första linjen. I dag finns en stor variationen mellan och inom olika
kommuner och landsting gällande vilka insatser som erbjuds barn och unga. I många
kommuner och landsting saknas ett tydligt uppdrag för första linjen och ofta saknas även
riktlinjer för vilka insatser som ska finnas tillgängliga. Detta gör det svårt att säkerställa att de
insatser som barn och unga behöver finns tillgängliga.
Vid utformandet av en första linje måste först klargöras vilken målgrupp man vänder sig till
och vilka insatser som kan erbjudas. Vi ser även ett behov av att identifiera olika gruppers
specifika behov, exempelvis avseende kön, ålder, bostadsort, tid i Sverige osv.
Verksamheter med ett uppdrag att fungera som en första linjen bör kunna:
•
•
•
•
Göra bedömningar och enklare utredningar av den psykisk ohälsa hos barn och unga
Erbjuda individuellt anpassade insatser vid lätt- till medelsvår psykisk ohälsa
Följa upp enskilda insatser för att säkerställa att insatsen har haft avsedd effekt
Upprätt rutiner för att systematisk utveckla verksamheten
Den kartläggning av första linjen-verksamheter som genomfördes under år 2014 är ett första
steg i att öka kunskapen kring vilka symptom/problemområden som barn och unga ofta har
när de söker hjälp på första linjen. Riktlinjer som beskriver vilka insatser som ska finnas
tillgängliga för olika tillstånd behöver tas fram på nationell nivå. Med tanke på dagens
otillräckliga situation avseende nationella forskningsunderlag inom området är det sannolikt
svårt för socialstyrelsen att ta fram nationella riktlinjer men vi behöver åtminstone skapa
någon typ av konsensusdokument av det nationella kunskapsläget.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
38
Barn och unga med en förhöjd risk
Det finns flera grupper av barn och unga med en förhöjd risk för att drabbas av psykisk ohälsa
(se figur). En del av arbetet på första linjen behöver vara inriktat på att förebygga och att
tidigt fånga upp barn och unga i dessa grupper vid tecken på psykisk ohälsa. Det
förebyggande arbetet kan till exempel omfatta konsultationer till verksamheter som ofta möter
barn med en förhöjd risk. I och med denna uppgift kan en väl fungerande första linje även
fungera som ett nav för samverkan mellan olika verksamheter. Första linjen kan även arbeta
med att sprida kunskap om de tecken på psykisk ohälsa som man bör vara uppmärksam på
samt kunskap om kända risk- och skyddsfaktorer.
Framöver ser vi ett behov av att utveckla tydliga rutiner för första linjen som gör att det i
praktiken upplever att det finns ett gemensamt ansvar hos alla verksamheter som träffar barn
och unga.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
39
Arbetet med modeller för första linjen
Under de senaste årens utvecklingsarbete har kommuner och landsting valt att arbeta med
olika modeller för att bygga upp första linjen och det utvecklingsarbete som har bedrivits har
fokuserat på att stödja kommuner och landsting i att implementera vald modell. Det går i
dagsläget inte att säga om några modeller är bättre eller sämre. Det finns för- och nackdelar
med alla modeller. En gemensam nämnare för många områden är att utvecklingen går
långsamt. Att utveckla en första linje med bred kompetens och hög tillgänglighet har visat sig
vara svårt på många platser, oberoende av modell.
Idén med att låta kommuner och landsting välja sin egen modell har haft flera fördelar men
det finns anledning att ställa sig frågan om arbetet gått snabbare med en gemensam nationell
modell.
