VM#3 2015 taltidningen

3
TIDNINGEN FÖR ALLA SOM BOR I MALMÖ
mars
2015
årgång 48  
Hej VM-fest!
foto Urszula Striner
Ett år efter succén med juniorernas hockey-VM är det dags igen. Nu på lördag
28 mars börjar damernas ishockey-VM, som spelas på Malmö isstadion och
i Rosengårds ishall. Vi lottar ut biljetter!
mitten
Ska
du ut?
Läs först
Cykelsuccé för trötta ben
12
Klyftig klädkonsumtion
18
Mattias laddar för knock 24
2 • mars 2015
mars
Sveriges
värstingstad
10
j
Malmöinitiativet
Så många stöd har varje Malmö­initiativ
fått.
j malmo.se/initiativet
… är Malmö. Åtminsto­
ne om man ska tro på
mediernas bild. Och på
fördomsfulla människ­
or. Därför känns det
förbannat bra att kon­
statera att i varje nytt
nummer av Vårt Malmö finns
så många saker som skulle til­
ta den där bilden av Malmö
ordentligt för förståsigpåarna
som aldrig sätter sin fot här.
Som det medborgardesignade
vardagsrummet i Persborg, in­
itierat av två utbytesstudenter
som ville komma närmare
Malmöborna.
Och det hjärtevärmande su­
perkonceptet Relevanta be­
kanta, som sätter guldkant på
tillvaron för äldre.
Och förstås VM i ishockey
som drar igång i helgen. I Ro­
sengård har man redan tjuv­
startat festen med stjärnglans
och skridskobaluns, och dess­
utom kan du vinna dagsbiljet­
ter till kvartsfinalen på sidan
17.
PS. Glöm inte att vi finns
på Facebook. Gilla oss
och håll koll på vad som
händer! j facebook.com/vartmalmo
Åsa Lempert
redaktör, Vårt Malmö
0761-87 61 56
j [email protected]
j www.malmo.se/vartmalmo
Redaktör
Åsa Lempert
Giv Akt Skåne
tel 0761-87 61 56
[email protected]
Ansvarig utgivare
Anders Mellberg
kommunikationsdirektör
tel 040-34 10 00, [email protected]
Annonser
Ardeo Media:
Lotta Ekwall
040-16 54 87, [email protected]
Henrik Olsson
tel 040-16 54 80, [email protected]
Malmökalendern
Marie Åkesson och Jessica Lindberg
tel 040-34 12 00, [email protected]
Korrektur
Annelis Dahlqvist
tel 070-526 23 24, [email protected]
Utebliven tidning
Kontakta
Tidningsbärarna
tel 010-498 20 00
Tryck V-TAB Västerås 2015
Upplaga 159 000 ex
ISSN: 1404-7330
2 634
Akut övernattni­ngslokal åt
fattiga EUmedborgare.
1 353
Fyrverkeriförbud
i Malmö stad!
560
Skydda Lunda-­
vägens koloni-
område.
426
Vi är samhället!
221 Rädda Malmö
Stadion!
173
Farthinder vid Maria förskola.
153
Cykelcross
cykellekplats.
144
127
Hållbart, smart, klimatvänligt
– kärt barn har många namn.
Vi spanar in klyftig klädkon­
sumtion på sidorna 18–21 –
där du också kan tävla, och
vinna fyra timmar med en
stilkonsult. Trevlig läsning,
och lycka till med tävlandet!
populäraste
initiativen
126
Tillåt äldre syskon
att vara upp till 30
timmar på dagis.
Öppna en ny fri
graffitivägg!
Sluta finansiera
klimatförändringarna.
Mer skridskoåkning åt folket! John Orevad saknar en utomhusrink i stil med den i Central Park i New York
där man kan åka skridsko. Hans Malmöinitiativ har i dagsläget 15 digitala underskrifter.
foto Peter Kroon
”Bygg en utomhusrink”
Med New York som förebild
vill Malmöbon John Orevad
att stan bygger en utomhus­
rink för allmänheten – med
generösa öppettider och stor
åtkomlighet.
Därför registrerade han
ett Malmöinitiativ.
I Malmö finns det idag sju ishal­
lar: Isstadion, två i Malmö arena,
Kirseberg, Limhamn, Rosengård
och Kockums.
– Just nu är Kockums den en­
da man kan åka på som privat­
person – och det är inte ens en
kommunalt ägd hall, säger John
Orevad.
– Och även där är möjlighe­
terna begränsade. Det finns bara
två–tre timmar per vecka då
man kan åka med klubba.
Utan begränsningar
Orevad har den världsberömda
utomhusrinken i Central Park,
New York, i åtanke: en öppen is­
bana, synliggjord, tillgänglig
och utan begränsningar. Kanske
med konst-is om det underlättar
Skapa utrymme både för de som vill spela
hockey och för de som bara vill åka.
underhållet av banan.
– Om det finns en rink som är
öppen ofta blir trycket mindre
och då finns det utrymme både
för de som vill spela lite hockey
och för de som bara vill åka om­
kring, säger John Orevad som
själv inte är något hockeyfreak
men gillar att leka runt med en
klubba och en boll eller en
puck.
Han inser dock att det kan bli
problem med placeringen.
– Bäst är ju om den ligger i an­
slutning till en befintlig ishall,
men det kan bli svårt.
Trevligt men svårt
Thomas Sterner är avdelnings­
chef för driftavdelningen på fri­
tidsförvaltningen och han tyck­
er visserligen att det låter som
ett trevligt initiativ, men att det
inte skulle gå att hantera på ett
vettigt sätt.
– Det har sina bekymmer att
ha en utomhusrink med is i en
stad som har plusgrader i stort
sett hela året. Förutom att det
skulle bli en kostbar historia att
bygga i förhållande till hur
mycket den kan användas, så
skulle energiåtgången för att
hålla isen kall inte vara i linje
med de klimat- och energimål
som Malmö stad har satt upp,
säger Thomas Sterner.
Började som utomhusrinkar
Det har faktiskt funnits tre full­
stora utomhusrinkar genom
åren: Rosengård, Kirseberg och
Limhamn. Samtliga har blivit
inbyggda.
– Det har helt enkelt funkat
bättre och blivit mer lätthanter­
ligt, säger Thomas Sterner som
tillägger att kommunen tillhan­
dahåller tider för privatpersoner
även i Malmö arenas tränings­
hall, både på söndagar och mån­
dagskvällar.
ANDERS BEHRMANN
j Utomhusrink i Malmö
… heter det Malmöinitiativ som John
Orevad har registrerat på malmo.se/initiativet, där alla Malmöbor har rätt att
komma med förslag och synpunkter
som gäller Malmö. Man kan registrera
ett eget initiativ eller diskutera och
stödja andras. Får ett initiativ hundra
personers stöd eller fler, går frågan vidare till berörd nämnd där politikerna
tar ställning till det.
I Vårt Malmö tar vi upp intressanta initiativ. Ta chansen att påverka du också!
j www.malmo.se/paverka
Nytt diskussionsforum
j Malmöinitiativet har numera
en egen sida på Facebook, avsedd
för diskussioner om de olika initi­
ativen. Här läggs alla nya initiativ
upp så att man kan ventilera sina
åsikter om dem.
j facebook.se/malmoinitiativet
mars 2015 • 3
Lagarbete skolans nya melodi
Med fokus på relationer får Värner Rydén ny kurs
Med samsyn och relations­
skapande arbete mellan ele­
ver, föräldrar, lärare och per­
sonal ska Värner Rydénsko­
lan ändra kurs. Fahrudin
Zejnic, ny utbildningschef
för grundskoleförvaltning­
en, konstaterar att skolan
har god potential i sin perso­
nal, och elever som trivs.
– Eleverna är stolta över
sin skola och har förtroende
för lärarna, säger han.
Den nytillträdde utbildnings­
chefen beskriver Värner Rydén­
skolans personal som mycket
engagerad.
– De vill lyfta sin skola och
sliter för att få eleverna att nå
högre måluppfyllelse. Eleverna
är nöjda med lärarna, men leds­
na för det dåliga anseende som
skolan har fått.
Fahrudin Zejnic menar att ett
välfungerande samarbete mel­
lan alla parter och en gemensam
strävan mot samma mål är A
och O för att det ska fungera.
– Utan goda relationer kom­
mer man ingenstans.
Han arbetar nu tillsammans
Lise-Lott Nilsson, tillförordnad
rektor för Värner Rydénskolan,
och resten av personalen på sko­
lan med att styra den åt rätt håll.
– Personalen efterfrågar tydlig­
het, struktur och framförhållning.
Eleverna vill ha en bra framtid
och vill att vi vuxna agerar mot
dem som inte följer skolans reg­
ler, fortsätter Fahrudin Zejnic.
Delaktighet och ansvar
Fahrudin Zejnic. är utbildad so­
cionom och har tidigare jobbat
som biträdande studierektor på
Sofielundsskolan och som rek­
tor på Stenkulaskolan.
– På Stenkula jobbade vi med
begreppen delaktighet, ansvar,
respekt och trygghet. Allt vi
gjorde kopplades till det. ”Hur
får jag eleverna delaktiga under
lektionen? Hur ser jag till att
eleverna tar ansvar? Hur ska de
känna sig trygga på rasterna?”
Och likadant när det gäller per­
sonalen, till exempel ”Hur talar
jag med barnen?”
När Fahrudin Zejnic slutade
på Stenkulaskolan hade antalet
niondeklassare utan behörighet
till gymnasiet sjunkit från över
hälften till knappt var tredje.
– Att sätta in ett större antal
lärare på Värner Rydén är inte
lösningen för att vända utveck­
lingen, säger han.
Kompetens och dialog
Lise-Lott Nilsson instämmer helt
med sin kollega. Det är gemen­
samma insatser för att höja kun­
skapsnivåerna, skapa trygghet och
inspiration som är vägen framåt.
– Plus ansvarsfördelning, kom­
petens, vilja och en bra dialog
mellan ledning och personal för
att kunna utföra vårt uppdrag i
det dagliga arbetet, säger hon.
Samarbetet med föräldrarna
är viktigt. Också de ska känna
att de är delaktiga och viktiga
för barnens utveckling i skolan.
– Jag upplever att föräldrarna
är engagerade och kommer till
välbesökta föräldramöten, säger
Fahrudin Zejnic.
Också bostadsbolaget MKB
engagerar sig, genom att erbjuda
kostnadsfri läxhjälp åt eleverna
på Värner Rydén. NINA EGGERTH
Lise-Lott Nilsson och Fahrudin Zejnic ser positivt på framtiden. Med
ett gemensamt mål och goda relationer mellan alla på skolan går det
att vända trenden på Värner Rydénskolan. foto Peter Kroon
Stolt kör med
rätt tonläge
”Vi har sjungit för kungafamiljen”
En vuxen samtalston och en
möjlighet att visa att man är
bra på något. Det är grund­
förutsättningarna för Jag
bor i Malmö-kören där
elever från årskurs 6 till 9
får chansen att skina.
Jag bor i Malmö-kören – en mötesplats för elever från olika delar av stan. I dagsläget kommer eleverna
från Värner Rydénskolan och Hermodsdalskolan. foto Peter Kroon
Thomas Holst och Margareta Nilsson leder Jag bor i Malmö-kören –
där man också diskuterar aktuella ämnen. foto Peter Kroon
För Blertha Haruni är kören
veckans höjdpunkt. foto Anders Behrmann
När Thomas Holst hösten 2010
inte ville släppa taget om
174-kören (som skapades för att
hylla John Lennon), bildades Jag
bor i Malmö-kören. Han ville
skapa en mötesplats för elever
från olika delar av stan och låta
kören bli en symbol för alla de
nationaliteter som finns i Mal­
mö. Idag består kören av elever
från Värner Rydénskolan och
från Hermodsdalskolan.
– Vi har försökt få med Linné­
skolan också, men det har aldrig
blivit av, säger Malmö Kultur­
skolas Margareta Nilsson som
numera driver projektet tillsam­
mans med Holst.
Pratar om stängningen
Blertha Haruni är 14 år och har
varit med i kören sedan allra
första början. När vi träffas i Spi­
ritis Mundis lokaler har hennes
skola Värner Rydén varit i medi­
alt fokus några dagar på grund
av bråk och avstängningar.
– Det kändes konstigt att de
stängde hela skolan när det bara
är några som bråkar, säger hon.
– Vi som är med i kören pra­
tar om den hela tiden och det är
flera på skolan som blivit nyfik­
na och hängt med hit på grund
av det. Och så har vi fått åka till
Stockholm och sjunga för
kungafamiljen. Det var häftigt.
Förenade krafter
Projektet är ett samarbete mel­
lan Spiritus Mundi och Malmö
Kulturskola och får massor av
stöttning av Stena fastigheter.
– De ser till så att vi kan åka
ut på olika gig, exempelvis
Stockholmsresan. Vi har sjungit
på Malmö arena också och på
stadshustrappan, säger Thomas
Holst.
ANDERS BEHRMANN
f Vill du lyssna?
Här sjunger Jag bor i Malmö-kören för
vår reporter. j youtu.be/n2hpan8y5tY
4 • mars 2015
Så jobbar Malmö mot rasism
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
De vann med Lotus – the city
of tommorrow. foto Drago Prvulovic
Kreativ karneval –
resa och återbesök
Malmö stad bedriver aktivt
arbetet mot antisemitism
och annan rasism.
Genom ett antirasistisk
skolnätverk når man grund­
skole- och gymnasieelever,
via Dialogforum har man
kontakt med grupper som
riskerar att utsättas för hat­
brott och genom Coexist be­
drivs samarbete med lokala
representanter för de fyra
världsreligionerna.
När USA:s president Barack Oba­
mas särskilda sändebud mot
antisemitism Ira Formans be­
sökte staden i mars kunde Mal­
mö stad lyfta fram allt som görs
för att Malmö ska vara en trygg
plats för alla som bor här.
Flera av grundskolorna och
gymnasierna är anslutna till det
antirasistiska skolnätverket. Syf­
tet är att sprida kunskap och
skapa konstruktiva samtal kring
antisemitism och annan rasism,
som en del av kommunens lika­
jI november vann de 32 tek­
nikeleverna i klass TE12, på
Österportsgymnasiet i Ystad,
InnoCarnival som hölls i Mal­
mö. Det gjorde de med sin idé
om en flytande forskningsan­
läggning. Priset var en resa till
Hongkong där de får presente­
ra sitt förslag för miljöminister
Mr Secretary Wong. Eleverna
har också fått en inbjudan att
delta på en båtexpedition i Ge­
opark längs Hongkongs kust. I
dagarna kommer de hem från
denna veckolånga resa.
Nu är det också klart att In­
noCarnival kommer tillbaka
till Malmö under våren 2016.
InnoCarnival är en innova­
tionsmässa där kreativa och
vetgiriga barn och unga får vi­
sa upp sina lösningar för en
hållbar framtid.
behandlings- och värde­
grundsarbete.
250 000 till UMAF
Malmö stad gav nyligen fören­
ingen Unga mot antisemitism
och främlingsfientlighet
(UMAF) en kvarts miljon kro­
nor. Föreningen samarbetar med
grundskoleförvaltningen och
gör bland annat skolbesök.
I Dialogforum, som startades
2010, finns representanter från
olika grupper som riskerar att
utsättas för hatbrott – judiska,
muslimska, afrosvenska och
romska grupper samt HBTQ.
