Protokoll Skolsamråd Karlbergsskolan

2015- 04- 29
SID 1/4
Protokoll Skolsamråd Karlbergsskolan
Onsdag 29:e april 2015 18.00 -20.00
Karlbergsskolans personalrum
Närvaro
Karin Oldfield, rektor tillika förskolechef
Susanne Björklund-Lakic, bitr.rektor
Eva Engvall, vik bitr.förskolechef
Malin Hall, fritidspedagog
Representanter för vårdnadshavare i följande grupperingar:
Katthult Gul, Röd, och Grön (stora)
Förskoleklasserna: Björnarna och Vargarna
Klass 2Kb
Klass 3Kb
Klass 4Ka
Dagordning
Har sänts ut via kallelsen den 16 april 2015.
1.
Genomgång av föregående protokoll.
-
Maud Snellström kommer vara kvar som förstelärare nästa år med fokus
på värdegrundsarbetet som fortsätter nästa år.
-
Första hjälpen kursen körs regelbundet vartannat år.
-
Staket är på gång från övergångsstället ända bort till nästa tomt vid
Karlbergvägen.
-
Karin har frågat rektorer som arbetat längre angående varför det inte är
någon simskola längre för förskolklasserna i kommunen. Detta var en
budgetfråga som togs i förvaltningen för något år sedan. Vi på Karlberg
ser dock till att alla elever har möjligheter att lära sig simma innan de
slutar sexan.
-
Vi har närmat oss vårt mål att nå topp 30. Vi är nu på plats 113 i
jämförelse med förra året då vi låg på ca 170 i SKL´s öppna jämförelse.
KARLBERGSSKOLAN
BOX 29 · 186 21 VALLENTU NA
BESÖK: LARS HÅRDS VÄG 20
TFN: 08-587 853 00 EXP.
[email protected] NA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/KARLBER GSSKOLAN
KARLBERGSSKOLAN
SID 2/4
-
Angående läxor på Ipad och datorer - bra att frågan tagits upp. 2an
erbjuds att göra uppdragen även under skoltid. Uppdragen är
individanpassade vilket är bra. Både elev- och föräldraresponsen har varit
positiva för dessa uppdrag.
-
Alla ska känna att de vill vara med på skolavslutningen därför har vi
bestämt att skolavslutningen sker på skolgården detta läsår den 10 juni.
Mera information om detta kommer i inbjudan från klasslärarna.
Katthult har avslutning den 9 juni kl. 15.00 och Bullerbyn 8 juni kl. 15.00.
-
Att göra skolgården mera attraktiv finns med på elevrådets samt
skolledningens lista.
-
Varför byter eleverna i år 6? Vi analyser i stort sett varje byte som görs. Vi
arbetar aktivt med vårt värdegrundsarbete för att få en lugnare skola med
fokus på hög måluppfyllelse. Vi har också flera tankar på gång.
2. Budget
- Vi har fortfarande underskott.
3. Information från skolan
- För att vi ska nå fram med mera information om vad som händer på
skolan kommer det att komma ett rektorsbrev 1 gång/månad
fortsättningsvis.
-
Skolledningen önskar att boka ett möte med förskoleklassföräldrarepresentanterna för att höra hur första året varit. Detta i syfte att
vi vill veta vad som varit bra och vad vi kan förbättra i verksamheten.
4. Föräldrarnas frågor
-
Läxläsning på skolan? Diskuteras i ledningsgruppen inför nästa läsår.
-
Belysning på parkeringsplatsen – otillräcklig. Utanför matsalen? Nere vid
parkeringen vid Karlbergsparkeringen? Gårdens belysning drivs av
föräldrarepresentant i Björnarna. Föräldrar får gärna driva frågan med
kommunen.
-
F-klassen och ettorna får inte leka i skogen. Gäller på skola och fritidstid.
Ibland har lärarna styrda lektioner där och det är ok.