Förslag på en modell för första linjen
Arbetet med Modellområdesprojektet och Psynkprojektet har bidragit till att det idag finns ett
bra kunskapsunderlag avseende vilka komponenter som är viktiga för att en första linje ska
vara effektiv:
•
•
•
•
•
Vara lättillgänglig
Möjlighet till tidig upptäckt
Bred kompetens och kvalitativa insatser
God samverkan med gränsande aktörer
Goda strukturer för systematisk uppföljning
Om vi skulle skissa på ett alternativ utifrån de erfarenheter som samlats in under
Modellområdesprojektet och Psynkprojektet framstår en modell med BVC/BHV, elevhälsan
och ungdomsmottagningen som en modell med potential att fungera som första linje. I en
sådan modell skulle BVC ansvara för barn mellan 0-6 år, elevhälsan ansvara för barn mellan
7-12 år och ungdomsmottagningen för unga 13 år och uppåt. Att förstärka verksamheter som
har hög tillgänglighet och som redan idag träffar en stor del av barn och unga i Sverige skulle
innebära många fördelar. Bland annat skulle det innebära att det stöd som erbjuds kommuner
och landsting i utvecklingsarbetet skulle kunna fokusera mer på effektiva insatser till barn och
unga och mindre på att stödja organisationsutveckling. Även denna modell, bygd på befintliga
verksamheter, kräver teckna tydliga överenskommelser med övriga aktörer både när det gäller
gränsdragningar för ansvarsområden och för rutiner för samverkan.
Behovet av att stimulera utvecklingen
Det råder allmän konsensus i kommuner och landsting att första linjen, och de insatser som
kan erbjudas barn och unga på den nivån, är något som man vill och bör arbeta med. För att
inte tappa fart i utvecklingsarbetet krävs stimulans till forskning inom området. Kommuner
och landsting behöver dels utvecklingsstöd i form av metod- och kunskapsstöd samt stöd vid
implementering av första linjemodeller.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
40
Den prestations- och ersättningsmodell som under åren 2012-2014 har varit en del av
överenskommelserna mellan SKL och regeringen har varit ett betydelsefullt komplement till
utvecklingsarbetet. Genom att fördela medel utifrån prestationsmål som kommuner och
landsting behöver uppnå, drivs utvecklingen av vård och stöd till barn och unga med psykisk
ohälsa framåt. Det gäller även arbetet med att utveckla första linjen.
Ett exempel på alternativ till en prestationsbaserad modell är någon form av certifiering. En
certifiering skulle innebära att det fanns en tydlig kravspecifikation på vad BVC, elevhälsa
och ungdomsmottagningen förväntas göra på första linjen och att kraven måste uppfyllas för
att verksamheten ska kunna få ersättning för insatser på första linjen.
Ytterligare ett sätt att stimulera utvecklingen och säkerställa en utbyggnad av första linjen
som gör den tillgänglig för alla barn och unga som behöver stöd, är att systematisk mäta
ledtider till första linjen. Under de senaste åren har ett arbete med att ta fram mätpunkter för
att mäta ledtider för första linjen bedrivits som en del av de årliga överenskommelserna
mellan regeringen och SKL. Målsättningen har varit att hitta gemensamma mätpunkter för
verksamheter inom kommun och landsting. Det kräver att mätpunkterna är relativt enkla och
fungerar i ett stort antal verksamheter.
Förutsättningar för att vidareutveckla en modell för första linjen
Samarbete på statlig nivå
Flera modeller för första linjen, särskilt om även skolan ingår, bygger på ett nära samarbete
mellan olika sakpolitiska områden och berör flera departement, till exempel
socialdepartementet och utbildningsdepartementet. Det skulle troligen krävas en
departementsövergripande satsning för att stödja utvecklingen och implementeringen av
modellen och förutsätter ett nära samarbete mellan olika myndigheter som till exempel
skolverket och socialstyrelsen.
Metod- och kunskapsstöd
Den kartläggning som genomfördes inom ramen för Psynkprojektet visar att det finns
indikationer på att oro/ångest och nedstämdhet/depression är vanliga orsaker till varför barn
och unga söker hjälp och att den vanligaste insatsen som erbjuds är stödjande samtal. Det
befintliga kunskapsstödet kring hur man kan hjälpa barn och unga med dessa symptom är idag
begränsat. Erfarenheter från de Modellområdesprojektet och Psynkprojektet visar att
kommuner och landsting är i behov av ett omfattande kunskapsstöd för att bygga en modell
där effektiva insatser erbjuds. Behovet av stöd handlar om att kunna erbjuda bra insatser till
enskilda barn och unga, till grupper och via webben.