Genom forumet kan grupper­
na mötas och diskutera frågor
kring hatbrott och Malmö stad
får värdefull information direkt
från de utsatta grupperna.
Hos Coexist Malmö finns re­
presentanter från de fyra världs­
religionerna judendom, islam,
kristendom och buddhism. Med
ömsesidig respekt för varandra
arbetar de för att Malmö ska va­
ra en trygg stad ur ett religions­
perspektiv.
Målgruppen är alla Malmö­
bor och man arbetar bland an­
nat med konceptet Fråga religio­
nen på gymnasieskolor, arbets­
platser och föreningar.
Stöd till brottsoffer
Kommunen ger stöd till brotts­
offer genom bland annat råd
och förberedelser inför rätte­
gång. Man bidrar också ekono­
miskt till antidiskriminerings­
byrån Malmö mot diskrimine­
ring dit den som upplever sig
vara diskriminerad kan vända
sig för stöd och rådgivning.
Andra verksamheter som
Malmö stad bidrar till är bland
annat Antirasistiska filmdagar
och Fotboll mot rasism.
Nedan möter du några av de
många unga människor som be­
sökte Swedbank stadion när
Malmös antirasistiska elevnät­
verk höll konferens där i början
av mars.
”Det finns en vilja hos
skilda sändebud mot
? Hej du som deltog i Malmös antirasistiska elevkonferens i mars. Vad tyckte du om dagen? 317 930
personer bodde i Malmö vid årsskiftet 2014/2015. Nära hälften av
alla Malmöbor är 36 år eller yngre
och har sitt ursprung i 175 olika länder. 2014 hade 161 000 personer
sin arbetsplats i Malmö, vilket innebar att det i Malmö fanns 25 procent fler jobb än Malmöbor i arbetsför ålder. Dagligen startades
åtta nya företag och flera företag
valde att flytta sina huvudkontor till
Malmö, till exempel Peugeot, Oatly
och Perstorp.
Hannes Olofsson årskurs 9, Bäckagårdsskolan
– Det var absolut meningsfullt! Föreläsarna var bra och jag gillade att
träffa så många olika människor från olika delar av Malmö.
Shahnar Mohammed årskurs 7, Värner Rydén-skolan
– Jättebra! Vi pratade om islamofobi, kristendom och
judendom. Det var bra stämning och bra diskussioner.
f Fakta
Program klart för
framtidsveckan
j Framtidsveckan Malmö: So­
fielund anordnas 4–10 maj.
Det är en vecka full med akti­
viteter som fokuserar på håll­
bar omställning, ur ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv. Programmet ska­
pas tillsammans med boende
och verksamma i området
samt föreningar och organisa­
tioner med fokus på hållbar
utveckling.
Exempel på programpunk­
ter är Att anlägga en skogsträd­
gårdsruta, Verktygsworkshop
på Garaget och Eftersnack, en
talkshow om allt och inget.
j malmo.framtidsveckan.net/program
75 elever från 17
högstadieskolor i
Malmö besökte
Swedbank stadion när Malmös
antirasistiska
elevnätverk höll
konferens där
den 4 mars. På
förmiddagen
hölls föreläsningar om fördomar,
rasism och stereotyper. Eftermiddagen användes
till diskussioner
där eleverna själva fick berätta hur
de skulle vilja jobba med frågorna.
Sami Hotait årskurs 8, Linnéskolan
– Bra föreläsningar om rasism och islamofobi. Vi ska va­
ra sams och behandla varandra som bröder och systrar.
Elif Alil årskurs 7, Värner Rydén-skolan
– Jätteintressant! De berättade om människors rättigheter och förklarade
hur vi kan göra allting bättre. Jag går gärna på en sådan konferens igen.
mars 2015 • 5
• ARBETSRÄTT
• BROTTMÅL
• SKATTERÄTT
• EKOBROTT
• AFFÄRSJURIDIK
• FAMILJERÄTT
Södra Förstadsgatan 1
211 43 Malmö
+46(0)40-796 09
www.collinfoyen.se
[email protected]
LOPPMARKNAD 2015
Dags för loppis på Drottningtorget!
Säsong: 5 april - 27 september.
Tid: söndagar mellan kl. 9-15.
Avgiften för en dagplats är 150 kr och
betalas i P-automat. Ta med eget bord
och legitimation.
kommunledningen i Malmö att arbeta med problemen”, sa president Barack Obamas särantisemitism, Ira Forman, under sitt besök i Malmö.
Förbokning sker via www.malmo.se/loppmarknader
eller på tel: 040-34 15 45.
Obs! Torgvärden tar inte emot kontanter för dagplatserna.
enkät Nina Eggerth, foto Urszula Striner
För mer info: gkkundservice 020-34 45 00
www.malmo.se/loppmarknader
Malmö Kulturskola
För dig som är 7-19 år på din fritid.
Anmäl dig från 30 mars!
30
0k
r/t
erm
in
dans
foto
teater
serieteckning
musik
sång
bild & form
Fartun Andersson ungdomssamordnare i Ungdom mot rasism, som medverkade på konferensen.
– Det gick väldigt bra! Eleverna var engagerade och pratade mycket när vi hade diskussioner
i olika grupper.
animerad film
www.malmo.se/kulturskolan
8 • mars 2015
Ren bil kan ge smutsig miljö.
Tvätta bilen smart.
Skona miljön –
använd biltvätten
j 25–26 april är det Stora bil­
tvättarhelgen – en kampanj där
VA Syd tillsammans med Mitt
vatten vill uppmuntra männi­
skor till att tvätta bilen på bil­
tvätt istället för hemma på ga­
tan. Anledningen är att det är
bättre för miljön. Då bilen tvät­
tas på gatan rinner tvättvatten,
med miljöfarliga ämnen och
kemikalier, rakt ut i naturen ut­
an rening eller filtrering.
Det handlar om cirka 5,5
ton tungmetaller, 5 000 ton av­
fettningsmedel, schampo och
vax samt 2 000 ton olja – inte
alls bra för miljön alltså. Men
på en biltvätt, allra helst en
miljömärkt, renas vattnet inn­
an det släpps vidare. Det går li­
ka bra med en automatisk
biltvätt som en gör det självhall. Använd gärna miljömärk­
ta bilvårdsprodukter.
Konsumentkampanj
på Malmö Central
j Konsumentverket lanserar
en ny tjänst för konsument­
upplysning 31 mars. I samband
med det finns konsumentver­
ket, tillsammans med till ex­
empel konsumentrådgivning­
en och energirådgivningen
från Malmö stad, på plats på
Malmö Centralstation för att
informera och svara på frågor.
Den nya tjänsten erbjuder
hjälp via telefon, e-post, chatt,
Facebook och webbplatsen
hallakonsument.se. Tjänsten
ska nå konsumenter i situatio­
ner där de som bäst behöver
den och målet är att nå fler per­
soner än de som idag vänder
sig till Konsumentverket.
Malmös ekonomi
är fortsatt stark
j Malmö stad får fortsatt
högs­ta möjliga kreditbetyg,
AAA, enligt kreditvärderings­
institutet Standard & Poor’s.
Det innebär att Malmö be­
döms vara en förstklassig lån­
tagare på penning- och kapi­
talmarknaden och att Malmö
kan låna till lägre ränta och
med bättre villkor. Standard &
Poor’s beskriver Malmös loka­
la ekonomi som stark och me­
nar att den ekonomiska aktivi­
teten accelereras ytterligare
genom integrationen i den dy­
namiska Öresundsregionen.
”Att få vara delaktig i utformningen av sitt bostadsområde har visat att människor får
en bättre känsla för platsen där de bor”, säger Julieta Talavera.
Mitt Persborg är … allt från ”tyvärr skräpigt” till fyllt av
De ger medborgarna ett
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Med personliga möten, egen lokal och fika­
cykel bjuder de in invånarna i Persborg till
samtal kring utvecklingen av torget.
Möt Julieta Talavera och Joshua Ng – två
utbytesstudenter som vill få människor att
engagera sig i sin boendemiljö.
För drygt två år sedan, när de var nya i stan, bilda­
de de organisationen Connectors Malmö. Den be­
står av en internationell samling människor som
med hjälp av kreativa idéer vill förbättra samhäl­
let. I våras vann de en tävling som MKB och Mal­
mö stad utlyst om vem som hade de bästa försla­
gen på hur man kan förnya Persborgstorget.
Röstade fram lokalens framtid
Nu har Connectors Malmö flyttat in i en MKBlokal på samma torg och skapat ett crowdsourced
livingroom, alltså ett av medborgare format var­
dagsrum. Från början var lokalen helt tom och bo­
ende i området fick rösta om vad de ville skulle
hända med lokalen.
– De ville starta med möbler. Nu har vi en soffa,
ett par stolar och ett soffbord här, som vi har fått
gratis, säger Julieta Talavera och visar med handen
mot möblerna.
Bakom uttrycket crowdsourced ligger att
många människor bidrar till en gemensam sak.
Julieta Talavera och Joshua Ng vill att boende
i Persborg ska komma in i lokalen och berätta
vad de vill ska hända på och kring torget.
”Persborg har glömts bort”
– Vi vill få veta rent konkret vad de skulle vilja
ha här. En del tycker att det satsas ganska mycket
på nya projekt i Rosengård och Augustenborg här
i närheten, men att Persborg har glömts bort.
Julieta Talavera berättar om forskning som
visar att möjligheten att få påverka utform­
ningen av sitt bostadsområde har betydelse
mars 2015 • 9
t Hallå där …
foto Særún Norén
... Sofie Palage, produ­
cent för filmen Träd­
gårdsgatan (Garden
Lane), som bara blir
verklighet om man
lyckas samla in
200 000 kronor på
crowd funding-sidan
Kickstarter.
Får ni ihop pengarna?
– Det tror jag absolut. Nu när halva tiden har
gått har vi fått in drygt hälften av pengarna.
Och vi har kollat mycket på statistik och sett
att folk ger mycket de tre sista dagarna. Vår in­
samling tar slut 1 april.
kärlek mellan Dona och Sonaya.
Här får Persborgsborna rösta fram förändringar kring torget.
eget vardagsrum
j Vad händer om ni inte kommer upp i
200 000 kronor?
– Då kommer inga pengar att dras från givarnas
konton. Kickstarter kör med en allt eller ingetprincip. Däremot kan vi få in mer pengar än
200 000 kronor, som är vår lägsta nivå för att
kunna finansiera filmen. Men alla pengar kom­
mer att gå till filmen.
j Vilka är Primodrom, Malmöbolaget som
står bakom filmen?
– Det är jag, Olof Spaak, regissör, och Gunnar
A.K. Järvstad som skrivit filmens manus.
Julieta Talavera och Joshua Ng
från Connectors Malmö vill få
boende i Persborg att tycka
till om torget. Sedan förmedlar de informationen vidare
till Malmö stad och MKB.
Vi vill komma längre
än att bara plugga på
Malmö högskola. Vi vill
komma in i samhället.
för människors relation till platsen där de bor.
– Det kan bidra till att man bryr sig mer om om­
rådet och tar bättre hand om det. När de boende
berättar för oss vad de vill ska hända här berättar
de samtidigt om sina behov. Det är de behoven
som vi har i fokus och förmedlar vidare till Malmö
stad och MKB.
Skapar dialog med fikacykel
Ett annat sätt för Julieta Talavera och Joshua Ng
att nå ut till människor är att gå ut med fikacy­
keln, en hoj med ett fastmonterat bord framtill
som man serverar kaffe från. För dagen står den
parkerad i ett hörn av rummet.
– Det är ett bra, mobilt sätt att få kontakt. Vi kör
ut med cykeln, folk kommer fram till oss, dricker
kaffe och vill prata. Vårt intryck är att de verkligen
vill ha en förändring här och vi samlar in de idéer
som de kommer med, säger Joshua Ng.
Förutom att hjälpa människor att få en bättre
boendemiljö är tanken med Connectors Malmö
att de själva vill få mer kontakt med svenskar.
– Vi vill komma längre än att bara plugga på
Malmö högskola. Vi vill komma in i samhället och
också dela med oss av det vi lärt genom våra stu­
dier om sociala relationer, berättar Julieta Talavera.
Efter sommaren planerar hon och Joshua Ng att
tillsammans med flera andra samhällsentreprenö­
rer skapa ett kollektivboende i Persborg och fort­
sätta att utveckla området.
– Hela gruppen ska bo och arbeta tillsammans.
j Är filmen baserad på självupplevda hän­
delser?
– Ja och nej. Jag växte upp med missbrukande
föräldrar som dock blev rena när jag var liten så
jag har inga egna traumatiska minnen, däremot
har jag äldre syskon som har det. Dessa berät­
telser har jag delat med Olof och Gunnar. Sam­
tidigt har vi pratat länge om att göra en lång­
film tillsammans och kanske då en film på det
här temat. Och en dag kom Gunnar med ett
manus, som är fiktivt men där vissa saker som
sker är baserat på saker som jag har berättat.
Följ insamlingen eller bidra själv här
j kck.st/1AOICBF
Rosengård prisas för mötesplats
j Rosengårdsstråket binder ihop Rosengård med
Malmös centrala delar med målet att också skapa
ett lockande och tryggt stråk med mötesplatser för
fotgängare och cyklister från Malmös olika delar.
Enligt tidningen Nöjesguiden var Rosengårdsstrå­
ket något av det absolut bästa som Malmö och
Lund hade att erbjuda i kategorin Mötesplats un­
der 2014. Längs stråket finns mycket att se och gö­
ra: parkhäng i Enskifteshagen, odlingar på olika
platser, konstinstallationer, Örtagårdstorget med
alla affärer i Bennets Bazaar och Rosens Röda Mat­
ta där man kan spela musik i ett trådlöst högtalar­
system, till exempel.
Rosens röda matta – en av Nöjesguiden prisad
mötesplats i Rosengård.
foto Moa Björnson
8 • mars 2015
Nattåget tuffar på
j SJ fortsätter med nattågstra­
fiken mellan Malmö och Stock­
holm i alla fall året ut. Anled­
ningen är att antalet resande
ökat med 50 procent under de
senaste månaderna.
Att avresan senarelagts från
21.30 till 23.14 ses som en av orsa­
kerna till resandeökningen men
också sänkta priser och att fler af­
färsresenärer hittat till tåget.
”Alla vänner försvinner
text Anders Behrmann
foto Peter Kroon
130
nya bostäder blir
det i Västra hamnen. Det är MKB tillsammans med
Stadsfastigheter som utvecklar en
idrottsanläggning och ungdomsbostäder. Den nya idrottshallen får
Stapelbäddsparken och Turning
Torso som grannar och på taket till
hallen skapar MKB 130 ungdomsbostäder för personer under 26 år. Bostäderna blir främst ytsmarta ettor
med gemensam takterass. Utemiljön på taket kommer att kunna användas för att umgås, grilla och ta
igen sig.
Det bubblar, fnissas och fnyser
på Dammfrigården. Runt borden
syns idel leenden, skratt och ny­
fikna blickar. Det är tisdag efter­
middag och dags för speeddej­
ting för 65-plussare: Relevanta
bekanta.
Stephanie Wihlborg är kvin­
nan som står bakom arrange­
manget som startade som ett
projekt på en utbildning och
som tack vare en anställning på
Dammfri kunnat växa till en
återkommande succé.
