Kortfattad årsredovisning

Ett år i Nyköpings kommun.
Kortfattad årsredovisning 2014.
Ett år i
Förutsättningarna allt
bättre i Nyköping
2014 har varit ett mycket händelserikt år i Nyköping.
Under hösten invigdes Alpha som en del av Nyköpings
högstadium. Äldreboendet Myntan inklusive ett antal
trygghetslägenheter togs i bruk. Tre nya hallar som
förbättrar möjligheterna för föreningslivet och ungdoms­
idrotten invigdes på Rosvalla.
Nyköpings kommun utsågs till årets skolkommun
i Sörmland 2014. Det är oerhört glädjande att lärare och
personal på våra skolor uppmärksammas för det
fantastiska arbete som görs. Det är dock allvarligt att
skolan under året inte lyckats genomföra nödvändiga
åtgärder för att få en budget i balans.
Inflyttningen fortsätter och bidrar till ett ökat skatteunder­
lag som gör att mycket av det underskott som finns
i verksamheterna under året balanserats av förbättrade
finanser. Självklart måste kostnadsläget vara under
kontroll för att vi ska kunna göra nödvändiga satsningar
på välfärden framöver. Med växande befolkning blir också
våra förutsättningar allt bättre.
I linje med ägardirektivet som kommunen lagt till
Nyköpingshem har drygt 100 hyresrätter börjat byggas.
Det är glädjande eftersom grunden för tillväxt är att det
finns tillräckligt med bostäder för våra inflyttare.
Efter beskedet om byggandet av snabbjärnvägen
Ostlänken har planeringsarbetet för Ostlänken med
Nyköpings resecentrum och ett resecentrum vid
Stockholm Skavsta flygplats tagit rejäl fart.
Under 2015 fortsätter arbetet för att skapa ännu bättre
förutsättningar för Nyköping.
Urban Granström
kommunstyrelsens ordförande
Tryck: mars 2015.
Text och grafisk form: kommunikationsavdelningen
i samarbete med ekonomiavdelningen.
Foto: Gunta Podina, Hugo Leijon, Fredrik Laaksonen,
Elisabeth Toll, Therese Eriksson och Janne Höglund.
2
Nyköpings kommun kan se tillbaka
på ett 2014 med flera stora investeringar
för framtiden.
K Nyköpings högstadium
K Den nya arenan på Rosvalla
K Äldre- och trygghetsboendet
Myntan på Arnö
K Ombyggnaden av Östra Storgatan
till gångfartsområde
K Renoveringen av östra och
västra hamnkajen
Det är satsningar som kommer att vara till nytta för invånarna
under många år samtidigt som de bidrar till att allt fler väljer
Nyköping. Den årliga befolkningsökningen på 400 – 700
invånare bekräftar att kommunen är attraktiv och att
Nyköping håller ställningarna som en av landets bästa
kommuner att bo i.
Nyköping
Verksamhetsberättelsen för 2014 handlar en hel del om dessa
investeringar men också om vardagsjobbet för att ge invånarna
bästa möjliga service inom de ekonomiska ramar som den
skatte- och avgiftsfinansierade verksamheten medger.
kommunens service får svara på, men resultaten pekar också
på områden där kommunen behöver bli bättre. På kommande
sidor kan du läsa mer om vilka frågor som nämnder och
verksamheter jobbat särskilt med under 2014.
Det ekonomiska resultatet för 2014 är ett underskott på
– 3,8 miljoner kronor och det är 30,8 miljoner sämre
än budgeterat.
Den här förkortade versionen av bokslut med verksamhets­
berättelser är ett led i att ge dig en tydligare bild av vad dina
skattepengar används till. Mer information med kompletta
verksamhetsberättelser från nämnder och verksamheter samt
bilagor med resultaträkning, kassaflödesanalyser och balans­
räkning hittar du via www.nykoping.se. Rubrikerna i den
förkortade versionen följer också innehållet på kommunens
webbplats om du vill fördjupa dig ytterligare i kommunens
verksamhet.
Orsaken till underskottet finns på olika håll inom kommunen.
Fler barn och elever har inneburit högre kostnader och åtgärder
har tagits för att få en ekonomi i balans. Även inom äldre­
omsorgen och de tekniska verksamheterna ses ekonomin över,
liksom inom social omsorg som rapporterar om fortsatt stort
behov av insatser för invånare som missbrukar, som blir utsatta
för våld i nära relation och har problem med sin ekonomi.
Kommunens verksamheter jämförs i en rad olika rankinglistor
och öppna jämförelser som exempelvis Sveriges kommuner och
landsting (SKL) genomför. Nyköping ligger bra till både
i attitydundersökningar och enkäter som de som använder
Du kan också ta kontakt med Kommunservice eller kommun­
ledningskontoret på telefon 0155 – 24 80 00 eller någon av dina
förtroendevalda som svarar på frågor om kommunens ekonomi.
3
Året som gått
stort och smått
Omkring 4 500 personer arbetar i Nyköpings
kommun och det bor 53 508 personer här.
Så det är klart att det händer en del i kommunen
under ett år. Här är ett axplock av allt som
kommunen arbetat med under 2014.
På www.nykoping.se finns
hela vårt nyhetsarkiv och
alltid även dagsfärska
nyheter.
Januari
Mars – april
2014 års lokala löneförhandling ger
lärarna och skolledarna i Nyköpings
kommun genomsnittligt tre procent
i löneökning. Det är en större ökning än
övriga kommunanställda och ger lärarna
en sammantagen löneutveckling på 15,8
procent sedan början av 2010. Nyköping
har också satsat på att inrätta maximalt
antal förstelärartjänster som är ett led i att
förbättra kvaliteten på undervisningen och
ge lärare möjlighet till ytterligare karriär
inom yrket.