Utöver ett metodstöd vid insatser till barn och unga behöver kommuner och landsting även ett
stöd för att implementera systematiska metoder för uppföljning. Erfarenheter från arbetet med
kartläggningen av första linjen visar att verksamheter inom första linjen behöver bra metoder
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
41
som stöd för att följa upp att insatser når uppsatta mål och leder till en förbättrad psykisk hälsa
hos barn och unga. Även stöd när det gäller metoder som kan användas för att följa upp
brukarupplevelsen behövs. Under arbetet med Psynkprojektet genomfördes en studie av en
metod för att följa upp barn och ungas upplevelse, ChAse. Under arbetet med att testa
instrumentet i verksamheter uppfylldes behovet av att rutinmässigt följa upp upplevelsen hos
enskilda barn och unga men även på upplevelsen av verksamheten i stort. Kommuner och
landsting behöver även implementera system för att samla in data som gör det möjligt att följa
upp verksamheter på första linjen. En ökad efterfrågan från politiker gällande
effektutvärderingar ställer krav på att verksamheter rutinmässigt börjar samla data som gör
det möjligt att göra jämförelser.
Lagen och riktlinjer
De verksamheter som ofta får ansvar för att erbjuda insatser inom första linjen finns inom
skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Dessa omfattas av olika lagstiftning;
Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och skollagen. Ansvaret för första
linjen regleras inte i någon av dessa lagstiftningar. Det saknas även tydliga och distinkta
riktlinjer för vilket ansvar respektive organisation bör ta för insatser på första linjen. Det
innebära att det är upp till varje kommun och landsting att dels fördela ansvaret för första
linjen inom den egna organisationen men även när det gäller att sätta upp gränser mellan
organisationer.
Ett stort antal landsting har förlagt ansvaret för första linjen inom primärvården men det är
även relativt vanligt att ansvaret ligger hos specialistvården. I många landsting återstår dock
arbetet med att definiera vilka insatser som ska erbjudas inom första linjen och vilka som ska
erbjudas inom specialistvården.
De flesta kommuner ser första linjen som en del av de serviceinsatser som erbjuds till barn,
unga och till föräldrar. Serviceinsatser regleras i SoL men vilka insatser som kan erbjudas
som serviceinsatser och vilka insatser som kräver ett biståndsbeslut tolkas olika i olika
kommuner. I en del kommuner har ansvaret för första linjen istället organiserats som en del av
de öppna insatser som erbjuds barn, unga och föräldrar efter ett biståndsbeslut. För att barn
och unga ska få hjälp så snart som möjligt har man i vissa kommuner tagit fram riktlinjer för
att kunna fatta snabba beslut om en insats på första linjen. Den stora skillnaden mellan att
organisera första linjen som en del av råd och service och att organisera den utifrån att det
finns ett beslut är hur insatserna dokumenteras. En insats som genomförs efter ett beslut måste
enligt lag dokumenteras medan något sådant krav inte finns vid en serviceinsats. Det finns
inget förbud mot att dokumentera en insats inom råd och service men det kräver ett samtycke
från klienten. Att inte dokumentera insatser på första linjen får konsekvensen att det är svårt
att utvärdera och vidareutveckla insatser på första linjen. Det är även svårt att samverka med
skolan och hälso- och sjukvården utan att dokumentera insatser.
I skolan är det oftast elevhälsan som ansvarar för elevernas psykiska hälsa. Elevhälsans
ansvar regleras i skollagen och riktlinjer för elevhälsans arbete finns sedan år 2014. Både
lagen och riktlinjerna tolkas dock olika av olika skolor och kommuner. En del skolor tar stort
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
42
ansvar för arbetet på första linjen, både genom att uppmärksamma barn och unga med psykisk
ohälsa och genom att erbjuda insatser, medan andra inte tolkar det som skolans ansvar att
hantera psykisk ohälsa hos barn och unga.
I integrerade verksamheter, där både kommun och landsting är huvudmän för verksamheten,
regleras verksamheten av flera lagstiftningar. En tydlig begränsning i dessa verksamheter har
varit svårigheten att gemensamt dokumentera insatserna. Genom samtycke kan de som är
anställda i kommunen och av landstinget dela information om specifika insatser men
möjligheten till gemensam dokumentation saknas ofta.