Ur filmen Bikes vs Cars.
Malmö i unikt
cykelprojekt
j Malmö – som flera år i rad
positionerat sig som Sveriges
cykelhuvudstad – och Region
Skåne har inlett ett samarbete
med WD Film och Fredrik
Gertten, regissör till exempel
av filmer som Bananas, Blådå­
rar och nu senast Bikes vs Cars.
Bikes vs Cars är en dokumen­
tärfilm om framtidens trafik­
lösningar som också tar ställ­
ning för cykeln och uppmanar
till handling.
Nu skapas en digital com­
munity för cyklister där cyklis­
terna bland annat skapar data
om sina cykelvanor och färdvä­
gar via en mobilapp. Datan
som samlas in är unik och be­
skriver cyklisternas rörelse­
mönster i Malmö och Skåne.
Informationen man får ut däri­
från ska sedan användas som
planeringsunderlag för framti­
da cykelsatsningar. Malmö stad
har länge bedrivit en aktiv cy­
kelpolitik och Region Skåne
har bland annat tagit fram en
fördjupad cykelvägsplan med
bland annat snabba cykelstråk
och ökad trafiksäkerhet.
Med ålder kommer vishet,
kunskap och erfarenhet.
Men med ålder kommer ofta
även ensamhet och isolering.
Att skapa öppna, intres­
santa mötesplatser för äldre
kan vara ett sätt för samhäl­
let att motverka isoleringen.
f Fakta
Nästa Relevanta
bekanta hålls på
Dammfrigården,
21 april klockan 15.
Stephanie
Wihlborg med
sin farmor Anna-Stina Flodqvist – vänskapen som gav
upphov till Relevanta bekanta, något vi
skrev om i
Vårt Malmö
nummer 8
2014.
arkivfoto Ewa Levau
– Det brukar vara fullt, säger
Stephanie Wihlborg när hon
springer förbi med nya place­
ringskort i handen.
Relevanta bekanta är ingen
speeddejting med syfte att hitta
kärlek. Inte heller är det en träff
med några krav eller förvänt­
ningar. Bara möjligheter.
– Om man bara vill komma
hit och sitta med så får man det.
Om man vill prata massor så får
mars 2015 • 9
så man måste skaffa nya”
Det borde
finnas fler
sådana träffar.
man det. Om man hittar någon
som man har en massa gemen­
samt med och vill byta telefon­
nummer så får man det.
Viktigt att inte vara ensam
Det handlar om att bryta ensam­
heten – den isolering som ofta
drabbar äldre människor när
vänner och släktingar försvinner.
På Dammfrigården och på Mal­
mös övriga nio kommunalt fi­
nansierade mötesplatser jobbar
man aktivt för att skapa förut­
sättningar att bryta isoleringen.
– Vi försöker hitta olika for­
mer och olika aktiviteter för att
locka så många som möjligt, sä­
ger Stephanie Wihlborg.
– Till exempel: fredagsfikan
innebär inte mer än att du köper
ditt kaffe och din kaka i restau­
rangen här och går in och sätter
dig i fikarummet. Enkelt, men det
brukar vara fullpackat där inne.
Marina Wiberg är 70 år gam­
mal men slutade jobba först för
ett år sedan. Efter en liten olycka
på stan hamnade hon på vård­
centralen i Dammfri och blev
tipsad om Dammfrigården och
dess verksamhet. För henne är
Relevanta bekanta månadens
höjdpunkt.
– Det är ingen kvalitet på min
generation, skrattar hon.
– Alla vännerna försvinner så
man måste ju skaffa nya. Men
man behöver komma hit några
gånger för att få en känsla för folk.
Sökte bekanta i annons
För 89-åriga Gun Östlund börja­
de träffarna med en annons i
Sydsvenskan. Efter att ha flyttat
till Malmö från Stockholm för
tre år sedan sökte hon bekanta
till en matgrupp. En av de som
svarade var Kerstin Friis och de
två blev vänner. Det var Kerstin
som så småningom tipsade om
Relevanta bekanta.
– Det är en utmärkt idé det här.
Det borde finnas fler sådana träf­
far, säger Gun Östlund.
Vi pratar en stund om ensam­
het. Både Marina Wiberg och
Gun Östlund erkänner utan om­
svep att det kan bli ett problem.
När vännerna och släktingarna
försvinner och en svagare fysik
gör det svårare att ta sig ut, blir
det lätt att man håller sig hemma.
En känsla av depression smyger
sig snabbt på och det gäller att ha
kraft och ork att bryta den.
– Jag har bott och jobbat på
många platser i världen. Jag
sysslar med konst och grafik
och skulle gärna öppna ett eget
galleri. Men man vill inte göra
allt själv och det blir lätt att man
tycker synd om sig själv, säger
Gun Östlund.
f Mötesplatser för äldre
• Dammfrigården
• Garaget
• Havsuttern
• Limhamns
mötesplats
• Lindgårdens
mötesplats
• Mötesplats
Kirseberg
• Vänkretsen
• Seniorum
• Träffpunkten
• Tuppen
Sven Johansson, Kerstin
Friis, Gun Östlund, Lena
Nilsson och
Barbro Hoffström tycker
alla väldigt
mycket om Relevanta bekanta på Dammfrigården och
flera av dem
besöker arrangemanget
regelbundet.
Läs mer:
Mötesplatsens mål:
motverka
isolering
10 • mars 2015
Hoppreps-VM
till Malmö 2016
j Nästa år arrangeras hopp­
reps-VM i Malmö. Svenska
Gymnastikförbundet har an­
sökt om att få arrangera täv­
lingen tillsammans med Käm­
pinge Gymnastikförening, Mal­
mö stad, Event i Skåne och lo­
kala gymnastikföreningar.
Tävlingarna kommer att hål­
las i Baltiska hallen och drygt
1 000 deltagare förväntas vara
med.
Till riksfinal i
Språkolympiaden
j Över 9 000 elever har deltagit
i Språkolympiaden 2015 – en
språktävling för högstadie- och
gymnasieelever i hela Sverige.
Vid regionfinalerna 13 mars del­
tog 123 skolor, från Malmö i sö­
der till i norr. Bergaskolan i
Malmö kom på andra plats i re­
gionfinalen både i engelska och
i franska, grundskolekategorin.
I gymnasiekategorierna gick
det också bra för Malmö: Mal­
mö Borgarskola kom på fjärde­
plats i regionfinalen i tyska och
på andraplats i regionfinalen i
franska.
Detta innebär att dessa sko­
lor går vidare till riksfinalen
som hålls på Nya Malmö Latin
den 20 april. Språkolympiaden
har också modersmålskatego­
rier och Juliette Winneroth
från Malmö Borgarskola vann
sin kategori i franska.
jsprakolympiaden.se
Malmö – förebild
inom jämställdhet
j Sveriges kommuner och
landsting, SKL, konstaterar att
Malmö är ett föredöme när det
gäller att arbeta för att få in
jämställdhet i den kommunala
verksamheten. Därför har Mal­
mö utsetts till en av sex modell­
kommuner som ska sprida sitt
arbetssätt med jämställdhet till
andra kommuner.
Malmös arbete med jäm­
ställdhet har resulterat i en rad
konkreta åtgärder: jämställd­
hetsanalyser inom missbruks­
vården har lett till att
resurserna fördelas annorlun­
da, på mötesplatser och fritids­
gårdar görs flickor mer
delaktiga och får ökad tillgång
platserna och arbetssättet inom
biståndsbedömningen har för­
ändrats för att uppnå en jäm­
ställd biståndsbedömning,
något som tidigare inte var fal­
let. Dessutom pågår inom Mal­
mös skolor och förskolor ett
arbete med genuspedagogik.
Omar Abdulghanni samtalar med Inga-Maj Nilsson och Katitza Tamas. Inga-Maj är 95 år gammal och just nu mest irriterad över att Seniorum har stängt på lunchtid. Omar Abdulghanni kan inget göra: “Det är inte mitt beslut tyvärr”, säger han.
Mötesplatsens mål:
att motverka isolering
text & foto
Anders Behrmann
Hembesök, IT- och mobil­
kunskap, uppsökande verk­
samhet och samarbete med
socialtjänst och hemtjänst.
Så ska mötesplats Seniorum
jobba för att locka mer folk
till sina aktiviteter – och fö­
rebygga isolering.
– Vi gör massor med bra sa­
ker som de äldre frågar efter,
säger Omar Abdulghanni.
Shkurte Makolli och Omar Ab­
dulghanni utbildade sig till äld­
repedagoger samtidigt och job­
bar tillsammans på Seniorum i
stadsområde Öster. Deras känsla
är att de inte riktigt lyckats nå ut.
– När vi går ut i till exempel
Rosengårds centrum och frågar
folk vad de önskar, så säger de
jätteofta att de vill ha aktiviteter
som vi redan har regelbundet,
säger Omar Abdulghanni.
– Och då blir de jätteförvåna­
de, fyller Shkurte Makolli i.
Saknar ensamma män
Därför ska de nu mer aktivt göra
reklam för sin verksamhet i om­
rådet. En grupp de vill rikta in
sig mer mot är ensamma män
med invandrarbakgrund. Tre av
fyra besökare på Seniorum är
kvinnor – men det är ett faktum
som inte nödvändigtvis är en
dålig sak. Många av de äldre
männen i Rosengård aktiverar
nämligen sig själva.
– De träffas på caféer och and­
ra ställen och spelar schack och
sånt. Det ligger i deras kultur att
gubbarna träffas, säger Shkurte
Makolli.
Schack och gymnastik
En av strategierna har blivit att
hitta aktiviteter som lockar fler
män. På Seniorum har man där­
för börjat med IT- och mobilkunskap, schack och gymnastik.
– Vi ska också ha en mer upp­
sökande verksamhet för att före­
bygga isolering, samarbeta med
sociatjänsten och hemtjänsten
och så småningom erbjuda hem­
besök för de som har svårt att ta
sig ut, säger Omar Abdulghanni.
– Men målet är alltid att få folk
att kliva över tröskeln och inte sit­
ta ensamma hemma i isolering.
Det finns tio kommunala mö­
tesplatser för äldre i Malmö,
men de har ingen gemensam or­
Shkurte Makolli är äldrepedagog och jobbar på Seniorum på Rosengård. Hennes utmaning är att nå
ut till de äldre i området.
ganisation, utan styrs av varje
stadsområde individuellt.
– Det skulle nog behövas en
central samordnare. Någon som
kan ha övergripande ansvar och
även hålla ihop samarbete med
andra verksamheter, säger Maria
Roijner som är vikarierande en­
hetschef i stadsområde Öster.
– Och i ett så stort område
som Öster skulle vi behöva fler
mötesplatser.
mars 2015 • 11
Digital hjälp – på bibblan
Stadsbibliotekets Lärcent­
rum har uppdaterat sig.
Nu finns ännu bättre möj­
ligheter för den som vill lära
sig modern digital teknik,
arbeta på egen hand eller
komma in i svenska språ­
ket.
Dessutom har lokalerna
fått en fräschare utform­
ning.
Det första man ser på Lärcent­
rum en trappa upp på Malmö
stadsbibliotek är de nymålade
väggarna och de nya möblerna.
Tittar man lite till ser man att
arbetsplatserna har fått en an­
nan placering.
– Nu har man mer privat
plats för böcker och liknande.
Tidigare satt man tätare ihop.
Vi har förändrat rummet med
inriktning på lärande och peda­
gogik, förklarar Fredrik Karls­
son, projektledaren för Lärcen­
trum.
Macar och fast program
Nya Macintoshdatorer har köpts
in, programmen i alla datorer
har uppdaterats och utbudet
hos Lärcentrum har blivit tydli­
gare. Tre dagar i veckan har man
fasta programpunkter. Tisdagar
och torsdagar kan den som har
svårt att läsa och skriva få hand­
ledning och introduktion till
bra program på datorerna.
På onsdagar är personer som
vill ha hjälp med bland annat eböcker, digitala tidningar, smart­
phones och surfplattor extra
välkomna. Samma dag håller
Röda korset i ett språkkafé.
Torsdagskvällar finns extra
personal på plats för att hjälpa
till med bild-, film- och ljudredi­
geringsprogram.
Spridda kompetenser
– Personalen har en mångfald av
kompetenser. Bland annat finns
här filmpedagoger, webredaktö­
rer och interaktionsdesigner.
Jörgen Wulff är stammis hos
Lärcentrum. Han är numera
pensionär och har tidigare varit
verksam som keramiker. Foto­
grafering är ett stort intresse och
Jörgen Wulff kommer nästan
varje förmiddag för att använda
bildbehandlingsprogrammet
Photoshop.
– Det är en stor glädje att
komma hit. Själv har jag inte råd
att ha en sådan här avancerad
utrustning hemma. Jag tycker
också att det är jättespännande
med den hjälp som de kan ge
här.
Besökare är välkomna till Lär­
centrum alla dagar i veckan. Det
kostar inget och man får gärna
boka en dator. NINA EGGERTH
j malmo.se/larcentrum
Årsredovisningen
för 2014 är klar
j Malmö stads årsredovisning
2014 för kommunstyrelsen vi­
sar ett underskott i resultatet,
något som betyder att kost­
nadsutvecklingen i delar av
stadens verksamheter behöver
ses över.
Under 2014 togs beslut om
att gå från 27 kommunfull­
mäktigemål i budgeten till 9
under kommande år. Detta för
att få en tydligare styrning. Ut­
vecklingen för Malmös skolor
går åt rätt håll, vilket är en vik­
tig del i att öka den sociala
hållbarheten i staden. Även ett
30-tal utredningsuppdrag sat­
tes igång, i enlighet med resul­
taten som Kommissionen för
ett socialt hållbart Malmö
kom fram till, för att undersö­
ka hur Malmö som kommun
kan jobba för att minska skill­
naderna i hälsa.
Kulturskolans
slagkraft till VM
Jörgen Wulff trivs på Lärcentrum och är där nästan varje dag för att behandla bilder i Photoshop. ”Det är
jättespännande med den hjälp som de kan ge här.”
foto Peter Kroon
j I april deltar för första gång­
en ett svenskt drumcorps-lag i
VM i Indoor percussion i Ohio,
USA. Lagmedlemmarna kom­
mer från Eskilstuna, Sträng­
näs, Musikkonservatoriet i Fa­
lun – och Malmö Kulturskola.
Den svenska truppen på
trettio personer framför sin
show till Igor Stravinskijs Eld­
fågeln. Redan nu på söndag 29
mars får de öva skarpt – då är
det EM i Wevelgem, Belgien.
Slagverkseleverna har repe­
terat tillsammans under ge­
mensamma helgträffar i
Strängnäs sedan januari.
Indoor Percussion, eller
drumpcorps, är en mix av mu­
sik och lagsport. Det är väldigt
stort i USA.
Snart i VM i Ohio.
Fint eller fult kalla
finländare finne?
j I Vårt Malmö 1, 2015, skrev vi
om att Malmö blivit finskt för­
valtningsområde. Då kallade vi
av misstag sverigefinnar för fin­
landssvenskar. Felet påtalades
och lite förvånade blev vi, efter­
som vi lärt oss att man inte ska
kalla finländare för finnar.