Inflyttningen till Nyköping fortsätter och
under 2013 ökade antalet invånare med
702. Under året har närmare 3 000
personer flyttat till kommunen som vid
årsskiftet 2013 har 53 038 invånare.
Måndagen den 12 maj börjar Nyköpings
kommun att bygga om Östra Storgatan till
gångfartsområde. Arbetet beräknas vara
klart i november. Östra Storgatan byggs
om för att ge större möjlighet till uteser­
veringar, promenader, cykeltrafik och
folkliv i allmänhet.
Regeringen satsar 20,35 miljarder på
första etappen av snabbjärnvägen
Ost­länken. Det är 2,55 miljarder mer än
i tidigare förslag till beslut. I planen ingår
en upprustning av bibanan till Nyköping
och en ny station vid Skavsta.
Arbetet med att utveckla lekplatsen
på Jupitervägen i Stenkulla startar
måndag 19 maj för att vara klar
i slutet av juni. Temat för
lekredskapen är
rymden.
Kommunstyrelsen beslutar 27 januari att
satsa 258 miljoner kronor på ombyggna­
tion av Gripenområdet för att där kunna
samla i stort sett hela Nyköpings
gymnasium på ett ställe.
Under 2014 införs på prov en köttfri dag
i kommunens förskolor och skolor.
Februari
Biblioteket fyller 25 år på Culturum och
firar bland annat med att bjuda på
tårt­kalas, bokprat och sagostund måndag
10 februari.
I mitten av februari öppnar tre nya
åter­vinningscentraler i Jönåker,
Nävekvarn och Stigtomta.
4
Vill du läsa fler
nyheter från
2014?
Maj
Nyköpings hamnar på plats 107 i den
ranking över kommunernas företags­
klimat 2014 som organisationen Svenskt
Näringsliv presenterar 6 maj.
Det innebär att Nyköping backar 13
placeringar men fortfarande hamnar över
snittet bland Sveriges 290 kommuner.
Arbetet pågår för fullt med den nya
kustledningen för vatten och avlopp
mellan Sjösa och Vålarö. Det är en
utvecklings- och miljösatsning utmed
Örsbaken som ger bättre miljö samtidigt
som värdet på marken och anslutna
fastigheter ökar. Ett tak på anslutningsav­
giften har föreslagits och minst 60
miljoner kronor skjuts till av allmänna
skattemedel för att klara att hålla
anslutningsavgifterna på denna nivå.
Nyköping är enligt en undersökning
i tidningen Fokus den bästa kommunen att
bo i i Sörmland. Nyköping klättrar från plats
104 till 43 bland Sveriges alla 290 kommu­
ner. Tidningen har utgått från fastighets­
priser, jämställdhet, förmögenhet, försörj­
ningsstöd, arbetslöshet, bredbandstillgång
och antalet sportanläggningar.
Ökad förståelse för näringslivets villkor är
temat när politiker och tjänstemän
besöker en rad företag i kommunen under
Mötesdagen den 22 maj.
Juni
Strax innan studenterna i början av juni
springer ut öppnar sig himlen och regnet
öser ner. Annars klarar sig arrangemangen
fint. Studentfirandet blir lugnt och skadefritt
tack vare ett tätt samarbete mellan
kommun, polis och gymnasiekår.
Strömstad och Malmö när det gäller
Sveriges mest attraktiva boendekommuner.
Arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter,
kultur­utbud, närheten till släkt och vänner
samt det geografiska läget är några av de
faktorer som avgör hur attraktiv en plats är
att bo på.
Nyköpingshem har kommit igång med
bygget av sex miljöcertifierade hus med
hyresrätter på platsen för den gamla
återvinningscentralen i kvarteret Stian vid
Domänvägen.
Augusti
Måndag 23 juni tas det första spadtaget
för 60 nya hyresrätter på Brandholmen
i Nyköping som senare görs om till
bostadsrätter. NCC bygger åt Svenska
Hyreshus och inflyttning planeras till
augusti 2015.
Juli
Nyckelfri hemtjänst ska införas på kom­
munla boenden och det innebär att
särskilda lås monteras på kundernas
ytterdörrar som personalen kan öppna via
sina mobiltelefoner.
Myndigheten för Tillväxtanalys har
Nyköping på fjärde plats efter Stockholm,
I år fyller Bo i Nyköping-kampanjen tio år
och vi firar det med att Nyköpingsborna
själva delar med sig av sina bilder. Fem av
sex vinnarbilder visas i tunnelbanan fram till
19 oktober.
November
Fredag 1 och lördag 2 augusti är det
Festdagar i Nyköping med allt från knallar
och tivoli till gatumusikanter och kända
artister på Stora Torget.
Torsdag 21 augusti startar Sveriges
modernaste högstadieskola. Nyköpings
högstadium tar emot över 1 250
förväntansfulla elever.
September
Många passar på att besöka hamnen
när den återinvigs onsdag den 18 juni.
Urban Granström (S) väljs till ordförande
i kommunstyrelsen vid fullmäktiges
sammanträde tisdag 21 oktober.
Till 1:e vice ordförande väljs Malin
Hagerström (MP) och till 2:e vice
ordförande Anna af Sillén (M).