Ovanstående påvisar det stora behovet av en översyn av gällande regelverk och lagstiftning.
Konsekvenser av en långsam utveckling av första linjen
BUP redan i dag kraftigt belastad på många platser i landet och inom socialtjänsten
rapporteras ökat tryck på utredningar och insatser i öppenvård. Om vi inte förmår bygga ut
första linjens insatser i takt med den ökade efterfrågan, kommer väntetiderna till
specialistnivån öka. Det blir då svårare att möta problem tidigt och därigenom riskerar lindrig
problematik att utvecklas till allvarligare tillstånd med ökat lidande och ökade kostnader som
följd.
En långsam utveckling av första linjen riskerar även att öka de befintliga hälsoklyftorna. I
Psynkprojektets kartläggning, liksom i många andra undersökningar, verkar pojkar
uppmärksammas mer i yngre åldrar medan det i tonåren är en stor majoritet flickor som söker
vård. Det finns en ökad risk för allvarlig psykisk ohälsa i socioekonomiskt utsatta områden
och mycket tyder på att det är svårare för personer med låg utbildningsbakgrund att hitta rätt i
välfärdssystemet och att få tidiga insatser. Den kunskapsuppbyggnad kring hur pojkar och
flickor möts och erbjuds insatser för att vi ska skapa en jämlik hälsa, liksom ett brett utbud av
tidiga insatser så att det även når barn och unga i utsatta situationer, kräver att det finns en
välfungerande aktör före specialistnivån.
En ökande psykisk ohälsa och en samhällsutveckling som fortsatt kommer ställa stora krav på
mentalkapacitet och välfungerande socialinteraktion. Detta i kombination med begränsade
resurser i samhället - både ekonomiskt och personalmässigt - gör att det ställs ökade krav på
att insatserna för att möta psykisk ohälsa organiseras på ett effektivt sätt. I ett
makroperspektiv utmanas landets konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
43
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
44
Referenser
1. Bremberg S, Dalman C. Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk
ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – en kunskapsöversikt. Forte, formas,
Vetenskapsrådet, Vinnova. Stockholm: 2014.
2. Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen, 2009
3. Statistiska centralbyrån. Undersökningar av barns levnadsförhållanden. 2014 Acess date:
Available from www.scb.se
4. Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och
utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och
unga. Psykisk hälsa barn och unga. Psynk-rapport. 2012
5. Socialstyrelsen 2013. Psykisk ohälsa bland unga - Underlagsrapport till Barns och ungas
hälsa, vård och omsorg 2013. Stockholm: Socialstyrelsen
6. SCB 2010. Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållandena 2006–2008. En
studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna. Befolknings- och
välfärdsstatistik 2010:4.
7. S2003:06. Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén. Stockholm: Socialdepartementet.
8. SOU 2005:81. Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården.
Betänkande av social barn- och ungdomskommitteen. Stockholm: Statens offentliga
utredningar
9. Kommittédirektiv 2003:133. En nationell psykiatrisamordnare. Stockholm:
Socialdepartementet.
10. SOU 2006:100. Ambition och ansvar – nationell strategi för uteveckling av samhällets
insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Stockholm:
Statens offentliga utredningar
11. S2007/5696/HS. Överenskommelse mellan staten och SKL om en förstärkt vårdgaranti till
Barn- och ungdomspsykiatrin. Stockholm: Socialdepartementet
12. S2007/5550/HS. Uppdrag att utbetala bidrag till landsting för att förbättra kvaliteten i och
öka tillgängligheten till verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa. Stockholm:
Socialdepartementet.
13. Rätt insatser i rätt tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa –rapport S2007/5696/HS
överlämnad till regeringen december 2008. Sveriges Kommuner och Landsting. 2008.
14. S2008/7907/HS. Överenskommelse med SKL om pilotstudie för förändringsarbete
avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och
psykisk sjukdom. Stockholm: Socialdepartementet
15. Socialdepartementet 2009. Överenskommelse mellan regeringen och SKL om fortsatt
förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med
psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Regeringsbeslut 2009-02-26, 1:3. Stockholm:
Socialdepartementet.