När sedan en rättelse publi­
cerades i Vårt Malmö 2 blev vi
kontaktade av en upprörd sve­
rigefinländare som inte ville
kallas sverigefinne. Efter re­
search kan vi nu konstatera att
sverigefinne idag blivit av med
sin fulstämpel, och att många
som tillhör denna minoritet
kallar sig just sverigefinnar.
12 • mars 2015
Cykelutflykten för äldre blev snabbt två på grund av stort intresse. Konceptet är danskt, och har just landat i Malmö.
Cykling utan ålder – med lånad
”Nästan varannan kommun i Danmark har den här verksamheten”
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
En skön cykeltur kan göra
mycket för hälsan. Den
danska idén ”Cykling utan
ålder” som låter gamla
människor åka ut med cy­
keltaxi har introducerats i
Malmö.
För själva trampandet står
volontära krafter.
Premiärturen görs från ett äldre­
boende på Danska vägen. De sju
cyklarna har transporterats hit
från Danmark. Personalen på
boendet hjälper de gamla att sät­
ta sig till rätta två och två i vag­
nen som sitter framtill på varje
cykel.
En av de förväntansfulla rese­
närerna är Anita Olsson. Hon
kommer ursprungligen från
Malmö och berättar att hon job­
bade på revisionsbyrå under sitt
yrkesverksamma liv.
– Det ska bli spännande och
roligt. Jag har inte cyklat mycket
tidigare i mitt liv, men jag har
varit vid Bulltoftaområdet
många gånger, säger hon och tar
plats i fordonet.
Frivillig trampkraft
En karavan av cykelrickshawer
drar iväg längs Danska vägen.
Bakom styret på cyklarna sitter
frivilliga personer som har an­
mält intresse för att hjälpa till.
Turen går mot Bulltofta rekrea­
tionsområde cirka två kilometer
bort.
Under turen pratas det glatt
under de röda skynkena som
skyddar mot regnet. Vid Bulltof­
ta tar man en kort paus och
trampar sedan tillbaka till Dans­
ka vägen där ett nytt gäng av de
boende väntar på att få komma
iväg på cykelutflykt.
Stort intresse
– Intresset har varit så stort att
det blev två turer. Jag satt bred­
vid en av herrarna som pratade
hela tiden. De brydde sig inte
om att det var dåligt väder. Man
känner vinden i håret och upp­
lever saker när man sitter där i
cykeltaxin, berättar Therese
Lönnberg, som är sektionschef.
Idén med att gamla männi­­s
mars 2015 • 13
Nordiskt forum höjde medvetenheten
f I juni 2014 stod Malmö värd för Nordiskt
forum, jämställdhetskonferensen som sam­
lade tusentals personer för att diskutera
kvinnors rättigheter och framtidens jäm­
ställdhetspolitik. Nu är utvärderingen klar:
Nordiskt forum bidrog till ny kunskap och
nya kompetenser om jämställdhet. Medve­
tenheten om de här frågorna har höjts in­
om Malmö stad och kommunens arbete för
jämställdhet har blivit synligare.
Samernas historia & kultur
Samer i syd
20 april, 13-15, Porslinsgatan 3, våning 3
Ingen anmälan krävs.
För info om PRO ring 040 - 775 40
eller besök vår hemsida: www.pro.se/malmo
Berlin &
Hamburg
Dagligen.
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
Tel: 040-330 570 | E-post: [email protected] | www.travelshop.se
TRAVEL
SHOP
På Öppenvårdshuset Gustav
– Malmö stad, finns hjälp för
spelberoende
Ring oss och boka en tid för rådgivning.
Stöd & råd för anhöriga erbjuds också.
Tfn: 040-349190
trampkraft
kor ska få komma ut på cykeltu­
rer har introducerats i Malmö av
privatpersonen Kalle Albjär,
som läste om den danska verk­
samheten i Sydsvenskan. Han
kontaktade Ole Kassow, som ar­
betar med cyklingen i Danmark.
Efter lite diskuterande, plane­
rande och kontakt med Malmö
stad blev det bestämt att verk­
samheten skulle presenteras för
politiker och tjänstemän i Mal­
mö.
– Nästan varannan kommun i
Danmark har den här verksam­
heten. Att få frisk luft, se natur,
fåglar, få stimulans och intryck
gör mycket för hälsan. I Dan­
mark har det visat sig att äldre
som får vara ute inte behöver
lugnande mediciner i samma ut­
sträckning som tidigare för att
kunna sova, säger Kalle Albjär.
Bollen i Malmö
Han berättar att samma dag som
premiärturen ägde rum höll Ole
Kassow ett föredrag för politiker
och tjänstemän i Malmö där han
berättade om erfarenheterna i
Danmark.
Nu ligger bollen hos Malmö
stad.
– Vi hoppas naturligtvis att de
köper in cyklar. I Danmark an­
vänder man cyklarna även i ett
integrationsprojekt där invand­
rare som vill bli bättre på danska
gör cykelutflykter med äldre
danskar.
VICTORIAHUS
- EN OAS MITT I CITY FÖR DIG 55+
Victoriahus är ett kvalitativt seniorboende som
kombinerar det brusande citylivet vid Triangeln i Malmö
med den gröna gårdens lugn och ro.
Lägg till välplanerade hyresrätter med god service,
möjligheter till motion och trivsamt umgänge så förstår
du varför Victoriahus är så populärt bland våra boende!
Kontakta Maarit Himanen för frågor eller för att boka
tid för visning, telefonnummer 075-241 53 61.
Victoriahus, Lugna gatan 38, Malmö.
WWW.VICTORIAHUS.SE
Artisten och mellostjärnan Mahan Moin sjöng den officiella VM-låten så att det skallrade i läktarna.
Inte bara isen var hal – även den röda mattan, visade det sig.
14-åriga Emilie Karlsson fick agera stöd och support till massor av glada skridskonybörjare. Till vardags spelar
Rosengård tjuvstartade VM-f
På lördag intar världens damhockeyelit Malmös isar
text Anders Behrmann
foto Urszula Striner
Med lite mello-glans, en hal röd matta och
ett antal bambi-på-hal-is nyinvigdes Rosen­
gårds ishall för ett par veckor sedan – och
markerade därmed även startskottet för
marknadsföringen av ishockey-VM för da­
mer som drar igång nu på lördag, 28 mars.
Att placera ett ishockey-VM i Malmö kanske kan
låta lite märkligt, men …
– Inte alls. Malmö har visat att man vill ha ar­
rangemang av den här digniteten och förra årets
junior-VM blev fantastiskt bra, säger Svenska is­
hockeyförbundets Mikael Haglund.
Alla landets kommuner fick vara med och buda
på arrangemanget, men det var några faktorer
som gav Malmö den avgörande touchen: bland an­
nat renoveringen av Rosengårds ishall.
– Att vi kan placera matcher i Rosengård är vik­
tigt. Vi kommer att kunna nå ut till en helt ny
målgrupp, människor som har noll erfarenhet av
is och hockey, säger Mikael Haglund.
Dessutom har Malmös fyra största föreningar
en unikt samarbete som man drar nytta av. FC Ro­
sengård och Malmö FF (fotboll), Malmö Redhawks
(ishockey) och HK Malmö (handboll) är alla am­
bassadörer för ishockey-VM.
– Vi fick frågan och för oss är det självklart att vi
hjälps åt. Även om vi på vissa sätt är konkurrenter så
finns det så många positiva synergier i att synas till­
sammans, säger HK Malmös Ulf Mohlin Fagerström.
Fem av VM-matcherna i Rosengård
Rosengårds ishall ska alltså stå som värd för fem
av VM-matcherna och har därför fått en välbehöv­
lig renovering. Läktaren är ny, liksom toaletter
och omklädningsrummen. Det finns en hiss för
rullstolar och parkeringen byggs om.
– Dessutom ska vi sätta upp solpaneler på taket
och återanvända vattnet från isen, säger fritidsför­
valtningens projektledare Camilla Friberg Ekelund.
– Det är en klimatsmart renovering.
Nyinvigningen i början av mars blev en populär
tillställning. Det hade samlats mycket folk på läk­
taren – mest tjejer från området – och de fick först
höra invigningstal från bland andra Frida Troll­
myr (S) och förbundskapten Leif Boork. Efter att
invigningspuckarna skjutits i målburen tog artis­
ten Mahan Moin över mikrofonen och framförde
den officiella VM-låten och slutligen var det dags
för melodifestivalsaktuella Behrang Miri att
sjunga en av sina hits.
Isfest för alla
Sen började dagens verkliga höjdpunkt: fritt fram
på isen för alla. Många av de unga tjejerna hade
aldrig stått på ett par skridskor förr och fick välbe­
hövlig hjälp från fyra av tjejerna från Skånelaget.
Men det var idel leende, skratt och förtjusta rop.
Jenny Damgaard är ansvarig för kringarrange­
mangen runt VM-turneringen och har tagit med
? Ska du kolla på Damkronorna i hockey-VM?
Filippa Ekelund,
12 år Maya Ekholm 12 år och
Amanda Ekelund
7 år
– Ja, jag vann
biljetter precis i
invigningstäv­
lingen, säger
Maya.
– Det är första
gången jag åker
skridskor, säger
Amanda.
hon back i Malmö Redhawks.
festen
sig ett koncept från sitt arbete med FC Rosengård.
– Det är ett helhetskoncept som vi har döpt till
Passion Days. Man köper en biljett för 120 kronor
och då gäller den en hel dag, inklusive upp till tre
VM-matcher, föreläsningar, tävlingar och semina­
rium, säger hon.
Svårt att sticka ut i Malmö
För det är en utmaning att locka publik till dam­
idrott. Fördomarna är många och intresset bitvis
ganska lågt.
– Det händer så mycket i Malmö så det är oer­
hört svårt att sticka ut. Men vi har lyckats bra med
det här konceptet för FC Rosengård och vi tror ab­
solut på det nu. Vi har bland annat fått in Molly
Sandén, Pia Sundhage och Paolo Roberto som in­
spirationstalare och musikunderhållning med Li­
nus Svenning, Mahan Moin och Behrang Miri i
samband med matcherna och det kommer nog att
locka mycket folk.
f Damernas hockey-VM
Ryssland.
• VM-turneringen
börjar 28 mars • En endagsbiljett
kostar 120 krooch pågår till finor och ger tillnalen 4 april.
träde till alla
• Matcherna spematcher den
las i Malmö isdagen.
stadion och Rosengårds ishall. • Det blir prova
på-aktiviteter,
• Sverige spelar i
föreläsning med
samma grupp
Caroline Jönssom Tyskland,
son och Malmö
Schweiz och Jaidrottsakademi,
pan/Tjeckien.
tävlingar och
• I den andra
mycket annat.
gruppen spelar
Läs mer på
Finland, Kanaj passiondays.se
da, USA och
Kinzy Keflay 11 år
– Ja, jag ska se alla matcher. Jag har spelat ishockey sedan jag var tre år och det är det bästa
som finns. Jag fick min pappa att vara med på föräldrahockeyn i Lunds Giants. Där han
kommer ifrån ( Somalia) finns ingen is, men han kämpade på!
Rukaia Habib
11 år
– Ja, jag ska för­
söka titta. Jag
vet inte hur det
kommer att gå,
men jag säger
lycka till.
Läs mer,
tävla
& vinn
biljetter!
16 • mars 2015
”Det finns inget
tjejlag så vi lirar
med killarna”
text Anders Behrmann
foto Urszula Striner
Att ishockey är en stor sport
i Sverige är det ingen tvekan
om. Tyvärr är det lika tyd­
ligt att den kvinnliga delen
av sporten är försvinnande
liten och överskuggad.
För tjejerna i Skånelaget
blir hockey-VM i Malmö en
riktig höjdpunkt.
Att ishockey är det bästa som
finns och att Maria Rooth är
världens bästa spelare genom ti­
derna var kanske inga överras­
kande svar när Vårt Malmö träf­
fade fyra av tjejerna i Skånelaget
under nyinvigningen av Rosen­
gårds ishall.
De var där för att invignings­
skjuta några puckar i mål – och
för att hjälpa till med alla de ny­
fikna unga tjejerna som testade
att stå på skridskor för första
gången. Damhockey är ingen
stor sport och precis som Skåne­
lagstjejerna behöver inspireras
av sina idoler under VM, behö­
ver Malmös småflickor inspire­
ras av Skånelagstjejer.
”Fantastisk motivation”
– Hela Skånelaget ska se VM.
Det är en fantastisk motivation,
säger 15-åriga Hilda Törner från
Ängelholm.
I april ska hon och de andra
tjejerna i laget till Stockholm för
att plocka hem Stålbucklan –
tjejernas motsvarighet till killar­
nas TV-pucken. I fjor åkte de ut
på straffar mot Stockholm i se­
mifinal. I år ska det gå bättre.
– Vi tar hem hela skiten, säger
Sofie Zander.
Hon spelar till vardags i Mal­
mö Redhawks, men inte i tjejla­
get.
– Det finns inget tjejlag, så vi
lirar med killarna, säger hon.
Tjejlag i Limhamn
Samma problem har Hilda Tör­
ner, Malin Ohlsson och Emilie
Karlsson. Det finns inga tjejlag.
Det fenomenet håller man på
att råda bot på i Limhamn. Där
är ett renodlat tjejlag på gång.
– Vi har 24 tjejer i skridskooch hockeyskolan. Vår tanke är
att de ska lyftas till ett eget lag
och när de är 15–16 år kunna stå
sig väl mot andra lag i pojkseri­
erna, säger Limhamn Hockeys
sport- och ungdomsansvarige
Mikael Lövgren.
Ett knappt dussin av dessa
har nyligen anslutit genom bra
marknadsföring.
– Vi har varit på Mobilia och
Emporia och gjort reklam för
vår verksamhet. En hel del har
kommit framsmygande till oss
och nästan lite blygt viskat att
de skulle vilja testa att spela is­
hockey.
– Vad man ska tänka på är att
vi bedriver ingen elitverksam­
het. I Limhamn sysslar vi med
hockey för att det är en rolig
idrott. Alla är välkomna och
ingen knuffas ut, säger Mikael
Lövgren.
Sofie Zander, Hilda Törner och Malin Ohlsson är inga duvungar på isen. Tillsammans
har de spelat hockey i totalt 24 år – med killarna.
mars 2015 • 17
Vårens nyheter
i Folkets park
Parkochdalbanan får vänta några år, men
hoppkudden kommer tillbaka och en all­
deles ny interaktiv dj-bänk för utomhus­
bruk ska installeras.
Folkets park jobbar hårt för att fortsät­
ta locka Malmöborna.
När gatukontorets budget för
investeringar halverades i
höstas, beslutade man att den
så omtalade och omskrivna
parkoiden Parkochdalbanan
blev för dyr.
– Den får nog vänta några
år, säger parkchefen Mårthen
Gunnarsson.
Mårthen
Men parkledningen har job­ Gunnarsson.
bat hårt för att hitta roliga alternativ.
– Vi ska få in en häftig dj-bänk för utomhus­
bruk någon gång i maj. Man lägger bara sin te­
lefon på en platta och så kan man vara dj. Hela
anläggningen går att fjärrstyra så att vi kan jus­
tera volymen efter dygnets timmar.
