Skolrådsanteckningar 2015-04

Skolråd 20150420
Äventyrsskolan i Gummark
Medverkande
Lotta Abrahamsson
Ida Eskilsdotter
Susanne Touja
Oskar (elev)
Elin Larsson
Åsa Hägglund Larsson
Jeanette Davidsson
Pernilla Granström (rektor)
Kristine Andersson (lärare)
Från klasserna
Protokoll från elevrådet lästes upp
Pernilla berättar om premiepengar som ansökts om.
Vad/hur ska eleverna arbeta för att skolan ska fortsätta vara fin?
Kvalitetsarbete – mål, metoder, resultat
Screeningar F-klass, åk 1 och 2
Ny screening i åk 1, är en del i arbetet med att alla ska kunna läsa när man går ut åk 1.
Screeningar görs även i förskoleklass och åk 2. Läs- och skrivlyftet söker skolan till läsåret
2016/2017.
NP åk 3, matematik och svenska
Nationella proven pågår i åk 3 i Ma och Sv, nästa nationella prov i åk 6.
Träff med Sörböle 6-9, Sunnanå- och Tuböleskolan kring kunskaper och förmågor inför NP
i SO och NO i åk 6.
Lärare i So och No träffas för att prata om vilka kunskaper och förmågor som vi gemensamt
arbetar mot och hur vi kan utveckla detta vidare så att vi garanterar elevernas
kunskapsutveckling.
Analyser av årets kvalitetsarbeten
På K-dag arbetar skola och förskola med årets kvalitetsarbete och förarbetar inför nästa års
mål.
Utveckling – ständiga förbättringar
Internkontroll pågår inom kommunen, skyddsombud, från ett personalperspektiv.
Utbildningssatsning inom både förskola och skola inom systematiskt kvalitetsarbete, från
förskola – åk 9 pågår just nu och avslutas i maj 2016. Start med övergångar och skolverkets
nya stödmaterial.
Trygghet/trivsel
Skolans elevråd har sökt premiepengar för sitt arbete mot klotter och förstörelse. Köptes in
nya leksaker förra året. En elev säger att det bara är fsk:s saker? Kristine kollar det.
Aktuellt i förskola och skola
18/5 K-dag. All verksamhet stängd. Om barnomsorg behövs så löses det på annan
förskola/fritids. Ansök två veckor innan.
Fråga – sommarstängt går det att lösa så att Gummark kan ha sommaröppet? Pernilla lyfter
frågan vidare.
Förskolan – jobbar med språklig medvetenhet. Inskolning mot fsk samt fritids. Fem-åringarna
äter även några gånger i matsalen.
11/5 Föräldramöte, för de som har barn som börjar i fsk till hösten.
13/5 Inskolning för blivande fsk 9-13.
10/6 Skolavslutning, eleverna samlas kl.8.00 och går tillsammans till bönhuset. Avslutningen
startar 8.30.
Läsårsormen läggs ut i Infomentor.
Lokalförändringar
Pernilla informerar om hur arbetet går vidare med att göra om slöjden till fritids hemvist och
skollokaler. Ritningen visas och diskuteras. Många positiva tankar kring fritids bättre lokaler.
Tankar om ett ”tyst rum”/myshörna läggs fram – fritids. Det behövs för barrnen.
Kreativt rum samtalas det om.
Konsekvensen av detta är att slöjden samt musiken flyttas till Sörböle. Pernilla informerar om
detta. Detta gäller åk 3-5. 3:an kortare dag (slutar kl 12) medan 4-5:an får längre dag (slutar
kl. 15).
Oro kring bussåkningen uttrycks.
Att åka buss till stan, en del elever får lång restid. Kan man åka via Gärdsmark? Pernilla
kollar upp.
Hur kan man trygga resorna?
Vuxen på bussen?
Förslag att läraren redan bestämt vem de sitter bredvid.
Pernilla ser över detta, hur löser vi detta på bästa sätt.
Oro över E4:an, där eleverna kliver av bussen. Personal möter alltid upp där och följer alltid
till bussen och väntar till den åkt!
En förälder lyfter att vi måste känna tilltro till barnens förmåga, att de klarar det här.
Renovering av lokal påbörjas i maj 2015.
Informationsmöte 6/5 kl 18 på Gummarksskolan. Inbjudan skickas ut.
Kontakta Pernilla om man har funderingar kring detta.
Skolsköterskans närvaro på skolan är lite uttrycks det. Vem bestämmer det? Elevhälsan?
Organisation/Ekonomi
Susanne snart tillbaka på 50%. Caisa fortsätter på hennes övriga tid läsåret ut.
Ekonomin ser bra ut.
Målsättning att fritids ska ha 2 st utbildade fritidspedagoger.
Fortsatt 1 st resurs i skolan
Ht utökar vi med Annika Johanssons tjänst med lärartid.
Förskolan söker förskollärare till vakanta tjänsten.
Vid protokollet
Kristine Andersson