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
45
16. S2009/10162/HS. Uppdrag att driva nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till
barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa. Stockholm:
Socialdepartementet.
17. Socialstyrelsen. Satsning på landstingens verksamheter för barn och unga med psykisk
ohälsa 2007. Socialstyrelsen; juni 2008 Socialstyrelsen 2010. Att mäta kvalitet i
skolhälsovårdens/elevhälsans arbete med psykisk ohälsa. Stockholm: Socialstyrelsen.
ISBN 978-91-86585-67-9
18. U2011/5947/S. Uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. Stockholm:
Utbildningsdepartementet.
19. Socialdepartementet 2011. Uppdrag att följa upp och utvärdera regeringens politik för
personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Regeringsbeslut 201106-16, 1:10. Stockholm: Socialdepartementet.
20. Statskontoret 2012. Statens psykiatrisatsning 2007-2011 – slutrapport. 2012:24.
Stockholm: Socialdepartementet.
21. S2011/6057/FS. Överenskommelse mellan regeringen och SKL om intensifierat
samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa. Stockholm: Socialdepartementet
22. Socialdepartementet 2012 Socialdepartementet 2012. Stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2012 – överenskommelse mellan staten och SKL. Stockholm
23. Socialdepartementet 2013. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 –
överenskommelse mellan staten och SKL. Stockholm
24. Socialdepartementet 2014
25. S2013/1667/FS. Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statslig
kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Stockholm: Socialdepartementet
26. S2012/3905. Uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa. Stockholm:
Socialdepartementet
27. Proposition 2013/14:191. Med fokus på unga – en politik för god levnadsvillkor, makt och
inflytande. Stockholm: Utbildningsdepartementet
28. S2013/6261/FS. Uppdrag angående ungdomars upplevda psykisk ohälsa.
29. När livet känns fel –ungdomars upplevelser kring psykisk ohälsa. Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällsfrågor. 2015
30. Kartläggningsrapport: första linje för barn och ungas psykiska hälsa – en kvantitativ
beskrivning utifrån data insamlad mars-september 2014. Psykisk hälsa barn och unga.
Psynk-rapport. 2015
31. Goodman R, Meltzer H, Bailey V (1998) The Strengths and Difficulties Questionnaire: A
pilot study on the validity of the self-report version. European Child and Adolescent
Psychiatry, 7, 125-130
32. Svedin & Priebe, (2008) Child sexual abuse is largely hidden from the adult society An
epidemiological study of adolescents’ disclosures
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
46
33. Lundh, L.G., Wångby-Lundh, M., & Bjärehed, J. (2008). Self-reported emotional and
behavioural problems in Swedish 14-15 year olds. A study with the self-report version of
the Strengths and Difficulties Questionnaire. Scandinavian Journal of Psychology, 49,
523–532.
34. Obel C, Heiervang E, Rodriguez A, Heyerdahl S, Smedje H, et al. The Strengths and
Difficulties Questionnaire in the Nordic countries. Eur Child Adolesc
Psychiatry. 2004;13(Suppl 2):II32-9.:II32-II39
35. Koskelainen, M., Sourander, A., & Vauras, M. (2001). Self-reported strengths and
difficulties in a community sample of Finnish adolescents. European Child & Adolescent
Psychiatry, 10, 180 –185
36. Smedje H, Broman J-E, Hetta J, von Knorring A-L (1999) Psychometric properties of a
Swedish version of the "Strengths and Difficulties Questionnaire". European Child and
Adolescent Psychiatry, 8, 63-70.
37. Elfström, M., Evans.C., Lundgren, J,. Johansson, B., Hakberg, M., & Carlsson, S. (2012).
Validation of the Swedish Version of the Clinical Outcoms in Routine Evaluation
Outcome Measure (CORE-OM). (Elektronisk version). Clinical Psychology and
Psychotherapy. DOI: 10.1002/cpp.1788
38. Holmqvist, R., Ström, T., & Foldemo, A. (2013). The effects of psychological treatment
in primary care in Sweden—A practice-based study. Nordic Journal Of Psychiatry, 64,1–
9.
39. Bättre webb för barn och unga. Psynk. 2015
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/bilageforteckning-i-slutrapport-2014/
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
47
Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa
48