Kuddbestyr helt planenligt
Hoppkudden som orsakade lite rabalder när
den, helt enligt ursprungsplanerna, plockades
bort i höstas kommer att ersättas av en ny kud­
de som också placeras vid parktorget mellan
Moriskan och parkkontoret.
Däremot är det inte helt spikat ännu vad
som händer med platsen där Arken låg. An­
läggningen är riven och parkledningens vilja är
att bygga ett Folkets gård med verksamhet som
påminner om Arkens: grisar, getter, kaniner,
småodlingar, höns – men inga hästar.
– Vi väntar fortfarande på ett politiskt beslut
om det. Den förra verksamheten drevs ju av en
ideell förening och nu ska det drivas i kommu­
nal regi, säger Mårthen Gunnarsson.
Rockigare än Debaser
En annan stor förändring blir att det som fram
tills nu varit Debaser har fått nya ägare som
ska öppna klubben Dr Feelgood’s.
– Det kommer att bli lite rockigare än förr.
Dessutom är intentionerna att de ska ha öppet
från klockan 11 och servera luncher och brun­
cher. Det har vi saknat i parken innan, säger
Mårthen Gunnarsson och – utan att berätta
några detaljer – passar på att lova en sak till:
– Det kommer att bli en fantastisk sommar.
Till och med vädret kommer bli bra, skrattar
han. ANDERS BEHRMANN
Gymnasievalet – siffrorna är klara
f Vinn VM-biljetter
VIll du också kolla in världens bästa
hockeydamer här i Malmö? Sex personer vinner fyra biljetter var till kvartsfinalen den 1 april. Allt du behöver göra
för att vara med i utlottningen är att
skicka ett mail med namn och telefonnummer till [email protected]
Skriv Hockey i ämnesraden.
Biljetterna gäller alla tre matcherna i
isstadion den dagen samt även sidoaktiviteter som föreläsare och artister. Läs
mer om VM:et på
j passiondays.se
j Efter första ansökningsperioden har nu 3 733
elever sökt något av de nationella programmen i
Malmö som sitt förstahandsval. Andelen första­
handssökande till nationella program, alltså både
högskole- och yrkesförberedande program, på
kommunens gymnasieskolor respektive friståen­
de gymnasieskolor är i stort sett oförändrad jäm­
fört med förra året – 59 procent respektive 41 pro­
cent av eleverna. Av de sökande som valde ett hög­
skoleförberedande program som sitt förstahands­
val så har 65 procent valt en kommunal skola och
41 procent en fristående. Av de sökande till yrkes­
förberedande program valde 42 procent en kom­
munal skola i första hand, jämfört med 47 procent
som valde en fristående skola.
Under de två senaste åren har antalet 16-åringar
i Malmö legat på en jämn nivå, en nivå där antalet
förväntas ligga kvar de närmaste två åren.
Kring 15 april kan de sökande se resultatet av
den preliminära antagningen på nätet.
18 • mars 2015
Shoppa smart
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Miljövänligt mode är en växande trend. Recycling känns självklart,
kundkraven ökar och medvetna butiker dyker upp i varje gathörn.
Det finns många möjligheter att bli en smartare klädkonsument.
I Jane Olssons Swop shop är gröna hjärtan hårdvaluta. De får man när man lämnar in plagg eller prylar. Vanliga pengar accepteras förstås också.
Katarina Blom på Liebling tycker egentligen inte att man kan ha för mycket kläder från Liebling. Eko och reko för stora som små.
Byteshandel med gröna hjärtan
Kan materialen utan och innan
j Hos klädbytarbutiken Swop shop på Själbodgatan lämnar man in kläder,
skor, väskor och accessoirer som man har tröttnat på och får poäng i form av
gröna hjärtan efter hur mycket kläderna uppskattas vara värda. Kunden beta­
lar en serviceavgift på det inlämnade.
– Sen kan du handla second hand-varor i butiken för samma värde genom
att använda dina hjärtan i stället för pengar. Vi tar emot rena och fina begag­
nade kläder till dam, herr och barn, säger Jane Olsson, som driver Swop shop.
j Liebling vid Davidshalls torg säljer nytillverkade kläder för dam, herr och
barn från både svenska och utländska företag med eko- och fairtradecertifie­
ring. Här svarar man gärna på frågor om material, tillverkningsprocess och
arbetsförhållanden för de som jobbar med framställningen.
– Många ställer frågor om klädernas ursprung och visar ett stort intresse.
De söker sig hit för att de vill köpa småskaligt och miljövänligt producerat,
säger Katarina Blom som jobbar på Liebling.
mars 2015 • 19
F
örutom att köpa nytt i mindre utsträck­
ning, så kan man ta hand om sina kläder
så att de håller längre genom att vädra
dem, laga och sy om. Och har man bestämt
sig för att göra sig av med ett plagg finns
det många bra alternativ till soptunnan. Att skän­
ka till välgörande ändamål, byta med en kompis
eller gå på en klädbytardag är några av dem.
plånboken kan man bege sig till Klädbytardagen
lördagen den 18 april i Moriska paviljongen (i sam­
band med Naturskyddsföreningens Klimatfestival
samma helg), Folkets park, eller på Stadshusets egen
den 17 april dit allmänheten är välkommen (läs mer
på j malmo.se/kladbyte). Här går det att byta till sig
kläder som livar upp garderoben och låta sådant
man tröttnat på bli till glädje för någon annan.
Loppis och klädbytardagar
Nu på vårkanten drar dessutom loppissäsongen
igång. På Drottningtorget arrangerar Malmö stad
loppmarknader på söndagar från 5 april. Här kan
man köpa och sälja bland annat begagnade kläder.
Barnens loppis i Folkets park har redan startat och
håller öppet sista söndagen i varje månad.
Vill man förnya garderoben utan att blanda in
Vintage och nytt
Second hand-trenden har nått in i en del konven­
tionella klädbutiker, som erbjuder en kombo av
nytillverkade och begagnade plagg. Vid sidan om
de fabriksnya kläderna hänger utvalda begagnade
plagg, som kommer från verksamheter som arbe­
tar med återbruk av kläder.
Egentligen behöver inget slängas. Även de mest
slitna och hopplösa klädesplaggen kan få nytt liv
genom textil återvinning. Flera av de stora butiks­
kedjorna inom hemtextil och kläder tar emot be­
gagnad textil som sedan återanvänds i tillverk­
ningen av nya varor.
Köp gärna ekologiskt
Den som vill och har möjlighet att förnya gardero­
ben med nytillverkade kläder och skor gör miljön
en stor tjänst genom att handla smart mode, det
vill säga produkter som är miljömärkta och gjorda
av ekologisk textil.
I Malmö finns flera butiker som har det smarta
modet som ledstjärna för verksamheten. Här går
att få information om materialets ursprung, till­
verkningsprocess och villkoren för de människor
som arbetar i produktionen.
f Fakta
Vårt klädberg
växer. 2013 var inflödet av kläder
och hemtextil till
Sverige totalt
121 000 ton, vilket
blir nästan 12,5 kilo per person. Av
dessa slängs cirka
8 kilo i soporna.
Källa Naturskyddsföreningen
Hos Cecilia Olsson på Uma Bazaar handlar alla slags människor, i alla åldrar.
Hos Tjallamalla etableras lokala designerfärskingar. ”Många sitter hemma och syr.”
Vurm för hela kedjan
Närproducerat och nykläckt
j Uma bazaar säljer svenska och utländska klädmärken med eko- och fairtrade­
certifiering. I butiken på Per Weijersgatan hittar man även ekomärkta skor.
– Vi köper bara från märken som har koll på och är transparenta med sin
produktionskedja med bland annat material, färgning och schysta arbetsvill­
kor, säger Cecilia Olsson som är anställd i butiken.
Hon visar en tröja som är gjord av bokfibrer och en regnjacka framställd av
återvunna pet-flaskor.
j Ett stenkast från Liebling ligger Tjallamalla på Davidshallsgatan. Här är det
närproducerat som gäller.
– Vårt koncept är att vi ska fungera som en plattform för mindre lokala
och oetablerade designers. Många sitter hemma och syr och kommer sen hit
och lämnar in. Alla utom någon enstaka designer är svensk, säger Sofia Ås­
man som arbetar hos Tjallamalla.
Hos Tjallamalla kan man också lämna in och sälja sina gamla märkeskläder.
Vinn
en stil­
konsult
20 • mars 2015
Vinn en personlig
stilkonsultation
? Hur medveten är du när det gäller din klädkonsumtion?
j Trött på garderoben? Behov
av att uppgradera din stil? Nu
kan du vinna fyra timmars
rådgivning med Stilverket.
Stilverket hjälper dig att
tänka klädsmart och förnya
din garderob, och tar med dig
på en shoppingrunda bland
Malmös hållbara klädmärken.
j Hur mycket kläder slänger
vi svenskar i genomsnitt per
person och år?
• 2 kg
• 8 kg
• 18 kg
Svara på frågan ovan samt
skriv en motivering till varför
du ska vinna, och maila till
[email protected] med
”stilkonsult” i ämnesraden se­
nast den 15 april.
Observera att vinsten består
i konsultation – inte klädköp.
Här kan du panta
dina gamla paltor
j I Malmö finns numera flera
butiker där du kan återvinna
textil. H&M, Hemtex och
Weekdays är några exempel.
Där får den som lämnar in klä­
der och textilier någon form av
rabatt som tack för att du ser
till att dina gamla plagg kan
bli till något nytt. Även Natur­
kompaniet återvinner gamla
kläder, och skänker kundernas
bonus till naturprojekt.
Norden samarbetar
jN
´ ordic textile commitment
är ett nytt nordiskt samarbete
för återvinning och återan­
vändning av begagnad textil. I
Sverige står Naturvårdsverket
bakom verksamheten. Syftet
är att skapa en transparent
verksamhet där den som läm­
nar in textil kan få veta vad
som händer med den. De orga­
nisationer och företag som ar­
betar med att samla in begag­
nad textil kan få en certifie­
ring, som visar att det är en se­
riös verksamhet.
Förutom att skapa insyn vill
man också få fler att åervinna is­
tället för att kasta di soporna.
Sara Bris
– Medveten är jag, men det är inte alltid som jag tar hänsyn till det. Det är delvis en klassfråga eftersom det är ganska dyrt med nya ekologiska kläder.
Jag köper ofta second hand, men aldrig nytt skinn.
TACK FÖR ALL
REN LUFT!
Heja dig som sorterar ut ditt matavfall. För varje
brun liten påse gör nytta. Som biogas, till exempel.
www.vasyd.se/matavfall
mars 2015 • 21
j Partierna
i kommunfullmäktige
FEMINISTISKT INITIATIV
Föreningsgatan 67,
211 52 Malmö
Telefon: 0761-71 30 39
[email protected]
www.fimalmo.com
FOLKPARTIET
Östergatan 3,
211 25 Malmö
Telefon: 040-33 08 70
Fax: 040-33 08 79
[email protected]
www.folkpartiet.se/malmo
MILJÖPARTIET
Drottningtorget 2a
211 25 Malmö
Telefon: 040-23 46 00
[email protected]
www.mp.se/malmo
Linus Fröbom
– Jag är rätt så medveten och handlar i princip allt utom byxor på second
hand. Dels gillar jag den klädstilen, och dels är det bra för miljön.
Aicha Coulibaly
– Det blir många spontantbesök i second hand-affärer, där jag brukar hit­
ta kläder som jag tycker om. Jag dras till 90-talsretro, gillar den stilen.
MODERATERNA
Hjulhamnsgatan 3
211 34 Malmö
Telefon: 040-10 40 60
[email protected]
www.malmomoderaterna.se
SOCIALDEMOKRATERNA
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
Telefon: 040-631 22 30
Fax: 040-660 73 39
socialdemokraterna
@malmo.sap.se
www.socialdemokraterna.se/malmo
SVERIGEDEMOKRATERNA
Telefon: 040-19 09 85
Fax: 040-32 05 33
[email protected]
www.sverigedemokraterna.se/
malmo
VÄNSTERPARTIET
Nobelvägen 51
214 33 Malmö
Telefon: 040-96 64 67
Fax: 040-19 27 50
www.vmalmo.se
[email protected]
j Nätsändningar
Richard Kralik
– Tyvärr är jag inte speciellt medveten. Jag önskar dock att jag tog mig tid
och kolla upp det men vet inte ens var man ska börja! Jag köper en hel
del kläder i dyrare butiker och hoppas lite grann att de som tillverkar
dessa kläder har bättre förhållanden än det man hört om vissa andra före­
tag. Samma med miljömärkning och ursprung. Men man borde få veta
mer på plats än jag upplever att jag får.
Gry Åbjörnsson
– Inte jättemedveten. Jag köper mycket second hand, men vet inte var
det kommer från annat än att det inte är nyproducerat. Sen köper jag in­
te nyproducerat skinn.
Du vet väl att du kan
följa kommun­fullmäktige
direkt – via internet?
29 april hålls nästa
sammanträde.
j malmo.se/kf
22 • mars 2015
VM-kryss 3/15
Klarar du
Malmökrysset?
KOMMU- I VIDDON I ”AMERI- INDIAN- SÄGS NEN
HAR RIG
TILL
OPERA KA- I FOLK
PERU
FLERA SIN BOMB
NARE”
BEKANT
MALMÖRONDELL
Du har en typisk Malmömiljö
till din hjälp när du löser krys­
set. Klipp ut korsordet och
skicka in lösningen senast den
15 april 2015 till:
Malmökrysset
Vårt Malmö
205 80 Malmö
Glöm inte att fylla i namn
och adress.
TEXTA GÄRNA!
...............................................
NAMN
...............................................
ADRESS
...............................................
POSTNUMMER & ORT
Rätt lösning hittar du i nästa
nummer av Vårt Malmö som
kommer ut 23–24 april.
AKVAVIT
HUS
FLYGFÄLT FYRFÖRR KANT
STÅR
DEN SOM
ORKAR
NATTKLUBB
FÖRE S
FOSTRAN
MIKRODJUR
BISKOP
DESMOND
REGNAR
TÄTT
STÄDAS
BORT
GATA
I
PARIS
LEDER
TILL
KÖPENHAMN
KAN
HYSA
KONSTSKATT
DEN ÄR
RIK PROGKLURESS RAMP
STYRD
P
R
E
S
S
A
TOG
KALLA I
SKID-VM
KAPARE
BETE
BÅTTYP
TROSS
TITTA
ÖVERLÄGE
HÖLL
TYST
DEN ÄR
BEGRÄNSAD TILL
40
FORSADE
FYRA
I ROM
FUNNEN
IJÅNS
VÄDERSTRECK
ROMANFIGUR
ANNAT
FÖR NJUTARE
P
I E L
R
U
A N N
T A D
SJÖRÖ- GRANNSTAD
VARE
NISSE
AHLROTH
S
N
A
P
P
E
A R
U
U P
V
O
A T
NR 4 ANGER TIDIG
I
VISST GUDRADEN TRÄ INNA
NÄST
SIST
LED MED
SLOTTSKLANG
EN
UNION
KORT FÖR
KVARTER
HEDMARK
bild 2
köket
BLIR HÄR ÄR
JU EBBAS GYLTA
INGEN HUS
Y
N
G
R
E
PRIMITIV TOA
ULTRAVIOLETT
SÅ
DEN
STOPPAR HETTE
EBBAS
VI I
FAR
OSS
S
O
BAGGE &
F.D. KROG
V
K I V I K
Ö T
V O
I K U R E
O S
A L V
R Å G
I
T E D A S S
S G A T A N
N I
I S
L O F
D N
E N
L A G
MITT
AV
KANSKE
INGEN
PÅ ISEN
2 LIKA
ÄPPLEORT I
SKÅNE
PÅ KONJAK
ARGBIGGAN
ÖVERTID
MÅNE
JORDLAGER
EJDERHONA
SLUT FRUSET
PÅ VATTEN
SKROT MJUK
KAN DU
GÅ PÅ I
EBBAS
HUS
LÄGE
BRÖDSÄD
HALKBEKÄMPA
TORE
SVENSSON
FILMBOLAG
SÄGS
TILL
FLERA
STORSTADSBLAD
JOBBAR
IHOP
KAN HA
KNAPPPREFIX
SILVER
I
KEMIN
ÄR DET
FULLA
MÅTTET
Hemma i stan? Vet du var bilden
ovan är tagen? Skicka rätt svar till
j [email protected] eller
posta ett brev till:
Vårt Malmö, Malmö stad, 205 80
Malmö senast den 15 april 2015.