-
Incidenten med ”mannen i skogen” – vi har inte hört något mera. Vi kan
inte dra någon slutsats mer än att detta är barnets upplevelse och vi tror
på barnen. Däremot går det sagor om svarta mannen både före och efter
KARLBERGSSKOLAN
BOX 29 · 186 21 VALLENTU NA
BESÖK: LARS HÅRDS VÄG 20
TFN: 08-587 853 00 EXP.
[email protected] NA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/KARLBER GSSKOLAN
KARLBERGSSKOLAN
SID 3/4
denna händelse. Men vi tror ändå på barnen så länge motsatsen inte är
bevisad.
-
Solskydd på Katthult röds gård? Karin ska driva denna fråga lite hårdare.
-
Blivande förskolebarnen, årskurs 1 och årskurs 4 föräldrar undrar hur det
blir det med lärare i höst. Vi arbetar med det i skolledningen och kommer
att komma ut med information så snart vi kan.
-
Barnbytardagen när? Systemet Hypernet gör att vi måste placera in dem
på fritids vilket gör att vi har satt alla i samma avdelning. Det behöver
dock inte bli så när klasslistan är kvar utan då stannar vissa på den
avdelningen och andra hamnar på den andra. Avdelningarna som är
aktuella till hösten är Sunnanäng och Mattisborgen. Mera information
kommer.
-
Föräldrarna på Katthults Gul får påminnelse om sommarlovsledighet till
föräldrarna. Eva plockar bort detta ur systemet.
-
Årskurs 3 blandade lärare? Vi har bara utbildade legitimerade lärare på
Karlbergsskolan. Sanna och Ann-Charlott och Johan, + Malin som vikarie
med Sanna i bakgrunden. Malin är kvar som resurs i klassen vissa timmar
liksom Pontus som är där på flertalet av sina resurstimmar. Vi vill inte ha
för många vikarier då anknytningen är viktigt för lärandet.
-
Fallet träd – parkförvaltningen är informerad. Vi som personal håller
alltid koll på gungande träd när det blåser. Personalen informerar Karin
som ringer parkförvaltningen om oro finns. Skyddsronder? Barnronder?
Har vi ansvariga som kollar varje vecka, som går runt och kollar specifikt?
Vi funderar hur vi kan säkerställa detta ännu mera. Personalen håller
dock alltid koll och återkopplar så snart de finner oro för fara.
-
Knivdåd på Bällstabergsskolan. Rektor gick emellan fd elever och
nuvarande årskurs 9:or elever. Då kände sig eleven hotad och stack
rektorn i benet. Rektorn skyddade sina elever. Kan detta hända här?
Krispärm finns i varje klassrum och uppdateras årligen och gås igenom.
Handlingsplan finns för hot och våld. Första hjälpen har vi gått igenom.
Hur informerar vi föräldrarna: Detta finns med i vår krisplan. Hittills har
vi endast haft positiv återkoppling från händelse som varit som tex vid
knivdådet vid Gymnasiet för ett par år sedan samt tågolyckan förra året.
-
1Ka har myror i klassrummet – Vi kollar upp detta och åtgärdar.
-
Bussplatsen har rastvärd nu varje dag kl 14 – detta uppskattas mycket.
KARLBERGSSKOLAN
BOX 29 · 186 21 VALLENTU NA
BESÖK: LARS HÅRDS VÄG 20
TFN: 08-587 853 00 EXP.
[email protected] NA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/KARLBER GSSKOLAN
KARLBERGSSKOLAN
SID 4/4
5.
Varför har vi inte skolpoliser vid övergångsstället på morgonen? Inget vi
funderat på men vi kollar upp detta.
Övriga frågor
Karin med skolledning tackar för gott samarbete detta läsår.
KARLBERGSSKOLAN
BOX 29 · 186 21 VALLENTU NA
BESÖK: LARS HÅRDS VÄG 20
TFN: 08-587 853 00 EXP.
[email protected] NA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/KARLBER GSSKOLAN
KARLBERGSSKOLAN