Snöplogspinnesamlare - VAMA

1. Säkerhetsföreskifter
Viktigt!!
Innan maskinen tas i bruk bör alla som användar maskinen, ägaren, änvandaren och
den person som sköter servicen bekanta sig med dessa säkerhetsföreskifter. Iaktta
största säkerhet eftersom ansvaret är ditt. Läs maskinens varningsdekaler, läs
bruksanvisningen och lär känna säkerhetsanordningarna innan maskinen tas i bruk.
Du kan skada dig allvarligt, om inte anvisningarna följs. Här följer några allmänna
anvisningar.
Detta märke används för att påminna om arbetssäkerheten.
1. Maskinen skall monteras på personbilens släpvagn, på en paketbil eller på en cabby bil.
Innan monteringen sker måste man kontrollera bilens lämplighet.
2. Vid service bör säkerhetsföreskifterna iakttas. Apparatens bensinmotor får inte vara i
gång
3. Använd inte lösa kläder som kan fastna i maskinen.
4. Ingen får vistas inom maskinens 10m fara zon under arbetet och transporten.
5. Före monteringen måste bilens förankringsöglor inspekteras. Rostiga och dåliga
förankringsöglorna måste bytas.
6. Kontrollera att utrustningen som används på att lyfta på plockaren är i gott skick.
7. Kontrollera att apparaten står stadigt i sin plats. Fastsättningen måste göras och
kontrolleras noggrannt. Följ instruktioner i bruksanvisningen.
8. Kontrollera att den vägsida som skall plockas är fri från människor och andra föremål.
Var uppmärksam på människor och föremål under plockningsarbetet.
9. Plockarens fastsättning måste kontrolleras dagligen.
10. Starta aldrig maskinen i ett stängt uttrymme, eftersom detta kan medföra
förgiftningsrisk.
11. Risk zon 10m.
12. Utför aldrig underhåll, rengörning eller justeringen av plockaren utan att maskinens
motor först har stannats och att nödstoppet trycks in.
13. Använd alltid originalreservdelar. Maskinens kontruktion får inte omändras och
maskinen får inte användas för andra ändamål än snökäppplockningen.
14. Efter ansättning av nödstopp måste man vara försiktig före en ny start.
15. Se till att maskinen är i gott skick. Om varningsdekalerna på maskinen skadas bör de
bytas.
2
16. Plockarens bensinmotor får aldrig startas utan att nödstoppen på styrlådan först har
ansatts innan apparatens bränslemotor startas.
17. När den ansvarige går ifrån maskinen, måste plockarens bensinmotor vara avstängd och
huvudström avslagen.
18. Var försiktig när du användar hydrauliken, använd skyddsglassögon och handskar.
19. Den som är ansvarig för maskinens arbetsområde ansvarar gent emot tredje man.
22. Var försiktig vid plockningen under träd och nära broar, då griparmen kan kollidera
dessa.
23. Plockarens griparm ligger utanför bilens huvudlinjer - ta hänsyn till trafiken så att inga
olyckor uppstår.
24. Det är förbjudet att demonstrera eller använda apparaten om man kan inte vara säker på
att alla människor står utanför 10 m risk zon.
25. Det är absolut förbjudet att beröra griparen eller griparens givar arm med hand när
maskinen är i gång.
26. Vid all förekomst av bensin gäller rökförbud (explosionsrisk).
27. Följ trafikregler och ta hänsyn till andra trafikanter.
28. Läs noga igenom Honda GX-160 bensinmotors bruksanvisning.
3
Bild 1. Farliga zon
4
2. Tekniska data och konstruktion
Montering
Ändring av arbetshöjd
Plockaren kan monteras på en släpvagn eller på en paketbil
Griphandens arbetshöjd är möjligt att ändra genom att lyfta eller
sänka hydraulaggregaten i ramen
Upptagning av käppar Det är möjligt att plocka käpparna från antingen höger eller vänster
sida i färdriktningen
Motor
Encylindrig Honda 4-taktsmotor, cylindervolym 163 cm, Effekt
4kW/4000r/min, vartalsregleringen är förinställd av
tillverkaren. Den får ej ändras!!
Gasreglaget sitter vid sidan av motorn.
HydraulikenApparatens hydraulpump matar ca.100 bar.