Vinnaren får en t-shirt!
Många kände igen Mazettihuset
från Bergsgatan 33. Karolina Skarman vann denna gång.
KORT
FÖR EN
ÅRSKURS
BEKANT
OLOFSSON
JOBBAR
IHOP
SOM DOM
ITALIENDOMÄN
KANALSTAD
HÄKTADE
S O F
P Å G A
R
H I T
N Ä V E
R
N
J
S U G
G E N A
R I
M
A D D L
I E
Ä
T O R
K
E U M
U T O M
SYRE
ÖDLA
EFTER
DO
STOR
VOLYM
SKÖNJAS
GAV
NAMN ÅT
TOFFLOR
MÅNAD
NR SEX
STOD FÖR
MALMÖHUS LÄN
KNIXADE
SHANKAR FRÅN
INDIEN
TRAVSPEL
HIT GICK
MALMÖS MINSTA MUSEUM, EBBAS HUS, HAR ANOR
DET
FRÅN 1700-TALET. HUSET KÖPTES 1873 AV EBBAS
FARFAR JÖNS OLSSON. EBBA OCH HENNES FÖRÄLD- JÄRNVÄG
RAR ÖVERTOG DET 1911. FRÅN 1961 BODDE EBBA
ENSAM KVAR I HUSET FRAM TILL 1984. DÅ DONERADE HON DET TILL MALMÖ MUSÉER OCH NÄR HON
AVLED 1989 MÖBLERADES DET MED ”ORIGINALMÖBLERNA”. SEDAN 1991 ÄR HUSET ÖPPET FÖR
USASTAT
ALLA PÅ ONSDAGAR KL.12-17. FRI ENTRÉ GÄLLER
TILL DETTA SEVÄRDA MINIATYRBOENDE MED BÅDE
MALMÖUTEDASS OCH VEDSPIS!
KLUBB
T E
I N T
R U
M U T
M U
O
KAN
RASTAS
VID
RIBBAN
HEKTAR
KORT
FÅNGPLATS
HYSA
RÄDSLA
ÖRLOGS- INTE
FARTYG VÅR
KURS
REPETERA
FLODSLINGA
DALBY
ÄR
KÄND
DJUR
MED
RAGG
RIK
KLURESS
P
TONÅRSELÄNDE
MFF-ÅGE
FÄRSKA
BEHÖVS I
TURNING
TORSO
SVINMOR
KAN MAN
SITTA
I VÅRSOLEN
HAR
POSTNUMMER
21845
RÖSE
RASERADES
MALMÖSTADSDEL
KORT LOKAL
GÖR TRYCKA
FÖR EN FÖR
MAN I KA- IHOP
VECKO- PRIVATNOTER
PRAT
DAG
JÄRNLADY
TRÄDHOPAR
ENTAL
KOMPO- ÄR VÄL
MER TENS- GRÄSSIST MEDEL MATTA
UTGÖR
DEL AV
OXIE
NÄRKOMMUN
CIVILSTÅND
K
U
V
Ö
S
E
B R
LITIUM
j Bakvända Malmö
DEN
KAN
KNYTAS
KAN
DRIVA
VÄRMEVERK
HÄR ÄR
TEATERMUSÉET
KAN VATTENMAN I RESEREN ETTA VOAR
TEATERMUSÉET I MALMÖ FINNS MITT EMOT HIPPODROMTEATERN LÄNGDMÅTT
I ETT HUS FRÅN 1400-TALET. HÄR KAN MAN FINNA GODBITAR UR
SVERIGES OCH FRAMFÖRALLT REGIONENS TEATERHISTORIA.
DOMUSÉET HAR ÖPPET TISDAG, FREDAG, LÖRDAG, SÖNDAG MELLAN HON
NERADE
KL. 13-16. ADRESSEN ÄR KALENDEGATAN 5. GÖR ETT BESÖK!
SITT
j Lösning
nr 2 2015
VM-kryss 0215
SKÅNSKA
POJKAR
NATRIUM
NÖJESAMBASSADÖR
ÄR VATTENSJUK
MARK
FOLKRIK
VÄRLDSDEL
SES PÅ
NEONATALAVDELN.
BUTIKSKEDJA
DANSK
PRINS
ANFÖRANDE
bild 1
exteriör
kapas lite på höjden
ISBANA
bild
STADSDEL I
VÄSTER
Fem vinnare får var sin t-shirt
från Malmö stad:
Gert Tillberg
N-Å Johnsson
Jan Ryberg
A-S Karlsson
Jan Hansson
ENASTÅENDE
SIMKLUBB
KRISTDEMOKRATER
mars 2015 • 23
j Mitt Malmö
Grönt, enkelt och smart
Vattnet gick i studion
GREENHOUSE
Något är verkligen fel
Jag tittar på min gravidmage och tycker plötsligt att den har blivit
jätteliten. Något är verkligen fel. Jag springer fram till busschauffö­
ren och ber honom stanna.
Så ringer jag 112. ”Ditt samtal är viktigt, vi tar strax emot det”, sä­
ger den mekaniska kvinnorösten i andra sidan luren. Men hon sva­
rar aldrig. Jag ringer en taxi – den kommer direkt.
”Det där är inte kiss, det är vattnet som har gått”, säger sköterskan
på akuten. Strax ligger jag på en förlossningsbår. Jag kan bli mamma
vilken sekund som helst och barnet kanske inte överlever. Tankarna
far rundor i huvudet. Har jag stressat för mycket? Var det den där bi­
ten grönmögelost jag åt häromdagen som fått vattnet att gå? Har jag
fått en infektion efter vattengympan på Aqvakul?
Jag, som är van vid att alltid vara på språng, får inte lämna sängen
annat än för att gå på toaletten fem meter bort i rummet. Efter två
veckor bestämmer sig läkarna för kejsarsnitt. Då har bristen på till­
räckligt fostervatten gett mig en infektion som riskerade sprida sig
till bebisen.
Liten som en fågel och röd
”Lever den?” ”Ja, hon lever.” Hon är liten som en
fågel, alldeles röd och inlindad i plast (så gör
man för att skydda för tidigt födda). Men min
950 grams flicka tittar rakt in i mina ögon när
jag får se henne efter födseln – och jag vågar
plötsligt hoppas.
Det tar lång tid innan jag på allvar förstår att
bebisen nog inte kommer att dö. Hon är överva­
kad dygnet runt med sladdar över hela kroppen
och med en slang ner i magen som hon får mat
igenom. Ibland har hon andningsuppehåll och
några gånger får hon extra blod. Men hjärtat
och tarmarna fungerar, synen är bra och hon
klarar sig från hjärninflammation. Efter nästan
två månader på sjukhuset får vi komma hem.
Och nu i mars fyller vår älskling ett år.
Skillnaden mellan liv och död
För tidigt födda barn som min dotter kräver
vård dygnet runt. Det kostar massor. Om jag ha­
de bott i ett annat land hade jag kanske varit
skuldsatt för livet. Bra vård kan till och med va­
ra skillnaden mellan liv och död. En vän födde
barn i vecka 28 mitt under Tjetjenienkriget.
Sjukhuset saknade mediciner och resurser för
att vårda bebisen. Familjen fick åka hem och
flickan dog.
Jag är en vanlig Malmöbo, varken känd eller
rik. Ändå fick min bebis och jag förstklassig
vård från början till vi blev utskrivna från sjuk­
huset. Gratis. Tack alla barnskötare, sjuksköter­
skor och läkare som jobbar på perinatal och
neonatalavdelningarna i Malmö och Lund – ni
utför stordåd – varje dag.
JOHANNA DARNÉUS
Journalist och SFI-lärare som får hjärtklappning av franska chansoner och mörk
choklad.
I EKOSTADEN AUGUSTENBORG
Om jag
hade
bott i ett
annat
land
hade jag
kanske
varit
skuldsatt för
livet.
?
Under våren börjar vi uthyrningen av 46 ekosmarta
lägenheter med fantastiska odlingsmöjligheter!
Gör din intresseanmälan till projektet redan idag på
www.boplatssyd.se
Läs mer på mkbfastighet.se/greenhouse
MKB Kundtjänst: 040-31 33 00
Boplats Syd: 040-34 24 50
Se filmen om
”MKB Greenhouse”
Vad tycker du?
Vill du också
skriva här?
Kontakta Åsa
Lempert på
j info.malmo
@givakt.se
ANSÖK OM
EN FLAGGA!
Vill du, din förening eller organisation
ansöka om en svensk flagga eller fana?
Den enda förutsättningen är att du har en flaggstång.
Om du blir tilldelad en flagga får du hämta den på
Stortorget i Malmö i samband med firandet av
Sveriges Nationaldag den 6 juni. Ansökan från dig som
bor i Malmö ska vara oss tillhanda senast den 25/4.
Ansökningsblanketterna finns på
Länskommitténs kansli, här når du oss:
Tel. 046-25 76 96 ● mobil 0730-32 84 01
e-post: [email protected]
Mellbrand Creative AB
P
lask, plask. Kisset bildar pölar under mina fötter. Jag är för­
vånad – och skamsen. Det är inte såhär jag har föreställt
mig min första graviditet. Jag hade trott att jag skulle bli su­
persnygg med glansigt hår, rosiga kinder och en liten kula
på magen. I stället har jag mått så illa att jag knappt har kunnat ta
mig ur sängen. Och nu har jag blivit inkontinent, tänker jag där jag
står i en radiostudio i Lund. Hoppas ingen ser fläckarna på golvet.
Minuterna senare är radiopasset över och jag på väg hem. Kisset
rinner fortfarande och byxorna har blivit dyngsura. Jag börjar bli
orolig, tar fram mobilen och googlar. Inkontinens är vanligt hos gra­
vida, läser jag.
Jag scrollar vidare. Kiss kan misstas för vattnet som har gått, står
det. Men jag är ju bara i vecka 25 och ska inte föda förrän tre måna­
der senare.
Borde jag åka till sjukhuset? Jag ser framför mig hur jag blir ut­
skrattad. ”Vi tar emot dödssjuka och har inte tid för kissnödiga kvin­
nor”, kommer personalen säkert att säga.
w
Låt bilen stå i påsk
Konstrunda
i Malmö
Följ med på guidade
turer 3–5 april
> Film av kvinnor på Panora
jPå Panora anordnas filmfestivalen In­
ternational Female Film Festival Mal­
mö (IFEMA) 17–19 april.
Festivalen fokuserar på kvinnligt
filmskapande och omfattar dokumen­
tärer, spelfilmer, långfilmer och kortfil­
mer.
Bland annat visas Nancy Keys doku­
mentär ”Regarding Susan Sontag”.
VAD| Sport/Trophy MMA
Påsksmällen
VAD| Amiralen
NÄR| 4 april
Gratis
såklart!
Samling utanför Moriskan i Folkets Park kl 12 och 14
www.malmo.se/konstrunda
Malmöfightern Mattias Rosenlind tränar inför sin fight på MMA-galan Påsksmällen som hålls
> ”Det är inte så
TEXT OCH MUSIK AV MIKAEL WIEHE
SÅNGER FRÅN EN
INSTÄLLD SKILSMÄSSA
1–19 APRIL PÅ SKÅNES DANSTEATER I MALMÖ
EN KÄRLEKSHISTORIA. TVÅ SÅNGARE. TRE DANSARE. FYRA MUSIKER.
EN FÖRESTÄLLNING OM KÄRLEKENS MÖRKASTE OCH LJUSASTE STUNDER.
BILJETTER/INFORMATION
www.skanesdansteater.se eller 040-20 85 00
EN SAMPRODUKTION AV SKÅNES DANSTEATER OCH MALMÖ OPERA
EFTER EN IDÉ AV EDDIE NYSTRÖM OCH P-O NILSSON
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
På påskafton smäller det –
då fylls Amiralen med
kampsportare och entusias­
tisk publik när Trophy
MMA håller sin sjätte gala.
– Jag ser fram emot det
och tycker att det ska bli ro­
ligt. Det är det här jag har
kämpat för, säger Malmö­
fightern Mattias Rosenlind,
som deltar på proffsnivå.
Vem han ska möta på påskafton
vet han inte. Killen som var tänkt
att bli hans motståndare har fått
förhinder, men Mattias Rosenlind
är inte särskilt bekymrad. Han
har varit med om det förut.
– Att det byts motståndare är
ganska vanligt. Det känns lite
tråkigt att inte veta vem jag ska
möta eftersom jag inte kan träna
för en specifik motståndare. Jag
vet inte om han är bra på ståen­
de eller på golvet. När jag tränar
fokuserar jag helt på mig själv.
När Vårt Malmö träffar Matti­
as Rosenlind ska han börja da­
gens första träningspass i Mal­
mö muay thais klubblokal på
Barkgatan nära Möllan. Han
kom hit första gången 2006 för
att prova thaiboxning, lockad av
ett par kompisar som redan trä­
nade här. Han fastnade direkt.
– Det var hård och intensiv
träning. Man lärde sig behärska
kroppen och jag gillade inslaget
av kamp.
Friare än thaiboxningen
2010 gick Mattias Rosenlind
över till MMA (mixed martial
arts) efter att ha gått en prov­
match.
– Det var ännu roligare! Thai­
> Rensa och fyll garderoben
> Nya verk på museet
j Nu har loppisarna i Folkets park dragit igång
för säsongen. Under de stora helgloppisarna kos­
tar det 200 kr att hyra bord och den närmaste
hålls den 11–12 april kl 9–14.
Minst en gång i månaden är det stor barnlop­
pis i parken. Då är det gratis att stå och sälja men
det är endast begagnade barnkläder och leksaker
som får säljas. Nästa barnloppis är den 29 mars
klockan 9–13.
j Till och med 26 april ställer
Malmö Konstmuseum ut nya
verk i samlingen.
På plan 2 visas verk av Bella
Rune, Viktor Rosdahl, Lisa Jean­
nin och Rolf Schuurmans, Siri
Derkert, Johanna Friedman,
Charlotte Johannesson och Axel
Lieber.