Invigningen av nya arenan på Rosvalla
lördag 6 september är ett riktigt klipp för
alla som tagit med sig egna saxar. Efter
bandklippning och invigningstal passar
tusentals nyköpingsbor på att bekanta sig
med anläggningen, festa på tårta och pröva
allt som föreningarna erbjuder.
Fredag 12 september invigs Nyköpings nya
äldre- och trygghetsboende Myntan med
invigningstal, bandklippning och rundvand­
ring i de stora och ljusa lokalerna.
Söndag 14 september är det val till riksdag,
landsting och kommun.
Oktober
Nyköpingsborna inbjuds att vara med och
tycka till om utvecklingsprogrammet för
Årummet genom att delta i en enkät med
förslag, idéer och synpunkter.
Östra Storgatan invigs lördag
29 november.
Kommunstyrelsens ordförande Urban
Granström invigningstalar och klipper det
röda bandet. Kommunen bjuder på
lussekatter, körsång och kaffe. Hjälporgani­
sationer säljer skinksmörgåsar och julmust
och besökarna får pröva på häst och vagn
och ponnyridning.
December
En ny avgiftsfri parkering på Brukslagare­
vägen söder om Vipsgrillen är nu klar. Den
nya parkeringen har plats för cirka 100 bilar.
Där kan bilen stå parkerad i upp till ett
dygn.
Under året har Nyköping ökat sin befolk­
ning med 470 personer och har nu 53 508
invånare. Inflyttningen fortsätter att vara
stor och under året har drygt 2 700
personer flyttat till Nyköping.
5
Så här använde kommunen
dina skattepengar
Nyköpings kommun redovisar ett resultat på
- 3,8 miljoner kronor för 2014 och det är
30,8 miljoner sämre än budgeterat. Enligt
balanskravet ska underskottet återställas
inom de närmaste tre budgetåren.
Kostnader
Intäkter
Samtidigt ökar antalet invånare med 470
personer som bidrar till en fortsatt positiv
utveckling av kommunens ekonomi.
Skatteintäkterna ökade under året med
2,5 procent eller 55 miljoner och blev totalt
2 193 miljoner.
Investeringar under
fem år
 Avgifter, ersättningar, bidrag 22 %
 Köp av verksamhet 17 %
 Statsbidrag, utjämning 13 %
 Lokaler 6 %
 Bidrag 3 %
Kommunens intäkter uppgick till
3 397 miljoner kronor varav skatter var
2 193 miljoner kronor.
 Övrigt 17 %
Kommunens kostnader var
3 374 miljoner kronor.
657 MNKR
2014
607 MNKR
Så fördelas kommunal­skatten på 21:48 kr
2013
278 MNKR
2012
183 MNKR
2011
245 MNKR
2010
 Personal 53 %
 Avskrivningar, räntor 4 %
2014 investerade kommunen
för 657 miljoner kronor varav
övertagande av Rosvalla
svarar för 162 miljoner. I övrigt
bestod investeringarna
i huvudsak av nybyggnation
av Äldreboendet Myntan,
Högstadieskolan Alpha,
Svalsta förskola, parkerings­
huset Å-kroken och nya
VA-ledningen längs kusten
samt renovering och om- och
tillbyggnad av Gripenskolan
samt Östra och Västra kajen.
6
 Skatteintäkter 65 %
 1 Barn- och ungdomsnämnden  2 Vård- och omsorgsnämnden  3 Utbildnings-, arbetsmarknadsoch integrationsnämnden  4 Kommunstyrelsen
 5 Socialnämnden
 6 Kultur- och fritidsnämnden  7 Bygg- och tekniknämnden  Miljönämnden  Kommunfullmäktige  Överförmyndarnämnden  Revision
 Servicenämnden  Valnämnden 7:33 kr
6:70 kr
2:03 kr
2:60 kr
1:46 kr
0:67 kr
0:52 kr
0:07 kr
0:04 kr
0:03 kr
0:02 kr
0:00 kr
0:01 kr
Landstingsskatten i Sörmland är 10:77
5
6
7
1
4
3
2
Fem år i sammandrag
Bokslut
2014
Budget
2014
Bokslut
2013
Bokslut
2012
Bokslut
2011
Bokslut
2010
Nyköpings kommun
Invånare per 31 december
53 508
53 736
53 038
52 336
51 896
51 644
21,48
21,48
21,48*
21,48
21,48*
21,48*
Årets redovisade resultat, mnkr
23,5
27
33,2
45,4
-40,1
34,6
Årets justerade resultat, mnkr
-3,8
27
55,5
75,3
2,3
53,7
Kassaflöde, mnkr
79,8
-4,6
-178,8
75,3
74,9
-181,4
Investeringar, mnkr
657
1 122
607
278
183
245
Anläggningstillgångar, kr per inv
52 630
64 971
45 572
36 307
38 148
37 121
Omsättningstillgångar, kr per inv
17 245
16 707
16 307
20 682
13 140
8 698
Eget kapital, kr per inv
27 023
26 960
26 817
26 542
25 884
26 783
100,2
97,5
99,9
98,3
99,3
97,8
Soliditet exkl ansvarsförbindelse i %
38,7
32,6%
43,3
46,6
50,5
58,5
Soliditet inkl ansvarsförbindelse i %
6,2
4,8
4,7
6,5
5,3
12,2
163,2
123,3%
128,6
152,6
126,7
77,4
63,4
-
57
46,7
47,4
50,7
51,8
-
42,8
308,3
-24,2
49,4
Anläggningstillgångar, kr per inv
74 866
-
65 639
56 837
63 030
61 699
Eget kapital, kr per inv
37 578
-
36 937
36 608
30 968
31 587
40,6
-
44,9
45,6
40,3
43,5
146,3
-
122,8
179,6
136,1
79
Utdebitering per skattekrona
Nettokostn andel av tot skatteintäkter i %
Balanslikviditet i %
Fastigheter och anläggn i % av tot tillgångar
Koncernen
Årets redovisade resultat, mnkr
Soliditet exkl ansvarsförbindelser i %
Balanslikviditet i %
7
Makten i kommunen
– hur styrs Nyköping?