El
12/24 V in (automatisk omvandlare)
Mått
Bredd 1.2-2 m (möjligt att justera), höjd 80-100 cm (möjligt
att justera, längd 1.25 m
Vikt
250 kg
Tillverkare
VAMA-Product Oy
Tynkä
85100 Kalajoki, Finland,
Tel 358-8-461425
Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst göra modifieringar av produkten
- Fara !!! Nödstopp måste alltid vara ansatt innan man startar
bränslemotorn, gör service eller arbetar närä maskinen.
- Fara!!! När apparaten är i bruk, risk zon 10 m. Det är förbjudet att
vistas på flaket under arbetet.
- Fara!!! Det är förbjudet att beröra griparen eller griparens givar arm
med hand eller andra föremål.
- Apparaten får användas endast för plockning av snökäppar.
- Fara!! Kolla att flakets bakläm och sidolämmar är tillräcklig höga för att
käpparna inte kan ramla ner på vägen
Vama-snöstörplockaren består av ramen, hydraulaggregaten, griphanden och styrenheten.
Plockaren fungerar helt automatiskt. När käppen berör griparens mikrobrytare plockar
griparen käppen och placerar den på flaket.
Hydraulaggregat ger apparaten hydraulisk energi och bilens batteri ger 12/24 v el.
Automatisk omvandlare 12/24 in.
5
3. Montering
Det är lättast att montera plockaren med hjälp av lyftanordning se bild 2. Apparaten ska
monteras på en släpvagn eller på paketbils flak. Före fastsättning måste magasinets bredd
justeras som bild 3 visar. Fastsättning sker med hjälp av spännband eller kättingar på ett
sådant sätt att apparaten står stadigt på sin plats. Se bild nr 3.
Bild 2. Att lyfta apparaten
Bild 3. Att justera magasinets bredd.
6
Bild 4. Monteringen
- Maskinen måste sätta fast ordentligt, använd gärna kättingar med
spännare. Hållbarhetsklass borde vara upp till 5000 Kg.
- Om hydraulaggregates höjd ändras lås aggregaten med bultar
- Kontrollera bilens förankringsöglor före och efter fastsättning
- Montera plockaren på flakets centrum, kontrollera att det finns tillräckligt plats för
käpparna
- Lyfta flakets sidolämmar på sina platser, griparmens sidoläm måste frigöras
7
Bild 5. Att montera elkopplingen (Modell -95)
- Installera på bilens instrument panel. Tryck in den svarta delen och vrid samtidigt.
Säkra kopplingen med den blåa ringen, vrid den till höger.
Före fastsättning av plockaren måste man justera bredden så att magasinet är tillräckligt
stort; sedan låser man magasinet med hjälp av bultar. Efter det har gjorts fästar man
apparaten på flaket med hjälp av spännband eller lastkättingar och spännare. Plockarens
arbetshöjd måste kollas och ändras om det behövs. Den rätta höjden från marken till
griparen är mellan 40-70cm . Den får ej vara under 30 cm.( om höjd understiger 30 cm,
måste aggregates höjd ändras.) Plockarens elkoppling monteras in i hytten (modell -95).
Bild 5.1 Kontroll av flakets bak- och sidolämmar
När plockaren monteras på ett släp kan släpet vara för låg. Då är det nödvändigt att
höja apparaten genom att montera tex. lastpall under maskinen för att nå den önskade
arbetshöjden.
8
4. Körning
Bild 6. Styrlåda
OBS! ”transport, 0, arbete” vreden bör kopplas till läge ”0” innan maskinens
motor startas.
Obs! Nödstoppbrytaren måste alltid vara ansatt när man arbetar eller gör
service nära plockaren.
Före starten:
- Före start av apparaten måste man vara säker på att maskinen får ström; lampan på
styrlådan visar om det finns ström i systemet. (aktivera elsystem med "ner" knappen)
- Bensinmotorns och hydraulaggregatets oljenivå måste kollas.
- Före start ansätt nödstopp på hydraulaggregatet
- Koppla "transport, 0, arbete" vred till läge"0"
Start
- Man måste kolla så att det inte finns människor nära apparatens risk zon (10 m).
- Man kollar att nödstoppen på hydarulaggregatet har ansatts.
9
- Man måste öppna Honda motorns bensinventil och chokeventil för att starta motorn. Efter
motorn har startat kan man stänga chokeventilen och justera motorn så att den varvar cirka
hälfte av sin maxvarv.
Då måste man testa plockarens funktioner genom att styra apparaten med hjälp av styrlådan.
Förviss dig om att inga människor finns för nära apparaten. Då kollar man att "arbete, 0,
transport" brytaren är i läge "0" . Nu frigör man nödstoppbrytaren på hydraulaggregaten.