27 mars
– 24 april
Allt du behöver veta om
Malmös nöjen och kultur
www.malmo.se/evenemang
a Barn & Familj
Malmö Konsthall Öppen verkstad.
på Amiralen på påskafton. Här håller Richard Petersson mitsar åt honom på klubben Dirty south MMA, i Malmö muay thais lokaler.
farligt som man tror”......
boxning är bara stående. I MMA
är man också nere på marken och
använder brottning och lås. Det
blir en helt annan sport, mycket
större och det känns mer fritt.
Mattias Rosenlind fortsatte
träna både MMA och thaibox­
ning. Efter några amatörmat­
cher tog han sig vidare till
proffsnivå. Senaste matchen äg­
de rum den 27 december på
Trophy MMA 5 där Mattias Ro­
senlind på hemmaplan besegra­
de sin motståndare.
Den extra intensiva träningen
inför en match börjar sex till åtta
veckor innan. Morgonträningen
pågår mellan ungefär 9 och 11.
Därefter är det dags för lunch.
Mattias Rosenlind äter på ett café
där personalen hjälper honom att
få i sig rätt livsmedel i rätt mängd,
för att kroppen ska fungera opti­
I MMA är man nere på
marken och använder
brottning och lås.
malt utan att väga för mycket.
– Vi går ju i olika viktklasser.
Jag ligger i minus 70 kilo.
Mat, vila och ett pass till
På eftermiddagen cyklar Mattias
Rosenlind hem och vilar. Sen är
det mat igen, innan kvällens trä­
ningspass börjar vid 18.
– Efter det är jag trött och
sticker hem igen för att hålla
kväll. På helgerna jobbar jag
som ordningsvakt på Mobilia.
Den som är nyfiken på att bör­
ja träna thaiboxning eller MMA
ska absolut komma till klubben
tycker Mattias Rosenlind.
– Det är inte så farligt som
man tror. Man kommer inte hit
och får stryk. Vi har nybörjar­
klasser där man i långsam takt
bygger upp personerna så att de
blir allt duktigare. Vi har oftast
inte sparring för nybörjare utan
inriktar oss på teknik och kon­
dition i början. Det är alla slags
människor som kommer hit.
I framtidsplanerna finns att
komma till den stora amerikan­
ska organisationen UFC, Ulti­
mate Fighting Championship,
där många internationellt topp­
rankade MMA-utövare ingår.
– Jag tror att det kan bli inom
ett par tre år.
f Mix av kampsporter
MMA är kort för Mixed martial arts,
och innebär att man under ett regeltak
fritt blandar olika typer av kampsporter.
Brasiliansk jujutsu, brottning, boxning
och thaiboxning är några discipliner
som utvöaren plockar tekniker från.
I Påsksmällen arrangeras MMAmatcher både på amatör- och proffs­nivå,
samt även matcher i shootfighting. Skillnaden mellan de olika disciplinerna
handlar om huruvida man får utdela
slag på marken, hur många ronder det
är och vilka skydd och handskar som används. Samtliga matcher hålls i bur.
Läs mer om galan och om hur du köper biljetter på j malmo.se/evenemang
Lördagar (fr 5 år) och söndagar (fr 8
år) kl 13.30–16.30.
Moderna Museet Familjeverkstad 29 mar
kl 11.15–15. Familjevisning 19 apr kl 13.
Bellevuegårdsbiblioteket Sagor för
3–5 år torsdagar kl 9.30. Hej bebis –
sång, rim m m 27 mar kl 10. Påsklovs­
aktivieter för 7–12 år: kylskåpspoesi
30 mar kl 14, bli en sockerbagare 31 mar
kl 14 & 15, påskpyssel 1 apr kl 14. Sago­
stund för små öron 17 apr kl 10. Sjung
med ditt barn – babygung 24 apr kl 10.
Husiebiblioteket Sjung med ditt barn
8 mån–4 år 27 mar, 10 & 17 apr kl 14.30.
Barnteater för 1–4 år 27 mar kl 9.30 &
10.30. Påskpyssel 1 apr kl 10. Filmvis­
ning, fr 7 år 2 apr kl 14. Familjelördag –
ansiktsmålning, trollkarl, fika m m
11 apr kl 10–14. Föräldracafé 13 & 20
apr kl 13.30. Serieverkstad för 10–14 år
15 apr kl 14.30. Sagor för 2–5 år 15 &
22 apr kl 10. Tonårsbokfika för 12–15 år
21 apr kl 16. Barnteater fr 3 år 24 apr kl 10.
Lindängenbiblioteket Baby Yaga –
banditsagor för 4–8 år 16 apr kl 9.30.
Sångstund för de minsta 22 apr kl 9.30.
Malmö Museer Påsklovsaktiviteter, olika
teman varje dag 30 mar–2 apr kl 13–15.
Oxiebiblioteket Datorspelsverkstad
30 mar–1 apr kl 13. Påskpyssel 2 apr
kl 13–15. Babycafé 8 apr kl 10.15.
Stadsarkivet Häxhysteri och påsk­
trolleri i arkiven 30–31 mar kl 11 & 13.
Rosengårdsbiblioteket Påsklovspys­
sel, fr 7 år 30 mar–1 apr kl 14. Filmvis­
ning, fr 7 år 30 mar kl 14. Sagor för 3–6
år 31 mar, 1, 7–8, 14–15 & 21 apr kl 10.
Berättelsetajm, fr 7 år 9 apr kl 15.
Småttingsaga för 1–3 år 9 & 22 apr
kl 10. Boktipset, fr 9 år 23 apr kl 15.
Stadsbiblioteket Barnens verkstad
för 3–8 år 28 mar & 11 apr kl 13–16, 7,
14 & 21 apr kl 15–17. Läxhjälp 28 mar,
11 & 18 apr kl 13–15. Supertintresset
för 9–12 år 29 mar kl 14. Påskpyssel för
6–8 år 31 mar kl 14–17. Möt författaren
till Castra Det blå stoftets magi, för
9–12 år 31 mar kl 15. Pirater och havs­
skräck med Sea-U 1 apr kl 14. Fantasy­
pyssel för 9–12 år 2 apr kl 14–16.
Musikakuten för 9–12 år 7 apr kl
16–17. Hörtipset för 9–12 år 9 & 23 apr
kl 16. Sagor på romani arli för 0–8 år
11 apr kl 15. Sagor på
somali för barn 0–8 år 11
apr kl 12. Sagor på persiska
för 0–8 år 12 apr kl 14.30.
VAD Familj/Resan till Melonia
VAR Moomsteatern
NÄR 1–19 april
foto Eva Edsjö
VAD Musik/Love Antell
VAR KB
NÄR 11 april
VAD Barn/Björnen som
inte ville sova
VAR Expressteatern
NÄR 11 april kl 14
Lästipset för 9–12 år 14 apr kl 16.
Skapa och förstöra för 9–21 år 16 apr
kl 16. Experimentverkstad för 6–8 år
18 apr kl 13 & 15. Allsång för 0–8 år 19
apr kl 13. Sagor på spanska för 0–8 år
19 apr kl 14. Språkmemory för 9–12 år
21 apr kl 16.
Lennarts listor Vardagsäventyr med
musik och spänning. Barnens scen
27 mar kl 9.30 & 10.30.
Påskäggsjakt och påskfigurer.
Slottsparken 28 mar kl 10–15.
Nallekonsert med Malmö Symfoni­
orkester. Tema: Djursjukhuset. Kon­
serthuset 28 mar kl 11, 13 & 15.
Upp med fötterna Familjevarieté
med Cirkus Saga. Barnens scen 28
mar kl 11, 30–31 mar kl 10.30.
Färgerna Föreställning för de minsta.
Barnens scen 1 & 21 apr kl 9.15 & 10.30.
Resan till Melonia Musik och magi
för hela familjen, fr 6 år. Mooms­
teatern 1–19 apr.
Påskparad genom Limhamn Musik
och dans. Utg fr R F Bergs plats 4 apr
kl 12.
Den Arge Hoppfull föreställning om
en besvärlig vardag, fr 8 år. Malmö
Stadsteater/Hipp 8–19 apr.
VAD| Musik/Flashdance
– The Musical
|
VAD Malmö Arena
NÄR| 10–12 april
Gubben, Gumman och den förtrollade fisken Sagoteater för barn 3–9 år.
Barnens scen 8 & 10 apr kl 9.15 & 10.30.
Solapan Tyst teater om vänskap, för
5–9 år, teckentolkas. Barnens scen
9 apr kl 10.30.
Björnen som inte ville sova Familje­
föreställning, fr 4 år Expressteatern
11 apr kl 14.
Det ledsna lilla spöket Sagofén Isa­
dora, för 1,5–3 år. Barnens scen 11 apr
kl 10 & 11.
I Valles värld Teater om livets klurig­
heter, för 4–8 år. Barnens scen 15–17
apr kl 10.30, 18 apr kl 14.
VAD Musik/Livet på räls
VAR Barnens scen
NÄR 23 april
VAD Teater/Peer Gynt – The Girl Activist
VAR Teaterhuset Bastionen
NÄR 10 april–2 maj
a Guidade turer
Malmö Opera Guidad visning 29 mar
& 12 apr kl 12.30.
Sekelskiftet 1900 i Malmö Stads­
vandring. Utg fr Frans Suellsgatan
29 mar kl 16.
Södra Förstadsgatan Historisk stads­
vandring. Utg fr Triangeln 11 apr kl 14.
Det hemliga Malmö Historisk stads­
vandring. Utg fr Klaffbron 12 apr kl 14.
Södergatan Historisk stadsvandring.
Utg fr Gustav Adolfs torg 12 apr kl 14.
Från hamn till stadsdel Historisk
stadsvandring. Utg fr Frans Suellsga­
tan 12 apr kl 16.
Spökvandring Dramatiserad stads­
vandring. Kungsparken 17 apr kl 20.
Rundan Sightseeing Båttur på Mal­
mös kanaler, fr 17 april, flera
avgångar/dag.
aKlubb & sällskapsdans
Camarin Praktika argentinsk tango.
VAD| Musik/Brodsky
Quartet
VAD| Palladium
NÄR| 13 april
Ungdomens hus fredagar kl 20.30–00.
Casino Cosmopol Dans med Bob Ste­
vens 11 apr kl 21.30–02.
Grand Öl&Mat Reggae Scorcher, reggae
och ska 28 mar kl 23–03. Quiz med Dal­
las 31 mar & 14 apr kl 19.30–23.55. Grand
New Opry, country 8 apr kl 20–01. Coc­
tail Club, livejazz 9 apr kl 21–01.
Inkonst Midnattsrit med Bohren &
Der Club of Gore, doomjazzband 27
mar kl 23–02. Eternal Death Live,
mörk elektronisk pop med industri­
ella toner 1 apr kl 20–23. White Hills
Live, djupa ljudlanskap och mystiska
texter 16 apr kl 20–00.
Mattsson’s Kasedans med Egon fre­
dagar kl 20.
Moriska Paviljongen Jumpin’ Jumpin’,
dancehall, hip hop, reggae mm 27 mar
kl 22–03. Too Cute To Puke, 100% tjej­
frontade dansgolvshits 28 mar kl 22–03.
PotatoPotato Breakfast club, frukost­
dans med DJs, onsdagar kl 7–9.
Tangokompaniet Milonga Racing Club,
argentinsk tango söndagar kl 19.30.
Tangopalatset Cat’s Corner swing­
dans torsdagar kl 19.30.
aFöredrag & litteratur
ABF Gemenskapen Torun Börtz, förfat­
tarbesök 15 apr kl 18. Föredrag: I dina
ögon – en pappas berättelse 20 apr kl
18. Skottland och Norden – idag och
imorgon 21 apr kl 18. Lag eller näve –
antifascistiska strategier 22 apr kl 18.
Bellevuegårdsbiblioteket William
Arne – motorcirkusens mästare, före­
drag 12 apr kl 16.
Katrinetorp Om lusten att trädgår­
dera 7 apr kl 18. Mitt liv med antikvite­
ter – Knut Knutson 14 apr kl 18.30. När
det ofattbara inträffar – Malin Wesén
förlorade barn i tsunamin 21 apr kl 18.
Kirsebergsbiblioteket Ronny
Danielsson – mitt malmöitiska regis­
sörsliv 31 mar kl 18. Annorlunda Mal­
möhistoria 15 apr kl 19.
Lindängenbiblioteket Från Inkaguld
till gyllene chips, föredrag 21 apr kl 18.
Oxiebiblioteket Bokcafé: Påskekrim 1
apr kl 15. Helena von Zweigbergk 14
apr kl 18.30.
Rosengårdsbiblioteket Liv Ström­
qusit, serietecknaren och feministi­
konen 16 apr kl 18. Bokcafé 23 apr kl
17. Världsbokdagen med bokbytardag
23 apr kl 12–17.
Stadsarkivet Ska vi gå på bio? Rum
för drömmar i folkhemmets Sverige,
föredrag 21 apr kl 18.30.
Stadsbiblioteket En akademisk kvart
onsdagar kl 12.30. Alternativa drivme­
del, föredrag 16 apr kl 12.30. En timme
med: Cirkeln-författarna 16 apr kl 19.
Läsecirkel för unga 14–18 år 21 apr kl 16.
Skönlitterära boktips 22 apr kl 18. Fot­
bollen i staden, föredrag 23 apr kl 18.
Irrande kärlekar Presentation av
Enrique Perez, på spanska. Poeten på
hörnet 27 mar kl 18.
Inspirationsföreläsning på Baltiska
Hallen. Pia Sundhage, om ledarskap
29 mar kl 10.30. Paolo Roberto, om
motivation 31 mar kl 18.30.
Tredje rummet Föreläsning och
offentligt samtal. Victoriateatern 31
mar, 7, 14 & 21 apr kl 19.
Judisk vår – Minoriteter i dialog
Föredrag, dialog och samtal. Moriska
Paviljongen 11 apr kl 18, 13 apr kl 18.30.
Ingen står ut med perfekta människor
Seminarium om missbruk och medbe­
roende. S:t Johannes kyrka 19 apr kl 13.
Mindfulness Föredrag. Tangopalatset
21 apr kl 18.
a Musik
Tolv o tie i Petri Lunchkonsert. S:t
Petri kyrka onsdagar kl 12.10.
Hair – The Musical Let the sunshine
in. Nöjesteatern t o m 11 apr.
American Idiot Green Days Broad­
waymusikal om det politiska klima­
tet i USA under tiden efter 9/11.
Malmö Opera t o m 19 apr.
AIDA Opera om kärlek över alla grän­
ser. Malmö Opera t o m 7 jun.
DragonForce Power metal. Babel 27
mar kl 19.30.
Ikväll är vi kungar Hip hop och rap
med Petter, Ison & Fille, Lilla Namo
m fl, KB 27 mar kl 20.
Mapei Soul och r’n’b. Babel 27 mar
kl 23.30.
Unga organister S:t Andras kyrka 28
mar kl 15.
Charlottas Burnin’ Trio Rock/jazz.
Poeten på hörnet 28 mar kl 18.
Ebbot Lundberg & The Indigo Children
Rock’n’Roll. KB 28 mar kl 20.
Kalle Baah Reggae, support: Lide Najs.
Moriska Paviljongen 28 mar kl 20.
Spårvägens musikkår + 100 dB Vår­
konsert med kulturskolans ungdoms­
orkester. Palladium 29 mar kl 15.
Harry Arnold Sällskapet Storbands­
kväll. Konserthuset 29 mars kl 17.
Malin Wättring Oktett Nordisk jazz.
