2. Mall Gruppbeskrivning (Antagen styrelsemöte

Gruppbeskrivning
för
.................................................................................................
Ort:..............................................
Gruppbeskrivningen är antagen på konstituerande årsmöte den..........................
1. Syfte och målsättning
1.1 Vi vill som ung generation älska vår generation genom att mitt i ungdomsvärlden i ord, handling
och kraft presentera och leva ut evangeliet i Jesu karaktär. Detta innebär att vi vill;
…utmanas av olika behov vi ser och ta konkreta steg för att möta dem på ett betjänande sätt.
…sprida liv, glädje och ljus där vi är.
…göra det glada budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och förståeligt på ett relevant sätt.
…förmedla frihet och helande.
…skapa frizoner och positiva motkulturer i destruktiva miljöer.
…möta människor och sammanhang på ett inlyssnande och respektfullt sätt.
1.2 Vi vill på olika sätt skapa förutsättningar för kristna ungdomar att få växa i sin efterföljelse och
kärlek till Jesus Kristus.
2. Målgrupp
Målgruppen är ungdomar, främst tonåringar. Mottot är ”unga för unga”, d.v.s. gruppens verksamhet
ska bäras upp främst av unga som verkar bland unga.
3. Bekännelse
Gruppens teologiska grund vilar på Bibeln och den Apostoliska trosbekännelsen, och därmed tron
på Guds försonande verk genom Jesus Kristus.
4. Församlingskoppling
Gruppens verksamhet står på lokala församlingars grund, initiativ och välsignelse.
Detta innebär att;
…lokala församlingar står bakom och välsignar initiativet.
…gruppen består av medlemmar som har en lokal församlingstillhörighet.
…gruppen tillsammans med den lokala församlingen arbetar för att förankra visionen i
församlingen och hjälpa nya troende att hitta en lokal församlingstillhörighet.
5. Anslutning och tillhörighet
Lokalgruppen är en lokal förening i Pannkakskyrkans Riksorganisation (PK Riks) som har beviljats
inträde av riksorganisationens styrelse.
6. Medlemskap
Medlem i gruppen är den som står bakom rörelsens idé och syfte och som har förnyat medlemskapet
eller, om medlemsavgift finns, betalat medlemsavgift för innevarande år. Som medlem är man
medlem både i gruppen och i PK Riks.
7. Beslutsordning
Gruppen är en ideell förening där de högsta beslutande organen är årsmötet, extra föreningsmöte
och ledarteamet. Alla medlemmar har rätt att delta i förhandlingar och beslut vid årsmöte och extra
föreningsmöte.
8. Årsmöte
Lokalgruppen håller årsmöte innan den 25 februari på tid och plats som ledarteamet beslutar.
Undantaget är när lokalgruppen bildas och denna gruppbeskrivning antas, det kan ske även efter
25 februari. Kallelse till årsmöte ska utfärdas senast två veckor innan årsmötet.
Vid årsmötet ska protokoll föras och följande saker godkännas:
1. Val av mötesledare och antecknare för årsmötet
2. Val av en protokolljusterare som kollar igenom att antecknaren har antecknat rätt
3. Godkännande av att kallelsen till årsmötet gick rätt till
4. Godkännande av dagordning (dvs. denna lista)
5. Genomgång av verksamhetsberättelse om vad gruppen gjort under året, eventuell ekonomisk
årsredovisning och eventuellt revisorernas berättelse
6. Beslut om ansvarsfrihet för ledarteamet för det gångna verksamhetsåret.
7. Val av
a) ledarteamet, totalt 3-7 personer enligt punkt 10
b) eventuellt revisor (om årsmötet bestämmer att man vill ha det - inget måste men man
brukar oftast ha det i en förening)
c) valberedning som får i uppdrag att föreslå nya medlemmar till ledarteamet till nästa
årsmöte
8. Verksamhetsplan för kommande år
9. Övriga frågor
Gruppens verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll (eller underlag för årsmötesprotokoll) och
verksamhetsplan för kommande år ska skickas in till PK Riks varje år före februari månad är slut.
9. Extra årsmöte
Ledarteamet kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Ledarteamet är skyldigt att kalla till extra
årsmöte när revisor eller minst 1/3 av namns medlemmar begär det.
10. Ledarteamet
När årsmötet inte är samlat är ledarteamet gruppens beslutande organ och ansvarar för gruppens
angelägenheter. Ledarteamet ska bestå av tre till sju personer som är beredda att verka för punkt 1-4
i denna gruppbeskrivning och som är ledare i det lokala arbetet. Antalet bestäms vid varje årsmöte.
Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst. Majoriteten bör bestå av personer som är högst 25
år gamla. Ledarteamet utser inom sig en ordförande. Inom eller utom sig utser ledarteamet
antecknare och kassör. Ledarteamet är beslutsmässigt när minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
11. Firmateckning och verksamhetsår
Om gruppen till exempel vill skaffa sig ett bankkonto behövs det någon som för gruppens
räkning får skriva på dokument och kan öppna bankkonton (fackspråk: “tecknar firma”). Gruppens
firma tecknas av de personer som ledarteamet beslutar att ge denna rätt. I ledarteamets beslut ska
framgå om firmateckningsrätten gäller personerna tillsammans eller var för sig. Gruppens
verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
12. Ändring av gruppbeskrivning
Ändring av gruppens gruppbeskrivning kan endast ske vid årsmöte med minst 2/3 majoritet och
ändringarna måste meddelas PK Riks.
13. Utträde, uteslutning och tvist
Medlem som under pågående verksamhetsår vill utträda ur gruppen ska skriftligen anmäla detta via
mail eller papper till PK Riks styrelse eller någon anställd vid rikskontoret och anses därmed
omedelbart ha lämnat gruppen. Medlem som aktivt motarbetar punkt 1 och 3 i gruppbeskrivning
eller på annat sätt uppenbarligen skadar gruppens intressen kan av ledarteamet uteslutas ur gruppen.
Vid eventuellt överklagande ska medlemmen vända sig till PK Riks. Talan i tvist mellan medlem och
lokalgruppen eller mellan olika lokalgrupper får inte väckas vid allmän domstol. I stället ska sådan
avgöras enligt lag om skiljeförfarande.
14. Upplösning
För en aktiv upplösning av gruppen fordras ett beslut med minst 2/3 majoritet vid ett årsmöte och
ett extra föreningsmöte där samma beslut fattas. Protokoll från dessa årsmöten ska sändas till PK
Riks.
Gruppen upplöses när denna varit vilande två år i rad (dvs inte genomfört något årsmöte under två
verksamhetsår). Vid upplösning så avgör gruppen hur dess ägodelar och ekonomiska tillgångar skall
disponeras.