Efter man har frigjort nödstoppbrytaren måste man trycka in "ner" knappen för att koppla
ström till systemet efter nödtstoppen. Observera att man måste trycka in "ner" knappen för
att koppla ström till systemet. Spänningsavbrott orsakar att ström bryts av tills "ner"
knappen trycks in på nytt. När man kopplar "arbete, 0, transport vreden till arbets läge
kommer griparen ned. Griparens microbrytare är aktiv och apparaten startar omedelbart när
käppen berör brytaren.
Bilens bakspeglar måste vara inställda så att man kan se griparen. Plockningen är enkel,
bilen styrs så att käppen kontaktar brytaren.
OBS! Man kan justera gripklons kraft (klämkraft) genom att justera tryckventilen se
bild 12.
10
5. Förvaring och service
Plockaren måste absolut förvaras på en torr plats. Det är viktigt att man gör rutiner och
periodiska inspektioner för att maskinen fungerar bra.
Obs! Tillverkaren rekommenderar att använda ögonskydd och handskar under
servicearbetet.
1. Rutin service
- Plockaren ska smörjas dagligen. (se smörschema)
- Bensinmotorns oljenivå måste kontrolleras dagligen. Om nivån är för låg kan motorn
skadas.
- Kontrollera alla bultar och deras fastdragning dagligen.
- Griparens gummi kan slitas, byt ut det om det behövs.
- Hydraulaggregatets oljenivå borde kollas dagligen.
2.Periodisk service (i början av säsongen)
Innan säsongen börjar måste man göra både rutin och periodisk service.
- Säkerhetsinspektion, man inspekterar nödstoppbrytaren så att de funkar, man inspekterar
flakfästen, lyftnock, griparen och arm samt alla leder. Det får inte vara några skador på
maskinen. Om maskinen har varit med en olycka måste maskinen levereras till tillverkaren
som gör inspektionen.
- Bensinmotorns oljebyte (den första byten sker efter 20 timmar)
- Bensinmotorns tändstift.
- Kolla att inga lösa bultar finns
- Hydraulaggregatets oljebyte och filterbyte sker (var annat år)
- Griphandens och armens kontroll. Man kollar om det finns glapp i leder. Om det finns
glapp byt bussningar .
Se också bilder som gäller periodisk och rutin service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bild 7. Smörjschema
Griparens led
Griparens cylinder
Griparens böjningsled
Arm 1 huvudled
Arm 1 cylinder
Arm 2 cylinder
Arm 2 huvudled
11
Bild 8. Kontroll av oljenivå
Bild 9. Kontroll av griparens gummit, om gummit är sliten bör den bytas
12
Bild 10. Kontroll av hydrauloljan sker via mätaren vid sidan
av hydraultanken
Bild 11. Hydraulfilter som ligger ovanför hydraultank
13
Bild 11.1 Övre och nedre gränslägebrytare
- Att justera givare på bild 1.1 sker genom att ändra givarens armposition. Den övriga
gränslägebrytarens arm justeras på ett sådant sätt att lyftarmen inte får kontakta det
mekaniska stoppet när armarna går uppåt och stoppar. Det händer så att hydraulcylindern tar
emot den kraften som uppstår när armar stoppar i högsta positionen. Den övre givaren ger
alltså signal till ventilenheten att stänga och det bromsande kraften uppstår före armen
kontaktar den mekaniska stopparen.
När armen går nedåt måste nedre gränslägebrytaren ge en signal till ventilenheten så att den
hinner att stänga och samtidigt bromsa armen innan den når den mekaniska stopparen.
6. Felsökning
- Om plockarens arm inte fungerar:
Kolla att: 1. Plockaren får el; lampan i styrlådan visar att plockaren får ström
2. Tryck "ned" knappen för att aktivera plockarens elsystem
3. Om det uppstår flera strömavbrott måste man trycka in "ned" knappen efter
varje avbrott, byt eller reparera bilens elkoppling
4. Kolla att griparens givare fungerar, inspektionen sker med hjälp av mätare
5. Kabeln till griparmen eller till givaren kan vara skadat, se "att lokalisera
kabelhaveri"
6. Kolla reläer i styrlådan och i styrenheten
7. Kolla givare 2st (monterat vid sidan av ramen)
14
-
Plockarens arm går upp med felaktig ordning, plockarens arm går ned med
felaktig ordning:
Arm går uppåt i en viss ordning. Först är det griparen som stänger sig, då blir det armen1.
som plockar käppen, arm 2 placerar käppen på flaket, till sist öppnar griparen. När armen
går nedåt är det griparen som öppnar sig först, då är det arm2 och arm 1 vilka går nedåt
samtidigt. Om det blir problem i den här ordningen, kan man söka lösning genom att justera
ventiler som bild 8 visar
.