22
14
6
6
5
3
3
Valet 2014 gav Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet majorietet
i Nyköping. Här är Kommunfullmäktiges
ordförande Jonas Hultberg (MP), kommu­
nalråden Malin Hagerström (MP), Urban
Granström (S) och Nicklas Franzén (V).
Övergripande mål
Ett av Nyköpings övergripande mål är
att alla i Nyköping kan vara delaktiga
i samhälls- och kultur­livet oavsett ålder,
kön, etnicitet, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och religion.
85,3 % av nyköpingsborna röstade
i 2014 års val. 2010 var det 83,6 % som
gick till valurnorna.
De som bor, verkar och vistas här ska
uppleva att de får en god service av
Nyköpings kommun
70 % av medborgarna som skickar in en
fråga via e-post får svar inom 2 dagar.
47 % av medborgarna som tar telefonkontakt får ett direkt svar på en enkel
fråga.
89 % av medborgarna uppfattar att de
fått ett gott bemötande per telefon.
De som bor, verkar och vistas här ska
uppleva utvecklingen av ett hållbart
Nyköping.
56 % av medborgarna är nöjda med
kommunens miljöinsatser.
Kommunen har minskat sina utsläpp av
växthus­gaser från 572 100 ton per år
(1990) till 317 031 ton per år (2012).
8
2
Det finns 61 ledamöter i Kommunfullmäktige. Mandatfördelningen ser ut så här
för mandatperioden 2015 – 2018.
Organisation
Politisk nivå – beställare av verksamhet
Nyköpings – Oxelösunds
överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Nyköpings – Oxelösunds
gemensamma servicenämnd
Utbildnings- arbetsmarknads- & integrationsnämnden
Revision
Ungdomsfullmäktige
Kommunstyrelsen
Bygg- och tekniknämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och
ungdomsnämnden
Miljönämnden
Vård- och
omsorgsnämnden
Tjänstemannanivå
– utförare av verksamhet
Kommundirektör
Barn,utbildning & kultur
Beställarkontor
Social omsorg
Ekonomiavdelningen
Räddning & säkerhet
Samhällsbyggnad
Tekniska divisionen
Enheten för juridik
HR-avdelningen
IT-avdelningen
Kommunikationsavdelningen
Kommunledningskansliet
Näringslivsenheten
Nyköping i siffror
så här såg det ut 2014
I kommunen fanns
2 701 personer
169 flyktingar
970 kulturprogram
10 000 villor,
7 000 bostadsrätter,
8 300 hyresrätter och
2 831 fritidshus.
164 nya bostäder
färdigställdes under året.
studerade på Campus
Nyköping varav 1 700 studera­
de på grundläggande
vuxenutbildning, gymnasial
vuxenutbildning och svenska
för invandrare (Sfi). 1 001
personer studerade på högre
studier (Högskola och
Yrkeshögskola).
togs emot under året.
genom­fördes under året,
varav 715 för barn och
ungdomar.
7 630 åskådare såg Gästa­
budet på Nyköpingshus.
28 000 biljetter såldes till
Nyköpings Arenors
evenemang.
400 föreningar fanns, varav
drygt hälften var bidrags­
berättigade med 61 200
medlemmar.
Antal hushåll
var ca 23 386.
31 december 2014 hade
kommunen 53 508 invånare.
2 348 barn
gick i förskola i kommunal
regi och 431 i fristående skola.
5 282 elever gick i grund­
skola, varav 933 i fristående
skola.
1 832 elever gick i gymnasie­
skolan, varav 884 i friskolor.
452 gymnasieelever på
Nyköpings gymnasium kom
från andra kommuner.
8,8 media
per invånare lånades ut av
Stadsbiblioteket.
472 000 utlån på biblioteken
och bokbussen.
631 bodde i äldreboenden.
1 400 personer hade hem­
tjänst.
139 bodde i gruppbostad eller
servicebostad.
452 ungdomar fick ferieprak­
tikplatser under 2014.
3,1 miljoner
kubikmeter dricksvatten
köptes av invånare och
företag under året.
4,5 miljoner kubikmeter
avloppsvatten renades vid
Brandholmens reningsverk
och ytterligare 1,2 miljoner
kubikmeter vid kommunens
övriga reningsverk.
12 176 ton
hushållsavfall samlades in
under året, d v s 230 kg per
invånare.
Kommunen har
72 lekplatser,
cirka 112 kilometer cykelbanor,
9 500 ljuspunkter och
1 600 parkeringsplatser.
1 560 km2 är kommunens
landareal.
9
OMSORG & HJÄLP
I Nyköping finns 13 äldreboenden och demensboenden.
Omsorg och hjälp
De som bor här ska uppleva att de får god service
av Nyköpings kommun.
Under 2014 invigdes det nya äldre- och trygghetsboendet Myntan
på Arnö. Samtidigt stängdes Rosenkällagården och Kvarnen ner
och korttidsboendet flyttar in i nya lokaler på Mariebergsgården.