Victoriateatern 30 mar kl 19.
Monday Night Big Band Storbands­
jazz. Mattsson’s 30 mar kl 20.30.
Tommy Emmanuel Accoustic, Coun­
try. Palladium 31 mar–1 apr kl 19.
Svävande damen Varieténummer.
Malmö Opera 1–25 apr.
Stiftelsen Rock. KB 2 apr kl 20.
Matteuspassionen Konsert. S:t
Andreas kyrka 3 apr kl 18.
Norooz 2015 Persiska världsartisten
Andy med Hengameh och Sasy Man­
kan. Malmö Arena 3 apr kl 21.
Saigon Avant-rave . Grand Öl&Mat 4
apr kl 23–03.
Jonzon med gäster Pop, jazz, schla­
ger, visor. Folk å Rock 7 apr kl 20.
> Info & biljetter
Mer information och senaste nytt om alla arrangemang hittar
du på malmo.se/evenemang. Har du inte tillgång till internet
går det bra att ringa Malmö Turism på 040-34 12 00.
dion 28 mar–4 apr.
Trophy MMA Påsksmällen Kampsports­
gala. Amiralen 4 apr kl 17.30–23.
Malmö FF Allsvenskan, herrfotboll.
Swedbank Stadion 9 & 20 apr kl 19.
SM-milen 2015 Motionslopp. Stadi­
onområdet 18 apr kl 14.30.
Heleneholms Marathon 2015
Heleneholms Idrottsplats 19 apr kl
10.45.
a Teater & dans
foto Mats Bäcker
9,3 på Richterskalan Monolog om
Klubb Krinolin Kammarmusik med
Anders Hjortvall och Francisca Sko­
ogh. Grand Öl&Mat 7 apr kl 21.
100 år av Joe Hill Sinersongwriter­
konsert. ABF Gemenskapen 8 apr kl 18.
En stad, en bro, en kärlek... Konsert.
Palladium 8 apr kl 19
Toner från Paris Orgel after work. S:t
Petri kyrka 10 apr kl 17.
Flashdance – The Musical Malmö
Arena 10–12 apr.
Kammarkonsert Favoriter i liltet for­
mat. Malmö Operas foajé 11 apr kl 14.
SaliBambra Mångfasetterad jazz. Vic­
toriateatern 11 apr kl 19.
Love Antell Pop, rock. KB 11 apr kl 20.
Vårkonsert med Musikhögskolans
organister, kammarmusik. Malmö
Konstmuseum 12 apr kl 14.
Hemlig Kärlek Musica Vitae och
Ruby Hughes. Palladium 12 apr kl 15.
Vita Nuova med Malmö Akademiska
Kör. S:t Johannes kyrka 12 apr kl 15.
Big Band Battle Swingkväll med Car­
ling Big Band och Roger Berg Big
Band. Konserthuset 12 apr kl 17.
Against Me! Melodiöst punkslam­
mer. KB 12 apr kl 20.
Sorcerspyramid Energisk experimen­
tell rock. ABF Gemenskapen 13 apr kl 18.
Brodsky Quartet Musik av bl a Tar­
rodi. Palladium 13 apr kl 19.
Wizex Favoriter från 30-, 40-, 50-, 60- och
70-talet. Casino Cosmopol 15 apr kl 13.
Seth Neuman Soft Trio Jazz-, bossa- och
swing. ABF Gemenskapen 16 apr kl 14.
Steven Wilson Alternativ/Progressiv
Rock/Metal. Palladium 14 apr kl 18.
Önskvärd minneskonsert med
Malmö Symfoniorkester, önska ditt
favoritstycke. Palladium 16 apr kl 19.
Seinabo Sey Pop. KB 16 apr kl 20.
Tomas Andersson Wij Ensam på scen.
Slagthuset 17 apr kl 18.
Lorentz Hip Hop, Rap, Pop, Soul. KB
17 apr kl 20.
Chess in Concert Benny Anderssons,
Tim Rice och Björn Ulvaeus musikal.
Malmö Arena 19 apr kl 15.
American Songbook på Svenska
Mikael Wiehe, Plura Jonsson och
Ebba Forsberg. Konserthuset 19 apr
kl 19.30.
Cecilia Persson Nonet Mjuka melo­
dier, jazz och improvisation. Victoria­
teatern 20 apr kl 19.
Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye
Visor på jiddisch. Palladium 22 apr kl 19.
Gitarr i ton och form Elever från
Malmö Kulturskola. Kulturhuset
Mazetti 23 apr kl 18.30.
Livet på räls – eller konsten att inte
spåra ur ... Sångbolaget, humor och
musik. Barnens scen 23 apr kl 19.
Baby Dee + Wildhart Experimentellt
och uttrycksfullt från underground­
scenen. Inkonst 23 apr kl 20.
Paul’s Playhouse Tradjazz samt jam­
session. Mattsson’s 23 apr kl 20.
a Mässa och marknad
Internationell hundutställning
MalmöMässan 28–29 mar kl 8.
Travel Malmö Resemässa. Stadion­
mässan 28–29 mar kl 10–16.
Ultimate Power & Paint Custom Show
Bilar och motorcyklar. Slagt­huset
28 mar kl 10–20, 29 mar kl 10–17.
Malmö Seriefest Fansin- och small­
pressmarknad. Stadsbiblioteket
28–29 mar kl 11–15.
Barnloppis Folkets Park 29 mar kl 9–13.
Samlar- och kuriosamarknad Lim­
hamns Folkets Hus 29 mar kl 10–15.
Drottningtorgets loppmarknad Köp
eller sälj, sön kl 9–15, start 5 apr.
Malmö Vin och Delikatessfestival
MalmöMässan 10 apr kl 12–20, 11 apr
kl 12–19.
Vårloppis Folkets Park 11–12 apr kl 9–14.
Mitt Vårmarknad Tema: mat. Mitt
Möllan 11–12 apr kl 11–17.
Loppmarknad Kvarndala hembygds­
gård 19 apr kl 11–15.
a Show & humor
MACK Stand-up. Bee Kök & Bar tors­
dagar kl 20.
tsunamin i Thailand 2004. Malmö
Stadsteater/Intiman t o m 11 apr.
Kasimir och Karoline Bitterljuv klas­
sisk kärlekshistoria. Malmö Stadstea­
ter/Hipp t o m 15 apr.
Fix You Monolog om kampen att leva –
en dag till. Moomsteatern t o m 18 apr.
Folkets fiende Henrik Ibsens poli­
tiska klassiker. Malmö Stadsteater/
Intiman t o m 29 apr.
Den galna revyn med Regnbågstea­
tern, amatörteater. MAF26–27 mar kl
19, 2 apr kl 19.
Jag minns dig som du var då Dans­
verk om att inte kunna släppa taget.
Inkonst 27–28 mar kl 19.
Teaterns Dag Dans, teater, prova-på,
kostymförsäljning m m. Flera platser
28 mar.
Tanzwut Dansföreställning med
avstamp i det medeltida fenomenet
koreomani. Inkonst 31 mar kl 19.
Sånger från en inställd skilsmässa
Kärlekshistoria med musik av Mikael
Wiehe. Skånes Dansteater 1–19 apr.
För nöjes skull Komiska scener från
flera århundraden med Teater Theas
veteraner. MAF 6–22 apr.
Acción Gorila #3 Performancerealte­
rade upprepningar. Inkonst 7 apr kl
19–22.
Boner Scenkonstföreställning som är
en analys av sig själv. Inkonst 9 apr kl 19.
Peer Gynt – The Girl Activist Galen pjäs
fylld av humor om starka kvinnor som
vill skapa förändring och välja sina liv.
Teaterhuset Bastionen 10 apr–2 maj.
Etoile Ballet Gala Klassiska pärlor
och balettstjärnor från hela världen.
Konserthuset 11 apr kl 19.
Ivan den förskräcklige Direktsänd
dansföreställning från bolsjojteatern.
Biograf Spegeln 19 apr kl 17.
Brännvin i Kikar’n Lustspel. Nöjestea­
tern 24–25 apr kl 19.30.
a Utställning
MALMÖ KONSTHALL Mån–tis, tor–
sön 11–17, ons 11–21. Carla Zaccagnini/Runo Lagomarsino t o m 24 maj.
Malmö Konsthall 40 år Tillbaka­
blickar och aktiviteter.
MALMÖ KONSTMUSEUM Alla dagar
10–17. Baltiska speglingar De ryska
konstverken från den Baltiska utställ­
ningen i dialog med nordisk sekel­
skifteskonst, t o m 19 apr. Nya verk i
samlingen De senaste nyförvärven,
t o m 26 apr.
MALMÖ MUSEER Alla dagar 10–17.
Amphibia – att leva på hoppet Foto­
utställning om grodor. Framtidens
fordon – nu och då Från början av
1900-talet till nutidens framtid. Himmel och jord Möt renässansmannen
Tycho Brahe. Idéplaneten 800 m2
spännande aktiviteter. Kustland
Möte några av de 1,2 miljoner männ­
iskor som lever vid Skånes kust. Livet
med Baltiska utställningen i
centrum. Women making history 100
år av immigrantkvinnors liv och
arbete i Malmö. Vår natur Om natu­
ren och djuren närmast oss. Rädda
vår kust Om det stora oljeutsläppet
som drabbade Bohuslän hösten 2011.
MODERNA MUSEET Tis–sön 11–18.
The new human: You and I in Global
Wonderland Om hur vi lever tillsam­
mans, förändrade livsvillkor och fram­
tiden. Nils Dardel och den moderna
tiden En av Sveriges mest folkkära
konstnärer. Fredrik Roos Stipendium
2015 28 mar–26 apr. Öppna visningar
28 mar, 4, 11 & 18 apr kl 15.
Breadfield Tor–fre 15–18, lör 12–15.
Geir Moseid t o m 25 apr.
Form/Design Center Tis–lör 11–17,
sön 12–16. Funky rooms – boende på
liten yta t o m 29 mar. A new layer
Taiwanesiskt lackhantverk t o m 12
apr. Ung Svensk Form – unga formgi­
vare, fr 24 apr. 25 kvadrat 25 försArki­
tekter tolkar Attefall, fr 24 apr.
Galerie Holm Ons–fre 13–17, lör–sön
13–16. Martin D Stenberg t o m 28 mar.
Galerie Leger Mån–fre 10–7.30, lör
12–16. Tamara Malmeström de Laval t
o m 16 apr. Bertil Petersson fr 18 apr.
Galleri Englesson Tis–fre 12–18, lör–sön
12–16. Fumiko Lennartsson 11–23 apr.
Galleri Final Ons–fre 12–17.30, lör–sön
13–16. Mattias Sammekull fr 18 apr.
Galleri Ping-Pong Tis–fre 12–17, lör–sön
12–16. Tomas Elovsson t o m 28 mar.
Galleri Sagoy Tor–fre 15–17.30, lör–
sön 13–16. Påskutställning t o m 12 apr.
Katrinetorp Mån–sön 12–17. Öppna sin­
nen, Valdemarsro gymnasium t o m 6 apr.
Limhamns Konsthall Lör–sön 12–16.
Hans Janstad t o m 29 mar. Krookx3 fr
18 apr. Påskrunda 2–12 apr kl 12–16.
Miva Gallery Mån–fre 11–18, lör 11–16.
Camilla Lundén 28 mar–11 apr.
Mobilia utomhustorg Lör–sön 12–16.
Art by Zaki, 3D-konst t o m 29 mar.
Panora Biografens öppettider. Carl
Johan De Geer t o m 12 apr. Dotterbo­
laget, serier t o m 19 apr.
Skånes Konstförening Ons–fre
14–18, lör–sön 13–16. Magali Cunico t
o m 12 apr.
Slice of life – Art Gallery Mån–fre
12–17, lör 11–14. Marie Plosjö 3–12 apr.
Teatermuseet Tis, fre–sön 13–16.
Malmö Stadsteater 70 år – de senaste
tjugo åren t o m 29 mars.
VAD Dans/Etoile Ballet Gala
VAR Konserthuset
NÄR 11 april
foto Mattias Ankrah
a Sport
Ishockey-VM för damer. Malmö Issta­
är en lek Lek- och leksaksutställning.
Sommarsol och mörka moln – Malmö
1914 Om förändringarna i Malmö
VAD Teater/Kasimir
och Karoline
VAR Hipp
NÄR T o m 15 april
VAD Utställning/Geir Moseid
VAR Breadfield
NÄR T o m 25 april
foto Malin arnesson
standup-show. Palladium 27 mar kl 19.
Rhapsody in Rock 25 år Malmö
Arena 28 mar kl 19.30.
JILL Rockig krogshow. Malmö Opera
30 mar–6 apr.
Comedy Nights Stand up comedians
from around the world. Casino Cos­
mopol 8 apr kl 20.
a Övrigt
Garaget Språkcafé tisdagar kl 18–21,
fredagar kl 13–15.
Lindängenbiblioteket Fredagsfilm 27
mar kl 13.
Oxiebiblioteket Film för vuxna 30
mar kl 14 & 16.30.
Rosengårdsbiblioteket Språkcafé och
läxhjälp måndagar och onsdagar kl 15.
Stadsbiblioteket Träna svenska
genom persiska tisdagar kl 15. Träna
svenska onsdagar kl 17. Träna schack
onsdagar kl 18. Läxhjälp och stöd i
svenska torsdagar kl 16. Journaltolk­
ning 9 apr kl 13–17. Bättre sökresultat i
Google 16 apr kl 15. Juristjouren 20 apr
kl 16. Tidningar online 21 apr kl 15.
Serieexperiment med Lisa Rydberg, för
13–19 år. Smarta appar för dig som har
svårt att läsa och skriva 23 apr kl 17.30.
Ramy Essam – fristadsmusiker Samtal,
konsert och film. Panora 28 mar kl 17.
Doc Lounge Malmö Dokumentärfilm­
klubb. Babel 31 mar, 7 & 14 apr kl 19.
Future Legends Performativ samtids­
konst och experimentell musik. Pal­
ladium 11 apr kl 18.
Politisk terapi Konst- och perfor­
mance där besökarna är delaktiga.
Inkonst 17 apr kl 15–19.
IFEMA International Female Film
Festival Malmö. Panora 17–19 april.
Klädbyte Byt kläder med andrat. ABF
Gemenskapen 19 apr kl 13.
VAD Dans/Sånger från en
inställd skilsmässa
VAR Skånes Dansteater
NÄR 1–19 april
foto Bohumil Kostohryz
Nääämen it’s Al Pitcher Klassisk
VAD Dans/Tanzwut
VAR Inkonst
NÄR 31 mars
Ännu mer ... Det händer mycket i Malmö – mer än vad som får plats här. Du hittar ännu mer på malmo.se/evenemang.
Den Arge
EN HOPPFULL FÖRESTÄLLNING
OM EN BESVÄRLIG VARDAG
MED INSPIRATION FRÅN GRO DAHLES
OCH SVEIN NYHUS BOK
PREMIÄR 8 APRIL 2015 PÅ STUDION, HIPP
FRÅN 8 ÅR
Ons 8 april kl 19
Lör 11 apr kl 13
Lör 18 april kl 13 och kl 15
Sön 19 april kl 13 och kl 15
Lör 25 april kl 13 och kl 15
Sön 26 april kl 13 och kl 15
Lör 23 maj kl 13
.SE