Bild 12. Ventiler och justeringen
Med ventilerna 1 och 2 kan man justera i vilket ordning armar 1 och 2 går ner. Med ventil
nr 3 justerar man uppgående rörelse.
-Ventilen nr1 ligger i närheten av cylinder som plockar käppen. Med den här ventilen kan
man justera plockningscylindern (arm 1) på ett sådant sätt att griparen öppnar innan arm 1
går till sin lägsta läge (när armer1 och 2 kommer nedåt).
- Med ventilen nr2 kan man justera mottrycket på följande sätt, när griparen har öppnat sig
och arm nr 1 gått till sitt nedsta läge börjar arm 2 också komma ned.
-Ventilen nr 3 bromsar arm 2 så att armen 1 hinner gå till sin högsta positionen först
-Ventilen nr 4 är en övertryckventil och den behöver man inte justera.
-Ventilen nr 5 justerar gripklons kraft. Genom att justera ventilen kan man anpassa
gripklons kraft för olika käpptyper.
15
Att lokalisera kabelhaveri:
-Inspektion av kabeln till klogivaren (öppna givarens lock för att se kabel till):
Klogivare:
Kabel nr.1 skadad, funktioner som är kvar
-armen går upp men kommer inte ned
-armen kommer ned när man trycker "ned" knappen
-armen går upp med "upp" knappen
Kabel nr.2 skadad,
-klogivare fungerar inte alls
-"transportarbete"- vred fungerar och armen går upp
och ner med hjälp av vreden
-upp/ned knappen fungerar
Kabel nr.3 skadad,
-klogivare fungerar inte
-armen går upp med arbete transport vreden
Nedre givare (vid sidan av armen):
Kabel nr.1 skadad,
-armen upp med upp knappen
-armen ned med ned knappen
-"transportarbete"- vred lyfter armen upp
Övre givare (vid sidan av armen):
Kabel nr.1 skadad,
-klogivare fungerar inte
-andra funktioner kvar
Kabel nr.2 skadad,
-klogivare fungerar inte
Kabel nr.3 skadad,
-klogivare fungerar inte
-upp-knappen fungerar inte
-"transportarbete"- vred fungerar inte
Kabel nr.4 skadad,
-"transportarbete"- vred fungerar inte
16
7. Reservdelar
Bild 13. Griparmen och delar
Griparmens delar:
Benämning,
1. Arm nr.2 huvudlager
2. Underplatta
3. Låsring
4. Låsring
5. Arm nr.1 övre lager
6. Underplatta
7. Låsring
8. Underplatta
9. Lagerbussning
10. Fjäder
11. Griphand vänstersidig
12. Griphandensled,låsskruv
13. Lagerbussning
14. Griphandens ledtapp
15. Griphand högersidig
ord.nr
303
303.1
303.2
306.1
306
306.2
312
313
314
315
301.1
316
317
318
301.2
antal
2st
1st
1st
1st
2st
1st
1st
1st
2st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
17
Bild 14. Ram och delar
Ramens delar:
Benämning,
1. Lastutrymmes teleskop, höger
,vänster
2. Ram
3. Hydraultank
4. Bensinmotor, Honda GX-160
5. Hydraulaggregatens ram
ord.nr
319.1
319.2
320
321
322
323
antal
1st
1st
1st
1st
1st
1st
18
Bild 15. Hydraulschema
Hydrauliska delar:
Benämning,
1. Lastkänslig ventil
2. Cylinder 025mm
3. Cylinder 040mm
4. Cylinder 032mm
5. Envägsventil
6. Pump
7. Tank
-Mätare
-kork
-komplett filter
-filter patron
8. Tvåvägsventil 4/2
9. Låsventil
10. Sugfilter
ord.nr
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
antal
4st comatrol VSE 07/e-1-lg
1st
1st
1st
1st comatrol EV 06-A3-12c
1st roquet 1L075DE10R
1st
1st
1st
1st Fbo F10-30-3
1st CR-30-3
1st comatrol ED-0643-08
2st comatrol RDP 10/5-G
1st roquet REF 2FA 25 R 125N
19
Bild 16. Elschema och delar
Benämning,
ord.nr
antal
1. Kretskort
203
1st
2. Givare, nedregräns
201
2st Telemecanique ZCK-S1
3. Givare, övregräns
202
1st Telemecanique ZCK-S2
4. Givare, gripare
201
Telemecanique ZCK-S1
5. Tvåvägsventil, rörelse uppåt, se hydraulschema