På Myntan öppnades även en avdelning för äldre personer med
funktionsnedsättning. Vid inflyttningen var det vissa problem med
trygghetslarm, låsen och TV-mottagningen men felen är nu
åtgärdade och de boende har fått ekonomisk kompensation för
störningarna.
Ett stort antal åtgärder har vidtagits för att minska underskottet
inom hemtjänsten. Bland annat har nyckelfri hemtjänst införts
inom den kommunala hemtjänsten och arbetet fortsätter med att
minska kringtiden och skapa mer tid hos kunden.
Missbruks- och beroendevården har förbättrats genom att en
ny beroendemottagning öppnats. Antalet platser har ökat på
Nygårdens hem för vård och boende. Arbetet med våld i nära
relation har fortsatt med fokus på våldsutsatta och våldsutövare.
Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd har varit fortsatt
högt under året.
Antalet ensamkommande barn till Nyköping fortsätter att öka och
ytterligare ett boende öppnas för barnen.
Vård- och omsorgsnämnden har upphandlat driften av tre äldreoch demensboenden, S:t Anna, Björkgården och Riggargatan.
10
Tre privata utförare inom hemtjänsten har avslutats under året och
två nya har tillkommit.
Nämnden införde på prov Allmänhetens frågestund, men fick
endast in tre frågor under året.
Ett utvecklingsarbete skett inom ramen för PRIO, en nationell
satsning för att förbättra vården och omsorgen för bland annat
barn och unga med psykisk ohälsa och för personer med
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Satsningen
fortsätter under 2015-2016.
Medicinskt ansvariga sköterskor (MAS) har under året gjort flera
lex Maria-anmälningar, till stor del beroende på bristande
bemanning och kontinuitet på sjukskötersketjänster.
Sörmlandskustens Räddningstjänst har under året haft två större
bränder, en i Oppeby och en på Arnö. Personalen svarade för
effektiva insatser där stora värden räddades. Vid den stora
branden i Västmanland bistod räddningstjänsten under flera dygn.
Under året har ett antal nya räddningsfordon tagits i drift. I
Brandkärr har hyresgäster med utländsk bakgrund fått brandsä­
kerhetsinformation på sitt modersmål. Antalet utryckningar har
ökat med elva procent jämfört med året innan och de som ökat
mest är stormskador, vattenskador och hjälp till polisen vid hot om
självmord.
Nu har vi
Sveriges finaste
äldreboende.
Divisionschef Ann Malmström
Äldreboendet Myntan invigdes i september.
Viktiga händelser under 2014
K I september invigdes det nya äldre- och trygghetsboendet Myntan.
K Nyckelfri hemtjänst ger lägre kostnader och effektivare hemtjänst.
K Brandkårens insatser vid bränderna i Oppeby och Arnö räddade stora värden.
Mål
K Äldre
inom särskilt boende är nöjda.
Mål: bättre än förgående år.
K Äldre inom hemtjänst är nöjda.
Mål: bättre än förgående år.
2012
2013
2014
2012
2013
2014
96 %
94 %
92 %
77 %
82 %
82 %
Andel nöjda eller mycket nöjda totalt
enligt Socialstyrelsens enkät.
Andel nöjda eller mycket nöjda totalt
enligt Socialstyrelsens enkät.
nära målet
K Medborgare i behov av försörjningsstöd får tidigt
kontakt med myndigheten. Mål: mindre än 16 dagar.
målet är uppfyllt
KT
illgängligheten inom missbruks- och
beroendevården är god. Mål: 4–7 dagar.
2012
2013
2014
2012
2013
2014
21 dagar
18 dagar
17 dagar
8–14 dagar
8–14 dagar
8–14 dagar
Handläggningstiden i snitt vid ansökan om
försörjningsstöd.
nära målet
Tid till första personliga besök inom
missbruks- och beroendevården (Kolada).
sämre än målet
11
NÄRINGSLIV, ARBETE & INFORMATION
Studsvik Nuclear AB har 284 anställda.
Näringsliv, arbete & information
Nyköpings kommun ska skapa ett bra företagsklimat
med god och snabb myndighetshandläggning
Näringslivsenheten lanserade under 2014 en ny näringslivsstrategi
som bland annat har som mål att förbättra förutsättningarna för
företagarna och förbättra näringslivsklimatet.
Arbetet med att utveckla Stadskärnan i samverkan med NYSAM
fortsätter och är nu inriktat på att fira Nyköpings gästabud 700 år
2017.
Nyköping hamnade på plats 107 i Svenskt Näringslivs årliga
ranking och därmed hamnar kommunen över riksgenomsnittet
i landet. Under året har kommunens tjänstemän och politiker
genomfört en rad företagsbesök och lunchträffar. Morgonsoffan
har blivit en etablerad mötesplats för företagare från Nyköping
och Oxelösund. En gemensam varumärkesplattform för Nykö­
pingsregionen har tagits fram i samverkan med Oxelösunds
kommun på initiativ av det gemensamma näringslivsbolaget Onyx.
Under året genomfördes valen till EU-­parlamentet samt riksdag,
landsting och kommun. Information om val- och nominerings­
process på kommunens webbplats under­lättade för kommunens
partier och effektiviserade valarbetet internt.
Tillsammans med kommunbygderådet fortsätter arbetet med att
utveckla landsbygden och under året har en särskild funktion som
landsbygdslots inrättats.
Omsättningen inom besöksnäringen har sjunkit något och det
beror främst på minskad trafik på Stockholm Skavsta flygplats
och på att besökarna väljer billigare alternativ vid övernattningar
i Nyköping.
12
2014 firade Bo i Nyköping-kampanjen 10-årsjubileum med att visa
nyköpingsbornas egna bilder i Stockholms tunnelbana.
Tillgängligheten till kommunens webbplats har ökat och rankas
nu bland de 17 bästa i Sverige.
Nyköpings tidning är nu tillgänglig i en digital version som kan
läsas via läsplatta.
Antalet som vill bli Språkvän har ökat under året. Arbetet
samordnas av Kommunservice i Brandkärr.
Varje höst och vår annonseras
Bo i Nyköping-kampanjen
i Stockholms tunnelbana för
att locka inflyttare. När kampanjen visas i tunnelbanan ses
den av cirka 340 000 personer. Effekten mäts efteråt och
kännedomen om Nyköping har
ökat markant på de tio år som
kampanjen pågått. Varje år
väljer 2 500 – 3 000 personer
att flytta hit. Innan kampanjen
började var det cirka 1 000
personer färre. I årets kampanj
var det nyköpingsbor som
tagit bilderna.
Viktiga händelser under 2014
K Under Stora mötesdagen träffade politiker och tjänstemän
ett 40-tal företag.
K Valen till EU-parlamentet, riksdagen, landstinget
och kommunen genomfördes.
K Bo i Nyköping-kampanjen firade tio framgångsrika år.
Mål
K Nöjda företagskontakter.
Mål: Bättre än föregående år.
K Konstant ökning av nyföretagande.
2012
2013
2014
2011
2012
2013
232
242
254
62
68
63
Antal nystartade företag i kommunen
under året.
målet är uppfyllt
K Inflyttningen ska öka med 2650 personer.
Enligt nöjd kund index (max 100). Sker alltid
med ett års eftersläpning då mätningen görs
när året är slut. Nu mäts 2014 och resultatet
kommer i sommar.
K Nyköpingsborna
kommer enkelt i kontakt
med kommunen. Mål: 72 %.
2012
2013
2014
2013
2014
2 609
2 916
2 720
80 %
70 %
Inflyttningen enligt SCB.
målet är uppfyllt
nära målet
Medborgarna har tillgång till den
information de önskar och behöver
om vad som sker i kommunen.
nära målet
13
BARN & UTBILDNING
Det finns 15 fristående och 38 kommunala förskolor.
Nyköpings högstadium har två byggnader och Alpha är den nybyggda.
Nyköping har 8 fristående och 22 kommunala grundskolor.
Barn och utbildning
Alla barn och elever ska vara trygga
och ges möjligheter till kunskap
2014 har varit ett händelserikt år för skolan med starten av
Nyköpings högstadium och fortsatt ombyggnad av Nyköpings
gymnasium. Andelen elever som uppnått målen i årskurs 9 har
minskat och arbetet med att få alla elever att nå kravnivåerna i alla
ämnen fortsätter. Samtidigt har skolan jobbat mot målet om
integration. Antalet nyanlända elever har ökat och placerats på
fler skolor än tidigare.
Antalet barn i åldern 0 – 12 år har ökat mer än beräknat och det
har gjort att barnen och elevernas förstahandsalternativ för
förskola och skola inte alltid kunna tillgodoses.
Förskolan och grundskolan har brottats med ekonomiska
underskott under året. Delar av skolorganisationen behöver
anpassas till färre elever och det är brist på högskoleutbildad
personal med lärarbehörighet.
14
Målet för betygsresultatet inom Nyköpings gymnasium har heller
inte uppnåtts under året. Ett treårigt projekt har inletts som ska
förbättra elevernas kunskaper och betyg.
För att ytterligare förbättra kvaliteten på undervisningen har
20 förstelärartjänster inrättats på Nyköpings gymnasium och
47 förstelärartjänster i grundskolan.
Campus Nyköping har haft nästan 3 000 studerande, varav 1 001
på hög- eller yrkeshögskolenivå. Exempel på utbildningar är
distriktssköterska, sjuksköterska och lärare. Antalet elever som
läser Svenska för invandrare har ökat och under årets skrevs 497
personer in på Sfi. I jämförelse med samtliga kommuner som
också erbjuder alla kurser hamnar Nyköping på plats nummer fem
när det gäller andel studerande som klarat godkänt.
Det känns fantastiskt att kunna erbjuda alla
elever en skola som är planerad för bästa
tänkbara läromiljö.
Utbildningschef Lina Axelsson Kihlblom
vid invigningen av Nyköpings högstadium
Viktiga händelser under 2014
K I augusti öppnade Sveriges modernaste
högstadium i Nyköping. Byggprojektet klarades på tid
och inom budget.
K Nu startas projekt för att förbättra
elevernas kunskap och betyg.
K Allt fler börjar studera på Campus Nyköping.
Mål
K Barn och elever erbjuds en läromiljö som möjliggör mångkulturell och social integration. SALSA*-­
ersättning minskar. Mål: bättre än förgående år.
2013
2014
Förskola 28 000 kr
Grundskola 37 000 kr
Förskola 14 851 kr
Grundskola 33 900 kr
KN
yköpings gymnasium uppnår betygsresultat som
minst motsvarar riksgenomsnittet 14,0.
2012
2013
2014
13,2
12,8
13,2
Genomsnittlig betygspoäng.
sämre än målet
SALSA-ersättning per barn eller elev.
bättre än målet
SALSA är en resursfördelning baserat på socioekonomiska
faktorer, som förälders utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund
och försörjningsstöd.