6. Tvåvägventil, rörelse nedåt, se hydraulschema
7. Spänningsomvandlare
210.1
1st
8. Relä för att avbryta spänningen efter nödstopp frigörelse
vanlig bilrelä
9. Nödstopp,
204
2st
10. Nödstopp, se delen nr 9
20
11. Styrlåda,
-Nödstopp brytare
204.1
---nödstoppkontaktblock 204.2
-Signal ljus
211.1
---signalljus kontaktblock211.2
-Upp trycken
205
---kontaktblock
205.1
-Ned trycken liksom upptrycken
-Vred
206
--- kontaktblock
206.1
2st
1st
1st
1st
2st
2st
Telemecanique ZA2-BS44
Telemecanique XENL-1121
Telemecanique ZA2-BV05
Telemecanique Z-BV6
Telemecanique ZA2-BP2
Telemecanique XENL-1111
1st Telemecanique ZA2-BD3
2st Telemecanique XENL-1111
21
Envägsventil
+→11
-→21
1→2
2→15
3→10
4→6
6→23
7→13
8→27
10→19
-→24
11. Koppling schema
E.V. upp
17←+
22←-
1+ →20
2- →26
3out→1
E.V. ner
3 ←+
25←-
+→1
1→16
2→7
3→12
4→14
4←2
+→12
1←9
1→9
2→8
3→22
4→5
out
12vdc
in
12-24vdc
22
8. Allmänna upplysningar
Transport
Lossa magasinets bultar och tryck teleskopet in. Efter det har
gjorts, lås teleskopet på sin plats med lås bultar. Töm bensintanken.
Bild 17. Typbeteckning
23
9. Återvinning
När apparaten blir äldre är det viktigt att märka till saker som gäller återvinningen.
Apparaten ska återvinnas på följande sätt:
- Hydrauloljatank, bensintank, och Honda motorns olja ska tömmas. Oljan och bensinen ska
levereras till dom platser som ska ta hand om återvinningen.
- Alla plast- och gummidelar samt elkablar ska till återvinningsplatser.
- Alla metalldelar är möjligt att återvinnas , dom ska till rätta återvinningsplatser.
24
10. Garanti enligt EU:s fördringar
OBS!! Fyll i, underteckna och returnera följande sida till köparen.
-product Oy
Käännänpuhto 4
GARANTI ENLIGT EU:S FÖRDRINGAR
Enligt EU:s direktiv
85100 KALAJOKI
intygar att plockare av typ VAMA snöstör plockare modell 1995, till vilken denna anmälan
anknyter, uppfyller de säkerhets- och hälsokrav som anges i EU:s direktiv samt övriga EU
direktiv som berör dem.
Kalajoki 1.1.1995
25
Köpare
Garanti är gällande på maskinen, vilkens garantibevis och mottagningsbevis är
lämnad tillbaka fylld till maskinens tillverkare.
Garantibevis
Produkt: _VAMA / KA___
___________________
_____________________
___________________
motors serienummer
typ
Saknummer
serienummer
_____________________
Garanti gällande
Mottagningsbevis
Försäljare: VAMA-Product Oy
Ouluntie 36
84100 Ylivieska
Finland
Inköpsdag: __________
_______________________
Försäljarens underskrift och
Namförtydligande
Tuomo Pisilä
Genom sin underskrift intygar köparen att han/hon mottagit maskinens
bruksanvisningen och bekantat sig med den.
Bolag: ________________________
Ort och datum: Ylivieska
________________________
Köparens underskrift och
Namförtydligande
26
Försäljare
Garanti är gällande på maskinen, vilkens garantibevis och mottagningsbevis är
lämnad tillbaka fylld till maskinens tillverkare.
Garantibevis
produkt: _ VAMA / KA _
typ
__________________
Saknummer
______________________
serienummer
_______________________
motors serienummer
Mottagningsbevis
Försäljare: VAMA-Product Oy
Ouluntie 36
84100 Ylivieska
Finland
Inköpsdag: __________
_______________________
Försäljarens underskrift och
Namförtydligande
Tuomo Pisilä
Genom sin underskrift intygar köparen att han/hon mottagit maskinens
bruksanvisningen och bekantat sig med den.
Bolag: ________________________
Ort och datum: Ylivieska
________________________
Köparens underskrift och
Namförtydligande