KN
yköpings kommun rankas bland de 15 bästa
skolkommunerna. Andel elever i åk 9 som uppnått
målen i samtliga ämnen är 100 % och genomsnittligt meritvärde är minst 225,5. Mål: mer än 76,6 %.
2011
2012
2013
2014
72,2 %
208
76,6 %
214
75,7 %
209
71,1 %
205,5
Andel elever i åk 9 som uppnått målen
i samtliga ämnen och meritvärde.
KN
yköpings gymnasium ger grundläggande
behörighet till högskola som minst motsvarar
riksgenomsnittet 83 %.
2011
2014
83 %
70,5 %
Andel elever med grundläggande
behörighet till högskola.
sämre än målet
K Vuxenstuderande ska minst uppnå godkända betyg
på sina kurser. Mål: mer än 90 %.
sämre än målet
2011
2012
2013
2014
80 %
72 %
89 %
93 %
Andel elever med godkända betyg
i grundläggande vuxenutbildning.
bättre än målet
15
BO, BYGGA & MILJÖ
På Brandholmen byggs det fler bostadsrätter och hyresrätter.
Bo, bygga och miljö
Nyköping ska vara en hållbar kommun
För att klara inflyttning och ökade servicekrav från invånarna är
det full fart på byggandet i Nyköping. Den nya högstadieskolan,
äldreboendet Myntan, den nya Arenan på Rosvalla och renove­
ringarna av kajerna i Nyköpingshamn har krävt stora insatser för
stora delar av den kommunala organisationen. Förutom planering
och byggande anpassas omgivningarna och verksamheterna till
de nya anläggningarna med bland annat satsningar på cykel- och
gångtrafikanter och bättre framkomlighet.
Till höstterminen centraliserades skolskjutshandläggningen för att
ge bättre samordning med kollektivtrafiken och en enhetlig
myndighetsutövning. Efter vissa övergångsproblem räknar
kommunen med att skolskjutsarna ska fungera bättre och kosta
skattebetalarna mindre pengar. Flera synpunkter på busstider och
bussturer som kommit in tas med i den framtida planeringen för
kollektivtrafiken.
Planeringen inför byggandet av Ostlänken och Nyköpings
resecentrum har kommit igång på allvar, liksom för visionsarbetet
för utveckling av Skavstaområdet.
Medborgardialogen runt Å-rummet blev ett lyckat pilotprojekt med
ett brett deltagande.
16
Investeringen i ett nytt parkeringsgarage i kvarteret Åkroken
fortskrider och är nu inne i sin slutfas. Kostnadsökningar har
uppkommit på grund av tekniska svårigheter med grundläggning­
en vilket har medfört att garaget inte kunnat färdigställas under
2014.
Synpunkter har kommit på den nya parkeringsstrategin som
införts för att förbättra miljön och trivseln i stadskärnan. Genom
att få fler långparkerare att parkera utanför stadskärnan och fler
att välja buss, cykel och samåkning vill Nyköpings kommun få
större omsättning på de mest centrala platserna samtidigt som
miljön och trivseln i förbättras. En avgiftsfri parkering har också
iordningställts vid Brukslagarvägen i utkanten av stadskärnan.
I februari öppnades återvinningscentraler i Nävekvarn, Jönåker
och Stigtomta. Tillsammans med införandet av den mobila
återvinningscentralen och ökade öppettider vid Björshult har det
resulterat i att mängden utsorterat avfall ökat och det osorterade
avfallet till deponi har minskat.
För att minska antalet vattenläckor och säkra kvaliteten på
dricksvatten fortsätter renoveringen och förnyelsen av ledningsnä­
tet.
Nya sporthallarna på Rosvalla invigdes i september.
Östra Storgatan byggdes om till gångfartsområde.
Viktiga händelser under 2014
K Fortsatt satsning på gång- och cykeltrafikanter.
K Planeringen har kommit igång inför byggandet
av Ostlänken och Nyköpings resecentrum.
K Tillsammans har vi minskat osorterat avfall
och ökat återvinningen.
Mål
K Medborgarna ska uppleva att det är lätt
att cykla i Nyköping. Mål: 54 %.
KN
yköping ska ha en funktionell stadsmiljö som
medborgarna är nöjda med. Mål: 6,9.
2012
2013
2014
2012
2013
2014
53 %
50 %
52 %
7,5
7,1
7,1
Andel nöjda medborgare angående
gång- och cykelvägar.
(SCB medborgarundersökning)
Andel nöjda medborgare angående
byggnation. (Egen mätning skala 1–10).
nära målet
målet är uppfyllt
K Nyköpings VA-anläggning ska vara långsiktigt
hållbar och klimatanpassad för att kunna tillhanda­hålla
en robust vattenförsörjning (VA policy). Mål: 1%.
KM
edborgarna ska uppleva en hög tillgänglighet till
återvinningscentralen. Mål: 6,2
2012
2013
2014
2012
2013
2014
1,0 %
0,7 %
0,9 %
5,8
4,8
5,8
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet
(VASS – Svenskt vattens VA statistik)
nära målet
Värde på fråga Vad tycker du om tillgänglig­
heten till återvinningscentraler.
(SCB medborgarundersökning skala 1–10)
nära målet
17
KULTUR & FRITID
Nyköpings gästabud.
Culturum fyllde 25 år.
Gripes Modellteatermuseum.
Kultur och fritid
Nyköping ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv
Nyköping har under året stärkt sin ställning som en kommun med
ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Invigningen av den
nya arenan på Rosvalla blev en riktig folkfest där alla besökare
fick vara med och klippa invigningsbandet innan det bjöds på
tårta, underhållning och föreningsaktiviteter. Flera stora handbollsoch innebandyevent med den TV-sända handbollslandskampen
som höjdpunkt har genomförts under året och varje vecka tränar
tusentals ungdomar allt från innebandy och handboll till hockey
och bowling på Rosvalla.
2014 firade Culturum 25 framgångsrika år. Nya samarbeten har
initierats på barnkulturområdet. Tre välfyllda konserter för olika
åldrar med Filharmoniska sällskapet och Norrköpings symfoni­
orkester har arrangerats i konsertsalen. Den nya bibliotekslagen
som började gälla 1 januari innebär bland annat att gratisprincipen
oavsett medieform stärks. Barnkulturcentrum har med relativt små
medel och i samarbete med föreningar, konstnärer, hantverkare
och landsting lyckats producera en mängd program och aktivite­
ter.
18
Nyköping befäster sin plats som Sörmlands mathuvudstad med
de Gastronomiska samtalen som årligen lockar branschfolket till
Nyköping. Utbildningar i restaurang och event på Campus
Nyköping och på Nyköpings Strand utbildningscentrum samt den
nystartade Midvinterfesten stärker också kommunens matprofil.
Gästabudet på Nyköpingshus lockade 7 630 besökare och det är
något färre än året innan.
Somaliska föreningen öppnade en fritidsgård i Brandkärr och
kultur- och fritidsnämnden tecknade avtal med nio föreningsdriv­
na fritidsgårdar.
Renoveringen av Hjortensbergsbadet fortsätter och beräknas bli
klar lagom till julbadet 2015. Under sommaren besökte över
30 000 badare utomhusbadet som bjöd på gratis inträde.
Viktiga händelser under 2014
K Invigningen av den nya Arenan på Rosvalla blev en
riktig folkfest
K 30 000 besökte Hjortensbergsbadets utomhusdel
under sommaren
K Under året firade Culturum 25-årsjubileum
K Nyköpings Gästabud på Nyköpingshus lockade
7 630 besökare
Mål
K Kommunens invånare är nöjda med kultur- och
fritidslivet. Mål: 70 %
2012
2013
2014
58 % (Idrott)
57 % (Idrott)
61 % (Idrott)
68 % (Kultur)
66 % (Kultur)
66 % (Kultur)
Enligt egen mätning.
sämre än målet
K Tillgången på kultur- och fritidsaktiviteter ska vara
god. Utbudet ska tillfredsställa olika intressen.
Mål: 8 av 10.
2012
2013
2013
9,2 (Bibliotek)
8,8 (Bibliotek)
9,2 (Bibliotek)
Enligt Nöjd Medborgarindex (SCB).
målet är uppfyllt
K Öppethållande på biblioteket ska vara över
riksgenomsnittet 13 timmar.
2012
2013
2014
16 timmar
16 timmar
16 timmar
Antal timmar/vecka som biblioteket är öppet
utöver vardagar kl 08–17.
– Vi spänner bågen för att
klara satsningarna på
framtiden
Under året har kärnverksamheterna förstärks med både
ett nytt högstadium och ett nytt äldreboende. Nyköpings
hamn och Östra Storgatan har fått en välbehövlig
renovering och med det en ansiktslyftning. Rosvalla har
växt med nya hallar. Detta är bra satsningar för framtiden
även om de just nu bidrar till att öka kommunens totala
låneskuld. Befolkningstillväxten fortsätter och följer
bostadsbyggandet tämligen väl. Nyköping är en attraktiv
kommun som många vill flytta till.
Den ekonomiskt nedåtgående trenden som pågått ett
antal år fortsätter. 2014 års negativa resultat är en
varningssignal om att det nu krävs krafttag för att skapa
balans i den kommunala ekonomin. Samtidigt finns skäl
att fortsätta investera och ta upp lån eftersom Nyköping
under den närmaste 5-årsperioden står inför en av de
viktigaste händelserna i modern tid – byggandet av en ny
järnväg som kommer att länka samman Nyköping med
både Stockholmsregionen och Östergötland.
När antalet barn i förskolor och skolor ökar måste
investeringar ske och inte minst reinvesteringar
i fastigheter som fått leva alltför länge utan större
upprustning. Det kommer att ställa Nyköping inför några
år då resurser måste sättas både på investering
i underhåll och på framåtsyftande planering av rese­
centrum, bostäder och annan samhällsinfrastruktur. Nykö­
ping står inför stora möjligheter, samtidigt måste vi se till
att hålla igen på utgifterna i de stora verksamheterna.
Vid en granskning av alla de rankinglistor och kommun­
jämförelser som görs klarar sig Nyköping väl. Men alla
verksamheter och målområden kan inte prioriteras när vi
måste spänna bågen för att klara våra framtidssatsningar.
bättre än målet
Glädjande är att division Vård och Omsorg visar på ett
positivt resultat. En rapport som lämnades till kommun­
styrelsen nyligen pekar på att hemtjänsten nu börjat visa
stigande kostnadseffektivitet utan att tappa i kvalitet.
Glädjande är också att finansförvaltningen visar ett bättre
intäktsresultat än beräknat. Det kompenserar de stora
underskott som division Barn Utbildning och Kultur dras
med. Dessa har accelererat under 2014, och kommer att
vara 2015 års största och viktigaste område att arbeta
med.
Erik Carlgren
kommundirektör
19
Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm.
Närheten till havet, lokal prägel och Europas storstäder inom
räckhåll ger dig möjligheter att andas och växa.
20